archive-org.com » ORG » I » ITS-THAILAND.ORG

Total: 431

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • รถต่างชาติวิ่งในไทยต้องทำประกัน
  ญหาท ย งไม ได ร บความช ดเจนจากหน วยงานท เก ยวข อง อาท กรมการขนส งทางบก กรมศ ลกากร เป นต น เพ อทำการอ ดช องโหว ทางกฎหมายก บชาวต างชาต ท นำรถเข ามาว งในราชอาณาจ กรไทยขณะน ป ญหาค อตำรวจส วนใหญ ย งไม ม ความร ทางภาษาอ งกฤษท งด านการพ ด การเข ยนด งน นหากพบผ กระทำผ ดท เป นชาวต างชาต อาจจะม การแจ งข อหาหร อส อสารก นไม ร เร อง ด งน นทาง บช น ม นโยบายท

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13575-2015-07-02-22-45-05 (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • ชงประจินลดค่าแรกเข้าตั๋วร่วมสั่งเร่งสรุปแผนก่อสร้างรางคู่
  น ม 3 แนวทาง ประ กอบด วย 1 ร ปแบบต วต อต ว 2 ร ป แบบส วนลดแรกเข าต งแต 20 50 และ 3 ร ปแบบต วโดยสาร อ ตราเด ยว เช น 20 บาท ตลอดสาย หร อ 30 บาท ตลอดสาย ท งน จากการศ กษาของท ปร กษาโครงการพบว า แนวทางท ม ความเป นไปได และควรนำมา ปฏ บ ต ด ท ส ดค อ ร ปแบบท ม ส วน ลดแรกเข า 20 เน องจากผ โดย สารท เด นทาง จะได ร บส วนลดต วแรกเข าต อต วเฉล ย 3 บาท จากปกต 15 บาท และการชดเชยของภาคร ฐจะลดลงด วย แต ถ าเล อกแนวทางท 3 จ ดเก บอ ตราค าโดย สารราคาเด ยวท 20 30 บาทตลอดว น จะม ข อเส ยค อ ภาคร ฐจะต องจ ดหางบประมาณมาชดเชยส วนน กว า 8 000 ล านบาท ป นางสร อยท พย ไตรส ทธ ปล ดกระทรวงคมนาคม กล าวว า ภายในเด อน ก ค 58 น คณะกรรมการบร หารจ ดการระบบต ว ร วมจะเสนอต อคณะร ฐมนตร ครม เปล ยนต วประธานคณะกรรมการบร หารจ ดการระบบต วร วมจากปล ดกระทรวงคมนาคม เป น พล อ อ ประจ น จ นตอง รมว คมนาคม เพ อเป นคณะกรรมการกำก บระบบต วร วม ซ งจะม อำนาจหน าท กำก บโครงสร างค าโดยสารท เป นธรรมระด บชาต รวมถ งเสนอแนวทางความเป นไปได ในการดำเน นการในโครงการระบบต วร วม พล อ อ ประจ นกล าวถ งผลการประช มคณะกรรมการร

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13574-2015-07-02-22-39-23 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • คอลัมน์ ย่อยข่าวกทม.: วิจัยอุบัติเหตุในกรุง 5 ปี
  กล าวว า ภายหล งจากท กองบ ญชาการตำรวจ นครบาล บช น ร วมม อก บท มว จ ยอ บ ต เหต บล มเบ ร กเพ อศ กษาป จจ ยท ก อให เก ดอ บ ต เหต ในเม องหลวงอย างกร งเทพมหานครโดยได ม การเร มเก บข อม ลไปต งแต ต นเด อนเม ย 2558 ท ผ านมา พบว าเป นสาเหต ของการเก ดอ บ ต เหต มากท ส ด ได แก ไม สวมหมวกก นน

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13573-----5- (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • สรุปไม่รื้อสะพานข้ามแยกรัชโยธินปรับแบบทางรถไฟฟ้าสูงขึ้นอีก2เมตร
  อสะพานร ชโยธ นก อสร างทางลอด Underpass ทดแทนและก อสร างสะพานแยกในแนวทางพหลโยธ น ตามร ปส ญญาเด ม แนวทางท 2 ไม ร อสะพานร ชโยธ นและยกโครงสร างรถไฟฟ าจากเด ม 16 เมตรยกเพ มข นอ ก 2 เมตรเป น 18 เมตรให พ นความส งของสะพานร ชโยธ นและสร างสะพานข ามแยกในแนวถนนพหลโยธ นต อเน องไปย งแยกเกษตรเพ มแนวทางท 3 ร อสะพานร ชโยธ นก อสร างสะพานข ามแยกในแนวถนนร ชดาภ เษกข ามโครงสร างรถไฟฟ าและสร างสะพานแยกในแนวถนนพหลโยธ นท งน ความส งของสะพานข ามแยกตามแนวถนนร ชดาน นจะม ความส ง ถ

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php?view=article&catid=1:latest-news&id=13576:-2&tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • รถต่างชาติวิ่งในไทยต้องทำประกัน
  ดเจนจากหน วยงานท เก ยวข อง อาท กรมการขนส งทางบก กรมศ ลกากร เป นต น เพ อทำการอ ดช องโหว ทางกฎหมายก บชาวต างชาต ท นำรถเข ามาว งในราชอาณาจ กรไทยขณะน ป ญหาค อตำรวจส วนใหญ ย งไม ม ความร ทางภาษาอ งกฤษท งด านการพ ด การเข ยนด งน นหากพบผ กระทำผ ดท เป นชาวต างชาต อาจจะม การแจ งข อหาหร อส อสารก นไม ร เร อง ด งน นทาง บช น ม นโยบายท จะม การจ ดทำสม ดข อกฎหมายท จะรวบรวมกฎว

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php?view=article&catid=1:latest-news&id=13575:2015-07-02-22-45-05&tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • คอลัมน์ ย่อยข่าวกทม.: วิจัยอุบัติเหตุในกรุง 5 ปี
  กองบ ญชาการตำรวจ นครบาล บช น ร วมม อก บท มว จ ยอ บ ต เหต บล มเบ ร กเพ อศ กษาป จจ ยท ก อให เก ดอ บ ต เหต ในเม องหลวงอย างกร งเทพมหานครโดยได ม การเร มเก บข อม ลไปต งแต ต นเด อนเม ย 2558 ท ผ านมา พบว าเป นสาเหต ของการเก ดอ บ ต เหต มากท ส ด ได แก ไม สวมหมวกก นน อก เมาส ราแล วข บรถไม

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php?view=article&catid=1:latest-news&id=13573:----5-&tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ชงประจินลดค่าแรกเข้าตั๋วร่วมสั่งเร่งสรุปแผนก่อสร้างรางคู่
  วย 1 ร ปแบบต วต อต ว 2 ร ป แบบส วนลดแรกเข าต งแต 20 50 และ 3 ร ปแบบต วโดยสาร อ ตราเด ยว เช น 20 บาท ตลอดสาย หร อ 30 บาท ตลอดสาย ท งน จากการศ กษาของท ปร กษาโครงการพบว า แนวทางท ม ความเป นไปได และควรนำมา ปฏ บ ต ด ท ส ดค อ ร ปแบบท ม ส วน ลดแรกเข า 20 เน องจากผ โดย สารท เด นทาง จะได ร บส วนลดต วแรกเข าต อต วเฉล ย 3 บาท จากปกต 15 บาท และการชดเชยของภาคร ฐจะลดลงด วย แต ถ าเล อกแนวทางท 3 จ ดเก บอ ตราค าโดย สารราคาเด ยวท 20 30 บาทตลอดว น จะม ข อเส ยค อ ภาคร ฐจะต องจ ดหางบประมาณมาชดเชยส วนน กว า 8 000 ล านบาท ป นางสร อยท พย ไตรส ทธ ปล ดกระทรวงคมนาคม กล าวว า ภายในเด อน ก ค 58 น คณะกรรมการบร หารจ ดการระบบต ว ร วมจะเสนอต อคณะร ฐมนตร ครม เปล ยนต วประธานคณะกรรมการบร หารจ ดการระบบต วร วมจากปล ดกระทรวงคมนาคม เป น พล อ อ ประจ น จ นตอง รมว คมนาคม เพ อเป นคณะกรรมการกำก บระบบต วร วม ซ งจะม อำนาจหน าท กำก บโครงสร างค าโดยสารท เป นธรรมระด บชาต รวมถ งเสนอแนวทางความเป นไปได ในการดำเน นการในโครงการระบบต วร วม พล อ อ ประจ นกล าวถ งผลการประช มคณะกรรมการร วม เพ อความร วมม อด านรถไฟไทยจ

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php?view=article&catid=1:latest-news&id=13574:2015-07-02-22-39-23&tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ระวังกล้องจับคอสะพานโลกโซเชียลแชร์ว่อนเตือนผู้ขับขี่ตำรวจยันแค่ทดลองยังไม่ออกใบสั่ง
  โปรดส งเกต ต องข บรถให เลยเส นส แดงไปก อนจ งค อยเปล ยนเลนเข าซ าย ม ฉะน นจะโดนบ นท กภาพและถ กส งปร บทางจดหมายท นท พร อมระบ ว าได ม การต ดต งกล องไว หลายท อาท ยมราช อย ธยา ตากส น และอโศก ทำให ถ กจ บก นเยอะโดยม การแชร ข อความด งกล าว เพ อเต อนให ผ ข บข ระม ดระว งเจ าหน าท ตำรวจท ม การต ดกล องตรวจจ บ ผ ท ฝ าฝ นทำผ ดกฎจราจร พล ต ท ประว ฒ ถาวรศ ร ผ ช วยผ บ ญชาการตำรวจแห งชาต ผช ผบ ตร ด แลงานจราจรกล าวถ งกรณ ด งกล าวว าขณะน ทางสำน ก งานตำรวจแห งชาต สตช ย งไม ได ม กล องจ บรถเปล ยนช องจราจรกะท นห นหร อรถเบ ยดช องจราจรช วงคอสะพานแต อย างใด ซ งท ผ านมาม การทดลองต ดต งจ ดเด ยวเท าน น ค อ บร เวณทางลงอ โมงค ลอดทางแยกส ทธ สารถนนร ชดาภ เษกขาเข าเท าน น โดยขณะน ก ย งอย ระหว างการทดลองระบบ ย งไม ได ม การออกใบส งใด ๆ ท งส นด งน นก อนจะ โพสต หร อแชร ข อม ลอะไร ประชาชนจะต องม การตรวจสอบความถ กต องเส ยก อน เพ อไม ให เก ดความเข าใจผ ด สำหร บกล องตรวจจ บพฤต กรรมการกระทำผ ดกฎจราจรไม ว าจะเป นการเบ ยดคอสะพาน เปล ยนช องจราจรกะท นห น ฝ าส ญญาณไฟจราจร

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php?view=article&catid=1:latest-news&id=13572:2015-07-02-22-32-50&tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive •