archive-org.com » ORG » I » ITS-THAILAND.ORG

Total: 431

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • กทม.สแกนถนนแนวรถไฟฟ้าหวั่นทำทรุดจากระบบใต้ดิน
  ขนาดความกว าง 2 ช องจราจร ซ งเป นพ นท ท ม การก อสร างรถไฟฟ าสายส น ำเง นของบร ษ ท ซ โน ไทย เอ นจ เน ยร ง แอนด คอนสตร คช น จำก ด มหาชน ขณะน ทางผ ร บเหมาและสำน กการโยธา กทม ได นำเคร องจ กรหน กเข ามาช วยข ดกลบหล มล กบนถนน พร อมเทป นซ เมนต และป แผ นเหล กท บ เพ อซ อมแซมช วคราวเสร จเร ยบร อยแล วน น จากการตรวจสอบสาเหต พบว าเก ดจากการวางระบบสาธารณ ปโภคใหม ค อ ท อร อยสายของการไฟฟ านครหลวง กฟน ไปตามแนวรถไฟฟ า ซ งบ อพ กท อร อยสายได กระทบก บท อระบบบำบ ดน ำเส ยของ กทม ซ งวางต ดผ านในบร เวณน น เป นเหต ให ท อบำบ ดน ำเส ยชำร ด ม ด นไหลลงไปในท อบำบ ดน ำเส ย จ งทำให เก ดโพรงขนาดใหญ ใต ผ วจราจร และเก ดการทร ดต วในเวลาต อมา นายส รพลกล าวว า ทางสำน กการระบายน ำจะน ดหาร อก บผ ร บเหมารถไฟฟ า กฟน และสำน กการโยธา เพ อแก ป ญหาถาวรในบร เวณน น โดยในพ นท กร งเทพฯม การก อสร างรถไฟฟ าหลายสาย ซ งได ม การวางท อร อยสายใหม ตามแนวรถไฟฟ าด วย จ งอาจเก ดป ญหาในบร เวณด งกล าวได ในหลายจ ด ท ผ านมาได ร บแจ งจากประชาชนให เข าไปตรวจสอบผ วจราจรท ม การทร ดต วขนาดเล ก ซ งสำน กการโยธาม เคร องสแกนผ วจราจรท ใช คล

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13578-2015-07-06-06-35-34 (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • จุฬาฯเปิดตัวต้นแบบรถโดยสารไฟฟ้าเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม-ต่อยอดบริการสาธารณะ
  การเป นมหาว ทยาล ยท ย งย น โดยจ ดทำโครงการผ งแม บทจ ฬาฯ 100 ป เพ อให ม พ นท ส เข ยว พ นท ซ มน ำ เพ มความร มร นให มหาว ทยาล ย และโครงการหน งท เป นร ปธรรม ค อโครงการรถโดยสารไฟฟ าสาธารณะภายในมหาว ทยาล ย ซ งเป นผลงานการว จ ยและพ ฒนาของคณะว ศวกรรมศาสตร ร วมก บภาคเอกชน ใช องค ความร ด านว ศวกรรมศาสตร แขนงต างๆ ในการว จ ยและพ ฒนารถโดยสารไฟฟ าสาธารณะท ใช งานได จร ง ม ระบบการบร หารจ ดการท ใช ต นท นต ำ โดยทดลองให บร การจร งภายในมหาว ทยาล ยมาแล วกว า 9 ป ต อมาได พ ฒนาเทคโนโลย ท เข าถ งได ท งคอมพ วเตอร และสมาร ตโฟน น บเป นแอพพล เคช นตรวจสอบตำแหน งรถโดยสารไฟฟ าแห งแรกของประเทศไทย ด าน ศ ดร บ ณฑ ต เอ ออาภรณ คณบด คณะว ศวกรรมศาสตร จ ฬาฯ กล าวว า การพ ฒนารถโดยสารไฟฟ าด งกล าว เป นอ กหน งความสำเร จของคณะว ศวกรรมศาสตร ในการพ ฒนานว ตกรรมให แก ส งคมและประเทศ โดยร วมม อก บ บ พล งงานเพ อส งแวดล อม จำก ด นำความร ด านว ศวกรรมศาสตร ในหลายร ปแบบ ท งความร ด านระบบการควบค มมอเตอร ข บเคล อน การบร หารจ ดการแบตเตอร รวมท งแก ป ญหาด านเทคน ค การดำเน นงานและการปฏ บ ต ศ กษาเทคโนโลย จากผ ประกอบการจร งมาพ ฒนาโครงการน อย างต อเน อง จนพ ฒนาและออกแบบรถโดยสารไฟฟ าท ให บร การในป

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php?view=article&catid=1:latest-news&id=13581:2015-07-06-06-39-17&tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ลงดาบรถตู้ห่วย"อนุสาวรีย์ชัย"หลังเอาเปรียบชาวบ้านมานาน
  แก ช วงเช าเวลา 06 00 08 00 น และช วงเย นเวลา 06 00 18 00 น ท งน รถต โดยสาธารณะท กค นจะต องปฏ บ ต ตามกฎหมายอย างเคร งคร ดและให บร การด วยความปลอดภ ย เช น ต องเด นรถในเส นทางท กำหนด เร ยกเก บค าโดยสารตามอ ตราท กำหนด ห ามบรรท กผ โดยารเก นกำหนด ไม ใช ความเร วเก นกว าท กฎหมายกำหนด เป นต น ซ งหากพบการกระทำผ ดจะลงโทษหน กท กกรณ และหากพบเป นการกระทำความผ ดซ

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php?view=article&catid=1:latest-news&id=13580:-qq&tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • กทม.สแกนถนนแนวรถไฟฟ้าหวั่นทำทรุดจากระบบใต้ดิน
  งเป นพ นท ท ม การก อสร างรถไฟฟ าสายส น ำเง นของบร ษ ท ซ โน ไทย เอ นจ เน ยร ง แอนด คอนสตร คช น จำก ด มหาชน ขณะน ทางผ ร บเหมาและสำน กการโยธา กทม ได นำเคร องจ กรหน กเข ามาช วยข ดกลบหล มล กบนถนน พร อมเทป นซ เมนต และป แผ นเหล กท บ เพ อซ อมแซมช วคราวเสร จเร ยบร อยแล วน น จากการตรวจสอบสาเหต พบว าเก ดจากการวางระบบสาธารณ ปโภคใหม ค อ ท อร อยสายของการไฟฟ านครหลวง กฟน ไปตามแนวรถไฟฟ า ซ งบ อพ กท อร อยสายได กระทบก บท อระบบบำบ ดน ำเส ยของ กทม ซ งวางต ดผ านในบร เวณน น เป นเหต ให ท อบำบ ดน ำเส ยชำร ด ม ด นไหลลงไปในท อบำบ ดน ำเส ย จ งทำให เก ดโพรงขนาดใหญ ใต ผ วจราจร และเก ดการทร ดต วในเวลาต อมา นายส รพลกล าวว า ทางสำน กการระบายน ำจะน ดหาร อก บผ ร บเหมารถไฟฟ า กฟน และสำน กการโยธา เพ อแก ป ญหาถาวรในบร เวณน น โดยในพ นท กร งเทพฯม การก อสร างรถไฟฟ าหลายสาย ซ งได ม การวางท อร อยสายใหม ตามแนวรถไฟฟ าด วย จ งอาจเก ดป ญหาในบร เวณด งกล าวได ในหลายจ ด ท ผ านมาได ร บแจ งจากประชาชนให เข าไปตรวจสอบผ วจราจรท ม การทร ดต วขนาดเล ก ซ งสำน กการโยธาม เคร องสแกนผ วจราจรท ใช คล นเส ยงว าม โพรงใต ด นหร

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php?view=article&catid=1:latest-news&id=13578:2015-07-06-06-35-34&tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • 2พันล.ผุดรถไฟฟ้าสายสีทอง ไอคอนสยามทุ่มเชื่อมบีทีเอส
  งข าวจากกร งเทพมหานคร กทม เป ดเผย ประชาชาต ธ รก จ ว า เม อว นท 3 ก ค ท ผ านมา ทางผ บร หาร กทม และบร ษ ท สยามพ วรรธน จำก ด ก บบร ษ ท แมกโนเล ย ควอล ต ด เวล อปเม นต คอร ปอเรช น จำก ด ในเคร อเจร ญโภคภ ณฑ ซ พ ผ พ ฒนาโครงการไอคอนสยามเข าพบ พล อ อ ประจ น จ นตอง ร ฐมนตร ว าการกระทรวงคมนาคม เพ อแจ งให ร บทราบถ งแนวทางพ ฒนาโครงการระบบขนส งมวลชนขนาดรองบนถนนเจร ญนคร หร อรถไฟฟ าสายส ทอง ระยะทาง 1 ก โลเมตรเศษ ใช เง นลงท นกว า 2 000 ล านบาท ม 3 สถาน ได แก สถาน กร งธนบ ร สถาน ไอคอนสยาม และสถาน คลองสาน แนวเส นทางจะเช อมก บรถไฟฟ าบ ท เอสท สถาน กร งธนบ ร ว งเข าถนนเจร ญนคร ส นส ดท สำน กงานเขตคลองสาน ซ งเอกชนจะให เง น กทม ก อสร างฟร ท งโครงการ เน องจากเอกชนต องการแก ไขป ญหารถต ดและรองร บการเป ดให บร การไอคอนสยามในเด อน ธ ค 2560 ซ งเป นโครงการขนาดใหญ ภายในประกอบด วย 2 อาณาจ กรศ นย การค า พ นท รวม 5 25 แสนตารางเมตร อาคารท พ กอาศ ยร มน ำซ เปอร ล กเซอร ส ง 70 ช น 1 อาคาร และส ง 40 ช น 1 อาคาร การเข าพบเพ อเป นการรายงานให กระทรวงคมนาคมร บทราบ เพราะหล

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php?view=article&catid=1:latest-news&id=13579:-2-&tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • เพิ่มถนน-เพิ่มค่าจอดรถรอมท.ไฟเขียวแก้กฎหมายใช้ทั่วประเทศ
  บกองบ ญชาการตำรวจนครบาล กทม เพ อไม ให กระทบในภาพรวมหร อเก ดป ญหาอย างใดข นเพราะการด แลถนนในกร งเทพฯ อย างไรก ตามก อนท จะได ข อสร ปของกฎหมายน น กทม ก จะม การปร บปร งเคร องหมายส ญล กษณ เพ อแจ งจ ดจอดรถท เส ยค าธรรมเน ยม ให ม ความช ดเจนมากข น รายงานข าวแจ งว าสำหร บอ ตราค าบร การจอดรถในป จจ บ นรถยนต ท วไปช วโมงแรก 10 บาท ช วโมงต อไป 20 บาท ส วนรถจ กรยานยนต ช วโมงแรก 5 บาท ช วโมงต อไป 10 บาท ซ งจ ดเก บในอ ตราก าวหน าและป จจ บ นม รายได จากการจ ดเก บค าจอดรถในถนนสายต าง ๆ ป ละ 10 ล านบาท สำหร บในพ นท กร งเทพฯม ถนนท กำหนดให เส ยค าจอดในช วง เวลาท กำหนดในพ นท ส วนหน งของถนน 65 สายได แก 1 ถนนทรงสว สด 2 ถนนพาดสาย 3 ถนนเยาวพาน ช 4 ถนนทรงวาด 5 ถนนมหาจ กร 6 ถนนส นต ภาพ 7 ถนนไมตร จ ตต 8 ถนนม ตรพ นธ 9 ถนนรอบวงเว ยน 22 กรกฎาคม 10 ถนนลำภ ญไชย 11 ซอยธนาคารกร งเทพอ ท ศ 12 ถนนยมราชส ข ม 13 ถนนหลวง 14 ถนนสาร ร ฐว ภาค 15 ถนนประด พ ทธ 16 ถนนรองเม อง 17 ซอยรองเม อง 1 18 ซอยรองเม อง 2 19 ซอยรองเม อง 3 20 ซอยรองเม อง 4 21 ซอยรองเม อง 5 22 ถนนจร สเม อง

