archive-org.com » ORG » I » ITS-THAILAND.ORG

Total: 431

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ITS Thailand Update
  ป ญหา นางสร อยท พย ไตรส ทธ ผ อำนวยการสำน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร สนข กล าวว าสนข ได เร มโครงการ อาสาจราจร รายงานสภาพการจราจรแบบเร ยลไทม ต งแต เม อเด อนก นยายน 2552 ท ผ านมาโดยบ รณาการข อม ลเข าก บหน ยงานท เก ยวข อง ท งในส งก ดและนอกส งก ดกระทรวงคมนาคม 7 หน วยงาน โดยเป นการแสดงออกในร ปแบบส แทนสภาพการจราจรและร ปภาพแสดงสภาพการจราจรท เก ดข นจร ง ณ เวลาน น ซ งป จจ บ นสนข ได ปร บเปล ยนระบบรายงานสภาพการจราจรผ านทางเว บไซต เป น www itsotp net และทางโทรศ พท ม อถ อเป น m itsotp net Read more กอร ปศ กด เจรจาคณะทำงานจ น 23ส ค น ร วมท นพ ฒนารางรถไฟมาตรฐาน Monday 16 August 2010 05 53 นายกอร ปศ กด สภาวส เลขาธ การนายกร ฐมนตร เป ดเผยว า ในว นท 23 ส งหาคมน คณะทำงานของร ฐบาลจ นจะเด นทางมาหาร อร วมก บคณะทำงานไทย เพ อหาแนวทางร วมลงท นระหว างร ฐบาลไทยและร ฐบาลจ น ในโครงการพ ฒนาทางรถไฟขนาดมาตรฐานขนาด 1 4 เมตร หร อแสตนดาร ด เกต จากหนองคายผ าน กทม ต อไปย งชายแดนไทย มาเลเซ ย ระยะทางกว า 1 000 ก โลเมตร เพ อเช อมต อก บเส นทางรถไฟของจ นท สร างจากเม องค นหม งมาย งเม องเว ยงจ นทน ประเทศลาว Read more ล ยหล กส ตรป นคนป อนรถไฟ ช ธงเป าหมายผ นำระบบรางฯ Monday 16 August 2010 05 55 นายส พจน ทร พย ล อม ปล ดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานกรรมการการรถไฟแห งประเทศไทย ร ฟ ท กล าวว า จากนโยบายการปร บโครงสร าง ร ฟ ท ออกเป น 3 กล มธ รก จ BU และ 1 บร ษ ทล ก บร ษ ท รถไฟฟ า ร ฟ ท เร มม ผลต งแต ว นท 1 ต ลาคมน ในฐานะประธานกรรมการ ร ฟ ท มองว า การรถไฟฯจำเป นจะต องวางแผนพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรควบค ก นไปด วย โดยม โรงเร ยนว ศวกรรมรถไฟเป นห วใจในการพ ฒนาคน ป จจ บ นผ ท จบการศ กษาในโรงเร ยนว ศวกรรมรถไฟจะได ร บประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง ปวส Read more กอร ปศ กด เตร ยมถกจ นสร างรางรถไฟ3แสนล เช อมค นหม ง

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php?start=5155 (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • ITS Thailand Update
  และทางโทรศ พท ม อถ อ m trafinfo net ไปเป น www itsotp net และทางโทรศ พท ม อถ อ m itsotp net อ กท งย งได เพ มช องทางการรายงานผ านระบบ SMS ของโทรศ พท ม อถ ออ กด วย ซ งเป นแผนการนำเอาเทคโนโลย สม ยใหม ท เร ยกว า ระบบขนส งอ จฉร ยะ หร อ Intelligent Transport System ITS มาปร บใช เพ อช วยบรรเทาป ญหาจราจรด วยระบบเทคโนโลย สารสนเทศ โดยผ ใช รถใช ถนนสามารถตรวจสอบสภาพการจราจรแต ละเส นทาง เพ อจะได เตร ยมความพร อมก อนออกเด นทาง ช วยประหย ดเวลาในการเด นทางได Read more เพ มบ อาร ท สายเก ยกกาย ขนานสะพานข ามเจ าพระยาใหม เช อมต อ รฟม ส ม วง Sunday 15 August 2010 06 01 ส ข มพ นธ ผ ดแนวค ดทำบ อาร ท ว งค ขนานสะพานข ามเจ าพระยาเก ยกกาย ท งน นายอรว ทย เหมะจ ฑา รองผ อำนวยการสำน กการจราจรและขนส ง สจส กทม เป ดเผยว า จากการประช มส มมนาผ บร หารระด บส ง เพ อกำหนดกรอบการจ ดทำโครงการและก จกรรมเฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว เน องในวโรกาสมหามงคลเฉล มพระชนมพรรษา 7 รอบ ระหว างว นท 7 8 ส ค ท ผ านมาน น ในส วนของโครงการด านส งแวดล อมเม อง ท สำน กการโยธาจะดำเน นการโครงการก อสร างสะพานข ามแม น ำเจ าพระยาบร เวณแยกเก ยกกาย และถนนโครงข าย 4 เส นทาง รวมงบประมาณกว า 12 400 ล านบาทน น ล าส ด ม ร ว ส ข มพ นธ บร พ ตร ผ ว าฯกทม ม แนวค ดท จะให เพ มเต มโครงการรถประจำทางด วนพ เศษว งช ดเกาะกลาง บ อาร ท ในพ นท โครงการด งกล าวด วย เพ อขยายระบบขนส งและรองร บการเด นทางไปย งร ฐสภาแห งใหม ด วย Read more 7 5 แสนค น ยอดถอยป ายแดงพ งส งส ด Sunday 15 August 2010 06 03 เป นเร องมห ศจรรย เซอร ไพรส ไม น อยสำหร บการเต บโตของอ ตสาหกรรมยานยนต ไทยในป 2553 ซ งน บจากช วงต นป ท ผ านมา ม การปร บต วเลขเป าหมายการจำหน ายเพ มมาแล ว 2 คร ง และแต ละคร งก เป นการปร

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php?start=5160 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ITS Thailand Update
  ใหญ บ าน และส วนหน งก เป นเทคน คฝ ายค านท น บองค ประช มเร วเก นไป คงไม เก ยวก บเร องกำล งภายในท ม ป ญหามาจากโครงการรถเมล NGV 4 000 ค น เพราะท กพรรคก ขาดการประช มเหม อนก นหมดท งน น แต ผมเช อว าพ ธ พฤห สหน าท ม การประช มเพ อพ จารณางบประมาณรายจ ายป 54 ท กพรรคคงจะเข าประช มครบคงไม ม ป ญหา Read more ป ดถนนทำรถไฟฟ าเพ ม แนะเล ยงแยกวงศ สว าง Saturday 14 August 2010 06 18 รายงานข าวจากการรถไฟฟ าขนส งมวลชนแห งประเทศไทย รฟม แจ งว าในว นท 16 ส ค น ก จการร วมค า ซ เคท ซ ผ ร บเหมาก อสร างโครงการรถไฟฟ าสายส ม วงช วงบางใหญ บางซ อ ส ญญาท 1 จะขยายพ นท ป ดช องจราจรเพ อดำเน นการก อสร างเสาเข มเจาะเพ อทำเสาโครงสร างทางว งรถไฟฟ าจำนวน 2 จ ด ประกอบด วย 1 ป ดช องจราจรบร เวณเกาะกลางต วานนท บร เวณสถาน บร การน ำม นป โตรนาส ซอยต วานนท 1 1 ไปจนถ งบร เวณอาคารพาณ ชย ซอยต วานนท 1 ฝ งขาเข าและขาออก ฝ งละ 1 ช องทาง รวมระยะทางประมาณ 100 เมตร2 ป ดช องจราจรกลางถนนกร งเทพ นนทบ ร บร เวณสถาน บร การน ำม น ปตท ซอยกร งเทพ นนทบ ร 56 ไปจนถ งบร เวณอาคารพาณ ชย ซอยกร งเทพ นนทบ ร 54 1 ฝ งขาเข าและขาออก ฝ งละ 1 ช องทาง ระยะทางประมาณ 200 เมตร Read more คมนาคม เล งร อ ส ญญาเช าท รฟท เน นย านทำเลทอง Sunday 15 August 2010 05 56 คมนาคม เอาแน ร อส ญญาเช าท ด นใหม โดยเฉพาะท ด นแปลงใหญ ย านทำเลทองของกร งเทพฯ นาย ประก จ พลเดช ผ ช วยร ฐมนตร ประจำกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการต ดตามการดำเน นงานบร หารจ ดการท ด นของ การรถไฟแห ง ประเทศไทย ร ฟ ท เป ดเผยว า ในช วงประมาณปลายเด อนส งหาคม 2553 น คณะกรรมการฯจะน ดประช มเพ อพ จารณาส ญญาเช าพ นท ระหว าง ร ฟ ท ก บเอกชน โดยเฉพาะพ นท แปลงใหญ ๆในเขตกร งเทพฯ เช น ท ด นย านพหลโยธ นว า ขณะน ม ส

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php?start=5165 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ITS Thailand Update
  นค าหน ก 1 ต น ได ไกลถ ง 435 ไมล Read more บขส เล งพ นท ร งส ต ดอนเม อง สร างสถาน ขนส งแห งใหม แทน หมอช ต Friday 13 August 2010 06 14 นายช ยร ตน สงวนช อ อธ บด กรมการขนส งทางบก กระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะกรรมการจ ดหาท ด นก อสร างสถาน ขนส งแห งใหม ของ บร ษ ท ขนส ง จำก ด หร อบขส เป ดเผยถ งความค บหน าการจ ดหาพ นท เพ อก อสร างสถาน ขนส งแห งใหม แทนสถาน ขนส งกร งเทพฯ หมอช ต ว า ขณะน บร ษ ทท ปร กษาได จ ดทำรายละเอ ยดของการจ ดหาพ นท ก อสร างเสร จ เร ยบร อยแล ว โดยเตร ยมท จะนำเสนอพ นท 2 ทำเลใหญ ๆ ประกอบด วย พ นท บร เวณดอนเม อง และพ นท บร เวณร งส ต ให ก บ คณะกรรมการ บอร ด บขส ท ม นายป ยะพ นธ จ มปาส ต เป นประธาน เพ อพ จารณาในเร ว ๆ น Last Updated Friday 13 August 2010 06 20 Read more ทางด วนพล กแผนพ ฒนาท ด นท วกร งให ส มปทานหว งป มรายได 100ล าน ป Saturday 14 August 2010 06 12 กทพ ขย บแผนป มรายได ท ด นใต ทางด วนกว า 1 ล านตารางวา ภายในส นป น เตร ยมเป ดประม ลโครงการนำร อง 5 ทำเลเด น พ นท ประมาณ 2 แสนตารางวาไล ต งแต เพล นจ ต ส ลม อน สาวร ย ช ยฯถนนประด ษฐมน ธรรม ด านจต โชต ให ส มปทานระยะยาว 5 15 ป วาดแผน 5 ป สร างรายได ทะล 1 000 ล านบาท งานน บ อ ซ แอล แบะท าสนใจร วมแข งประม ล การทางพ เศษแห งประเทศไทย กทพ ได ว าจ างจ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย ทำแผนแม บทการพ ฒนาพ นท ในเขตทาง 9 สายทางระยะทางกว า 200 ก โลเมตร พ นท กว า 1 ล านตารางวา พ นท ใต เขตทางด วน ประกอบด วย ทางด วนข นท 1 ทางด วนข นท 2 สายรามอ นทรา อาจณรงค

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php?start=5170 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Directory - Map
  บางกรวย ไทรน อย ต บางร กพ ฒนา อ บางบ วทอง นนทบ ร 11110 Thailand Website Contact Person นางสาวมะล ว ลย โสภา อ เอสอาร ไอ ประเทศไทย CDG House 202 Nanglinchi Rd Chongnonsee Yannawa Bangkok 10120 Thailand Website Contact Person นายธงช ย อ ดมก จโกศล เมตาม เด ย เทคโนโลย Room 2104 21F Silom Center Building 2 Silom Rd Bangrak Bangkok 10500 Thailand Contact Person ดร ภ ทระ เก ยรต เสว แมพพ อยท

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/its-directory?catid=3&start=10 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Directory - Communications - Mobile Operator
  Page ITS TH Rally Announcement Statistic Report Navigation Device Market Survey Newsletter ITS TH Facebook Directory Directory Search Add Entry Advance Info Service Plc 414 Shinawatra tower 1 22nd Fl Phaholyothin road Samsen nai Phayathia Bangkok 10400 Thailand Contact Person

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/its-directory?catid=4 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Directory - Communications - ISP
  Directory Communications ISP Main Menu Front Page ITS TH Rally Announcement Statistic Report Navigation Device Market Survey Newsletter ITS TH Facebook Directory Directory Search Add Entry Powered by Sigsiu NET

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/its-directory?catid=5 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Directory - Communications - Communication Device
  Communications Communication Device Main Menu Front Page ITS TH Rally Announcement Statistic Report Navigation Device Market Survey Newsletter ITS TH Facebook Directory Directory Search Add Entry Powered by Sigsiu NET

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/its-directory?catid=23 (2016-02-16)
  Open archived version from archive •