archive-org.com » ORG » I » ITS-THAILAND.ORG

Total: 431

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • คอลัมน์ เดินหน้าเลี้ยวซ้าย: ยกเลิกใช้ป้ายแดง
  งอน ญาตให สำหร บรถท ใช เพ อการขาย หร อเพ อซ อม มาใช งานโดยไม นำรถจดทะเบ ยนและเส ยภาษ ประจำป ให ถ กต อง การกระทำด งกล าวนอกจากจะผ ดกฎหมายและทำให ร ฐส ญเส ยรายได จากค าภาษ รถประจำป แล ว ย งยากต อการต ดตามตรวจสอบกรณ รถส ญหายหร อนำไปก ออาชญากรรมด วย กฎหมายว าด วยรถยนต ได กำหนดโทษสำหร บผ ท ใช รถโดยไม จดทะเบ ยนจะม ความผ ดตามพระราชบ ญญ ต รถยนต พ ศ 2522 ตามมาตรา 6 วรรค 1 ฐานใช รถท ย งไม ได จดทะเบ ยน ต องระวางโทษปร บไม เก น 10 000 บาท โดยกรมการขนส งทางบกได เข มงวดกวดข นจ บก มผ ฝ าฝ นอย างเคร งคร ด เพ อเร งร ดการจ ดเก บภาษ รถและป องก นป ญหาอาชญากรรม ค ณธ ระพงษ กล าวเพ มเต มว า สำหร บป ายแดงน นเป นเคร องหมายพ เศษท กรมการขนส งทางบก ออกให แก บร ษ ทจำหน ายรถสำหร บใช ต ดรถเพ อนำไปส งให ล กค าหร อนำรถไปซ อมแซมเท าน น ถ อเป นรถท ย งไม ได จดทะเบ ยนถ กต องตามกฎหมาย ซ งได ตรวจสอบพบการกระทำฝ าฝ น เช น ใช ป ายแดงนานโดยม เจตนาหลบเล ยงภาษ รถประจำป ซ งหากนำรถไปก อเหต อาชญากรรมเฉ ยวชนแล วหลบหน หร อการโจรกรรมรถยนต จะยากต อการต ดตามตรวจสอบได เพ อแก ป ญหาด งกล าว รวมถ งเพ อให กฎหมายครอบคล มและง ายต อการบ งค บใช กรมอย ระหว างปร บแก กฎหมาย โดยจะรวม พ ร บ ขนส งทางบก และพ

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13592-2015-07-14-05-21-19 (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • สั่งปรับรับเหมาวันละ 8 แสน สะพานแยกคลองหลวง, วัดพระธรรมกาย-ขอขยายสัญญาอีก
  ปโภคล าช า รถบรรท กต ดเวลา รายธงไชย ว ระสม ย ผ จ ดการโครงการก อสร างสะพานข ามแยกท คลองหลวงบร เวณแยกว ดพระธรรมกายและแยกตลาดไท ปท มธาน กรมทางหลวงเป ดเผยว า จากการประช มต ดตามความก าวหน าโครงการด งกล าวร วมก บบร ษ ทผ ร บเหมาก อสร าง เม อว นท 9 ก ค ท ผ านมา หล งจากบร ษ ทผ ร บเหมาได ทำเร องขอขยายส ญญาเพ มเต มจากเหต ป ญหาการร อย ายระบบสาธาร ปโภคล าช า และข อจำก ดการขนส ง เน องจากจ งหว ดปท มธาน ม คำส งห ามรถบรท กว งในเวลาห าม ต งแต เวลา 06 00 09 00 น และ 16 00 20 00 น ม ผลต อการขนส งว สด ก อสร างล าช า การขอขยายเวลาคร งน เป นคร งแรกท ผ ร บเหมาขอใช ส ทธ ขอขยายเวลาตามส ญญาซ งก อนหน าน ได ร บการขยายเวลาตามมต คณะร ฐมนตร จากเหต ป ญหาน ำท วมและการปร บอ ตราค าแรง 300 บาท ส วนระยะเวลาท จะขยายน นย งไม ได กำหนด ต องเสนอสำน กก อสร างสะพานพ จารณารายละเอ ยดตามข นตอน นายธงไชยกล าวว า ขณะน ถ อว าโครงการล าช ากว า ส งผลให บร ษ ทร บเหมาก อสร างถ กปร บตามอ ตรา 0 25 ของวงเง นค าก อสร าง 349 5 ล านบาท ค ดเป นเง นค าปร บประมาณ 8 7 แสนบาท ว น น งต งแต ว นส นส

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13591---8---- (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • รถไฟฟ้า2สายรัฐผนึกเอกชน
  644 ล านบาท และสายส ชมพ แคราย ม นบ ร ระยะทาง 36 ก โลเมตร วงเง น 56 691 ล านบาท ว ากระทรวงคมนาคมได เห นชอบตามท การรถไฟฟ าขนส งมวลชนแห งประเทศไทย รฟม เสนอให ใช ร ปแบบการว าจ างเป นแบบร ฐและเอกชนลงท นร วมก น Public private Partnership PPP ประเภท Net Cost Concession NC ค อร ฐบาลเป นผ ลงท นด านโครงสร างพ นฐาน ส วนเอกชนจะได ร บส ทธ ในการร บส มปทานเก บค าโดยสารและแบ งส วนแบ งรายได ให ร ฐ และท ง 2 โครงการจะใช ระบบรถไฟรางเด ยว โมโนเรล ซ งข นตอนต อจากน รฟม ต องนำส งรายละเอ ยดโครงการไปย งหน วยงานท เก ยวข อง และเสนอกล บมาย งกระทรวงคมนาคม เพ อนำส งคณะร ฐมนตร ครม ขออน ม ต โครงการ ซ งก อนหน าน คาดว าท ง 2 เส นทาง จะเข า ครม ภายในว นท 5 ส ค 58 แต ประเม นแล วอาจจะไม ท น ซ งจะต องใช เวลาเพ มอ กประมาณ 1 เด อน สำหร บความค บหน าโครงการรถไฟฟ าสายส ส มช วงตล งช น ม นบ ร ระยะทาง 38 8 ก โลเมตร ระยะแรกช วงศ นย ว ฒนธรรมแห งประเทศไทย ม นบ ร ระยะทาง 21 2 ก โลเมตร วงเง น 110 325 ล านบาทน น ย งไม สามารถนำส ง ครม ได แม คณะกรรมการจ ดการระบบการ จราจรทางบก คจร และคณะกรรมการ บอร ด รฟม จะเห นชอบให ก อสร างตามแนวสายทางเด มแล

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13590--2 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • เตรียมเสนอลงทุนรถไฟไทย-จีน ขอตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อคล่องตัว
  น 30 ว น การฝ กอบรม จำนวนและท ต งสถาน แนวเส นทาง ม ลค าโครงการ เป นต น โดยจะม การประช มร วมคร งท 6 ระหว างว นท 6 8 ส งหาคม 2558 ท เม องซ อานประเทศจ น เพ อต ดตามความค บหน าและสร ป Frame Work Agreement โดยคาดว าจะเสนอ ครม เห นชอบได ต นเด อนก นยายนน และส วนการก อสร างน นจะขย บจากเป าหมายเด มท จะเร มในเด อนต ลาคม เป นเด อนธ นวาคม 2558 ท งน จากการลงพ นท สำรวจของทางจ น ท งการสำรวจทางอากาศและภาคพ นด น เห นว าแนวเส นทางตามผลศ กษาเด มของสำน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร สนข ซ งเป นโครงการรถไฟความเร วส งน นม หลายจ ดม ข อจำก ด ท งเร องช มชนและสาธารณ ปโภคจ งขอปร บเปล ยนซ งจะกระบทต อการออกแบบ การเวนค น และการศ กษาผลงานกระทบส งแวดล อม EIA เด ม จ งให คณะทำงานร วม 2 ฝ าย และการรถไฟแห งประเทศไทย ร ฟ ท ร วมหาร อก บจ นภายใน 2 ส ปดาห หร อภายในว นท 15 กรกฏาคมน จะต องได ข อสร ปว าแนวเส นทางจะปร บจากเด มจ ดใดบ าง เพ มก สถาน เพ อสร ปเร องเสนอคณะกรรมการส งแวดล อมแห งชาต นายอาคม เต มพ ทยาไพส ฐ ร ฐมนตร ช วยว าการกระทรวงคมนาคม กล าวว า การร วมลงท นน นจะม หลายร ปแบบ ซ งจะต องรอผลการสำรวจออกแบบสร ปในเด อนส งหาคมน ก อนเพ อให ม ความช ดเจนโดยร ปแบบการร วมท นเบ

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13589-2015-07-14-05-18-31 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • กทม.จ่อเสนอชื่อถนนสาธารณะจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดรถ
  ได ต งไว 65 000 ล านบาท ด งน นการแก ไขป ญหาด งกล าว กทม จ งได เร งร ดให 50 เขต เพ มการจ ดเก บภาษ โรงเร ยน ภาษ ป าย ภาษ บำร งท องท และค าธรรมเน ยมต างๆ รวมท งเพ มกล มผ เส ยภาษ รายใหม จำนวน 15 เปอร เซ นด วย นอกจากน กทม ย งออกข อบ ญญ ต การเก บค าจอดยานยนต ในท สาธารณะ พ ศ 2558 โดยขณะน ได มอบหมายให สำน กการคล ง กทม ไปรวบรวมรายช อถนนท เป นสาธารณะ เพ อจ ดเก บค าธรรมเน ยมการจอดยานยนต ในถนนสาธารณะในสายต างๆ ก อนจะเสนอกองบ งค บการตำรวจนครบาล บช น เพ อขอความเห นชอบในการประกาศและบ งค บใช ต อไป การจ ดเก บค าธรรมเน ยมการจอดรถในพ นท สาธารณะ ถ อเป นรายได หล กของเม องหลวงใหญ ๆ อ กท งเป นการแก ไขป ญหาการจราจรได ด วย หาก กทม สามารถดำเน นการได คาดว า กทม จะม รายได เพ มข นอ กหม นล านบาท รองปล ด กทม กล าว ด านนายกฤษฎา ศ ร พ บ ลย ผ อำนวยการสำน กการคล ง กทม กล าวว าป จจ บ น กทม ออกประกาศกร งเทพมหานคร เร อง กำหนดท จอดรถยานยนต และอ ตราค าธรรมเน ยมจอดยานยนต ฉบ บท 3 กำหนดให ถนนสายต างๆในพ นท กทม จำนวน 65 สาย เป นท จอดยานยนต และเก บค าธรรมเน ยมจอดยานยนต แต กทม สามารถดำเน นการจ ดเก บได จร งเพ ยง 51 สายเท าน น อ ก 14 สายท เหล อไม สามารถจ ดเก บได ด งน 1 ถนนเฟ องนคร กระทรวงมหาดไทยขอใช พ นท สำหร บจอดรถของกระทรวง 2 ถนนอร ณอมร นทร กองบ ญชาการตำรวจนครบาล 3 ถนนกร งเทพ นนท ม การก อสร างทางรถไฟฟ าบ ท เอสสายส ม วง 4 ถนนประชาราษฎร 2 ม การก อสร างทางรถไฟฟ าบ ท เอสสายส น ำเง น 5 ถนนว ส ทธ กษ ตร ย ม การก อสร างทางยกระด บสะพานพระรามท 8 6 ถนนข าวสาร สน ชนะสงคราม ขอใช พ นท สำหร บให เป นถนนคนเด ม 7 ถนนซอยนานา เป นพ นท ส วนบ คคล ตรวจสอบภายหล ง 8 ถนนพระอาท ตย ใช พ นผ วจราจรทำช องทางสำหร บจ กรยานตลอดแนว 9 ถนนพระส

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13588-2015-07-13-02-04-17 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • สั่งปรับรับเหมาวันละ 8 แสน สะพานแยกคลองหลวง, วัดพระธรรมกาย-ขอขยายสัญญาอีก
  ดเวลา รายธงไชย ว ระสม ย ผ จ ดการโครงการก อสร างสะพานข ามแยกท คลองหลวงบร เวณแยกว ดพระธรรมกายและแยกตลาดไท ปท มธาน กรมทางหลวงเป ดเผยว า จากการประช มต ดตามความก าวหน าโครงการด งกล าวร วมก บบร ษ ทผ ร บเหมาก อสร าง เม อว นท 9 ก ค ท ผ านมา หล งจากบร ษ ทผ ร บเหมาได ทำเร องขอขยายส ญญาเพ มเต มจากเหต ป ญหาการร อย ายระบบสาธาร ปโภคล าช า และข อจำก ดการขนส ง เน องจากจ งหว ดปท มธาน ม คำส งห ามรถบรท กว งในเวลาห าม ต งแต เวลา 06 00 09 00 น และ 16 00 20 00 น ม ผลต อการขนส งว สด ก อสร างล าช า การขอขยายเวลาคร งน เป นคร งแรกท ผ ร บเหมาขอใช ส ทธ ขอขยายเวลาตามส ญญาซ งก อนหน าน ได ร บการขยายเวลาตามมต คณะร ฐมนตร จากเหต ป ญหาน ำท วมและการปร บอ ตราค าแรง 300 บาท ส วนระยะเวลาท จะขยายน นย งไม ได กำหนด ต องเสนอสำน กก อสร างสะพานพ จารณารายละเอ ยดตามข นตอน นายธงไชยกล าวว า ขณะน ถ อว าโครงการล าช ากว า ส งผลให บร ษ ทร บเหมาก อสร างถ กปร บตามอ ตรา 0 25 ของวงเง นค าก อสร าง 349 5 ล านบาท ค ดเป นเง นค าปร บประมาณ 8 7 แสนบาท ว น น งต งแต ว นส นส ดส ญญา ว นท 21

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php?view=article&catid=1:latest-news&id=13591:--8----&tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • รถไฟฟ้า2สายรัฐผนึกเอกชน
  แคราย ม นบ ร ระยะทาง 36 ก โลเมตร วงเง น 56 691 ล านบาท ว ากระทรวงคมนาคมได เห นชอบตามท การรถไฟฟ าขนส งมวลชนแห งประเทศไทย รฟม เสนอให ใช ร ปแบบการว าจ างเป นแบบร ฐและเอกชนลงท นร วมก น Public private Partnership PPP ประเภท Net Cost Concession NC ค อร ฐบาลเป นผ ลงท นด านโครงสร างพ นฐาน ส วนเอกชนจะได ร บส ทธ ในการร บส มปทานเก บค าโดยสารและแบ งส วนแบ งรายได ให ร ฐ และท ง 2 โครงการจะใช ระบบรถไฟรางเด ยว โมโนเรล ซ งข นตอนต อจากน รฟม ต องนำส งรายละเอ ยดโครงการไปย งหน วยงานท เก ยวข อง และเสนอกล บมาย งกระทรวงคมนาคม เพ อนำส งคณะร ฐมนตร ครม ขออน ม ต โครงการ ซ งก อนหน าน คาดว าท ง 2 เส นทาง จะเข า ครม ภายในว นท 5 ส ค 58 แต ประเม นแล วอาจจะไม ท น ซ งจะต องใช เวลาเพ มอ กประมาณ 1 เด อน สำหร บความค บหน าโครงการรถไฟฟ าสายส ส มช วงตล งช น ม นบ ร ระยะทาง 38 8 ก โลเมตร ระยะแรกช วงศ นย ว ฒนธรรมแห งประเทศไทย ม นบ ร ระยะทาง 21 2 ก โลเมตร วงเง น 110 325 ล านบาทน น ย งไม สามารถนำส ง ครม ได แม คณะกรรมการจ ดการระบบการ จราจรทางบก คจร และคณะกรรมการ บอร ด รฟม จะเห นชอบให ก อสร างตามแนวสายทางเด มแล ว เน องจาก รฟม ต

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php?view=article&catid=1:latest-news&id=13590:-2&tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • กทม.จ่อเสนอชื่อถนนสาธารณะจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดรถ
  ล านบาท ด งน นการแก ไขป ญหาด งกล าว กทม จ งได เร งร ดให 50 เขต เพ มการจ ดเก บภาษ โรงเร ยน ภาษ ป าย ภาษ บำร งท องท และค าธรรมเน ยมต างๆ รวมท งเพ มกล มผ เส ยภาษ รายใหม จำนวน 15 เปอร เซ นด วย นอกจากน กทม ย งออกข อบ ญญ ต การเก บค าจอดยานยนต ในท สาธารณะ พ ศ 2558 โดยขณะน ได มอบหมายให สำน กการคล ง กทม ไปรวบรวมรายช อถนนท เป นสาธารณะ เพ อจ ดเก บค าธรรมเน ยมการจอดยานยนต ในถนนสาธารณะในสายต างๆ ก อนจะเสนอกองบ งค บการตำรวจนครบาล บช น เพ อขอความเห นชอบในการประกาศและบ งค บใช ต อไป การจ ดเก บค าธรรมเน ยมการจอดรถในพ นท สาธารณะ ถ อเป นรายได หล กของเม องหลวงใหญ ๆ อ กท งเป นการแก ไขป ญหาการจราจรได ด วย หาก กทม สามารถดำเน นการได คาดว า กทม จะม รายได เพ มข นอ กหม นล านบาท รองปล ด กทม กล าว ด านนายกฤษฎา ศ ร พ บ ลย ผ อำนวยการสำน กการคล ง กทม กล าวว าป จจ บ น กทม ออกประกาศกร งเทพมหานคร เร อง กำหนดท จอดรถยานยนต และอ ตราค าธรรมเน ยมจอดยานยนต ฉบ บท 3 กำหนดให ถนนสายต างๆในพ นท กทม จำนวน 65 สาย เป นท จอดยานยนต และเก บค าธรรมเน ยมจอดยานยนต แต กทม สามารถดำเน นการจ ดเก บได จร งเพ ยง 51 สายเท าน น อ ก 14 สายท เหล อไม สามารถจ ดเก บได ด งน 1 ถนนเฟ องนคร กระทรวงมหาดไทยขอใช พ นท สำหร บจอดรถของกระทรวง 2 ถนนอร ณอมร นทร กองบ ญชาการตำรวจนครบาล 3 ถนนกร งเทพ นนท ม การก อสร างทางรถไฟฟ าบ ท เอสสายส ม วง 4 ถนนประชาราษฎร 2 ม การก อสร างทางรถไฟฟ าบ ท เอสสายส น ำเง น 5 ถนนว ส ทธ กษ ตร ย ม การก อสร างทางยกระด บสะพานพระรามท 8 6 ถนนข าวสาร สน ชนะสงคราม ขอใช พ นท สำหร บให เป นถนนคนเด ม 7 ถนนซอยนานา เป นพ นท ส วนบ คคล ตรวจสอบภายหล ง 8 ถนนพระอาท ตย ใช พ นผ วจราจรทำช องทางสำหร บจ กรยานตลอดแนว 9 ถนนพระส เมร สถาน ตำรวจนครบาลชนะสงครามห ามจอดตลอดแนวเพ อปร

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php?view=article&catid=1:latest-news&id=13588:2015-07-13-02-04-17&tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive •