archive-org.com » ORG » I » ITS-THAILAND.ORG

Total: 431

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • เชียงใหม่นำร่องเส้นทางจักรยาน ปลอดภัย...เน้นอัตลักษณ์ล้านนา
  กรยานยนต เพ อความปลอดภ ยของผ ใช จ กรยาน ซ งเส นทางจ กรยานท เก ดข นน ได ร บการตอบร บเป นอย างด จากบรรดาน กป นจ กรยานใน จ เช ยงใหม เน องจากเส นทางน เป นอ กหน งเส นทางท กล มน กป นม ส วนร วมในการแสดงความค ดเห นถ งความเหมาะสมในการจ ดสร างให เป นเส นทางจ กยาน โดยผ ใช จ กรยานอยากให เก ดเส นทางรถจ กรยานท ม ท งความสวยงามและความปลอดภ ย ไม เส ยงต อการเก ดอ บ ต เหต ให ครอบคล มในหลายพ นท และสอดคล องก บจำนวนน กป นจ กรยานท เพ มข นต อเน อง และม การเสนอโครงการเส นทางจ กรยานอ ก 3 เส นทางใน จ เช ยงใหม ไปย งกรมพลศ กษาค อเส นทางในเขตรอบค เม องเช ยงใหม เส นทางแหล งท องเท ยวเว ยงก มกามและเส นทางพ ชสวนโลก ไนท ซาฟาร โดย 3 เส นทางน จะเป นเส นทางเฉพาะจ กรยานเช นก น โดยคาดว าเส นทางจ กรยานท จะเก ดข นอ ก 3 เส นทางย งร ปแบบให ม ความปลอดภ ยและความสวยงามของเส นทาง ขณะท นายธ ระพงษ ขจรเดชาก ล รองผ อำนวยการแขวงทางหลวงเช ยงใหม ท 2 บอกว า การก อสร างเส นทางจ กรยานสายน อย ภายใต การออกแบบและก อสร างแขวงทางหลวงเช ยงใหม ท 2 และจากความเห นพ องของท กฝ ายท ต องการพ ฒนาให เป นเส นทางต นแบบจ กรยานของภาคเหน อ โดยการออกแบบแบ งเป นช องทางสำหร บรถจ รยานและช องทางสำหร บผ เด นว งออกกำล งกายค ขนาดก นตลอดเส นทางและม การต ดป ายจราจรกำก บอย างช ดเจน ช องทางรถจ กรยานแยกเป นช องทางขาไปและขากล บจะม ความกว างช องทางละ 1 5 เมตร โดยช วงกลางค นก ม การต ดต งระบบไฟฟ าเพ อส องแสงสว างทำให ผ ท ใช รถจ กรยานเส นทางน สามารถป นได ในช วงกลางค นและเส นทางท งหมดน จะแยกออกจากถนนหล กม การป องก นไม ให รถยนต หร อรถจ กรยานยนต เข ามาในเลนจ กรยานได ทำให ม ความปลอดภ ยส งกว าเส นทางจ กรยานอ นๆ ในต วเม องเช ยงใหม ในด านความปลอดภ ยน บว าเส นทางจ กรยานสายน ปลอดภ ยค อนข างส งเน องจากออกแบบให เป นเส นทางท แยกออกจากถนน โดยได ม การนำเสามาก นจ ดทางเข าและทางออกเพ อไม ให รถยนต และรถจ กรยานยนต ผ านเข าไปได แต ย งม รถจ

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php?view=article&catid=1:latest-news&id=13565:2015-06-24-01-38-18&tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • เล็งผุดแอพข้อมูลขนส่งมวลชน สจล.ซุ่มพัฒนาหวังเปิดปชช.ใช้วางแผนเดินทาง
  ใช บร การระบบขนส งมวลชนไทยได ท งหมด ขณะน ในกร งเทพฯ ม ประชากรผ ใช บร การระบบขนส งมวลชนสาธารณะ ประมาณ 90 ส วนอ ก 10 เด นทางโดยรถยนต ส วนต ว โดยในจำนวนของผ ใช บร การระบบขนส งมวลชนสาธารณะ ท งหมด 40 ใช บร การรถเมล ค ดเป นประมาณ 15 ล านเท ยวต อป เป าหมายของเราค อทำอย างไรให การจราจรในกร งเทพฯเก ดการโฟลว และจ งใจให ผ ใช รถยนต ห นมาใช ระบบขนส งมวลชนสาธารณะมากข น ด งน น สจล จ งม แนวความค ดในการพ ฒนาแอพพล เคช น ท ม ล กษณะเป น Crowd Source Data ค อเป ดให ประชาชนผ ใช บร การระบบขนส งมวลชนเข ามาให ข อม ลการเด นทาง การใช บร การรถโดย สาร จำนวนท น งท เหล อบนรถ และการให บร การของพน กงานข บรถ แล วแบ งป นเข าส สาธารณะเพ อให ผ ใช สมาร ทโฟนสามารถเข ามาด ข อม ลแบบเร ยลไทม ได ท กท ท กเวลา ซ งหากม ผ เข ามาแบ งป นข อม ลในระบบเป นจำนวนมาก ข อม ลก จะม ความแม นยำและผ ใช บร การระบบขนส งมวลชนสามารถนำไปใช ในการวางแผนการเด นทาง และลดเวลาการเด นทางได ด ย งข น ท งน ในการจ งใจให ประชาชนผ ใช บร การรถโดยสารสาธารณะ ม การเข ามาแบ งป นข อม ล ท วางไว เบ องต นน น ค อ การให ค ปองส วนลดร านค า ท อย บนเส นทางการใช บร การ มองว าแอพพล เคช นด งกล าวจะช วยยกระด บค ณภาพและการให บร การระบบขนส งมวลชนท งหมด ไม ใช เฉพาะรถโดยสารประจำทางเพ ยงอย างเด ยว โดยขณะน ม ต นแบบสำหร บการพ ฒนาแอพพล เคช นด งกล าวแล ว คาดว าจะใช เวลาประมาณ 3 4 เด อน ในการพ ฒนาแอพพล เคช นด งกล าวข นมา และเป ดให ประชาชนท วไปออกมาใช ฟร พร อมก บโครงการของ ขสมก โดยก อนหน าน สถาบ นได ลงนามบ นท กความเข าใจ หร อ MOU ก บองค การขนส งมวลชนกร งเทพ หร อ ขสมก ในการพ ฒนานว ตกรรมระบบบร หารจ ดการรถโดยสารประจำทาง หร อ รถเมล เพ อยกระด บค ณภาพการให บร การรถโดยสารประจำทาง หร อรถเมล และปร บปร งการบร หารจ ดการการเด นรถ และเส นทางการเด นรถ ตลอดจนส งอำนวยความสะดวกให ก บผ พ การ โดยเบ องต นนำเสนอร ปแบบการนำเทคโนโลย

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php?view=article&catid=1:latest-news&id=13563:2015-06-17-01-42-15&tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ดีเดย์ประมูลรถไฟฟ้า3เส้นทาง'สร้อยทิพย์'ลั่นก่อนกันยายนนี้/ทั้งสีส้ม-ชมพู-เหลือง
  ไตรส ทธ ปล ดกระทรวงคมนาคม เป ดเผยว า ได หาร อร วมก บนายพ ระย ทธ ส งห พ ฒนาก ล ผ ว าการการรถไฟฟ าขนส งมวลชนแห งประเทศไทย รฟม เร ยบร อยแล ว กระบวนการหล งจากน เพ ยงรฟม นำมต คณะกรรมการจ ดระบบการจราจรทางบก คจร ในคร งน เข ารายงานให คณะกรรมการ บอร ด รฟม ร บทราบเท าน น ด งน นในช วงปลายป น นอกเหน อจากจะสามารถนำเสนอคณะร ฐมนตร ครม อน ม ต ให ดำเน นการโครงการทางหลวงพ เศษระหว างเม อง มอเตอร เวย 3 เส นทาง โครงการสนามบ นส วรรณภ ม เฟส 2 แล วย งม โครงการรถไฟและรถไฟฟ าได อ ก 4 5 เส นทาง ขณะน สำน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร สนข ได จ ดทำร างเร องเพ อนำเสนอเข าส การพ จารณาของคณะร ฐมนตร ครม รองร บไว แล ว เพ ยงเต มมต คจร เข าไปให สมบ รณ เท า น น ด งน นจ งเร งร ดให รฟม เร งส งเร องรถไฟฟ าสายส ส ม ช วงศ นย ว ฒนธรรมม นบ ร สายส ชมพ ช วงแคราย ม นบ ร ประกวดราคารถไฟฟ าให ได พร อมก นท ง 3 เส นทาง ด านนายว ฒ ชาต ก ลยาณม ตรผ ว าการการรถไฟแห งประเทศไทย ร ฟ ท กล าวว าอย ระหว างการเร งร ดโครงการประกวดราคารถไฟทางค เส นทางประจวบค ร ข นธ ช มพรตามท ได ผ านอ ไอเอ แล ว ขณะท เส นทางช มทางคลองส บเก า แก

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php?view=article&catid=1:latest-news&id=13564:-3--&tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ปลายปีได้ฤกษ์เวนคืน 'เกียกกาย' เร่งผุดสะพานเจ้าพระยาแสนล้าน
  ง กทม หางบประมาณป 2559 มาเวนค นและก อสร าง ป จจ บ นอย ระหว างขออน ม ต พ ร ฎ เวนค นท ด น คาดว าปลายป 2558 จะเร มเวนค น ก อสร างต นป 2560 แล วเสร จป 2562 ร ปแบบเป นสะพานยกระด บและถนนต อเช อมยกระด บขนาด 4 6 ช องจราจร จ ดเร มต นอย ทางรถไฟสายใต ข าม ถ จร ญสน ทวงศ แม น ำเจ าพระยา ผ านว ดแก วฟ าจ ฬามณ ร ฐสภาแห งใหม ถ สามเสน ถ ทหาร ถ เตชะวณ ช ถ ประด พ ทธ วกเข า ถ เทอดดำร ห ตว ดออกข ามทางด วนข นท 2 บร เวณ ถ พระรามท 6 เข า ถ กำแพงเพชร ผ านตลาด อ ต ก ตลาดน ดจต จ กร มาบรรจบก บ ถ พหลโยธ น ด านกรมการขนส งทางบก ม ยอดเวนค น 874 ราย ส วน สะพานราชวงศ ท าด นแดงกทม ศ กษาเสร จแล ว จะของบฯป 2559 ก อสร างและเวนค น ใช เง นลงท น 900 ล านบาท จะไม ม การเวนค นท ด น จ งทำให การก อสร างเด นหน าได เร ว สร างเป นสะพาน 2 ช องจราจร พร อมทางเด นยาว 480 เมตร จะสร างอย บนแนว ถ ราชวงศ และ ถ ท าด นแดง ม จ ดเร มต นอย ถ ทรงวาด ถ ราชวงศ ท าเร อราชวงศ ท าเร อด นแดงถ ท าด นแดง ส นส ดท าด นแดง 17 กทม ชะลอ 3 สะพาน อ ก 3 แห งท เหล อแหล งข าวกล าวว า ม คนค ดค านโครงการ จะชะลอไว ก อน ท ง สะพานจ นทน เจร ญนคร ท ออกแบบเสร จ ระยะทาง 1 3 กม ขนาด 4 ช องจราจร ลงท น 6 600 ล าบาท แยกเป นค าก อสร าง 1 800 ล านบาท และค าเวนค น 4 800 ล านบาท สะพานลาดหญ า มหาพฤฒาราม เง นลงท น 5 800 ล านบาท เป นค าก อสร าง 2 300 ล านบาท และค าเวนค นท ด น 3 500 ล านบาท ป

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php?view=article&catid=1:latest-news&id=13562:2015-06-17-01-41-29&tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ปลายปีได้ฤกษ์เวนคืน 'เกียกกาย' เร่งผุดสะพานเจ้าพระยาแสนล้าน
  ท าด นแดง ซ งคจร เร ง กทม หางบประมาณป 2559 มาเวนค นและก อสร าง ป จจ บ นอย ระหว างขออน ม ต พ ร ฎ เวนค นท ด น คาดว าปลายป 2558 จะเร มเวนค น ก อสร างต นป 2560 แล วเสร จป 2562 ร ปแบบเป นสะพานยกระด บและถนนต อเช อมยกระด บขนาด 4 6 ช องจราจร จ ดเร มต นอย ทางรถไฟสายใต ข าม ถ จร ญสน ทวงศ แม น ำเจ าพระยา ผ านว ดแก วฟ าจ ฬามณ ร ฐสภาแห งใหม ถ สามเสน ถ ทหาร ถ เตชะวณ ช ถ ประด พ ทธ วกเข า ถ เทอดดำร ห ตว ดออกข ามทางด วนข นท 2 บร เวณ ถ พระรามท 6 เข า ถ กำแพงเพชร ผ านตลาด อ ต ก ตลาดน ดจต จ กร มาบรรจบก บ ถ พหลโยธ น ด านกรมการขนส งทางบก ม ยอดเวนค น 874 ราย ส วน สะพานราชวงศ ท าด นแดงกทม ศ กษาเสร จแล ว จะของบฯป 2559 ก อสร างและเวนค น ใช เง นลงท น 900 ล านบาท จะไม ม การเวนค นท ด น จ งทำให การก อสร างเด นหน าได เร ว สร างเป นสะพาน 2 ช องจราจร พร อมทางเด นยาว 480 เมตร จะสร างอย บนแนว ถ ราชวงศ และ ถ ท าด นแดง ม จ ดเร มต นอย ถ ทรงวาด ถ ราชวงศ ท าเร อราชวงศ ท าเร อด นแดงถ ท าด นแดง ส นส ดท าด นแดง 17 กทม ชะลอ 3 สะพาน อ ก 3 แห งท เหล อแหล งข าวกล าวว า ม คนค ดค านโครงการ จะชะลอไว ก อน ท ง สะพานจ นทน เจร ญนคร ท ออกแบบเสร จ ระยะทาง 1 3 กม ขนาด 4 ช องจราจร ลงท น 6 600 ล าบาท แยกเป นค าก อสร าง 1 800 ล านบาท และค าเวนค น 4 800 ล านบาท สะพานลาดหญ า มหาพฤฒาราม เง นลงท น 5 800 ล านบาท เป นค าก อสร าง 2 300 ล านบาท และค าเวนค นท ด

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13562-2015-06-17-01-41-29 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ญี่ปุ่นปลุก จีเอ็มเอสพัฒนาเครือข่ายขนส่ง
  ค อ การพ ฒนาระบบโครงสร างพ นฐาน เพ อเช อมโยงโครงข ายการขนส งต างๆ ให ครอบคล ม รวมท งอำนวยความสะดวกทางการค าภายในภ ม ภาคเพ มข น ซ งป จจ บ นภาคเอกชนเห นความก าวหน าในการพ ฒนา แต ย งม ความล าช าอย ขณะเด ยวก น ท กประเทศจำเป นต องปร บกฎระเบ ยบ กฎเกณฑ ต างๆ ให ม ความสอดคล อง และม มาตรฐานเด ยวก น เช น การจ ดทำศ นย ให บร การเบ ดเสร จ ว นสต อปเซอร ว ส หร อการจ ดทำระบบการตรวจสอบคร งเด ยว ซ งเก ล อ นสเปกช น ในพ ธ การทางศ ลกากร เพ อทำให ข นตอน การขนส งส นค าเป นไปอย างราบร น เพราะป จจ บ นข นตอนของแต ละประเทศม ความแตกต างก นอย เก ดความซ บซ อนในการดำเน นการ ขณะท การดำเน นการบร เวณชายแดน ควรจะเป ดให บร การ 24 ช วโมง เพ อทำให การค าชายแดน หร อการขนส งส นค าระหว างประเทศเป นไปอย างรวดเร วมากข น นอกจากน ในด านการขนส งส นค าระหว างประเทศ และการขนส งส นค าข ามแดน จำเป น ต องปร บให รถบรรท กสามารถว งผ านแดนไปย งจ ดหมายปลายทางได ซ งต องอาศ ยการหาร อทำ ข อตกลงระด บทว ภาค เพ อให เก ดการอน ญาตนำรถขนส งส นค า ผ านแดน ซ งภาคเอกชนญ ป นต องการจะเห นการดำเน นการเร องด งกล าวด วย ในช วงเวลาท เหล อ ก อนท อาเซ ยนจะรวมต วเป นประชาคมเศรษฐก จอย างเป นทางการ ประเทศไทยควรจะต องทำหน าท เป นผ นำ ม บทบาทในการสร างความร วมม อก บประเทศเพ อนบ าน และสร างก จกรรมทางเศรษฐก จให เก ดข น ในฐานะท เป นศ นย กลางของจ เอ มเอส เนว น ส นส ร ผ อำนวยการสำน กงานความร วมม อพ ฒนาเศรษฐก จก บประเทศเพ อนบ าน องค การมหาชน หร อเนด า กล าวว า การพ ฒนาและการแก ไขป ญหาต างๆ ใช เวลามากกว าท คาดการณ ไว เช น การขนส งส นค าข ามแดน เพราะนอกจากการพ ฒนาโครงสร างพ นฐานให รองร บแล ว ย งต องพ ฒนาระบบ และมาตรฐาน ซ งเป นประเด นท ต องใช เวลานานกว าจะทำให สอดคล องก นได และทำให สามารถนำมาปฏ บ ต ใช ได

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13561-2015-06-17-01-40-50 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • 'ประจิน'การันตีเมล์ NGVประมูลโปร่งใส
  ท ม บร ษ ท ช ทว ดอลลาเซ ยน จำก ด มหาชน หร อ CHO ซ งเป นผ ชนะการประกวดราคาโครงการจ ดซ อรถโดยสารใช ก าซธรรมชาต เป นเช อเพล ง NGV จำนวน 489 ค นได เน องจากม การต งคณะกรรมการตรวจสอบการประกวดราคาท ผ านมา ส วนต วเห นว า ขสมก ควรเด นหน าต อไป เน องจาก ท ผ านมาการดำเน นการประกวดราคาเป นไปตามข นตอนข อตกลงบ นท กค ณธรรม ถ กต อง ม ความโปร งใสซ งผ ม ส วนร วม ได ลงช อร วมก นแล ว รวมถ งทางองค กร ต อต านคอร ร ปช น ได ย นย นว าไม ต ดใจการประกวดราคาคร งน เม อป 41 เคยม ป ญหาเร องร องเร ยน ร องเร ยน ค อ เบสท ร น กร ป เป นบร ษ ทท เข าร วมประกวดราคาแต ไม ได ร บการค ดเล อก ค อเม อก อนถ าม คนไหนมาร องเร องน นต องหย ด รายเด ยวก ต องหย ด แต ตอนน ไม ใช ยกต วอย างหากเล อกผ ว าฯแล วม ค แข งท ไม ได มาร อง จะต องปลดผ ว าฯ ค อ ร องก ร บไปตรวจสอบไม ผ ดก ทำงานต อ ถ าพบว าผ ดก ค อยปลดผ ว าฯ และคร งน เป นการร องจากผ เส ยประโยชน ไม ใช คนกลางมาร องทางองค กรต อต านคอร ร ปช นก ย นย น คนร องไม ได ม ส วนเก ยวข องใดๆ ก บองค กรฯ พล อ อ ประจ น กล าว ผ ส อข าวถามว า โครงการประม ล จ ดซ อรถเมล NGV เป นโครงการนำร องเร อง ข อตกลงค ณธรรม ตามนโยบายของร ฐบาล ท ให ความสำค ญก บการป องก นและขจ ดการท จร ตประพฤต ม ชอบระหว างหน วยงานของร ฐแต กล บม การร องเร ยน ถ อว า ไม ประสบความสำเร จหร อไม พล อ อ ประจ นกล าวว า ต องด ร องเร ยน ม ข อเท จจร งหร อไม ร องเร ยนโดยระบ ช อช ดเจนหร อไม หากเป นการร องเร ยนท ม ข อเท จจร

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13560---ngv (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • เลื่อนประมูลซื้อรถNGVส่อทุจริตคตช.ตั้ง กก.ตรวจสอบ ขสมก.
  นได เน องจากม การต งคณะกรรมการตรวจสอบการประกวดราคาท ผ านมา หล งจากม เอกชนไปย นหน งส อร องเร ยนต อ พล อ ประย ทธ จ นทร โอชา นายกร ฐมนตร ทำให จะต องม การต งคณะกรรมการตรวจสอบให ช ดเจนก อน โดย พล ต อ เอก อ งสนานนท รอง ผบ ตร ในฐานะประธานบอร ด ขสมก จะลงนามแต งต งคณะกรรมการตรวจสอบในว นท 16 ม ย โดยใช เวลาตรวจสอบ 7 ว น ท งน เพ อความโปร งใส ช ดเจน และสร างความเข าใจก บท กฝ

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13559--ngv-- (2016-02-16)
  Open archived version from archive •