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php?view=article&catid=1:latest-news&id=13577:2015-07-06-06-33-17&tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • เพิ่มถนน-เพิ่มค่าจอดรถรอมท.ไฟเขียวแก้กฎหมายใช้ทั่วประเทศ
  ยวก นท วประเทศไม ใช แค ในกร งเทพฯ ซ งขณะน กระทรวงมหาดไทย มท อย ระหว างการพ จารณาปร บแก พ ร บ ฯเพ อให ม ความเหมาะสมและเป นป จจ บ นมากข น โดยคาดว าจะม การกำหนดอ ตราค าธรรมเน ยมใหม รวมถ งการปร บให ท องถ นสามารถขยายเส นทางหร อพ นท ตามความเหมาะสม ซ งในส วนของพ นท กร งเทพฯ น นก จะต องหาร อก บกองบ ญชาการตำรวจนครบาล กทม เพ อไม ให กระทบในภาพรวมหร อเก ดป ญหาอย างใดข นเพราะการด แลถนนในกร งเทพฯ อย างไรก ตามก อนท จะได ข อสร ปของกฎหมายน น กทม ก จะม การปร บปร งเคร องหมายส ญล กษณ เพ อแจ งจ ดจอดรถท เส ยค าธรรมเน ยม ให ม ความช ดเจนมากข น รายงานข าวแจ งว าสำหร บอ ตราค าบร การจอดรถในป จจ บ นรถยนต ท วไปช วโมงแรก 10 บาท ช วโมงต อไป 20 บาท ส วนรถจ กรยานยนต ช วโมงแรก 5 บาท ช วโมงต อไป 10 บาท ซ งจ ดเก บในอ ตราก าวหน าและป จจ บ นม รายได จากการจ ดเก บค าจอดรถในถนนสายต าง ๆ ป ละ 10 ล านบาท สำหร บในพ นท กร งเทพฯม ถนนท กำหนดให เส ยค าจอดในช วง เวลาท กำหนดในพ นท ส วนหน งของถนน 65 สายได แก 1 ถนนทรงสว สด 2 ถนนพาดสาย 3 ถนนเยาวพาน ช 4 ถนนทรงวาด 5 ถนนมหาจ กร 6 ถนนส นต ภาพ 7 ถนนไมตร จ ตต 8 ถนนม ตรพ นธ 9 ถนนรอบวงเว ยน 22 กรกฎาคม 10 ถนนลำภ ญไชย 11 ซอยธนาคารกร งเทพอ ท ศ 12 ถนนยมราชส ข ม 13 ถนนหลวง 14 ถนนสาร ร ฐว ภาค 15 ถนนประด พ ทธ 16 ถนนรองเม อง 17 ซอยรองเม อง 1 18 ซอยรองเม อง 2 19 ซอยรองเม อง 3 20 ซอยรองเม อง 4 21 ซอยรองเม อง 5 22 ถนนจร สเม อง 23 ถนนเจร ญเม อง 24 ถนนมหานคร 25 ถนนมหรรณพ 26 ถนนบร พ ตร 27 ถนนพาห ร ด 28 ถนนบ รพา 29 ถนนพระส เมร 30 ถนนนครสวรรค 31 ถนนบ านหม อ 32 ถนนว ส ทธ กษ ตร ย 33 ถนนนครไชยศร 34 ถนนประชาราษฎร สาย 2 35 ถนนท า ด

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13577-2015-07-06-06-33-17 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • สรุปไม่รื้อสะพานข้ามแยกรัชโยธินปรับแบบทางรถไฟฟ้าสูงขึ้นอีก2เมตร
  การรถไฟฟ าขนส งมวลชนแห งประเทศไทย รฟม เป ดเผยถ งความค บหน าการก อสร างรถไฟฟ าสายส เข ยวเหน อ หมอช ต สะพานใหม ค คต ว าตามแผนเด มในการสร างน นรฟม จะต องทำการท บสะพานข ามแยกร ชโยธ นและสร างทางลอดเป นการทดแทนแต ท ผ านม ชาวบ านท ก งวลถ งป ญหาจราจรหากม การท บสะพานและรอก อสร างทางลอดทดแทนเพราะต องใช เวลาสร างนานถ ง 3 ป ด งน น ในท ประช มบอร ดจ งได ม การหาร อจากทางเล อก 4 แนวทางด งน แนวทางท 1 ร อสะพานร ชโยธ นก อสร างทางลอด Underpass ทดแทนและก อสร างสะพานแยกในแนวทางพหลโยธ น ตามร ปส ญญาเด ม แนวทางท 2 ไม ร อสะพานร ชโยธ นและยกโครงสร างรถไฟฟ าจากเด ม 16 เมตรยกเพ มข นอ ก 2 เมตรเป น 18 เมตรให พ นความส งของสะพานร ชโยธ นและสร างสะพานข ามแยกในแนวถนนพหลโยธ นต อเน องไปย งแยกเกษตรเพ มแนวทางท 3 ร อสะพานร ชโยธ นก อสร างสะพานข ามแยกในแนวถนนร ชดาภ เษกข ามโครงสร างรถไฟฟ าและสร างสะพานแยกในแนวถนนพหลโยธ นท งน ความส งของสะพานข ามแยกตามแนวถนนร ชดาน นจะม ความส ง ถ ง 24 เมตร แนวทางท 4 ไม ร อสะพานร ชโยธ นและดำเน นการก อสร างเฉพาะโครงสร างรถไฟฟ า ไม ก อสร างสะพานข ามแยกในแนวถนนพหลโยธ น พล อ ยอดย ทธกล าวต อว าท ประช มบอร ดได ม ความเห นเล อกแนวทางท 2 ค อทางบอร ดลงความเห นว าไม ควรร อสะพานเพราะเล งเห นว าจะกระทบก บประชาชนมากท ส ดอ กท งแนวทางท 2 ย งสามารถลดค าใช จ ายการก อสร างทางลอดประมาณ

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13576--2 (2016-02-16)
  Open archived version from archive •