archive-org.com » ORG » I » ITS-THAILAND.ORG

Total: 431

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 'ประจิน'จี้คลอดอีไอเอดันไฮสปีดเทรนเข้าครม.สิงหาฯนี้
  สนใจลงท นรถไฟความเร วส ง เส นทางกร งเทพฯพ ทยา ระยอง บมจ ไทยเบฟเวอเรจ สนใจ ในเส นทางกร งเทพฯ ห วห น โดยในป จจ บ น ท ง 2 บร ษ ท ม ความพร อมท จะเข ามาเสนอแผนการลงท น ตามท กระทรวงคมนาคม ได แจ งไว ก อนหน า โดยจะให เข ามาเสนอแผนการลงท นในช วงเด อน ส ค 2558 แต ในเบ องต นย งต ดป ญหาเร องการขออน ม ต ผลกระทบส งแวดล อม อ ไอเอ จากกระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม เน องจากการทำรายละเอ ยดอ ไอเอ เส นทางกร งเทพฯพ ทยา ระยอง ท การรถไฟแห งประเทศไทย ร ฟ ท เป นผ ร บผ ดชอบน นอย ระหว างการดำเน นงานจ ดทำรายงานการว เคราะห ผลกระทบ ส งแวดล อมย งไม แล วเสร จ ในขณะท เส นทางกร งเทพฯ ห วห น ท สำน กนโยบายและแผนการขนส งและจราจร สนข ศ กษาน นดำเน นการจ ดทำอ ไอเอ เสร จแล ว พล อ อ ประจ น กล าวว า กระทรวงคมนาคมม แผนรองร บในเร องน โดยเบ องต น จะมอบหมายให นางสร อยท พย ไตรส ทธ ปล ดกระทรวงคมนาคม ไปหาร อก บปล ด กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ถ งความเป นได ท จะเสนอให เลขาธ การคณะร ฐมนตร ส งเร องเสนอคณะร ฐมนตร ครม พ จารณาอน ม ต ก อนจะพ จารณาอ ไอเอ รวมถ งหากสามารถย น อ ไอเอได ท นช วงเด อนส ค น ก ขอให เร งพ จารณาอ ไอเอให ก บกระทรวงคมนาคม ตนต องการให เข า ครม พร อมก นท ง 2 เส นทาง ไม อยากให เสนอแยกก นเพราะ เป นโครงการไฮสป ดเทรนเหม อนก น และย งเป นการเช อมต อจากตะว นออกไปย งตะว นตก ส ภาคใต ของประเทศ ควรจะดำเน นการควบค ก นไป อย างไรก ตาม ตนม นใจว าในการดำเน นการ โครงการน น คาดว าท งสองเส นจะสามารถดำเน นจ ดทำ เง อนไขการประกวดราคา TOR แล วเป ดให ประม ลประกวดราคาได ประมาณเด อน ม ย 2559 แล วจะทราบว าเอกชน รายใดจะได เป นผ ลงท น ซ งย นย นว าจะเป ดโอกาสให เอกชนไทยม ส ทธ ในการย น ข อเสนอรายละเอ ยดแผนการลงท นก อน โดยเอกชนไทยต องเป นห วหน าโปรเจ คดำเน นโครงการเอง ซ งจะไปร วมห น ร วมโครงการก บต

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13606-2015-08-03-04-46-36 (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • ค่าแท็กซี่ทั่วปท.ยังราคาเดิม ขบ.แจงแค่ขยายเพดานอนาคต เหตุจว.ท่องเที่ยวเรียกเต็มพิกัด
  นและท กจ งหว ดย งต องใช ค าโดยสารแท กซ อ ตราเด ม การแก ไขกฎกระทรวงเป นเพ ยงการขยายเพดานค าโดยสารเผ อไว ในอนาคตเท าน น หากให ข นค าโดยสารจร งต องรอให รมว คมนาคมเห นชอบก อนถ งจะม ผลบ งค บใช ได การปร บเพดานอ ตราค าโดยสารไม ใช อ ตราท จะต องจ ดเก บจร ง จะม ผลต องให รมว คมนาคมเห นชอบและออกประกาศกระทรวงคมนาคม ซ งจะต องประกาศลงในราชก จจาน เบกษาก อนด วย โดยย นย นว าขณะน ไม ม จ งหว ดไหนพ จารณาขอข นค าแท กซ เพ ม หากจะขอข นก ต องใช เวลาพ จารณาพอสมควร ด งน น ค าแท กซ ย งเป นอ ตราเด มท วประเทศ ห ามฉวยโอกาสปร บข นเด ดขาด นายจ ร ตม กล าว นายจ ร ตม กล าวว า ท ต องขยายเพดาน เพราะบางจ งหว ดไม ได ขยายเพดานมาต งแต ป 2550 เช น ภ เก ตและเกาะสม ย จ ส ราษฎร ธาน ซ งเป นแหล งท องเท ยวสำค ญ ม ค าโดยสารเต มเพดานเด ม 50 บาท ด งน น จ งต องขยายเพดานไว ล วงหน าเผ อรองร บการข นค าโดยสารในอนาคต ส วนข นตอนการพ จารณาข นค าแท กซ เป นหน าท ของคณะกรรมการขนส งทางบกจ งหว ด และกรมการขนส งทางบกพ จารณาก อนเสนอให รมว คมนาคมพ จารณา โดยจะว เคราะห จากอ ตราค าครองช พ รายได ต นท นค าเช อเพล ง เป นต น นายจ ร ตม กล าวว า การปร บเพดานอ ตราค าโดยสารด งกล าว เช น กำหนดให รถแท กซ ท จดทะเบ ยนนอกเขตกร งเทพฯ ต างจ งหว ด ซ งเด ม 2 กม แรก ไม เก น 50 บาท เป นไม เก น 100 บาท กม ต อไปจากเด ม กม ละ 12 บาท เป น กม ละ 20 บาท เป นต น นอกจากน ย งปร บเพดานอ ตราการเร ยกใช บร การรถแท กซ จากท าอากาศยานหร อสถานท ท กระทรวงคมนาคมกำหนด จากเด ม 100 บาท เป นส งส ดไม เก น 150 บาท นอกจากน กฎกระทรวงฉบ บน ได กำหนดให รถแท กซ ท จดทะเบ ยนต งแต ว นท 26 ธ ค 2548 25 ธ ค

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13605-2015-08-03-04-42-49 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • กทม.รับลูก'ห้างใหญ่'ริมเจ้าพระยาหนุนสร้าง'รถไฟฟ้าสายสีทอง'ให้บริการ
  ำเจ าพระยา ถนนเจร ญนคร พ นท ฝ งธนบ ร ซ งจะเป นโครงการประกอบด วยห างสรรพส นค าและคอนโดม เน ยมขนาดใหญ โดยประมาณห างสรรพส นค าด งกล าวถ งว นละประมาณ 60 000 คน โดยจะเร มเป ดทำการในอ ก 2 3 ป ข างหน า อย างไรก ตามบร เวณถนนเจร ญนครเป นถนนท ม ป ญหาการจราจรต ดข ด เน องจากม โรงพยาบาล และศ นย ราชการในพ นท จำนวนมาก เม อเก ดห างสรรพส นค าขนาดใหญ จะย งส งผลให เก ดการจราจรต ดข ดบร เวณถนนเจร ญนครเพ มข นอย างหน ก ด งน นผ พ ฒนาโครงการไอคอนสยามจ งม แนวทางในการร วมพ ฒนาระบบขนส งมวลบร เวณถนนเจร ญนคร ร วมก บ กทม เน องจากโครงการท จะก อสร างเป นส วนหน งในการเพ มป ญหาการจราจรให แก ถนนเจร ญนครมากย งข น โดยโครงการระบบขนส งมวลชนขนาดรองบนถนนเจร ญนคร หร อเร ยกว า รถไฟฟ าสายส ทอง ท ผ พ ฒนาโครงการไอคอนได ศ กษา จะเป นไปในร ปแบบของรถไฟฟ าขนาดเบา รองร บผ โดยสารได ไม เก น 3 000 คนต อเท ยวต อช วโมง ซ งจะว งเช อมจากสถานน รถไฟฟ าสายส เข ยว สถาน กร งธนบ ร ไปตามเส นทางถนนเจร ญนคร นายอมร กล าวต อว า อย างไรก ตามการก อสร างระบบขนส งมวลชนในขณะน กทม ต ดป ญหาด านงบประมาณ ซ งหากม โครงการสร างระบบขนส งมวลชนเพ มเต ม จะต องไม กระทบต องบประมาณของ กทม ด งน นผ พ ฒนาโครงการไอคอนสยามจ งเสนอต วในการช วยสน บสน นงบประมาณในการก อสร างเบ องต น ซ งกทม

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13604-2015-08-03-04-40-56 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • เร่งสกายวอล์กตากสิน-สุรศักดิ์ กทม.เคาะรถไฟฟ้าสายสีเขียว'บางหว้า-ตลิ่งชัน'
  ตยกรรม งานปร บปร งสาธารณ ปโภค โดยการสร างทางเล อนไฟฟ าและงานจ ดการระบบจราจร ทางบก สำน กการจราจรและขนส ง สจส กทม จะมอบให บร ษ ท กร งเทพธนาคม จำก ด เคท เข ามาดำเน นการ จากน นจะมอบให บร ษ ทระบบขนส งมวลชนกร งเทพ จำก ด มหาชน หร อบ ท เอสซ เข าดำเน นการในส วนงานโครงสร างซ งจะเป นการร อสถาน ตากส นเพ อปร บเปล ยนและขยายรางรถไฟฟ าจากเด มท ม รางเด ยวให เป นรางค เพ อลดผลกระทบจากประชาชนให ไม ต องรอการสล บขบวนท จะเส ยเวลาในการเด นทางประมาณ 3 4 นาท ย นย นว าการเล อกร ปแบบการยกเล กสถาน ตากส นถ อเป นทางเล อกท ด ท ส ดเน องจากในจ ดด งกล าวม พ นท จำก ดและไม สามารถคงสถาน ด งกล าวไว ได และเพ อไม ให เก ดผลกระทบก บโครงสร างสะพานสาทร ผ ว าฯ กทม ไม ต องการอยากร อสถาน แต ต องการให การเด นรถเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ เพราะหากปล อยให การเด นรถด วยว ธ สล บขบวนเหม อนเด มในอนาคตเม อระบบขนส งมวลชนเสร จท งระบบจะทำให อ ตราการเด นทางของผ โดยสารม ปร มาณเพ มข น ซ งประชาชนจะได ร บผลกระทบจากระบบขนส งมวลชนแน นอน นายอมร กล าว ด านนายทว ศ กด เล ศประพ นธ ผอ สำน กการจราจรและขนส ง สจส กทม กล าวว า ได จ ดประช มร บฟ งความค ดเห นสาธารณะคร งท 2 โครงการศ กษาความเหมาะสมจ ดทำแบบเบ องต นและจ ดเตร ยมเอกสารประกวดราคาโครงการระบบขนส งมวลชนกร งเทพมหานครส วนต อขยายสายส ลม ตอนท 3 บางหว า ตล งช น เม อเร วๆ น โครงการน กทม ได ศ กษาโครงการเด อนธ นวาคม 2557 และส นส ดเด อนกรกฎาคม 2558 รวมระยะเวลา 8 เด อน กทม ต องจ ดก จกรรมการม ส วนร วมควบค การศ กษาโครงการและได ค ดเล อกแนวเส นทางท ม ศ กยภาพไว 3 แนวเส นทาง ค อ แนวเส นทางท 1 ถ ราชพฤกษ รวมระยะทาง 7 5 กม ม 6 สถาน แนวเส นทางท 2 ถ ราชพฤกษ ถ พรานนก ถ พ ทธมณฑลสาย 1 รวมระยะทาง 11 กม ม 8 สถาน และแนวเส นทางท 3 ถ ราชพฤกษ สถาน สายส แดงตล งช น รวมระยะทาง 8 กม ม 6 สถาน ท งน จากการพ จารณาแนวเส นทางท ครอบคล มด านว

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13603-2015-08-03-04-40-05 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ITS Thailand Update
  างจ งหว ด กทม ย งเหม อนเด ม นายจ ร ตม ว ศาลจ ตร รองอธ บด กรมการขนส งทางบก ขบ เป ดเผยถ งกรณ กระทรวงคมนาคมประกาศแก ไขกฎกระทรวงว าด วยรถยนต ร บจ างบรรท กคนโดยสารไม เก นเจ ดคน รถแท กซ ท ให ปร บเพดานค าโดยสารว า ขณะน ขบ ย งไม อน ญาตให จ งหว ดใดปร บค าโดยสารแท กซ เพ มข นและท กจ งหว ดย งต องใช ค าโดยสารแท กซ อ ตราเด ม การแก ไขกฎกระทรวงเป นเพ ยงการขยายเพดานค าโดยสารเผ อไว ในอนาคตเท าน น หากให ข นค าโดยสารจร งต องรอให รมว คมนาคมเห นชอบก อนถ งจะม ผลบ งค บใช ได Read more เร งสกายวอล กตากส น ส รศ กด กทม เคาะรถไฟฟ าสายส เข ยว บางหว า ตล งช น Monday 03 August 2015 11 39 คม ช ด ล ก ฉบ บว นท 3 ส งหาคม พ ศ 2558 กร งเทพมหานคร กทม เด นหน าโครงการก อสร างทางเด นยกระด บ หร อสกายวอล ก ตากส น ส รศ กด โดยใช งบประมาณดำเน นการ 577 ล านบาท ด าน สจส เคาะรถไฟฟ าสายส เข ยว บางหว า ตล งช น ระยะทาง 7 5 กม คาดแล วเสร จภายในป 2563 นายอมร ก จเชวงก ล รองผ ว าราชการกร งเทพมหานคร กทม กล าวว า การก อสร างสกายวอล กท สถาน ตากส นขณะน ร างการประกวดราคา ท โออาร เสร จเร ยบร อยแล ว อย ระหว างหาต วผ ร บจ างเพ อดำเน นการก อสร างโครงการก อสร างทางเด นยกระด บ หร อสกายวอล กจากสถาน รถไฟฟ าตากส นไปย งสถาน สถาน ส รศ กด พร อมจ ดทำทางเล อนอ ตโนม ต ระยะทางไปกล บประมาณ 700 เมตรโดยใช งบประมาณ 577 ล านบาท ซ งแบ งเป นงานโครงสร างสถาน ใหม งานร อย ายสถาน ตากส น งานสถาป ตยกรรม งานปร บปร งสาธารณ ปโภค โดยการสร างทางเล อนไฟฟ าและงานจ ดการระบบจราจร ทางบก สำน กการจราจรและขนส ง สจส กทม จะมอบให บร ษ ท กร งเทพธนาคม จำก ด เคท เข ามาดำเน นการ Read more กทม ร บล ก ห างใหญ ร มเจ าพระยาหน นสร าง รถไฟฟ าสายส ทอง ให บร การ Monday 03 August 2015 11 40 เดล น วส ฉบ บว นท 3 ส งหาคม พ ศ 2558 นายอมร ก จเชวงก ล รองผ ว าราชการกร งเทพมหานคร กทม กล าวถ งโครงการรถไฟฟ าสายส ทอง ว า ม หน งส อจากผ พ ฒนาโครงการไอคอนสยาม แจ งมาย งผ ว าฯ กทม ถ งโครงการก อสร างห างสรรพส นค าขนาดใหญ ร มแม น ำเจ าพระยา ถนนเจร ญนคร พ นท ฝ งธนบ ร ซ งจะเป นโครงการประกอบด วยห างสรรพส นค าและคอนโดม เน ยมขนาดใหญ โดยประมาณห างสรรพส นค าด งกล าวถ งว นละประมาณ 60 000 คน โดยจะเร มเป ดทำการในอ ก 2 3 ป ข างหน า อย างไรก ตามบร เวณถนนเจร ญนครเป นถนนท ม ป ญหาการจราจรต ดข ด เน องจากม โรงพยาบาล และศ นย ราชการในพ นท จำนวนมาก เม อเก ดห างสรรพส นค าขนาดใหญ จะย งส งผลให เก ดการจราจรต ดข ดบร เวณถนนเจร ญนครเพ มข นอย างหน ก ด งน นผ พ ฒนาโครงการไอคอนสยามจ งม แนวทางในการร วมพ ฒนาระบบขนส งมวลบร เวณถนนเจร ญนคร ร วมก บ กทม เน องจากโครงการท จะก อสร างเป นส วนหน งในการเพ มป ญหาการจราจรให แก ถนนเจร ญนครมากย งข น โดยโครงการระบบขนส งมวลชนขนาดรองบนถนนเจร ญนคร หร อเร ยกว า รถไฟฟ าสายส ทอง ท ผ พ ฒนาโครงการไอคอนได ศ กษา จะเป นไปในร ปแบบของรถไฟฟ าขนาดเบา รองร บผ โดยสารได ไม เก น 3 000 คนต อเท ยวต อช วโมง ซ งจะว

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php?start=5 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ITS Thailand Update
  เบ กจ ายงบประมาณป 58พบการทางพ เศษทำเข าเป ามากส ด Tuesday 28 July 2015 05 13 แนวหน า ฉบ บว นท 27 กรกฎาคม พ ศ 2558 พล อ อ ประจ น จ นตอง รมว คมนาคม เป ดเผยถ งภาพรวมของการเบ กจ าย งบประมาณประจำป 2558 ว า ในส วนหน วยงานราชการม การเบ กจ ายไปแล วประมาณ 73 5 ซ งหน วยงานท เบ กจ ายได ส งท ส ดค อ กรมทางหลวงชนบท ทช ส วนหน วยงานร ฐว สาหก จม การเบ กจ ายไปแล วประมาณ 68 พบว า หน วยงานท เบ กจ ายได มากท ส ด ค อ การทางพ เศษแห งประเทศไทย กทพ โดยทางกระทรวงคมนาคมจะม การต ดตามการเบ กจ ายงบประมาณมากท ส ด เน องจากต องการให ไม ม เง นงบประมาณตกค างในไตรมาส 4 แต ม นใจว าในส วนของงบผ กพ นและการเร มต นโครงการต างๆ จะแล วเสร จตามแผน Read more ล ยซ อเมล NGVบอร ดขสมก ช ไม ท จร ต Tuesday 28 July 2015 05 13 ASTVผ จ ดการรายว น ฉบ บว นท 27 กรกฎาคม พ ศ 2558 ASTVผ จ ดการรายว น บอร ดขสมก การ นต ประม ลซ อรถเมล NGV จำนวน 489 ค นถ กต องผลตรวจสอบไม พบผ ดระเบ ยบ เอก ช ย งช าประชาชนย งเส ยโอกาส ส ง ขสมก ช แจงผลตรวจสอบ เบสท ร นกร ป ให ช ดเจน พร อมเร ยก กล ม JVCC เซ นส ญญาใน 2 ส ปดาห พล ต อ เอก อ งสนานนท รองผ บ ญชาการตำรวจแห งชาต รอง ผบ ตร ในฐานะประธานคณะกรรมการบร หารก จการ บอร ด องค การขนส งมวลชนกร งเทพ ขสมก เป ดเผยว า ท ประช มบอร ด ขสมก เม อว นท 24 ก ค ได ม มต ร บรองมต บอร ดเม อว นท 12 ม ย 2558 ท ได ม การอน ม ต ผลการประกวดราคาโครงการจ ดซ อรถโดยสารท ใช เช อเพล งก าซธรรมชาต NGV ล อตแรก จำนวน 489 ค น ซ งกล มบร ษ ทร วมค า JVCC ท ม บร ษ ท ช ทว ดอลลาเซ ยน จำก ด มหาชน เป นผ ชนะการย นเสนอราคาทางอ เล กทรอน กส

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php?start=10 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ITS Thailand Update
  ป ท 1 ฉบ บท 3 ก มภาพ นธ เมษายน 2558 กำหนดไว 2 ร ปแบบ ด งน แบบท 1 แผนพ ฒนาโครงข ายคลองหล กและแม น ำ ร วมก บระบบขนส งมวลชนระด บเม อง มาจากรอยต อค อ โครงข ายคลองหล กท สำค ญ แล วในแต ละพ นท ม โครงข ายระบบรถไฟฟ าทำหน าท กระจายคนไปส พ นท ภายใน ซ งไม เฉพาะเพ มประส ทธ ภาพให ระบบขนส งมวลชนระด บเม องในภาพรวม ย งใช เป นเส นทางขนส งส นค าระหว างจ ดสำค ญของเม อง หร อเส นทางกำจ ดขยะและของเส ย รวมท งอาจพ ฒนาร วมก บระบบระบายน ำและป องก นน ำท วมอ กด วย Read more ชง ครม ต ออาย เมล รถไฟฟร Tuesday 14 July 2015 12 21 บ านเม อง ฉบ บว นท 14 กรกฎาคม พ ศ 2558 พล อ อ ประจ น จ นตอง ร ฐมนตร ว าการกระทรวงคมนาคม เป ดเผยถ งกรณ ท ผ ประกอบการแท กซ โดยสารย นหน งส อเพ อให พ จารณาการปร บข นค าโดยสาร ตามท กระทรวงคมนาคมม นโยบายจะปร บข นค าโดยสารรถแท กซ ตามเกณฑ ท กำหนดว าการพ จารณาด งกล าวจะต องนำผลการประเม นด านการบร การมาเป นต วว เคราะห ด วย โดยการประเม นการให บร การน นย งต ำกว า 50 ท งน จะม การประเม นใหม โดยจะเป นการประเม นจาก 3 ส วน ประกอบด วย กล มน กศ กษาประชาชนท ใช โดยสาร คณะกรรมการท ทำงาน และจากการใช ระบบแอพพล เคช น ซ งจะกำหนดให กรมการขนส งทางบก ส นส ดร บผลประเม นภายในว นท 15 ต ค 58 และต องสร ปผลว เคราะห ภายในว นท 30 ต ค 58 ก อนจะสร ปผลการประเม นหากเก น 75 ก จะต องพ จารณาปร บเพ มค าโดยสาร 5 ในการปร บข นคร งท 2 หากไม ถ ง 75 ก จะต องหาร อก นอ กคร งว าจะต องใช มาตรการใดต อไป ซ งท ผ านมาร ฐบาลก เป นห วงเร องขอค าครองช พของท งประชาชนและผ ประกอบการ Read more ชงครม เร งสร างมอเตอร เวย ก ในประเทศ3เด อนประม ล Tuesday 14 July 2015 12 22 เดล น วส ฉบ บว นท 14 กรกฎาคม พ ศ 2558

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php?start=15 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ITS Thailand Update
  ร ฐมนตร ว าการกระทรวงคมนาคม เป ดเผยภาย หล งการประช มความค บหน าโครงการ ก อสร างรถไฟฟ าสายส เหล องช วงลาดพร าว สำโรง ระยะทาง 30 4 ก โลเมตร วงเง น 54 644 ล านบาท และสายส ชมพ แคราย ม นบ ร ระยะทาง 36 ก โลเมตร วงเง น 56 691 ล านบาท ว ากระทรวงคมนาคมได เห นชอบตามท การรถไฟฟ าขนส งมวลชนแห งประเทศไทย รฟม เสนอให ใช ร ปแบบการว าจ างเป นแบบร ฐและเอกชนลงท นร วมก น Public private Partnership PPP ประเภท Net Cost Concession NC ค อร ฐบาลเป นผ ลงท นด านโครงสร างพ นฐาน ส วนเอกชนจะได ร บส ทธ ในการร บส มปทานเก บค าโดยสารและแบ งส วนแบ งรายได ให ร ฐ และท ง 2 โครงการจะใช ระบบรถไฟรางเด ยว โมโนเรล ซ งข นตอนต อจากน รฟม ต องนำส งรายละเอ ยดโครงการไปย งหน วยงานท เก ยวข อง และเสนอกล บมาย งกระทรวงคมนาคม เพ อนำส งคณะร ฐมนตร ครม ขออน ม ต โครงการ ซ งก อนหน าน คาดว าท ง 2 เส นทาง จะเข า ครม ภายในว นท 5 ส ค 58 แต ประเม นแล วอาจจะไม ท น ซ งจะต องใช เวลาเพ มอ กประมาณ 1 เด อน Read more กทม จ อเสนอช อถนนสาธารณะจ ดเก บค าธรรมเน ยมการจอดรถ Monday 13 July 2015 09 03 คม ช ด ล ก กรอบบ าย ฉบ บว นท 13 กรกฎาคม พ ศ 2558 กร งเทพมหานคร รองปล ดฯ กทม ระบ เตร ยมเสนอรายช อถนนสาธารณะเสนอขอความเห นชอบจาก บช น จ ดเก บค าธรรมเน ยมการจอดรถในท สาธารณะต งเป ารายได หม นล านบาท ผอ สำน กการคล ง เผย กทม ออกประกาศกำหนดท จอดรถและอ ตราค าธรรมเน ยมถนน 65 สาย แต จ ดเก บได จร งแค 51 สาย นายกฤษฎา กล นทานนท รองปล ดกร งเทพมหานคร กทม กล าวว าเศรษฐก จไทยในภาพรวมม ป ญหาทำให รายได การจ ดเก บภาษ ต างๆ ลดลงท งประเทศ กทม อาจจะม แนวโน มการจ ดเก บรายได ไม เข าเป าท ได ต งไว 65 000 ล านบาท ด งน นการแก ไขป ญหาด งกล าว กทม จ งได เร งร ดให 50 เขต เพ มการจ ดเก บภาษ โรงเร ยน ภาษ ป าย ภาษ บำร งท องท และค าธรรมเน ยมต างๆ รวมท งเพ มกล มผ เส ยภาษ รายใหม จำนวน 15 เปอร เซ นด วย นอกจากน กทม ย งออกข อบ ญญ ต การเก บค าจอดยานยนต ในท สาธารณะ พ ศ 2558 โดยขณะน ได มอบหมายให สำน กการคล ง กทม ไปรวบรวมรายช อถนนท เป นสาธารณะ เพ อจ ดเก บค าธรรมเน ยมการจอดยานยนต ในถนนสาธารณะในสายต างๆ ก อนจะเสนอกองบ งค บการตำรวจนครบาล บช น เพ อขอความเห นชอบในการประกาศและบ งค บใช ต อไป Read more เตร ยมเสนอลงท นรถไฟไทย จ น ขอต งบร ษ ทร วมท นเพ อคล องต ว Tuesday 14 July 2015 12 16 ดอกเบ ยธ รก จ ฉบ บว นท 13 กรกฎาคม พ ศ 2558 คมนาคมเร งสร ปผลสำรวจออกแบบและร ปแบบลงท นรถไฟไทย จ น คาดเสนอ ครม ก นยายนน เห นชอบกรอบข อตกลงกรอบการทำงาน ประจ น เผยอาจขย บแผนเร มก อสร างจากต ลาคมเป นธ นวาคมน ด าน อาคม แย มไทยขอต งบร ษ ทร วมท นเพ อความคล องต ว พล อ อ ประจ น จ นตอง ร ฐมนตร ว าการกระทรวงคมนาคม เป ดเผยภายหล งประช มรวม รถไฟไทย จ น คร งท 5 ว า ผลการหาร อเบ องต นทางจ นได เสนอทำข อตกลงกรอบการทำงาน แทนทำบ นท กความร วมม อซ งจะกำหนดรายละเอ ยดแผนงานเพ มเต มในเร องการสำรวจออกแบบ จะต องสร ปในว นท 21 ส งหาคมน หร อขยายเวลาให อ กไม เก น 30 ว น

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php?start=20 (2016-02-16)
  Open archived version from archive •