archive-org.com » ORG » I » ITS-THAILAND.ORG

Total: 431

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ระวังกล้องจับคอสะพานโลกโซเชียลแชร์ว่อนเตือนผู้ขับขี่ตำรวจยันแค่ทดลองยังไม่ออกใบสั่ง
  ามเปล ยนเลนเข าซ ายท นท โปรดส งเกต ต องข บรถให เลยเส นส แดงไปก อนจ งค อยเปล ยนเลนเข าซ าย ม ฉะน นจะโดนบ นท กภาพและถ กส งปร บทางจดหมายท นท พร อมระบ ว าได ม การต ดต งกล องไว หลายท อาท ยมราช อย ธยา ตากส น และอโศก ทำให ถ กจ บก นเยอะโดยม การแชร ข อความด งกล าว เพ อเต อนให ผ ข บข ระม ดระว งเจ าหน าท ตำรวจท ม การต ดกล องตรวจจ บ ผ ท ฝ าฝ นทำผ ดกฎจราจร พล ต ท ประว ฒ ถาวรศ ร ผ ช วยผ บ ญชาการตำรวจแห งชาต ผช ผบ ตร ด แลงานจราจรกล าวถ งกรณ ด งกล าวว าขณะน ทางสำน ก งานตำรวจแห งชาต สตช ย งไม ได ม กล องจ บรถเปล ยนช องจราจรกะท นห นหร อรถเบ ยดช องจราจรช วงคอสะพานแต อย างใด ซ งท ผ านมาม การทดลองต ดต งจ ดเด ยวเท าน น ค อ บร เวณทางลงอ โมงค ลอดทางแยกส ทธ สารถนนร ชดาภ เษกขาเข าเท าน น โดยขณะน ก ย งอย ระหว างการทดลองระบบ ย งไม ได ม การออกใบส งใด ๆ ท งส นด งน นก อนจะ โพสต หร อแชร ข อม ลอะไร ประชาชนจะต องม การตรวจสอบความถ กต องเส ยก อน เพ อไม ให เก ดความเข าใจผ ด สำหร บกล องตรวจจ บพฤต กรรมการกระทำผ ดกฎจราจรไม ว าจะเป นการเบ ยดคอสะพาน เปล ยนช องจราจรกะท

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13572-2015-07-02-22-32-50 (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • 'ประจิน'ดีเดย์ 23 ตุลาฯตอกเสาเข็มรถไฟไทย-จีน
  2558 พร อมทำข อตกลงกรอบการทำงานให เสร จภายในว นท 29 ส ค สอดคล องก บผลการสำรวจออกแบบ กำหนดแนวเส นทางการก อสร าง การควบค มการเด นรถ เป นต น โดยเป น การสร ปข อม ลท งหมด เสนอครม ต นเด อน ก ย ก อนสร ปร ปแบบการลงท นและเร มก อสร างในว นท 23 ต ค 2558 ความก าวหน าเส นทางน นส วนใหญ เป นแนวเส นทางเด มท สนข ทำการศ กษาภายในเด อน ก ค น ต องสร ปรายละเอ ยดแนวเส นทางและสถาน การสำรวจของจ น น นต องม การเวนค นท ด นประมาณ 20 ซ งต องดำเน นการจ ดทำรายละเอ ยดใหม ให ม การเวนค นท ด นน อยกว า 20 หร อประมาณ10 ตามข อม ลเด ม ม นใจว าจะเป นไปตามแผนงานท กำหนดก อสร างเด อน ต ค 2558 แต ถ าสำรวจและออกแบบไม เสร จเด อน ส ค ก จะให เวลาออกไปอ ก 30 ว น ก อนเสนอครม เด อน พ ย และเร มก อสร าง ธ ค 2558 อ นน เป นแผนสำรอง ส วนการก อสร างน นในเด อน ต ค น จะดำเน นการก อสร าง ช วงท 1 กร งเทพแก งคอย และช วงท 3 แก งคอย นครราชส มา ส วนอ ก 2 ช วง ค อ ช างท 2 มาบตาพ ดแก งคอย และช วงท 4 นครราชส มา หนองคาย จะเร มดำเน นการก อสร างประมาณ ธ ค 2558 ส วนศ นย ซ อมม ข อสร ปด วยก นว าจะใช พ นท สถาน แก งคอยพ ฒนาเป นศ นย ซ อมใหญ การเด นกร งเทพ แก งคอย ขณะเด ยวก นย งม การกำหนดร ปแบบการฝ กอบรม และการถ ายทอดเทคโนโลย โดยม การแลกเปล ยนผ เช ยวชาญฝ ายไทย และผ เช ยวชาญจ น จะเด นทางมาให ความร เร องการขนส งทางราง เร องรถไฟความเร วส ง และเทคโนโลย การก อสร าง ขณะท ไทยจะเช ญ ผ เช ยวชาญด านระบบรถไฟท ม อย เด มก บผ เช ยวระบบรถไฟเทคโนโลย ใหม ไปอบรมท ประเทศจ น เพ อนำแนวความค ดในการปร บปร งหล กส ตรการฝ กอบรมในประเทศไทย นายอาคม เต มพ ทยาไพส ฐ รมช คมนาคม กล าวว า ร ปแบบการลงท นได ม การหาร อเพ

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13571---23-- (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • เปิด5ถนน2.1หมื่นล.รอประมูล หนุนแก้จราจร-โลจิสติกส์-เขตศก.พิเศษ-โครงการหลวง
  ดประม ลท นท นายดร ณ แสงฉาย อธ บด กรมทางหลวงชนบท ทช เป ดเผย ฐานเศรษฐก จ ว าในป 2559 เตร ยมผล กด นโครงการสำค ญๆท งการสน บสน นโครงการหลวง การแก ไขป ญหาจราจรในปร มณฑลและภ ม ภาค การสน บสน นย ทธศาสตร โลจ สต กส การสน บสน นเขตเศรษฐก จพ เศษชายแดน และเพ อสน บสน นการท องเท ยว โดยอย ระหว างการปร บปร งแบบรายละเอ ยดโครงการซ งเตร ยมประกวดราคาไว พร อมแล ว แม ว าจะย งไม ได ผ านการพ จารณางบประมาณครบท ง 3 วาระก ตามเพ อให โครงการสามารถข บเคล อนไปได เร วตามเป าหมาย คาดว าภายในเด อนต ลาคมน จะสามารถลงนามส ญญาได ตามแผน งบประมาณจะเข าส ระบบเร วข น จากเด มจะดำเน นการได ช วงเด อนธ นวาคมของท กป โดยม ท งงบเพ อการซ อมบำร ง งบก อสร าง ซ งป 2559 น ได งบก อนใหญ จำนวนมากกว าป 2558 ประมาณ 13 อาท ถนนต อขยายเส นราชพฤกษ ถนนสายองคร กษ บางน ำเปร ยว ซ งเป นเส นทางโลจ สต กส การขนส งป นซ เมนต จากสระบ ร ส ภาคตะว นออก ถนนสายบ านโพธ แปดร วเช อมโยงลาดกระบ งส สนามบ นส วรรณภ ม อธ บด ทช กล าวอ กว าป 2559 น เม อได งบประมาณท ช ดเจนแล วจะให ม การแบ งตอนส ญญาให ได มากท ส ดเพ อให ทำงานได เร วข น ซ งงบเพ อการก อสร างถนนสายใหม ม มากข นท งก อสร างเส นทางใหม และขยายแนวเส นทางเด ม จาก 2 เลนเป นถนน 4 เลนเพ อให การเด นทางสะดวกรวดเร วและปลอดภ ยมากข น โดยจะเช ญท กภาคส วนท เก ยวข องเข ามาตรวจสอบให เก ดความโปร งใสจร งๆ อ กท งจะม ระบบการรายงาน ต ดตาม ประเม นผลจากระบบไอท ท ท นสม ยย งข น สำหร บโครงการสำค ญท เร งผล กด นในป งบประมาณ 2559 ของทช รวมระยะทาง 247 5 ก โลเมตร ใช งบประมาณกว า 2 1 หม นล านบาท ประกอบไปด วย 1 ถนนสน บสน นโครงการหลวง อาท ถนนสายทางแยก ทล 108 ศ นย พ ฒนาโครงการหลวงห วยส มป อย อ จอมทอง จ เช ยงใหม 2 โครงการถนนแก ไขป ญหาจราจรในปร มณฑลและภ ม ภาค อาท ถนนเช อมระหว างถนนราชพฤกษ ถนนกาญจนาภ เษก แนวเหน อ ใต จำนวน 4 ตอน 3

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13570--521---- (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • น.1คุมกระทั่งงานจราจรขอออกข้อบังคับจัดการบนถนนทั่วกรุง'อดุลย์'ยันไม่มีความขัดแย้งในบช.น.
  งค บการตำรวจจราจร ผบก จร และงานพ จารณาป ญหากฎหมายและพ จารณาเสนอแก ไขปร บปร งกฎหมายกฎระเบ ยบ ข อบ งค บประกาศและคำส งท เก ยวข อง ได เปล ยนแปลงให อำนาจหน าท ด งกล าวเป นหน าท ของ ผบช น โดยตรงน น พล ต ต อด ลย ณรงค ศ กด รองผ บ ญชาการตำรวจนครบาล รองผบช น ด แลงานจราจรกล าวถ งกรณ ด งกล าวว าสำหร บข อส งการด งกล าวตนได ร บทราบเร องและพร อมท จะดำเน นการแล วในส วนของการเซ นเพ อออกข อบ งค บเจ าพน กงานจราจรการขออน ญาตป ดถนนบางช วงการขอขบวนแห ขบวนบนถนนและการแก ไขข อบ งค บและกฎหมาย ต าง ๆ โดยต อไปน ผบช น จะม อำนาจเซ นอน ญาตและส งการแต เพ ยงผ เด ยวเท าน น แต ในส วนของการแก ไขป ญหาจราจรในพ นท กร งเทพ มหานคร และส งการให ตำรวจจราจรท ง 88 สน ดำเน นการบ งค บใช กฎหมาย ตนย งม อำนาจส งการเช นเด ม เพราะการบ งค บใช กฎหมายจราจรถ อว าเป นกฎหมายท ระบ ไว ช ดเจนอย แล ว ส วนท ว พากษ ว จารณ ก นว าการแบ งงานด งกล าวเป นเพราะม ความข ดแย งระหว างตนและผบช น น น ไม เป นความจร งแต อย างใด เพราะท ผ านมาการเซ นออกข อบ งค บหร อการขออน ญาตใช ทางตนก ได ส งเร องไปย ง ผบช น เพ อให เซ นอย แล ว ด งน นตนก ย งคงปฏ บ ต หน าท ตามปกต

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13569--1 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • กทม.แจงพัฒนาเลนสองล้อสะดุดทางแคบ-ป้าย-เสาไฟขวาง
  พรรษา 12 ส งหาคม 2558 Bike for Mom ป นเพ อแม ว า สมเด จพระบรมโอรสาธ ราชฯ สยามมก ฎราชก มาร ทรงม พระราชปณ ธานจะจ ดข นเพ อให ประชาชนท กภาคส วนได แสดงออกถ งความจงร กภ กด ต อสมเด จพระนางเจ าฯ พระบรมราช น นาถ กำหนดในว นท 16 ส ค 58 เวลา 15 00 น เป นต นไป สำหร บเส นทางเร มต นจากลานพระราชว งด ส ต ถ ง กรมทหารราบท 11 ร กษาพระองค บางเขน รวมระยะทางไป กล บ 43 ก โลเมตร โดยเป ดให ประชาชนลงทะเบ ยนผ านเว บไซต www bikeformom2015 com ระหว างว นท 1 ก ค 9 ส ค น นอกจากน ให ลงทะเบ ยนได ท ท กสำน กงานเขต ว นจ นทร ศ กร เวลา 08 00 16 00 น และว นเสาร อาท ตย เวลา 08 00 12 00 น น ส ตร ดาว อภ ยวงศ โฆษกกทม กล าวกรณ หลายฝ ายออกมาเสนอแนะหร อตำหน กทม เก ยวก บโครงการพ ฒนาเส นทางจ กรยานท อาจย งไม ประสบผลสำเร จ น ส ตร ดาวกล าวว า การพ ฒนาเส นทางจ กรยานจำเป นต องร วมม อก นหลายหน วยงาน รวมถ งอ ปสรรคแต ละพ นท ต างก น อาท ป ญหาทางเท าท ไม กว างพอ เสาไฟฟ า เสาป ายโฆษณา ทางเท าไม เร ยบ เป นต น โดยเฉพาะการม ส วนร วมของคนในพ นท เป นสำค ญ เพ อสอบถามความต องการในการใช สอยจร ง ส

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13568-2015-06-24-01-42-01 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • 'ประจิน'ดีเดย์ 23 ตุลาฯตอกเสาเข็มรถไฟไทย-จีน
  นท 29 ส ค สอดคล องก บผลการสำรวจออกแบบ กำหนดแนวเส นทางการก อสร าง การควบค มการเด นรถ เป นต น โดยเป น การสร ปข อม ลท งหมด เสนอครม ต นเด อน ก ย ก อนสร ปร ปแบบการลงท นและเร มก อสร างในว นท 23 ต ค 2558 ความก าวหน าเส นทางน นส วนใหญ เป นแนวเส นทางเด มท สนข ทำการศ กษาภายในเด อน ก ค น ต องสร ปรายละเอ ยดแนวเส นทางและสถาน การสำรวจของจ น น นต องม การเวนค นท ด นประมาณ 20 ซ งต องดำเน นการจ ดทำรายละเอ ยดใหม ให ม การเวนค นท ด นน อยกว า 20 หร อประมาณ10 ตามข อม ลเด ม ม นใจว าจะเป นไปตามแผนงานท กำหนดก อสร างเด อน ต ค 2558 แต ถ าสำรวจและออกแบบไม เสร จเด อน ส ค ก จะให เวลาออกไปอ ก 30 ว น ก อนเสนอครม เด อน พ ย และเร มก อสร าง ธ ค 2558 อ นน เป นแผนสำรอง ส วนการก อสร างน นในเด อน ต ค น จะดำเน นการก อสร าง ช วงท 1 กร งเทพแก งคอย และช วงท 3 แก งคอย นครราชส มา ส วนอ ก 2 ช วง ค อ ช างท 2 มาบตาพ ดแก งคอย และช วงท 4 นครราชส มา หนองคาย จะเร มดำเน นการก อสร างประมาณ ธ ค 2558 ส วนศ นย ซ อมม ข อสร ปด วยก นว าจะใช พ นท สถาน แก งคอยพ ฒนาเป นศ นย ซ อมใหญ การเด นกร งเทพ แก งคอย ขณะเด ยวก นย งม การกำหนดร ปแบบการฝ กอบรม และการถ ายทอดเทคโนโลย โดยม การแลกเปล ยนผ เช ยวชาญฝ ายไทย และผ เช ยวชาญจ น จะเด นทางมาให ความร เร องการขนส งทางราง เร องรถไฟความเร วส ง และเทคโนโลย การก อสร าง ขณะท ไทยจะเช ญ ผ เช ยวชาญด านระบบรถไฟท ม อย เด มก บผ เช ยวระบบรถไฟเทคโนโลย ใหม ไปอบรมท ประเทศจ น เพ อนำแนวความค ดในการปร บปร งหล กส ตรการฝ กอบรมในประเทศไทย นายอาคม เต มพ ทยาไพส ฐ รมช คมนาคม กล าวว า ร ปแบบการลงท นได ม การหาร อเพ มเต มจากการประช มคร งก อน โดยฝ

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php?view=article&catid=1:latest-news&id=13571:--23--&tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • เปิด5ถนน2.1หมื่นล.รอประมูล หนุนแก้จราจร-โลจิสติกส์-เขตศก.พิเศษ-โครงการหลวง
  งเตร ยมประกวดราคาไว พร อมแล ว แม ว าจะย งไม ได ผ านการพ จารณางบประมาณครบท ง 3 วาระก ตามเพ อให โครงการสามารถข บเคล อนไปได เร วตามเป าหมาย คาดว าภายในเด อนต ลาคมน จะสามารถลงนามส ญญาได ตามแผน งบประมาณจะเข าส ระบบเร วข น จากเด มจะดำเน นการได ช วงเด อนธ นวาคมของท กป โดยม ท งงบเพ อการซ อมบำร ง งบก อสร าง ซ งป 2559 น ได งบก อนใหญ จำนวนมากกว าป 2558 ประมาณ 13 อาท ถนนต อขยายเส นราชพฤกษ ถนนสายองคร กษ บางน ำเปร ยว ซ งเป นเส นทางโลจ สต กส การขนส งป นซ เมนต จากสระบ ร ส ภาคตะว นออก ถนนสายบ านโพธ แปดร วเช อมโยงลาดกระบ งส สนามบ นส วรรณภ ม อธ บด ทช กล าวอ กว าป 2559 น เม อได งบประมาณท ช ดเจนแล วจะให ม การแบ งตอนส ญญาให ได มากท ส ดเพ อให ทำงานได เร วข น ซ งงบเพ อการก อสร างถนนสายใหม ม มากข นท งก อสร างเส นทางใหม และขยายแนวเส นทางเด ม จาก 2 เลนเป นถนน 4 เลนเพ อให การเด นทางสะดวกรวดเร วและปลอดภ ยมากข น โดยจะเช ญท กภาคส วนท เก ยวข องเข ามาตรวจสอบให เก ดความโปร งใสจร งๆ อ กท งจะม ระบบการรายงาน ต ดตาม ประเม นผลจากระบบไอท ท ท นสม ยย งข น สำหร บโครงการสำค ญท เร งผล กด นในป งบประมาณ 2559 ของทช รวมระยะทาง 247 5 ก โลเมตร ใช งบประมาณกว า 2 1

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php?view=article&catid=1:latest-news&id=13570:-521----&tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • กทม.แจงพัฒนาเลนสองล้อสะดุดทางแคบ-ป้าย-เสาไฟขวาง
  for Mom ป นเพ อแม ว า สมเด จพระบรมโอรสาธ ราชฯ สยามมก ฎราชก มาร ทรงม พระราชปณ ธานจะจ ดข นเพ อให ประชาชนท กภาคส วนได แสดงออกถ งความจงร กภ กด ต อสมเด จพระนางเจ าฯ พระบรมราช น นาถ กำหนดในว นท 16 ส ค 58 เวลา 15 00 น เป นต นไป สำหร บเส นทางเร มต นจากลานพระราชว งด ส ต ถ ง กรมทหารราบท 11 ร กษาพระองค บางเขน รวมระยะทางไป กล บ 43 ก โลเมตร โดยเป ดให ประชาชนลงทะเบ ยนผ านเว บไซต www bikeformom2015 com ระหว างว นท 1 ก ค 9 ส ค น นอกจากน ให ลงทะเบ ยนได ท ท กสำน กงานเขต ว นจ นทร ศ กร เวลา 08 00 16 00 น และว นเสาร อาท ตย เวลา 08 00 12 00 น น ส ตร ดาว อภ ยวงศ โฆษกกทม กล าวกรณ หลายฝ ายออกมาเสนอแนะหร อตำหน กทม เก ยวก บโครงการพ ฒนาเส นทางจ กรยานท อาจย งไม ประสบผลสำเร จ น ส ตร ดาวกล าวว า การพ ฒนาเส นทางจ กรยานจำเป นต องร วมม อก นหลายหน วยงาน รวมถ งอ ปสรรคแต ละพ นท ต างก น อาท ป ญหาทางเท าท ไม กว างพอ เสาไฟฟ า เสาป ายโฆษณา ทางเท าไม เร ยบ เป นต น โดยเฉพาะการม ส วนร วมของคนในพ นท เป นสำค ญ เพ อสอบถามความต องการในการใช สอยจร ง ส วนเส นทางจ กรยานในพ นท เกาะร ตนโกส

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php?view=article&catid=1:latest-news&id=13568:2015-06-24-01-42-01&tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive •