archive-org.com » ORG » I » ITS-THAILAND.ORG

Total: 431

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • น.1คุมกระทั่งงานจราจรขอออกข้อบังคับจัดการบนถนนทั่วกรุง'อดุลย์'ยันไม่มีความขัดแย้งในบช.น.
  จารณาป ญหากฎหมายและพ จารณาเสนอแก ไขปร บปร งกฎหมายกฎระเบ ยบ ข อบ งค บประกาศและคำส งท เก ยวข อง ได เปล ยนแปลงให อำนาจหน าท ด งกล าวเป นหน าท ของ ผบช น โดยตรงน น พล ต ต อด ลย ณรงค ศ กด รองผ บ ญชาการตำรวจนครบาล รองผบช น ด แลงานจราจรกล าวถ งกรณ ด งกล าวว าสำหร บข อส งการด งกล าวตนได ร บทราบเร องและพร อมท จะดำเน นการแล วในส วนของการเซ นเพ อออกข อบ งค บเจ าพน กงานจราจรการขออน ญาตป ดถนนบางช วงการขอขบวนแห ขบวนบนถนนและการแก ไขข อบ งค บและกฎหมาย ต าง ๆ โดยต อไปน ผบช น จะม อำนาจเซ นอน ญาตและส งการแต เพ ยงผ เด ยวเท าน น แต ในส วนของการแก ไขป ญหาจราจรในพ นท กร งเทพ มหานคร และส งการให ตำรวจจราจรท ง 88 สน ดำเน นการบ งค บใช กฎหมาย ตนย งม อำนาจส งการเช นเด ม เพราะการบ งค บใช กฎหมายจราจรถ อว าเป นกฎหมายท ระบ ไว ช ดเจนอย แล ว ส วนท ว พากษ ว จารณ ก นว าการแบ งงานด งกล าวเป นเพราะม ความข ดแย งระหว างตนและผบช น น น ไม เป นความจร งแต อย างใด เพราะท ผ านมาการเซ นออกข อบ งค บหร อการขออน ญาตใช ทางตนก ได ส งเร องไปย ง ผบช น เพ อให เซ นอย แล ว ด งน นตนก ย งคงปฏ บ ต หน าท ตามปกต ท เคยกระทำมา รายงานข าวแจ งว

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php?view=article&catid=1:latest-news&id=13569:-1&tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • เปิดทางขึ้นภาษีแอลพีจีขนส่ง
  พล อ ประย ทธ มอบหมายให พล อ ประว ตร วงษ ส วรรณ รองนายกฯ ซ งทำหน าท เป นประธานการประช มคณะร ฐมนตร ครม เม อว นท 23 ม ย ท ผ านมา ส งการให หน วยงานท เก ยวข องประชาส มพ นธ ให ประชาชนเข าใจนโยบายปร บเพ มภาษ สรรพสาม ตแอลพ จ ภาคขนส ง ขณะน ม ผ ไม หว งด ส งข อม ลทางส งคมออนไลน ให ประชาชนเข าใจว าร ฐบาลน พยายามเก บภาษ ท กอย าง โดยละเลยประชาชนผ ม รายได น อย ซ งไม เป นความจร ง โดยเฉพาะการท ร ฐบาลม แนวทางจะปร บข นภาษ สรรพสาม ตน น จะปร บข นภาษ เฉพาะก าซแอลพ จ ในภาคขนส งเท าน น เพ อไม ให เก ดการใช ก าซผ ดประเภท ส วนก าซแอลพ จ ในภาคคร วเร อนหร อก าซห งต มน น ไม ได ม การปร บข น จ งไม กระทบต อภาคคร วเร อนหร อพ อค าแม ค าท ขายอาหาร พล ต สรรเสร ญ กล าว สำหร บการปร บเพ มภาษ สรรพสาม ตก าซแอลพ จ ภาคขนส ง กระทรวงพล งงานได เสนออ ตราใหม ท จะปร บเพ มให กระทรวงการคล งพ จารณาแล ว ซ งจะม การประกาศต อไป นายว ฑ รย ก ลเจร ญว ร ตน อธ บด กรมธ รก จพล งงาน ย นย นว า จะปร บข นภาษ สรรพสาม ตแอลพ จ เฉพาะภาคขนส ง จ งไม ม ผลกระทบต อผ

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php?view=article&catid=1:latest-news&id=13567:2015-06-24-01-41-00&tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • เปิดทางขึ้นภาษีแอลพีจีขนส่ง
  ด รองโฆษกประจำสำน กนายกฯ เป ดเผยว า พล อ ประย ทธ มอบหมายให พล อ ประว ตร วงษ ส วรรณ รองนายกฯ ซ งทำหน าท เป นประธานการประช มคณะร ฐมนตร ครม เม อว นท 23 ม ย ท ผ านมา ส งการให หน วยงานท เก ยวข องประชาส มพ นธ ให ประชาชนเข าใจนโยบายปร บเพ มภาษ สรรพสาม ตแอลพ จ ภาคขนส ง ขณะน ม ผ ไม หว งด ส งข อม ลทางส งคมออนไลน ให ประชาชนเข าใจว าร ฐบาลน พยายามเก บภาษ ท กอย าง โดยละเลยประชาชนผ ม รายได น อย ซ งไม เป นความจร ง โดยเฉพาะการท ร ฐบาลม แนวทางจะปร บข นภาษ สรรพสาม ตน น จะปร บข นภาษ เฉพาะก าซแอลพ จ ในภาคขนส งเท าน น เพ อไม ให เก ดการใช ก าซผ ดประเภท ส วนก าซแอลพ จ ในภาคคร วเร อนหร อก าซห งต มน น ไม ได ม การปร บข น จ งไม กระทบต อภาคคร วเร อนหร อพ อค าแม ค าท ขายอาหาร พล ต สรรเสร ญ กล าว สำหร บการปร บเพ มภาษ สรรพสาม ตก าซแอลพ จ ภาคขนส ง กระทรวงพล งงานได เสนออ ตราใหม ท จะปร บเพ มให กระทรวงการคล งพ จารณาแล ว ซ งจะม การประกาศต อไป นายว ฑ รย ก ลเจร ญว ร ตน อธ บด กรมธ รก จพล งงาน ย นย นว า จะปร บข นภาษ สรรพสาม ตแอลพ จ เฉพาะภาคขนส

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13567-2015-06-24-01-41-00 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ขอนแก่นสั่งลุยรถไฟฟ้าสีแดงCHOหนุนหวังรับงานผลิตรถ
  ม การเสนอเพ อร บทราบแผนแม บทและศ กษาความเหมาะสมด านว ศวกรรมเศรษฐก จและผลกระทบส งแวดล อมเบ องต นเพ อก อสร างระบบขนส งมวลชนขอนแก นและโครงการศ กษาออกแบบเพ อก อสร างระบบรถโดยสารด วนพ เศษต นแบบในภ ม ภาคจ งหว ดขอนแก นสายส แดง สำราญ ท าพระ โดยให จ งหว ดขอนแก นและหน วยงานท เก ยวข องดำเน นการศ กษาจ ดทำรายงานผลกระทบส งแวดล อมเพ มเต ม และอน ม ต ให ให สนข ดำเน นการศ กษาเพ มเต มเร องการเช อมต อการเด นทางของผ โดยสารก บการขนส งระบบรางเขตพ นท จ งหว ดขอนแก น ศ กษาสายส แดงในการเปล ยนเป นระบบรางเบา TRAM และศ กษาถ งร ปแบบการลงท นของเอกชนท จะเข ามาร วม พร อมศ กษาผลกระทบทางส งแวดล อม EIA ขณะท ทางกล มเทศบาลท แนวรถไฟฟ าสายส แดง สำราญ ท าพระ ซ งจะพาดผ านท งส น 5 เทศบาล จะม การร วมม อก นจ ดต งบร ษ ทจำก ดข นมาเพ อร บการดำเน นโครงการด งกล าว โดยงบประมาณในการลงท นอาจจะมาจากภาคเอกชนท รวมต วก นจ ดต งบร ษ ทข นมาช อว า บร ษ ท ขอนแก นพ ฒนาเม อง จำก ด KKTT หร อเป นการร วมท นก บทางบร ษ ทท เทศบาลจ ดต งข นมา ท งน ข นอย ก บความเหมาะสมของผลการศ กษาท กำล งดำเน นการอย เทศบาลท ง 5 แห งท แนวรถไฟฟ าสายส แดงพาดผ าน จะร วมก นจ ดต งบร ษ ทจำก ดข นมาเพ อร บการดำเน นโครงการน โดยม ภาคเอกชนกล ม KKTT สน บสน นงบประมาณการลงท นในคร งน เพ อลดภาระในการใช งบประมาณจากทางภาคร ฐให น อยท ส ด ซ งในอนาคตจะม การผล กด นโครงการด งกล าวให เป นการจ ดต งกองท นโครงสร างพ นฐานประจำจ งหว ดขอนแก น และเตร ยมนำเข าจดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทยในลำด บต อไป นายธ รศ กด กล าว ด านนายส รเดช ทว แสงสก ลไทย กรรมการผ จ ดการใหญ และประธานเจ าหน าท บร หาร บร ษ ท ช ทว ดอลลาเซ ยน จำก ด มหาชน หร อ CHO และเป นหน งในฐานะภาคเอกชนคนสำค ญในการจ ดต งกล ม KKTT กล าวว า ระบบรางเบา TRAM จะม การประกอบและผล ตข นเองภายในประเทศ โดย CHO จะร บถ ายทอดเทคโนโลย จากต างประเทศ ซ งจะทำให ม ต นท นในการดำเน นงานของโครงการน ลดลง ประกอบก บโครงการด

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13566--cho (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • เชียงใหม่นำร่องเส้นทางจักรยาน ปลอดภัย...เน้นอัตลักษณ์ล้านนา
  ใช ทางร วมก บรถยนต และรถจ กรยานยนต เพ อความปลอดภ ยของผ ใช จ กรยาน ซ งเส นทางจ กรยานท เก ดข นน ได ร บการตอบร บเป นอย างด จากบรรดาน กป นจ กรยานใน จ เช ยงใหม เน องจากเส นทางน เป นอ กหน งเส นทางท กล มน กป นม ส วนร วมในการแสดงความค ดเห นถ งความเหมาะสมในการจ ดสร างให เป นเส นทางจ กยาน โดยผ ใช จ กรยานอยากให เก ดเส นทางรถจ กรยานท ม ท งความสวยงามและความปลอดภ ย ไม เส ยงต อการเก ดอ บ ต เหต ให ครอบคล มในหลายพ นท และสอดคล องก บจำนวนน กป นจ กรยานท เพ มข นต อเน อง และม การเสนอโครงการเส นทางจ กรยานอ ก 3 เส นทางใน จ เช ยงใหม ไปย งกรมพลศ กษาค อเส นทางในเขตรอบค เม องเช ยงใหม เส นทางแหล งท องเท ยวเว ยงก มกามและเส นทางพ ชสวนโลก ไนท ซาฟาร โดย 3 เส นทางน จะเป นเส นทางเฉพาะจ กรยานเช นก น โดยคาดว าเส นทางจ กรยานท จะเก ดข นอ ก 3 เส นทางย งร ปแบบให ม ความปลอดภ ยและความสวยงามของเส นทาง ขณะท นายธ ระพงษ ขจรเดชาก ล รองผ อำนวยการแขวงทางหลวงเช ยงใหม ท 2 บอกว า การก อสร างเส นทางจ กรยานสายน อย ภายใต การออกแบบและก อสร างแขวงทางหลวงเช ยงใหม ท 2 และจากความเห นพ องของท กฝ ายท ต องการพ ฒนาให เป นเส นทางต นแบบจ กรยานของภาคเหน อ โดยการออกแบบแบ งเป นช องทางสำหร บรถจ รยานและช องทางสำหร บผ เด นว งออกกำล งกายค ขนาดก นตลอดเส นทางและม การต ดป ายจราจรกำก บอย างช ดเจน ช องทางรถจ กรยานแยกเป นช องทางขาไปและขากล บจะม ความกว างช องทางละ 1 5 เมตร โดยช วงกลางค นก ม การต ดต งระบบไฟฟ าเพ อส องแสงสว างทำให ผ ท ใช รถจ กรยานเส นทางน สามารถป นได ในช วงกลางค นและเส นทางท งหมดน จะแยกออกจากถนนหล กม การป องก นไม ให รถยนต หร อรถจ กรยานยนต เข ามาในเลนจ กรยานได ทำให ม ความปลอดภ ยส งกว าเส นทางจ กรยานอ นๆ ในต วเม องเช ยงใหม ในด านความปลอดภ ยน บว าเส นทางจ กรยานสายน ปลอดภ ยค อนข างส งเน องจากออกแบบให เป นเส นทางท แยกออกจากถนน โดยได ม การนำเสามาก นจ ดทางเข าและทางออกเพ อไม ให รถยนต และรถจ กรยานยนต ผ านเข

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13565-2015-06-24-01-38-18 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ดีเดย์ประมูลรถไฟฟ้า3เส้นทาง'สร้อยทิพย์'ลั่นก่อนกันยายนนี้/ทั้งสีส้ม-ชมพู-เหลือง
  เส นทาง นางสร อยท พย ไตรส ทธ ปล ดกระทรวงคมนาคม เป ดเผยว า ได หาร อร วมก บนายพ ระย ทธ ส งห พ ฒนาก ล ผ ว าการการรถไฟฟ าขนส งมวลชนแห งประเทศไทย รฟม เร ยบร อยแล ว กระบวนการหล งจากน เพ ยงรฟม นำมต คณะกรรมการจ ดระบบการจราจรทางบก คจร ในคร งน เข ารายงานให คณะกรรมการ บอร ด รฟม ร บทราบเท าน น ด งน นในช วงปลายป น นอกเหน อจากจะสามารถนำเสนอคณะร ฐมนตร ครม อน ม ต ให ดำเน นการโครงการทางหลวงพ เศษระหว างเม อง มอเตอร เวย 3 เส นทาง โครงการสนามบ นส วรรณภ ม เฟส 2 แล วย งม โครงการรถไฟและรถไฟฟ าได อ ก 4 5 เส นทาง ขณะน สำน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร สนข ได จ ดทำร างเร องเพ อนำเสนอเข าส การพ จารณาของคณะร ฐมนตร ครม รองร บไว แล ว เพ ยงเต มมต คจร เข าไปให สมบ รณ เท า น น ด งน นจ งเร งร ดให รฟม เร งส งเร องรถไฟฟ าสายส ส ม ช วงศ นย ว ฒนธรรมม นบ ร สายส ชมพ ช วงแคราย ม นบ ร ประกวดราคารถไฟฟ าให ได พร อมก นท ง 3 เส นทาง ด านนายว ฒ ชาต ก ลยาณม ตรผ ว าการการรถไฟแห งประเทศไทย ร ฟ ท กล าวว าอย ระหว างการเร งร ดโครงการประกวดราคารถไฟทางค เส นทางประจวบค ร ข นธ ช มพรตามท ได ผ านอ ไอเอ แล ว ขณะท เส

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13564--3-- (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • เล็งผุดแอพข้อมูลขนส่งมวลชน สจล.ซุ่มพัฒนาหวังเปิดปชช.ใช้วางแผนเดินทาง
  อทำการอ พเดตข อม ลให ก บผ ใช บร การระบบขนส งมวลชนไทยได ท งหมด ขณะน ในกร งเทพฯ ม ประชากรผ ใช บร การระบบขนส งมวลชนสาธารณะ ประมาณ 90 ส วนอ ก 10 เด นทางโดยรถยนต ส วนต ว โดยในจำนวนของผ ใช บร การระบบขนส งมวลชนสาธารณะ ท งหมด 40 ใช บร การรถเมล ค ดเป นประมาณ 15 ล านเท ยวต อป เป าหมายของเราค อทำอย างไรให การจราจรในกร งเทพฯเก ดการโฟลว และจ งใจให ผ ใช รถยนต ห นมาใช ระบบขนส งมวลชนสาธารณะมากข น ด งน น สจล จ งม แนวความค ดในการพ ฒนาแอพพล เคช น ท ม ล กษณะเป น Crowd Source Data ค อเป ดให ประชาชนผ ใช บร การระบบขนส งมวลชนเข ามาให ข อม ลการเด นทาง การใช บร การรถโดย สาร จำนวนท น งท เหล อบนรถ และการให บร การของพน กงานข บรถ แล วแบ งป นเข าส สาธารณะเพ อให ผ ใช สมาร ทโฟนสามารถเข ามาด ข อม ลแบบเร ยลไทม ได ท กท ท กเวลา ซ งหากม ผ เข ามาแบ งป นข อม ลในระบบเป นจำนวนมาก ข อม ลก จะม ความแม นยำและผ ใช บร การระบบขนส งมวลชนสามารถนำไปใช ในการวางแผนการเด นทาง และลดเวลาการเด นทางได ด ย งข น ท งน ในการจ งใจให ประชาชนผ ใช บร การรถโดยสารสาธารณะ ม การเข ามาแบ งป นข อม ล ท วางไว เบ องต นน น ค อ การให ค ปองส วนลดร านค า ท อย บนเส นทางการใช บร การ มองว าแอพพล เคช นด งกล าวจะช วยยกระด บค ณภาพและการให บร การระบบขนส งมวลชนท งหมด ไม ใช เฉพาะรถโดยสารประจำทางเพ ยงอย างเด ยว โดยขณะน ม ต นแบบสำหร บการพ ฒนาแอพพล เคช นด งกล าวแล ว คาดว าจะใช เวลาประมาณ 3 4 เด อน ในการพ ฒนาแอพพล เคช นด งกล าวข นมา และเป ดให ประชาชนท วไปออกมาใช ฟร พร อมก บโครงการของ ขสมก โดยก อนหน าน สถาบ นได ลงนามบ นท กความเข าใจ หร อ MOU ก บองค การขนส งมวลชนกร งเทพ หร อ ขสมก ในการพ ฒนานว ตกรรมระบบบร หารจ ดการรถโดยสารประจำทาง หร อ รถเมล เพ อยกระด บค ณภาพการให บร การรถโดยสารประจำทาง หร อรถเมล และปร บปร งการบร หารจ ดการการเด นรถ และเส นทางการเด นรถ ตลอดจนส งอำนวยความสะดวกให ก บผ

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13563-2015-06-17-01-42-15 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ขอนแก่นสั่งลุยรถไฟฟ้าสีแดงCHOหนุนหวังรับงานผลิตรถ
  ดำเน นการศ กษาเพ มเต มเร องการเช อมต อการเด นทางของผ โดยสารก บการขนส งระบบรางเขตพ นท จ งหว ดขอนแก น ศ กษาสายส แดงในการเปล ยนเป นระบบรางเบา TRAM และศ กษาถ งร ปแบบการลงท นของเอกชนท จะเข ามาร วม พร อมศ กษาผลกระทบทางส งแวดล อม EIA ขณะท ทางกล มเทศบาลท แนวรถไฟฟ าสายส แดง สำราญ ท าพระ ซ งจะพาดผ านท งส น 5 เทศบาล จะม การร วมม อก นจ ดต งบร ษ ทจำก ดข นมาเพ อร บการดำเน นโครงการด งกล าว โดยงบประมาณในการลงท นอาจจะมาจากภาคเอกชนท รวมต วก นจ ดต งบร ษ ทข นมาช อว า บร ษ ท ขอนแก นพ ฒนาเม อง จำก ด KKTT หร อเป นการร วมท นก บทางบร ษ ทท เทศบาลจ ดต งข นมา ท งน ข นอย ก บความเหมาะสมของผลการศ กษาท กำล งดำเน นการอย เทศบาลท ง 5 แห งท แนวรถไฟฟ าสายส แดงพาดผ าน จะร วมก นจ ดต งบร ษ ทจำก ดข นมาเพ อร บการดำเน นโครงการน โดยม ภาคเอกชนกล ม KKTT สน บสน นงบประมาณการลงท นในคร งน เพ อลดภาระในการใช งบประมาณจากทางภาคร ฐให น อยท ส ด ซ งในอนาคตจะม การผล กด นโครงการด งกล าวให เป นการจ ดต งกองท นโครงสร างพ นฐานประจำจ งหว ดขอนแก น และเตร ยมนำเข าจดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทยในลำด บต อไป นายธ รศ กด กล าว ด านนายส รเดช ทว แสงสก ลไทย กรรมการผ จ ดการใหญ และประธานเจ าหน าท บร หาร บร ษ ท

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php?view=article&catid=1:latest-news&id=13566:-cho&tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive •