archive-org.com » ORG » I » ITS-THAILAND.ORG

Total: 431

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Directory - Tracking System - EAST INNOVATION
  617 7527 Hotline 081 809 3111 บร ษ ท อ สท อ นโนเวช น จำก ด ก อต งข นด วยความร วมม อก นระหว างท มว ศวกร การส อสารและผ เช ยวชาญด านเทคโนโลย สารสนเทศ ซ งม ประสบการณ ในระบบ GPS Tracking และ GPS Fleet Management มากกว า 7 ป โดยม ว ตถ ประสงค เพ อให บร การด านระบบต ดตามและจ ดการยานพาหนะผ านดาวเท ยม GPS รวมท งระบบบร หารการขนส งแบบครบวงจร ต งแต การว จ ยพ ฒนา การผล ตส นค า การขายและการต ดต ง รวมถ งการบร การหล งการขาย ท งน คณะผ ก อต งได เล งเห นถ งความสำค ญในการเพ มประส ทธ ภาพการทำงาน ของยานพาหนะ การลดความเส ยงจากการเก ดอ บ ต เหต รวมถ งการควบค มค าใช จ ายท ไม จำเป นจากการใช รถท ไม เหมาะสม เช น การข บรถออกนอกเส นทางท กำหนด การจอดรถต ดเคร องยนต เป นเวลานาน เป นต น โดยระบบน เหมาะก บท งองค กรขนาดเล กและขนาดใหญ ท ต องการลดค าใช จ ายใน การขนส ง การขาย และการบร การ ต องการลดค าน ำม นเช อเพล งในการเด นทาง และเพ มประส ทธ ภาพในการส งมอบส นค าให ตรงเวลา และในป จจ บ นบร ษ ทฯ ได เข าร วมโครงการธ รก จซอฟต แวร ก บ Software Park Thailand โดยบร ษ ทฯ จะได ร บการถ ายทอดความร ต างๆ รวมถ งการแบ งป นองค ความร ของบร ษ ทให แก ธ รก

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/its-directory?sobi2Task=sobi2Details&catid=12&sobi2Id=14 (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Directory - Tracking System - Exsense Infomation Services
  Survey Newsletter ITS TH Facebook Directory Directory Search Add Entry Exsense Infomation Services WaySearch 99 23 อาคารเขตอ ตสาหกรรมซอฟแวร ช น 12 หม 4 ถ แจ งว ฒนะ ต คลองเกล อ อ ปากเกร ด จ นนทบ ร 11120 Email This e mail address is being protected from spambots you need JavaScript enabled to view it Website Contact Person ฐ ต มา ส วรรณร ฐ Phone 0 2962 0051 Fax 0 2962

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/its-directory?sobi2Task=sobi2Details&catid=12&sobi2Id=62 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Directory - Tracking System - Forth Tracking System Co., Ltd
  บ น ได ดำเน นธ รก จทางด าน IT และโทรคมนาคม โดยเน นการตลาด การว จ ย และพ ฒนาระบบต ดตามยานพาหนะ หร อระบบ Tracking เป น เทคโนโลย ท ถ กพ ฒนาข นมาเพ ออำนวยความสะดวกให แก มน ษย รวมถ งองค กรหร อหน วยงานต างๆ ท ต องการบร หารทร พยากรภายในองค กร ให เป นไปตามแผนงานท วางไว อย างเป นระบบ ได อย างม ประส ทธ ภาพมากท ส ด บร ษ ทฯ ม นโยบายท เน นในเร องการว จ ย และพ ฒนาผล ตภ ณฑ อย างต อเน อง ให ตรงตามความต องการของล กค าในแต ละกล มการใช งาน และทางบร ษ ทฯ ให ความสำค ญก บฝ ายว จ ยและพ ฒนา เพ อให ผล ตภ ณฑ ของทางบร ษ ทฯ ตอบสนองความต องการของตลาดในท กกล มเป าหมาย ผล ตภ ณฑ สำหร บระบบ ต ดตามยานพาหนะ ของ บร ษ ท ฟอร ท แทร คก ง ซ สเต ม จำก ด เป นผลงานการค ดค นคว าและว จ ย โดยว ศวกรไทยท งหมด ไม ว าจะเป นต วอ ปกรณ ต างๆ รวมไปถ ง โปรแกรมสำหร บควบค ม ผล ตภ ณฑ ท กช น ได ผ านการค ดสรรอ ปกรณ ท ได มาตรฐาน ผ านกระบวนการผล ตด วยเทคโนโลย อ นท นสม ย และได มาตรฐาน ม ความพ ถ พ ถ นท กข นตอนการผล ต และตรวจสอบค ณภาพท กข นตอนก อนส งมอบถ งม อล กค าเสมอ ซ ง บร

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/its-directory?sobi2Task=sobi2Details&catid=12&sobi2Id=18 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Directory - Tracking System - G Softbiz Co.,Ltd.
  Device Market Survey Newsletter ITS TH Facebook Directory Directory Search Add Entry G Softbiz Co Ltd WaySearch 131 Innovation Cluster 1 Paholyothin Road Klong 1 Klong Luang Pathumthani 12120 Thailand Email This e mail address is being protected from spambots you need JavaScript enabled to view it Website Contact Person Viroon Vichianwattanachai Phone 66 0 25647925 Fax 66 2 25647928 A leading software developer for iPhone and Blackberry application www

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/its-directory?sobi2Task=sobi2Details&catid=12&sobi2Id=20 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Directory - Tracking System - GPSTECH Co.,Ltd.
  e mail address is being protected from spambots you need JavaScript enabled to view it Phone 0 2953 3240 41 Fax 0 2953 3243 บร ษ ท GPS TECH เป นผ นำในการพ ฒนาเทคโนโลย GPS Tracking ซ งให บร การด านเคร อข ายเทคโนโลย เพ อต ดตามการขนส ง ด วยความร วมม อจากบร ษ ทช นนำทางด านอ ตสาหกรรมเทคโนโลย การส อสารจากต างประเทศ พร อมด วยท มงานผ เช ยวชาญทางด านเทคโนโลย การส อสารและพ ฒนาระบบ รวมถ งฝ

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/its-directory?sobi2Task=sobi2Details&catid=12&sobi2Id=15 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Directory - Tracking System - Helios Technology Co.,Ltd.
  Email This e mail address is being protected from spambots you need JavaScript enabled to view it Website Contact Person Mr Parck Tongkul Phone 662 746 2011 Fax 662 716 3593 Helios Technology has established with strong believe on telematics and machine to machine data communications We has concentrated on the M2M business as a source of technology solution provider We have launched M2MTrac telematics framework for vehicle tracking and

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/its-directory?sobi2Task=sobi2Details&catid=12&sobi2Id=69 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Directory - Tracking System - M3 Technologies (Thailand)
  need JavaScript enabled to view it Website Contact Person ศ ภก จ ทองด Phone 66 0 27171130 Fax 66 0 27171131 Hotline 089 671 7773 เร มก อต งข นในประเทศไทยต งแต ป 2546 โดยเป นการให บร การ Content ทางโทรศ พท ม อถ อผ านทาง SMS และ WAP Mobile Content Provider ตามจ ดม งหมายท ต องการจะพ ฒนาผล ตภ ณฑ และส งเสร มการบร การสำหร บตลาดการส อสารแบบไร สายในประเทศไทย ส วน M3 TECH THAI

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/its-directory?sobi2Task=sobi2Details&catid=12&sobi2Id=63 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Directory - Tracking System
  New Rachadapisek Rd Klongtoey Klongtoey Bangkok 10110 Thailand Website Contact Person Mr Samard Doungwichitrkul Tele Atlas Thailand Co Ltd Phayathai Road Bangkok 10400 Thailand Website Contact Person Phimphun Ovasith Toyota Tsusho 15 16 Floor Mercury Tower 540 Ploenchit Rd Lumpini Pathumwan Bangkok 10330 Thailand Website Contact Person Vorayos Thongtan TRAMIGO THAILAND 19 Moo 1 Phong Banglamung Chonburi 20150 Website Contact Person Karl Kettelberger บ จ พ เอส ซ เค ยวร

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/its-directory?catid=12&start=10 (2016-02-16)
  Open archived version from archive •