archive-org.com » ORG » I » ITS-THAILAND.ORG

Total: 431

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • เตรียมเสนอลงทุนรถไฟไทย-จีน ขอตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อคล่องตัว
  กอบรม จำนวนและท ต งสถาน แนวเส นทาง ม ลค าโครงการ เป นต น โดยจะม การประช มร วมคร งท 6 ระหว างว นท 6 8 ส งหาคม 2558 ท เม องซ อานประเทศจ น เพ อต ดตามความค บหน าและสร ป Frame Work Agreement โดยคาดว าจะเสนอ ครม เห นชอบได ต นเด อนก นยายนน และส วนการก อสร างน นจะขย บจากเป าหมายเด มท จะเร มในเด อนต ลาคม เป นเด อนธ นวาคม 2558 ท งน จากการลงพ นท สำรวจของทางจ น ท งการสำรวจทางอากาศและภาคพ นด น เห นว าแนวเส นทางตามผลศ กษาเด มของสำน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร สนข ซ งเป นโครงการรถไฟความเร วส งน นม หลายจ ดม ข อจำก ด ท งเร องช มชนและสาธารณ ปโภคจ งขอปร บเปล ยนซ งจะกระบทต อการออกแบบ การเวนค น และการศ กษาผลงานกระทบส งแวดล อม EIA เด ม จ งให คณะทำงานร วม 2 ฝ าย และการรถไฟแห งประเทศไทย ร ฟ ท ร วมหาร อก บจ นภายใน 2 ส ปดาห หร อภายในว นท 15 กรกฏาคมน จะต องได ข อสร ปว าแนวเส นทางจะปร บจากเด มจ ดใดบ าง เพ มก สถาน เพ อสร ปเร องเสนอคณะกรรมการส งแวดล อมแห งชาต นายอาคม เต มพ ทยาไพส ฐ ร ฐมนตร ช วยว าการกระทรวงคมนาคม กล าวว า การร วมลงท นน นจะม หลายร ปแบบ ซ งจะต องรอผลการสำรวจออกแบบสร ปในเด อนส งหาคมน ก อนเพ อให ม ความช ดเจนโดยร ปแบบการร วมท นเบ องต นค อ ไทยร บผ

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php?view=article&catid=1:latest-news&id=13589:2015-07-14-05-18-31&tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • คอลัมน์ ออโต เวิลด์ไวด์: บูมรถไร้คนขับ ค่ายรถแห่ทุ่มพัฒนา
  กออกแบบมาให ทำงานได ในหลากหลายสถานการณ เช น การข บในความเร วส ง การข บข ในเขตเม องท ม อ ปสรรคหลายอย าง การทดสอบระบบน จะม ผ ทดสอบน งอย ในรถเพ อคอยสอดส องความผ ดปกต ท เก ดข น แต ไม จำเป นต องลงม อข บเอง ฟอร ดย กษ ใหญ จากแดนมะก น ก ประกาศว าจะทำรถยนต ข บเคล อนอ ตโนม ต ตอนน ทยอยใส ในรถยนต ก บรถร นใหม ท ก ๆ ป เช น ระบบช วยจอดอ ตโนม ต เม องไทยก ร บอาน สงส น ไปแล ว ส วนค ายออด พ ฒนาร น RS7 Sportback ซ งก อนหน าน ออด เคยว งทดสอบบนสนามแข ง Hockenheim Circuit ประเทศเยอรมน มาแล ว การทดสอบคร งน น RS7 Sportback เวอร ช นไร คนข บ สามารถทำความเร วได ถ ง 240 กม ชม ม เพ ยงส ญญาณ GPS ส งผ านระบบไวไฟไปย งต วรถ รวมถ งต ดต งกล องหน ารถแบบ 3 ม ต เพ อใช คำนวณท ศทาง ล าส ดออด ย งแสดงความสามารถด วยการนำรถไร คนข บด งกล าว ลงว งทดสอบบนถนนหลวงในเม องเซ ยงไฮ ซ งท กคนร ด ว าเม องจ นม การจราจรท ค บค งมากท ส ดเม องหน งของโลก โดยไม ประสบอ บ ต เหต ใด ๆ เลย บ เอ มด บเบ ลย ก เป นอ กค ายท ใส ใจเร องน โดยเฉพาะ BMW i3 ซ งได ผ านการว จ ยรถพล งงานมาอย างยาวนาน i3 ถ อเป นรถไฟฟ าอย างแท จร ง การชาร จไฟฟ า 1 คร งน นเราสามรถข บเจ า BMW i3 ร นน ด วยความเร วถ ง 150 ก โลเมตรต อช วโมง และสามารถข บไปไกลได ถ ง 160 ก โลเมตรก นเลยท เด ยว ในงานโชว รถยนต คร งล าส ดท สาธารณร ฐประชาชนจ น หลายคนได เห นท เด ดโดยเจ าของรถสามารถส งงานรถ BMW i3 ข บมาร บผ านทางนาฬ กาย ห อซ มซ ง เพ อให ข บเข าไปจอดท ลานจอดรถเองแบบไม ต องม คนข บ และไม ชนส งก ดขวางหร อคนเด นข ามถนนแต อย างใด อ กค ายหน งท เคล อนไหวเร องน อย างจร งจ งน นก ค อ น สส

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php?view=article&catid=1:latest-news&id=13587:2015-07-08-04-12-40&tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • คอลัมน์ ออโต เวิลด์ไวด์: บูมรถไร้คนขับ ค่ายรถแห่ทุ่มพัฒนา
  โดยระบบอ ตโนม ต น ถ กออกแบบมาให ทำงานได ในหลากหลายสถานการณ เช น การข บในความเร วส ง การข บข ในเขตเม องท ม อ ปสรรคหลายอย าง การทดสอบระบบน จะม ผ ทดสอบน งอย ในรถเพ อคอยสอดส องความผ ดปกต ท เก ดข น แต ไม จำเป นต องลงม อข บเอง ฟอร ดย กษ ใหญ จากแดนมะก น ก ประกาศว าจะทำรถยนต ข บเคล อนอ ตโนม ต ตอนน ทยอยใส ในรถยนต ก บรถร นใหม ท ก ๆ ป เช น ระบบช วยจอดอ ตโนม ต เม องไทยก ร บอาน สงส น ไปแล ว ส วนค ายออด พ ฒนาร น RS7 Sportback ซ งก อนหน าน ออด เคยว งทดสอบบนสนามแข ง Hockenheim Circuit ประเทศเยอรมน มาแล ว การทดสอบคร งน น RS7 Sportback เวอร ช นไร คนข บ สามารถทำความเร วได ถ ง 240 กม ชม ม เพ ยงส ญญาณ GPS ส งผ านระบบไวไฟไปย งต วรถ รวมถ งต ดต งกล องหน ารถแบบ 3 ม ต เพ อใช คำนวณท ศทาง ล าส ดออด ย งแสดงความสามารถด วยการนำรถไร คนข บด งกล าว ลงว งทดสอบบนถนนหลวงในเม องเซ ยงไฮ ซ งท กคนร ด ว าเม องจ นม การจราจรท ค บค งมากท ส ดเม องหน งของโลก โดยไม ประสบอ บ ต เหต ใด ๆ เลย บ เอ มด บเบ ลย ก เป นอ กค ายท ใส ใจเร องน โดยเฉพาะ BMW i3 ซ งได ผ านการว จ ยรถพล งงานมาอย างยาวนาน i3 ถ อเป นรถไฟฟ าอย างแท จร ง การชาร จไฟฟ า 1 คร งน นเราสามรถข บเจ า BMW i3 ร นน ด วยความเร วถ ง 150 ก โลเมตรต อช วโมง และสามารถข บไปไกลได ถ ง 160 ก โลเมตรก นเลยท เด ยว ในงานโชว รถยนต คร งล าส ดท สาธารณร ฐประชาชนจ น หลายคนได เห นท เด ดโดยเจ าของรถสามารถส งงานรถ BMW i3 ข บมาร บผ านทางนาฬ กาย ห อซ มซ ง เพ อให ข บเข าไปจอดท ลานจอดรถเองแบบไม ต องม คนข บ และไม ชนส งก ดขวางหร อคนเด นข ามถนนแต อย างใด อ กค ายหน งท เคล อนไหวเร องน อย างจร งจ งน

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13587-2015-07-08-04-12-40 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • สำราญราษฎร์รับเออีซี ผุดสายตรวจจักรยานติดกล้องจับคนทำผิด
  ต ท สมเกษม จาร กษ รองผกก จราจร สน สำราญราษฎร กล าวว า กองบ ญชาการตำรวจนครบาล บช น ม หน งส อให แต ละหน วยงานในส งก ดส งโครงการโดดเด นเก ยวก บการดำเน นการข บเคล อนการปฏ บ ต เพ อเข าส ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน ป 2558 สน จ งร เร มโครงการสายตรวจจ กรยานเออ ซ ซ งม ว ตถ ประสงค เพ อให ตำรวจจราจรใช จ กรยานตระเวนตรวจความเร ยบร อยว าในแต ละว นม ผ ทำผ ดกฎหมายฝ าฝ นป ายบ งค บจราจรหร อไม รวมท งเป นการให บร การประชาชนและน กท องเท ยวชาวต างชาต ด วยโดยในต วจ กรยานท เจ าหน าท ตำรวจใช ออกตรวจจะม การต ดต งกล องบ นท กภาพและย งม การนำเคร องล อกล อต ดต วไปด วย ท งน หากพบว าม ประชาชนฝ าฝ นกฎหมายจราจรจอดรถในท ห ามจอด จอดรถท บช องทางจ กรยานก จะดำเน นการล อกล อท นท พร อมก บถ ายภาพไว เป นหล กฐานย นย นว ารถท ถ กล อกล อน นกระทำความผ ดจร งท งน หากพบว าไม สามารถออกใบส งได ในท นท ก จะม การนำภาพกล บมาย งโรงพ กเพ อออกหมายเร ยกไปย งท อย ซ งจะใช หล กการเด ยวก บการตรวจจ บกล องจ บฝ าไฟแดงซ งการกระทำด งกล าวสามารถดำเน นการได ท งน เพ อให การบ งค บใช กฎหมายเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพและเก ดความสะดวกในการทำงานอ กท งย งเป นการลดความข ดแย งก บประชาชนด วย พ ต ท สมเกษม กล าวอ กว

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13586-2015-07-08-04-11-53 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • จ่อขุดอุโมงค์ลอดแยกศรีอยุธยา
  องจากเป นเส นทางเช อมต อเข าส ใจกลางเม อง โครงการก อสร างอ โมงค ทางลอดจะช วยเพ มความรวดเร วของรถบนถนนศร อย ธยา ให คล องต ว ลดปร มาณสะสมของรถบร เวณส แยกซ งเป นการแก ป ญหาจราจรในอนาคตและสอดคล องก บโครงการพระราชดำร จต รท ศตะว นออก ตะว นตกของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ท งโครงการย งอย ในแผนดำเน นการของกทม มานานหล งจากได ปร บแบบเพ อลดผลกระทบระหว างการก อสร างจนได แบบท สมบ รณ ก ดำเน นการในป น รายงานข าวแจ งอ กว า ร ปแบบโครงการจะก อสร

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13585-2015-07-08-04-09-48 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • แท็กซี่ทวง'ประจิน'ขึ้นค่ามิเตอร์5% อ้างต้นทุนเพิ่มขู่อาจปฏิเสธผู้โดยสาร
  มข น ท งน เคร อข ายจะให ข อม ลเก ยวก บความจำเป นในการปร บค าโดยสาร ซ งน บต งแต เด อนมกราคม 2558 ท กระทรวงคมนาคมอน ม ต ข นค าโดยสารรอบแรก พบว าผ ข บรถแท กซ ม ต นท นการข บเพ มข น หล งกระทรวงพล งงานปร บราคาก าซเอ นจ ว เพ มข นก โลกร มละ 1 บาท จาก 11 50 บาท เป น 12 50 บาท ซ งส งผลกระทบให คนข บแท กซ ม ต นท นเพ มอ ก 70 บาทต อกะ 12 ช วโมง หร อว นละ 140 บาท ทำให การข นค าโดยสารไม ได ช วยให แท กซ ม รายได เพ มข นเลย ท ผ านมา แม กระทรวงคมนาคมจะข นค าโดยสารไปแล วรอบแรก 8 แต ก ไม ได ทำให ม รายได เพ มน ก เพราะกะหน งม รายได เพ ม 100 บาท แต ต นท นค าก าซเพ มข นไปแล ว 70 บาท เหล อ 30 บาท ทำให แต ละว นเหล อเง นเฉล ยไม ถ ง 300 บาท น อยกว าค าแรงข นต ำด วยซ ำ นายว ฑ รย กล าว นายว ฑ รย กล าวว า ภายหล งข นค าโดยสาร ผ ประกอบการ กล มสหกรณ หร อแท กซ ส วนบ คคล ได ปร บปร งการให บร การ ท งค ณภาพ ต วรถ เบาะน ง เคร

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13584--5- (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • บขส.ย้าย'หมอชิต'ไปรังสิตเล็งประกาศขอซื้อที่เอกชนก.ค.58
  วนไว ในพ นท เด ม แต จะปร บลดขนาดพ นท ให เล กลงเหล อเพ ยง 16 43 ไร จากเด ม 70 ไร เพ อใช เป นสถาน ย อยรอง ร บรถโดยสารสายส น 2 ประเภท ค อ รถหมวด 30 หร อรถร บจ างไม ประจำทาง รถนำเท ยว จำ นวน 40 ค น และรถต ของ บ ข ส จำนวน 3 197 ค น ท ว งในร ศม ห างจากกร งเทพฯ ไม เก น 300 ก โลเมตร ส วนพ นท ท เหล อจากการนำไปทำเป นสถาน ย อยอ กประมาณ 53 ไร บ ข ส จะค นให การรถไฟแห งประ เทศไทย ร ฟ ท นำไปจ ดสร างสถาน กลางบางส อต อไป และให เร งจ ดหาพ นท เพ อ สร างสถาน ขนส งผ โดยสารแห งใหม รองร บรถโดยสารสายยาว ท ว งในเส นภาคเหน อ และภาค ตะว นออกเฉ ยงเหน อ โดยกำ หนดว าจะต องม พ นท ไม ต ำกว า 80 ไร ต งอย บนถนนพหลโยธ นจะอย ฝ งซ ายหร อฝ งขวาของถนนก ได และจะต องเป นพ นท ท อย ในร ศม ออกห างจาก กทม ไปทางด านท ศเหน อไม ไกลเก นกว าพ นท ของมหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ศ นย ร งส ต เราได ข อสร ปท ช ดเจนแล วว า จากน ร ฟ ท และ บ ข ส จะนำข อสร ปจากท ประช มไปเสนอให บอร ดของแต ละหน วยงานพ จารณาและดำเน นการต อไป เพ อให บ ข ส สามารถย ายบางส วนออกจากพ นท ให ท นภายในป 2560 ตามแผน และสามารถเป ดพ นท ให ก บการก อสร างสถาน กลางบางซ อได ท นตามกำหนด นางสร อยท พย กล าว นายนพร ตน การ ณยะวน ช รองกรรมการผ จ ดการใหญ ฝ ายบร หารการเด นรถ ร กษา การแทนกรรมการผ จ ดการใหญ บ ข ส กล าวว า ในว นท 7 ก ค ท ผ านมา บ ข ส ได ออกประกาศเช ญชวนให เอกชนมาเสนอ ขายพ นท เพ อใช เป นสถานท ก อสร างสถาน ขนส งผ โดยสารแห งใหม ได เบ องต นจะต องม พ นท ไม ต ำกว า 80 ไร ม หน ากว

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13583--58 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • สำราญราษฎร์รับเออีซี ผุดสายตรวจจักรยานติดกล้องจับคนทำผิด
  จราจร สน สำราญราษฎร กล าวว า กองบ ญชาการตำรวจนครบาล บช น ม หน งส อให แต ละหน วยงานในส งก ดส งโครงการโดดเด นเก ยวก บการดำเน นการข บเคล อนการปฏ บ ต เพ อเข าส ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน ป 2558 สน จ งร เร มโครงการสายตรวจจ กรยานเออ ซ ซ งม ว ตถ ประสงค เพ อให ตำรวจจราจรใช จ กรยานตระเวนตรวจความเร ยบร อยว าในแต ละว นม ผ ทำผ ดกฎหมายฝ าฝ นป ายบ งค บจราจรหร อไม รวมท งเป นการให บร การประชาชนและน กท องเท ยวชาวต างชาต ด วยโดยในต วจ กรยานท เจ าหน าท ตำรวจใช ออกตรวจจะม การต ดต งกล องบ นท กภาพและย งม การนำเคร องล อกล อต ดต วไปด วย ท งน หากพบว าม ประชาชนฝ าฝ นกฎหมายจราจรจอดรถในท ห ามจอด จอดรถท บช องทางจ กรยานก จะดำเน นการล อกล อท นท พร อมก บถ ายภาพไว เป นหล กฐานย นย นว ารถท ถ กล อกล อน นกระทำความผ ดจร งท งน หากพบว าไม สามารถออกใบส งได ในท นท ก จะม การนำภาพกล บมาย งโรงพ กเพ อออกหมายเร ยกไปย งท อย ซ งจะใช หล กการเด ยวก บการตรวจจ บกล องจ บฝ าไฟแดงซ งการกระทำด งกล าวสามารถดำเน นการได ท งน เพ อให การบ งค บใช กฎหมายเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพและเก ดความสะดวกในการทำงานอ กท งย งเป นการลดความข ดแย งก บประชาชนด วย พ ต ท สมเกษม กล าวอ กว า อนาคตม แนวค ดท จะให สายตรวจจ

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php?view=article&catid=1:latest-news&id=13586:2015-07-08-04-11-53&tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive •