archive-org.com » ORG » I » ITS-THAILAND.ORG

Total: 431

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • คอลัมน์ โลกสองวัย: ขนส่งมวลชนในอนาคต
  เฉพาะเพ มประส ทธ ภาพให ระบบขนส งมวลชนระด บเม องในภาพรวม ย งใช เป นเส นทางขนส งส นค าระหว างจ ดสำค ญของเม อง หร อเส นทางกำจ ดขยะและของเส ย รวมท งอาจพ ฒนาร วมก บระบบระบายน ำและป องก นน ำท วมอ กด วย แบบท 2 แผนพ ฒนาโครงข ายคลองร วมก บระบบขนส งระด บมวลชน มาจากรอยต อท เก ดจากแนวเส นทางของโครงการรถไฟฟ า ม โครงข ายคลองย อยกระจายคนไปส พ นท ภายใน โดยใช เร อด วนขนาดเล กกว าท ใช ในคลองหล ก พ นท ร มคลองบร เวณสถาน เปล ยนถ ายในเขตช มชนอาจม โครงการพ ฒนาท เก ยวเน องก นเช น การสน บสน นให ม การปล กพ ชเช นหญ าแฝกช วยบำบ ดน ำเส ย ส งเสร มอาช พแก ช มชนด วยการทำเกษตรแนวต ง เพ อเพ มรายได และพ นท ส เข ยว จากการศ กษาพบว าแนวค ดท งสองโครงข ายของคลองหล กจะเป นย านประว ต ศาสตร และอาคารทางศาสนา โครงข ายของรถไฟฟ าจะเป นย านธ รก จการค าสม ยใหม และโครงข ายคลองเป นท ต งของช มชนและโครงการท อย อาศ ย แนวค ดด งกล าวจะแบ งเป นแผนการทำงานระยะต างๆ ท ใช เวลา 2 4 ป ส มพ นธ ก บแผนพ ฒนาโครงการรถไฟฟ าของกร งเทพฯ โดยแบบแรกเป นแผนพ ฒนาระบบคลองเพ อเม องซ งพ ฒนาได ท นท หร อพ ฒนาไปพร อมก บโครงการรถไฟฟ า โดยทำให เป นมาตรฐานระบบขนส งสาธารณะเด ยวก นท บร หารโดยภาคร ฐหร อเอกชนร วมก นท งรถไฟฟ า เร อด วน รถประจำทาง เพ อให การจำหน ายต วเป นระบบเด ยวก น แบบสองเป นแผนพ ฒนาระบบคลองเพ อช มชนจะพ ฒนาตามหล งแบบแรก หร อตามหล งโครงการรถไฟฟ าเป นระบบขนส งสาธารณะระด บช มชนท บร หารโดยช มชน กล มสหกรณ หร อเอกชนรายย อย เม อนำแผนพ ฒนาท งสองมารวมก น และร วมก บโครงการรถไฟฟ าจะทำให เก ดโครงการระบบขนส งมวลชนขนาดใหญ ท ครอบคล มพ นท กร งเทพฯ และปร มณฑลกว า 1 100 ตารางก โลเมตร เป นโครงข ายคลองรวมก นเป นระยะทางกว า 400 ก โลเมตร ม สถาน เปล ยนถ ายกว า 500 สถาน แบบมาตรฐานเบ องต นนำมาเป นต วอย างใช งานสถานท จร ง 2 แห งเพ อศ กษาความเป นไปได ด งน แบบท 1 ท าเร อคลองบางซ อส สถาน รถไฟฟ าสะพานควาย ประกอบด วยท าเร อและทางเด

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13595-2015-07-14-05-24-09 (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • ชงครม.เร่งสร้างมอเตอร์เวย์ กู้ในประเทศ3เดือนประมูล
  84 600 ล านบาท บางใหญ กาญจนบ ร ระยะทาง 96 กม วงเง น 55 620 ล านบาท ซ ง 2 โครงการน ใช เง นก ภายในประเทศ โดยกระทรวงการคล งร บผ ดชอบจ ดหาแหล งเง น ส วนสายพ ทยา มาบตาพ ด ระยะทาง 32 กม วงเง น 20 200 ล านบาท ใช เง นท นจากค าธรรมเน ยมผ านทาง หากผ าน ครม ก เด นหน าประกวดราคา หาผ ร บจ างก อสร างได ท นท นายช ศ กด เกว อธ บด กรมทางหลวง กล าวว า รมช คมนาคม จะเสนอรายละเอ ยดโครงการมอเตอร เวย ท ง 3 เส นทางให ครม พ จารณา หากได ร บความเห นชอบ ก เป ดประกวด ราคา ค ดเล อกเอกชนเข ามาดำเน นการก อสร างได โดยเส นทางพ ทยา มาบตาพ ด จะเป ดประม ลได ท นท เพราะจ ดทำราคากลาง และแบ งย อยออกเป น 13 ตอนและอ ก 1 ส ญญาระบบ ส วนอ ก 2 เส นทางท เหล อ คาดว าจะใช เวลา 3 เด อน เพ อประเม นราคากลาง แบ งตอนย อย จากน นจ งจะประกาศประกวดราคา ต งเป าหมายว ามอเตอร เวย ท ง 3 เส นทาง จะใช เวลาก อสร างไม เก น 2 ป คร ง น บจากว นท ลงนามส ญญา ด งน นจ งต องแบ งซอยย อยส ญญา เพ อให ก อสร างได เสร จเร ว สอดคล องก บกรอบเวลาท กำหนด และพ จารณาให ได ผ ร

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13594---3 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ชง ครม.ต่ออายุเมล์-รถไฟฟรี
  3 ส วน ประกอบด วย กล มน กศ กษาประชาชนท ใช โดยสาร คณะกรรมการท ทำงาน และจากการใช ระบบแอพพล เคช น ซ งจะกำหนดให กรมการขนส งทางบก ส นส ดร บผลประเม นภายในว นท 15 ต ค 58 และต องสร ปผลว เคราะห ภายในว นท 30 ต ค 58 ก อนจะสร ปผลการประเม นหากเก น 75 ก จะต องพ จารณาปร บเพ มค าโดยสาร 5 ในการปร บข นคร งท 2 หากไม ถ ง 75 ก จะต องหาร อก นอ กคร งว าจะต องใช มาตรการใดต อไป ซ งท ผ านมาร ฐบาลก เป นห วงเร องขอค าครองช พของท งประชาชนและผ ประกอบการ การพ จารณาปร บข นค าแท กซ น น ท ผ านมาพบว าผลการประเม นการให บร การน น ย งต ำกว า 50 ตามเกณฑ ท กำหนด โดยท ผ านมาเราได ใช ระบบแอพพล เคช นโดยให ผ ใช ประเม นการใช บร การผ านแอพพล เคช น แต ผ ประกอบการอ างว าย งไม เป นธรรมเท าท ควร แบบน นแล วก ม ความจำเป นท ต องพบก นคร งทาง ซ งจะต องเร มการประเม นการให บร การใหม อ กคร ง พล อ อ ประจ น กล าว พล อ อ ประจ นย งกล าวถ งมาตรการรถเมล ฟร รถไฟฟร น น ว าจากการต งคณะทำงานศ กษาพบว าควรจะดำเน นการตามมต คณะร ฐมนตร ครม ค อยกเล กมาตรการด งกล าว โดยจะส นส ดภายใน 31 กรกฎาคมน ควรให บร การฟร และการลด

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13593-2015-07-14-05-22-15 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ถึงจุดอุบัติเหตุหลังรับแจ้ง 5 นาที ตร.หวังลดปัญหารถติดซ้ำซ้อน
  ผ ช วยผ บ ญชาการตำรวจแห งชาต ผ ช วยผบ ตร กำก บด แลงานจราจร กล าวว า ป ญหาอ บ ต เหต บนท องถนนท เก ดเข นป จจ บ นม อ ตราการเก นอ บ ต เหต ค อนข างส งว นละ 200 รายเศษ ท งป ญหารถเฉ ยวชน อ บ ต เหต รถพล กคว ำ รถเส ย ซ งเป นอ ปสรรคต อการระบายรถเป นอย างมาก เพราะในกรณ น เจ าหน าท จะม การเคล ยร พ นท รถแต ละคร งต องใช เวลานานน บช วโมงทำให การจราจรในถนนท ม การเก ดอ บ ต เหต ป ญหารถต ดซ ำซ อน สร างความลำบากให เจ าพน กงานจราจรในการแก ไขป ญหาและเด อดร อน ประชาชนท ใช รถใช ถนนจากน ไปถ าเก ดอ บ ต เหต รถชนตนได กำช บให สน ท ง 88 สน ม การปฏ บ ต งานแก ไขอ บ ต เหต และให ความช วยเหล ออย างรวดเร ว เม อร บแจ งเหต บร เวณน นต องกระทำการแจ งให ศ น ควบค มและส งการจราจร บก 02 ท นท เพ อท จะประชาส มพ นธ ให ผ ใช เส นทางรวมถ ง สน พ นท ใกล เค ยง ทำการป ดรถไปใช เส นทางอ นเพ อไม ให เก ดป ญหารถต ดสะสม ท งน หล งจากตำรวจม การร บแจ งเหต รถชนแล ว สน พ นท ท อย ในร ศม ของจ ดเก ดเหต ต องร

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php?view=article&catid=1:latest-news&id=13596:--5--&tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • คอลัมน์ โลกสองวัย: ขนส่งมวลชนในอนาคต
  งมวลชนระด บเม องในภาพรวม ย งใช เป นเส นทางขนส งส นค าระหว างจ ดสำค ญของเม อง หร อเส นทางกำจ ดขยะและของเส ย รวมท งอาจพ ฒนาร วมก บระบบระบายน ำและป องก นน ำท วมอ กด วย แบบท 2 แผนพ ฒนาโครงข ายคลองร วมก บระบบขนส งระด บมวลชน มาจากรอยต อท เก ดจากแนวเส นทางของโครงการรถไฟฟ า ม โครงข ายคลองย อยกระจายคนไปส พ นท ภายใน โดยใช เร อด วนขนาดเล กกว าท ใช ในคลองหล ก พ นท ร มคลองบร เวณสถาน เปล ยนถ ายในเขตช มชนอาจม โครงการพ ฒนาท เก ยวเน องก นเช น การสน บสน นให ม การปล กพ ชเช นหญ าแฝกช วยบำบ ดน ำเส ย ส งเสร มอาช พแก ช มชนด วยการทำเกษตรแนวต ง เพ อเพ มรายได และพ นท ส เข ยว จากการศ กษาพบว าแนวค ดท งสองโครงข ายของคลองหล กจะเป นย านประว ต ศาสตร และอาคารทางศาสนา โครงข ายของรถไฟฟ าจะเป นย านธ รก จการค าสม ยใหม และโครงข ายคลองเป นท ต งของช มชนและโครงการท อย อาศ ย แนวค ดด งกล าวจะแบ งเป นแผนการทำงานระยะต างๆ ท ใช เวลา 2 4 ป ส มพ นธ ก บแผนพ ฒนาโครงการรถไฟฟ าของกร งเทพฯ โดยแบบแรกเป นแผนพ ฒนาระบบคลองเพ อเม องซ งพ ฒนาได ท นท หร อพ ฒนาไปพร อมก บโครงการรถไฟฟ า โดยทำให เป นมาตรฐานระบบขนส งสาธารณะเด ยวก นท บร หารโดยภาคร ฐหร อเอกชนร วมก นท งรถไฟฟ า เร อด วน รถประจำทาง เพ อให การจำหน ายต วเป นระบบเด ยวก น แบบสองเป นแผนพ ฒนาระบบคลองเพ อช มชนจะพ ฒนาตามหล งแบบแรก หร อตามหล งโครงการรถไฟฟ าเป นระบบขนส งสาธารณะระด บช มชนท บร หารโดยช มชน กล มสหกรณ หร อเอกชนรายย อย เม อนำแผนพ ฒนาท งสองมารวมก น และร วมก บโครงการรถไฟฟ าจะทำให เก ดโครงการระบบขนส งมวลชนขนาดใหญ ท ครอบคล มพ นท กร งเทพฯ และปร มณฑลกว า 1 100 ตารางก โลเมตร เป นโครงข ายคลองรวมก นเป นระยะทางกว า 400 ก โลเมตร ม สถาน เปล ยนถ ายกว า 500 สถาน แบบมาตรฐานเบ องต นนำมาเป นต วอย างใช งานสถานท จร ง 2 แห งเพ อศ กษาความเป นไปได ด งน แบบท 1 ท าเร อคลองบางซ อส สถาน รถไฟฟ าสะพานควาย ประกอบด วยท าเร อและทางเด นเช อมท าเร อ ป

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php?view=article&catid=1:latest-news&id=13595:2015-07-14-05-24-09&tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ชง ครม.ต่ออายุเมล์-รถไฟฟรี
  มน กศ กษาประชาชนท ใช โดยสาร คณะกรรมการท ทำงาน และจากการใช ระบบแอพพล เคช น ซ งจะกำหนดให กรมการขนส งทางบก ส นส ดร บผลประเม นภายในว นท 15 ต ค 58 และต องสร ปผลว เคราะห ภายในว นท 30 ต ค 58 ก อนจะสร ปผลการประเม นหากเก น 75 ก จะต องพ จารณาปร บเพ มค าโดยสาร 5 ในการปร บข นคร งท 2 หากไม ถ ง 75 ก จะต องหาร อก นอ กคร งว าจะต องใช มาตรการใดต อไป ซ งท ผ านมาร ฐบาลก เป นห วงเร องขอค าครองช พของท งประชาชนและผ ประกอบการ การพ จารณาปร บข นค าแท กซ น น ท ผ านมาพบว าผลการประเม นการให บร การน น ย งต ำกว า 50 ตามเกณฑ ท กำหนด โดยท ผ านมาเราได ใช ระบบแอพพล เคช นโดยให ผ ใช ประเม นการใช บร การผ านแอพพล เคช น แต ผ ประกอบการอ างว าย งไม เป นธรรมเท าท ควร แบบน นแล วก ม ความจำเป นท ต องพบก นคร งทาง ซ งจะต องเร มการประเม นการให บร การใหม อ กคร ง พล อ อ ประจ น กล าว พล อ อ ประจ นย งกล าวถ งมาตรการรถเมล ฟร รถไฟฟร น น ว าจากการต งคณะทำงานศ กษาพบว าควรจะดำเน นการตามมต คณะร ฐมนตร ครม ค อยกเล กมาตรการด งกล าว โดยจะส นส ดภายใน 31 กรกฎาคมน ควรให บร การฟร และการลด 50 เฉพาะผ สมควรจะได ร บส ทธ

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php?view=article&catid=1:latest-news&id=13593:2015-07-14-05-22-15&tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ชงครม.เร่งสร้างมอเตอร์เวย์ กู้ในประเทศ3เดือนประมูล
  ร ระยะทาง 96 กม วงเง น 55 620 ล านบาท ซ ง 2 โครงการน ใช เง นก ภายในประเทศ โดยกระทรวงการคล งร บผ ดชอบจ ดหาแหล งเง น ส วนสายพ ทยา มาบตาพ ด ระยะทาง 32 กม วงเง น 20 200 ล านบาท ใช เง นท นจากค าธรรมเน ยมผ านทาง หากผ าน ครม ก เด นหน าประกวดราคา หาผ ร บจ างก อสร างได ท นท นายช ศ กด เกว อธ บด กรมทางหลวง กล าวว า รมช คมนาคม จะเสนอรายละเอ ยดโครงการมอเตอร เวย ท ง 3 เส นทางให ครม พ จารณา หากได ร บความเห นชอบ ก เป ดประกวด ราคา ค ดเล อกเอกชนเข ามาดำเน นการก อสร างได โดยเส นทางพ ทยา มาบตาพ ด จะเป ดประม ลได ท นท เพราะจ ดทำราคากลาง และแบ งย อยออกเป น 13 ตอนและอ ก 1 ส ญญาระบบ ส วนอ ก 2 เส นทางท เหล อ คาดว าจะใช เวลา 3 เด อน เพ อประเม นราคากลาง แบ งตอนย อย จากน นจ งจะประกาศประกวดราคา ต งเป าหมายว ามอเตอร เวย ท ง 3 เส นทาง จะใช เวลาก อสร างไม เก น 2 ป คร ง น บจากว นท ลงนามส ญญา ด งน นจ งต องแบ งซอยย อยส ญญา เพ อให ก อสร างได เสร จเร ว สอดคล องก บกรอบเวลาท กำหนด และพ จารณาให ได ผ ร บจ างท ม ศ กยภาพควบค ก

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php?view=article&catid=1:latest-news&id=13594:--3&tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • คอลัมน์ เดินหน้าเลี้ยวซ้าย: ยกเลิกใช้ป้ายแดง
  เพ อการขาย หร อเพ อซ อม มาใช งานโดยไม นำรถจดทะเบ ยนและเส ยภาษ ประจำป ให ถ กต อง การกระทำด งกล าวนอกจากจะผ ดกฎหมายและทำให ร ฐส ญเส ยรายได จากค าภาษ รถประจำป แล ว ย งยากต อการต ดตามตรวจสอบกรณ รถส ญหายหร อนำไปก ออาชญากรรมด วย กฎหมายว าด วยรถยนต ได กำหนดโทษสำหร บผ ท ใช รถโดยไม จดทะเบ ยนจะม ความผ ดตามพระราชบ ญญ ต รถยนต พ ศ 2522 ตามมาตรา 6 วรรค 1 ฐานใช รถท ย งไม ได จดทะเบ ยน ต องระวางโทษปร บไม เก น 10 000 บาท โดยกรมการขนส งทางบกได เข มงวดกวดข นจ บก มผ ฝ าฝ นอย างเคร งคร ด เพ อเร งร ดการจ ดเก บภาษ รถและป องก นป ญหาอาชญากรรม ค ณธ ระพงษ กล าวเพ มเต มว า สำหร บป ายแดงน นเป นเคร องหมายพ เศษท กรมการขนส งทางบก ออกให แก บร ษ ทจำหน ายรถสำหร บใช ต ดรถเพ อนำไปส งให ล กค าหร อนำรถไปซ อมแซมเท าน น ถ อเป นรถท ย งไม ได จดทะเบ ยนถ กต องตามกฎหมาย ซ งได ตรวจสอบพบการกระทำฝ าฝ น เช น ใช ป ายแดงนานโดยม เจตนาหลบเล ยงภาษ รถประจำป ซ งหากนำรถไปก อเหต อาชญากรรมเฉ ยวชนแล วหลบหน หร อการโจรกรรมรถยนต จะยากต อการต ดตามตรวจสอบได เพ อแก ป ญหาด งกล าว รวมถ งเพ อให กฎหมายครอบคล มและง ายต อการบ งค บใช กรมอย ระหว างปร บแก กฎหมาย โดยจะรวม พ ร บ ขนส งทางบก และพ ร บ รถยนต เข าด

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php?view=article&catid=1:latest-news&id=13592:2015-07-14-05-21-19&tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive •