archive-org.com » ORG » I » ITS-THAILAND.ORG

Total: 431

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • เทคโนโลยีใหม่ในรถ'เมาแล้วห้ามขับ'
  2 แบบ ซ งทางเอ นเอชท เอสเอกำล งต ดส นใจอย ว าจะใช แบบใดในการทดสอบประส ทธ ภาพการใช งานจร ง ด วยการต ดต งไว ก บรถยนต ของทางร ฐบาลท กค นในอ ก 2 3 ป ข างหน าน แบบแรกเป นระบบว เคราะห ลมหายใจท จะต ดต งไว ก บพวงมาล ยรถ หร อบร เวณด านข างของประต ด านคนข บ ซ งสามารถตรวจจ บกล นแอลกอฮอล ได อย างม ประส ทธ ภาพ โดยจำเป นท ผ ข บข ต องก มต วเข าไปหา ส วนแบบท สองเป นเซ นเซอร ระบบส มผ ส ท สามารถต ดต งไว ก บป มกดเพ อสตาร ตเคร องยนต หร อห วเก ยร แล วทำหน าท สแกนบร เวณน วหร อฝ าม อท ส มผ ส เพ อหาส ดส วนของแอลกอฮอล ในเล อด บ เอซ ท งสองระบบท ต ดต งไว ในรถด งกล าวน สามารถคำนวณหาส ดส วนของแอลกอฮอล ในเล อดของผ ข บข ว าเก นกว า 80 ม ลล กร มเปอร เซ นต ตามท กฎหมายกำหนดไว ในสหร ฐอเมร กา ส วนของไทยไม เก น 50 ม ลล กร มเปอร เซ นต หร อไม และท งสองเทคโนโลย ออกแบบมาให สามารถป องก นไม ให ผ ท ม แอลกอฮอล ในเล อดเก นข ดด งกล าวข บเคล อนรถยนต ไปไหนมาไหนเด ดขาด อย างไรก ตาม ทางเอ นเอชท เอสเอยอมร บว า อ ปกรณ ป องก นการเมาแล วข บท ต ดต งไว ในรถน นย งคงไม สามารถป

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13558-2015-06-17-01-27-42 (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • ITS Thailand Update
  น กร ป แต ไม หย ดข นตอนประม ล เผยไม ได ร เร องคตช ต ง กก สอบ ด าน ขสมก เตร ยมแถลง 18 ม ย น พล อ อ ประจ น จ นตอง ร ฐมนตร ว าการกระทรวงคมนาคม เป ดเผยว ากรณ ท องค การขนส งมวลชนกร งเทพ ขสมก ย งไม สามารถลงนามในส ญญาก บกล มบร ษ ทร วมค า JVCC ท ม บร ษ ท ช ทว ดอลลาเซ ยน จำก ด มหาชน หร อ CHO ซ งเป นผ ชนะการประกวดราคาโครงการจ ดซ อรถโดยสารใช ก าซธรรมชาต เป นเช อเพล ง NGV จำนวน 489 ค นได เน องจากม การต งคณะกรรมการตรวจสอบการประกวดราคาท ผ านมา ส วนต วเห นว า ขสมก ควรเด นหน าต อไป Read more เทคโนโลย ใหม ในรถ เมาแล วห ามข บ Wednesday 17 June 2015 08 27 มต ชน กรอบบ าย ฉบ บว นท 17 ม ถ นายน พ ศ 2558 สำน กงานเพ อความปลอดภ ยในการจราจรบนทางหลวงแห งชาต เอ นเอชท เอสเอ นำต นแบบเทคโนโลย ใหม ในการป องก นการเมาแล วข บมาสาธ ตเม อเร วๆ น 2 แบบ ซ งทางเอ นเอชท เอสเอกำล งต ดส นใจอย ว าจะใช แบบใดในการทดสอบประส ทธ ภาพการใช งานจร ง ด วยการต ดต งไว ก บรถยนต ของทางร ฐบาลท กค นในอ ก 2 3 ป ข างหน าน แบบแรกเป นระบบว เคราะห ลมหายใจท จะต ดต งไว ก บพวงมาล ยรถ หร อบร เวณด านข างของประต ด านคนข บ ซ งสามารถตรวจจ บกล นแอลกอฮอล ได อย างม ประส ทธ ภาพ โดยจำเป นท ผ ข บข ต องก มต วเข าไปหา ส วนแบบท สองเป นเซ นเซอร ระบบส มผ ส ท สามารถต ดต งไว ก บป มกดเพ อสตาร ตเคร องยนต หร อห วเก ยร แล วทำหน าท สแกนบร เวณน วหร อฝ าม อท ส มผ ส เพ อหาส ดส วนของแอลกอฮอล ในเล อด บ เอซ ท งสองระบบท ต ดต งไว ในรถด งกล าวน สามารถคำนวณหาส ดส วนของแอลกอฮอล ในเล อดของผ ข บข ว าเก นกว า 80 ม ลล กร มเปอร เซ นต ตามท กฎหมายกำหนดไว ในสหร ฐอเมร กา ส วนของไทยไม เก น 50 ม ลล กร มเปอร เซ นต หร อไม และท งสองเทคโนโลย ออกแบบมาให สามารถป องก นไม ให ผ ท ม แอลกอฮอล ในเล อดเก นข ดด งกล าวข บเคล อนรถยนต ไปไหนมาไหนเด ดขาด Read more เล อนประม ลซ อรถNGVส อท จร ตคตช ต ง กก ตรวจสอบ ขสมก Wednesday 17 June 2015 08 39 บ านเม อง ฉบ บว นท 17 ม ถ นายน พ ศ 2558 นางปราณ ศ กระศร ร กษาการผ อำนวยการ องค การขนส งมวลชนกร งเทพ ขสมก เป ดเผยว า ขณะน ย งไม สามารถลงนามในส ญญาก บกล มบร ษ ทร วมค า JVCC ท ม บร ษ ท ช ทว ดอลลาเซ ยน จำก ด มหาชน ซ งเป นผ ชนะการประกวดราคาโครงการจ ดซ อรถโดยสารใช ก าซธรรมชาต เป นเช อเพล ง NGV จำนวน 489 ค นได เน องจากม การต งคณะกรรมการตรวจสอบการประกวดราคาท ผ านมา หล งจากม เอกชนไปย นหน งส อร องเร ยนต อ พล อ ประย ทธ จ นทร โอชา นายกร ฐมนตร ทำให จะต องม การต งคณะกรรมการตรวจสอบให ช ดเจนก อน โดย พล ต อ เอก อ งสนานนท รอง ผบ ตร ในฐานะประธานบอร ด ขสมก จะลงนามแต งต งคณะกรรมการตรวจสอบในว นท 16 ม ย โดยใช เวลาตรวจสอบ 7 ว น Read more BTSเตร ยมก นรวบรถไฟฟ าโบรกช พร อมส ดฐานท กแน น Tuesday 09 June 2015 07 53 ข าวห น ฉบ บว

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php?start=50 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ดีเดย์เปิดแอร์พอร์ตลิงก์23ส.ค.
  00 น จะทำให ประชาชนให ความสนใจมาใช บร การมากข น และต อไปก จะพ จารณาเป ดบร การตามเวลาท สอดคล องก บการเด นทางของผ โดยสาร ส วนระบบเช กอ นเทอร ม นอล ท สถาน ม กกะส นน น รฟท จะไม ม การประกวดราคาจ ดซ อจ ดจ างให เอกชนรายอ นมาดำเน นการ แต จะให เอกชนรายเด มค อบร ษ ทแดนไทย อ คว ปเม นท จำก ด ท ด แลระบบสายพานลำเล ยงกระเป า ท ท าอากาศยานส วรรณภ ม มาดำเน นการ เพ อให ระบบเป

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php?view=article&catid=1:latest-news&id=4855:23&tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ดีเดย์เปิดแอร์พอร์ตลิงก์23ส.ค.
  อสร างระบบขนส งทางรถไฟเช อม ท าอากาศยานส วรรณภ ม และสถาน ร บส งผ โดยสารอากาศยานในเม อง แอร พอร ตเรลล งก อย างเต มร ปแบบ โดยจะเร มเก บค าบร การ คาดว าจะม ประชาชนมาใช บร การ 50 000 คนต อว น หร อม รายได ประมาณว นละ 1 ล านบาท เน องจากการทดลองเป ดให บร การแอร พอร ตล งก ในขณะน ม ประชาชนให ความสนใจมาใช บร การว นละ10 000 คน หากม การเป ดเต มระบบต งแต เวลา 06 00 24 00 น จะทำให ประชาชนให ความสนใจมาใช บร การมากข น และต อไปก จะพ จารณาเป ดบร การตามเวลาท สอดคล องก บการเด นทางของผ โดยสาร ส วนระบบเช กอ นเทอร ม นอล ท สถาน ม กกะส นน น รฟท จะไม ม การประกวดราคาจ ดซ อจ ดจ างให เอกชนรายอ นมาดำเน นการ แต จะให เอกชนรายเด มค อบร ษ ทแดนไทย อ คว ปเม นท จำก ด ท ด แลระบบสายพานลำเล ยงกระเป า ท ท าอากาศยานส วรรณภ ม มาดำเน นการ เพ อให ระบบเป นระบบเด ยวก น ป องก นการส บสนของผ โดยสาร และป องก นกระเป าส มภาระส ญหายหากให เอกชนรายอ นเข ามาดำเน นการและใช ระบบการดำเน นการท ต างก น สำหร บการบร หารพ นท เช งพาณ ชย ของโครงการแอร พอร ตเรลล งก น น เป นหน าท ของบร ษ ทเด นรถไฟฟ า แอร พอร ตล งก จำก ด ท อย ระหว างการดำเน นการจ ดต ง และในส ปดาห

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/4855-23 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • เนคเทค ปตท สมาคมรถบรรทุกน้ำมัน จัดสัมมนาGPSยุคหน้า
  ผล ต เข าร วมด วย ว ตถ ประสงค ในการประช มคร งน เป นเวท แลกเปล ยนและเสร มสร างความร ประสบการณ ข อม ลทางว ชาการ และแนวทางในการผล กด น อ ปกรณ G box Generic Box ไปใช อย างแพร หลายโดยม ต นแบบ G box เป น platform มาตราฐานให ก บกล มผ ผล ตอ ปกรณ กล มผ ให บร การ และผ ใช งาน ได ม อ ปกรณ ท ม ค ณภาพประกอบก บ ทางปตท จะเป ดประม ลปร บปร งระบบ GPS ใหม ในเด อน ต ลาคม 2552 โดยบร ษ ทผ ให บร การระบบ GPS จะต องปร บปร งระบบให ตรงความต องการใช งานมากข น G Box เป นอ ปกรณ ให ข อม ลท จำเป นและเป นป จจ บ นในการเด นทาง อ กท งย งม เป าหมายเพ อเช อมโยงข อม ลของรถยนต แต ละค นและศ นย โดยผ านระบบการส อสาร G Boxถ กประด ษฐ ข นบนพ นฐานของเทคโนโลย Embedded System และเทคโนโลย Open source software ม หน าท หล กในการเก บ และบ นท กข อม ลสถานะต างๆของรถยนต ในขณะเวลาน นๆ ได แก ความเร วของรถ พ ก ดของรถ ครอบคล มไปถ งสถานะการเป ดป ด on off อ ปกรณ ต างๆในรถ และม ระบบการรายงานการพบอ บ ต เหต จ ดอ นตรายในระหว างทาง ส งก ดขวางหร อการก อสร าง ข อม ลด งกล าวจะได ร บการนำมาประมวลผล และเช อมโยงก บฐานข อม ลกลาง

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php?view=article&catid=52:nectec-research&id=1611:-gps&tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • เนคเทค ปตท สมาคมรถบรรทุกน้ำมัน จัดสัมมนาGPSยุคหน้า
  ท งผ ประกอบการรถน ำม น และผ ผล ต เข าร วมด วย ว ตถ ประสงค ในการประช มคร งน เป นเวท แลกเปล ยนและเสร มสร างความร ประสบการณ ข อม ลทางว ชาการ และแนวทางในการผล กด น อ ปกรณ G box Generic Box ไปใช อย างแพร หลายโดยม ต นแบบ G box เป น platform มาตราฐานให ก บกล มผ ผล ตอ ปกรณ กล มผ ให บร การ และผ ใช งาน ได ม อ ปกรณ ท ม ค ณภาพประกอบก บ ทางปตท จะเป ดประม ลปร บปร งระบบ GPS ใหม ในเด อน ต ลาคม 2552 โดยบร ษ ทผ ให บร การระบบ GPS จะต องปร บปร งระบบให ตรงความต องการใช งานมากข น G Box เป นอ ปกรณ ให ข อม ลท จำเป นและเป นป จจ บ นในการเด นทาง อ กท งย งม เป าหมายเพ อเช อมโยงข อม ลของรถยนต แต ละค นและศ นย โดยผ านระบบการส อสาร G Boxถ กประด ษฐ ข นบนพ นฐานของเทคโนโลย Embedded System และเทคโนโลย Open source software ม หน าท หล กในการเก บ และบ นท กข อม ลสถานะต างๆของรถยนต ในขณะเวลาน นๆ ได แก ความเร วของรถ พ ก ดของรถ ครอบคล มไปถ งสถานะการเป ดป ด on off อ ปกรณ ต างๆในรถ และม ระบบการรายงานการพบอ บ ต เหต จ ดอ นตรายในระหว างทาง ส งก ดขวางหร อการก อสร าง ข อม ลด งกล าวจะได ร

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/52-nectec-research/1611--gps (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ITS Thailand Update
  ทราบต งแต ต นอย แล วว าจะต องม การฟ องร องเก ดข น และ ถ อว าเป นเร องปกต ท เก ดข นได Read more เบ กฤกษ ร ฐสภาใหม Friday 13 August 2010 06 22 เร มน บ 1 อย างเป นทางการ ในการก อสร างอาคารร ฐสภาแห งใหม ช อ ส ปปายะสภาสถาน ในพ นท บร เวณร มแม น ำเจ าพระยาถนนทหาร เก ยกกาย กทม ขนาด 119 ไร หล งจาก สมเด จพระบรมโอรสาธ ราชฯ สยามมก ฎราชก มาร เสด จพระราชดำเน น ทรงประกอบพ ธ วางศ ลาฤกษ อาคารร ฐสภา ณพ นท ราชพ สด ถนนทหาร เก ยกกาย เขตด ส ต เม อว นท 12 ส งหาคม การก อสร าง ใช งบประมาณป 2554 2557 วงเง นรวมไม เก น 12 000 ล านบาทความค บหน าขณะน อย ระหว างการออกแบบในรายละเอ ยดของพ นท ใช สอยให ได ส งส ด3 แสนตารางเมตร วางแผนไว ว าจะเสร จปลายป น ก อนท ต นป จะเป ดประม ลงานก อสร างได Read more กทช เม นโอเปอเรเตอร เล อนน มเบอร พอร ต ด เดย 1ก ย Friday 13 August 2010 06 23 ประส ทธ ประพ ณมงคลการ กทช ย นเป ดบร การคงส ทธ เลขหมาย 1 ก ย 53 หากผ ประกอบการไม พร อมเป ดให บร การสามารถฟ องศาลเพ อให อย ในความค มครองได นายประส ทธ ประพ ณมงคลการ ประธานกรรมการก จการโทรคมนาคมแห งชาต กทช กล าวภายหล งการประช มคณะกรรมการ กทช เม อว นท 11 ส ค ว า กทช ย งคงมต เด มในการเป ดบร การคงส ทธ เลขหมาย หร อน มเบอร พอร ท บ ล ต ในว นท 1 ก ย 2553 โดยจะม คำส งทางปกครองออกในว นท 16 ส ค 2553 หล งจากน นผ ประกอบการก ต องดำเน นการเป ดให บร การ หากผ ประกอบไม สามารถเป ดให บร การได ก จะดำเน นการปร บว นละ 20 000 บาท และผ ประกอบการต องการฟ องศาลปกครองก สามารถดำเน นการได เพ อให ศาลปกครองค มครอง กทช ก จะสามารถเล อนเวลาเป ดให บร การได หล งจากน ก ต องข นอย ก บผ ประกอบการท จะดำเน นการเป ดให บร การคง ส ทธ เลขหมายว าจะดำเน นการต

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php?start=5175 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ITS Thailand Update
  เอส ต อขยายไปบางหว า 6 500 ล าน ต ดต งล ฟต และปร บปร งทางเท า 960 ล าน เส นทางเด นเร อคลองแสนแสบ ภาษ เจร ญ 1 000 ล าน สกายวอล กอ ก 4 เส น 3 400 ล าน เผย 5 แบงก ไฟเข ยวปล อยก ลงท น ต งเป าป น รายได 1 400 ล านบาท Read more ต งเป าใช ไทยผล ตรถยนต เพ ม3ป 2ล านค น Monday 16 August 2010 06 01 เม อว นท 13 ส งหาคม นายช ยว ฒ บรรณว ฒน ร ฐมนตร ว าการกระทรวงอ ตสาหกรรมกล าวในพ ธ เป ดงาน SMEs ไทยเข มแข ง2010 กร งเทพมหาคร จ ดโดยสำน กงานส งเสร มว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อม สสว ว า ป จจ บ นประเทศไทยม ผ ประกอบการว สาหก จขนาดกลางและขนาดย อมหร อเอสเอ มอ ประมาณ 2 89 ล านราย ค ดเป นส ดส วน99 7 ของว สาหก จท งหมดในประเทศ เก ดการจ างงาน 9 7 ล านคน สร างม ลค าการส งออก1 58 ล านล านบาท สร างผล ตภ ณฑ มวลรวมในประเทศ จ ด พ กว า 3 4 ล านล านบาท หร อค ดเป น 37 8 ของจ ด พ อย างไรก ตาม ย งเห นว าธ รก จเอสเอ มอ ย งสามารถเต บโตได อ กมากด งน นกระทรวงจะเข าไปส งเสร มความร ให ผ ประกอบการ ค ณภาพของส นค า ระบบการจ ดการภายในองค กร โอกาสเข าถ งแหล งเง นท นและท สำค ญต องม ช องทางการขายท ช ดเจนเพ อให เอสเอ มอ อย อย างย งย น Read more เมาแล วข บ ซ งเก นพ ก ดต นตออ บ ต เหต ทางถนน Monday 16 August 2010 06 02 เช อหร อไม ว าน กช งสม ยน ย งม ความค ดแบบผ ดๆ ในการข บข รถยนต และรถจ กยานยนต จนเป นเหต ให เส ยช ว ตจากการเก ดอ บ ต เหต มากท ส ด โดยเฉพาะภาคกลาง และภาคตะว นออก นอกจากน คนส วนใหญ กว า 80 ย งไม ร อ ตราความเร วท กฎหมายกำหนด และย งเช

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php?start=5150 (2016-02-16)
  Open archived version from archive •