archive-org.com » ORG » I » ITS-THAILAND.ORG

Total: 431

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • วิศวกรรมสำรวจ จุฬาฯ จัดบรรยายพิเศษ
  Access and Diffusion โดย Dr Vincent Dessard ISO TC211 Head of Belgium Delegation UN GIWG ISO TC 211 Laison Officer OGC Europe Forum Chairman OGC Management Committee TC Rep การบรรยายจะจ ดข นในว นพฤห สบด ท 24 กรกฎาคม 2551 เวลา 9 30 11 00 น ณ ห องประช มช น 2 ต ก 4 คณะว ศวกรรมศาสตร จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย โดยไม เส ยค าใช จ ายใด ๆ ท งส น

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/54-stat/index.php (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • คอลัมน์ ข่าว...สั้น: สถิติเมาแล้วขับสงกรานต์พุ่ง7%
  มประพฤต เผยแพร สถ ต การค มประพฤต ช วงเทศกาลสงกรานต ระหว างว นท 9 15 เม ย 2558 ม คด ท ศาลส งค มความประพฤต ตาม พ ร บ จราจรทางบก จำนวนท งส น 4 341 คด แยกเป น คด เมาแล วข บ จำนวน 4 051 ราย คด เมาแล วข บท ศาลส งใช กำไลอ เล กทรอน กส อ เอ ม จำนวน 78 ราย เป นศาลแขวงเหน อ 6 ราย นครสวรรค 72 ราย นอกจากน ย งม

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/54-stat/13485----7 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • สงกรานต์ 364ศพ ดับสังเวย
  งทำความสะอาดถนนท ม การจ ดก จกรรมเล นน ำสงกรานต รอบเกาะร ตนโกส นทร อาท ถนนข าวสาร ถนนจ กรพงษ ถนนตะนาว ถนนไกรส ห ถนนรามบ ตร เพ อกำจ ดคราบแป งและเก บส งปฏ ก ล เฉพาะท ถนนข าวสารในป น สามารถจ ดเก บขยะได ประมาณ 108 ต น ขณะท นางส ภาวด ส ทธ กรไพบ ลย ผอ เขตบางร ก ระดมกำล งเทศก จสำน กงานเขตบางร กเร งเก บกวาด ทำความสะอาดพ นถนนส ลม รวมท งเก บขยะ อ ปกรณ การเล นน ำสงกรานต ท น กท องเท ยวท งไว กองพะเน น รวมแล ว 107 13 ต น ส วนใหญ เป น ขวดน ำพลาสต ก แก วน ำ กล องอาหาร อย างไรก ตามหล งเป ดการจราจรบนถนนส ลมตามปกต เป นท น าส งเกตว า ปร มาณรถราบนท องถนนลดน อยกว าท กว น คาดว าน าจะย งม ประชาชนท หย ดยาวย งไม กล บเข ามาทำงานอ กจำนวนมาก ส วนท สน พหลโยธ น พล ต อ พงศพ ศ พงษ เจร ญ รอง ผบ ตร พล ต อ เร องศ กด จร ตเอก รอง ผบ ตร พล ต ต ฉ นทว ทย รามส ต รอง ผบช น พล ต ต ก อเก ยรต วงศ ส เมธ ผบก น 2 พ ต อ ภาณ เดช ส ขวงศ ผกก สน พหลโยธ น นำต วนายว โรจน หมอยา อาย 31 ป และ น ส วาสนา บ ญล อ อาย 20 ป 2 สาม ภรรยา ผ ต องหาล กทร พย บ านของ พ ต ท หญ ง ศ ภล กษณ ร กษ พงศ รอง ผกก ฝ ายย ทธศาสตร การศ กษา บช ศ ท เข าร วมโครงการฝากบ านไว ก บตำรวจ มาทำแผนประกอบคำร บสารภาพบร เวณหน าบ านเลขท 320 ซอยเสนาน คม 1 แยก 12 แขวงเสนาน คม เขตจต จ กร กทม ใช เวลานานประมาณ 30 นาท พล ต อ พงศพ ศ เผยว าป น สถ ต ประชาชนฝากบ านไว ก บตำรวจมากท ส ดถ ง 4 634 หล ง ซ งป หน าอาจเพ มมาตรการนำกล องวงจรป ดมาใช งานร วมในโครงการต อไป ขณะท บรรยากาศตามสถาน ขนส งต างๆย งเน องแน นไปด วยผ คน โดยเฉพาะท สถาน ขนส งหมอช ตต งแต ช วงเช าม ด ประชาชนจำนวนมากหล งไหลเด นทางกล บเข า กทม เพ อประกอบส มมาช พตามปกต หลายคนหอบห ว ข าวสาร อาหารแห ง มาจากต างจ งหว ด ต นไว เป นเสบ ยงกร ง หว งลดค าใช จ าย ขณะท ทางสถาน รถไฟห วลำโพง ก เต มไปด วยผ คนท เพ งกล บจากฉลองสงกรานต จำนวนมาก ด านนายว ระ โรจน พจนร ตน รมว ว ฒนธรรม เป ดเผยว า สำน กงานปล ดกระทรวงว ฒนธรรม รายงานผลการจ ดประเพณ สงกรานต 76 จ งหว ดท วประเทศ โดยสำรวจความค ดเห นประชาชนท เข าร วมก จกรรมระหว างว นท 13 15 เม ย พบว าก จกรรมท น ยมเข าร วมเพ ออน ร กษ ประเพณ และว ฒนธรรมไทย ร อยละ 85 ค อการร วมก นทำบ ญต กบาตร ร อยละ 80 สรงน ำพระ ร อยละ 70 ก อเจด ย ทราย ร อยละ 65 25 เข าว ดฟ งเทศน ฟ งธรรม ร อยละ 48 25 คน รดน ำขอพรผ ใหญ เป นต น ถ อเป นเร องน าย นด ท การณรงค ให ประชาชนร วมก น อน ร กษ ประเพณ สงกรานต แบบด งเด มประสบความสำเร จ ขณะท ประชาชนท ร วมก จกรรมสงกรานต ในว ดต างๆพบว าม จำนวนมากกว า 4 8 แสนคน จ งหว ดท ประชาชนแต งกายผ าไทยเข าร วมก จกรรมว นสงกรานต มากท ส ด 10 จ งหว ด ค

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/54-stat/13484---364- (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • สงกรานต์ 364ศพ ดับสังเวย
  อาท ถนนข าวสาร ถนนจ กรพงษ ถนนตะนาว ถนนไกรส ห ถนนรามบ ตร เพ อกำจ ดคราบแป งและเก บส งปฏ ก ล เฉพาะท ถนนข าวสารในป น สามารถจ ดเก บขยะได ประมาณ 108 ต น ขณะท นางส ภาวด ส ทธ กรไพบ ลย ผอ เขตบางร ก ระดมกำล งเทศก จสำน กงานเขตบางร กเร งเก บกวาด ทำความสะอาดพ นถนนส ลม รวมท งเก บขยะ อ ปกรณ การเล นน ำสงกรานต ท น กท องเท ยวท งไว กองพะเน น รวมแล ว 107 13 ต น ส วนใหญ เป น ขวดน ำพลาสต ก แก วน ำ กล องอาหาร อย างไรก ตามหล งเป ดการจราจรบนถนนส ลมตามปกต เป นท น าส งเกตว า ปร มาณรถราบนท องถนนลดน อยกว าท กว น คาดว าน าจะย งม ประชาชนท หย ดยาวย งไม กล บเข ามาทำงานอ กจำนวนมาก ส วนท สน พหลโยธ น พล ต อ พงศพ ศ พงษ เจร ญ รอง ผบ ตร พล ต อ เร องศ กด จร ตเอก รอง ผบ ตร พล ต ต ฉ นทว ทย รามส ต รอง ผบช น พล ต ต ก อเก ยรต วงศ ส เมธ ผบก น 2 พ ต อ ภาณ เดช ส ขวงศ ผกก สน พหลโยธ น นำต วนายว โรจน หมอยา อาย 31 ป และ น ส วาสนา บ ญล อ อาย 20 ป 2 สาม ภรรยา ผ ต องหาล กทร พย บ านของ พ ต ท หญ ง ศ ภล กษณ ร กษ พงศ รอง ผกก ฝ ายย ทธศาสตร การศ กษา บช ศ ท เข าร วมโครงการฝากบ านไว ก บตำรวจ มาทำแผนประกอบคำร บสารภาพบร เวณหน าบ านเลขท 320 ซอยเสนาน คม 1 แยก 12 แขวงเสนาน คม เขตจต จ กร กทม ใช เวลานานประมาณ 30 นาท พล ต อ พงศพ ศ เผยว าป น สถ ต ประชาชนฝากบ านไว ก บตำรวจมากท ส ดถ ง 4 634 หล ง ซ งป หน าอาจเพ มมาตรการนำกล องวงจรป ดมาใช งานร วมในโครงการต อไป ขณะท บรรยากาศตามสถาน ขนส งต างๆย งเน องแน นไปด วยผ คน โดยเฉพาะท สถาน ขนส งหมอช ตต งแต ช วงเช าม ด ประชาชนจำนวนมากหล งไหลเด นทางกล บเข า กทม เพ อประกอบส มมาช พตามปกต หลายคนหอบห ว ข าวสาร อาหารแห ง มาจากต างจ งหว ด ต นไว เป นเสบ ยงกร ง หว งลดค าใช จ าย ขณะท ทางสถาน รถไฟห วลำโพง ก เต มไปด วยผ คนท เพ งกล บจากฉลองสงกรานต จำนวนมาก ด านนายว ระ โรจน พจนร ตน รมว ว ฒนธรรม เป ดเผยว า สำน กงานปล ดกระทรวงว ฒนธรรม รายงานผลการจ ดประเพณ สงกรานต 76 จ งหว ดท วประเทศ โดยสำรวจความค ดเห นประชาชนท เข าร วมก จกรรมระหว างว นท 13 15 เม ย พบว าก จกรรมท น ยมเข าร วมเพ ออน ร กษ ประเพณ และว ฒนธรรมไทย ร อยละ 85 ค อการร วมก นทำบ ญต กบาตร ร อยละ 80 สรงน ำพระ ร อยละ 70 ก อเจด ย ทราย ร อยละ 65 25 เข าว ดฟ งเทศน ฟ งธรรม ร อยละ 48 25 คน รดน ำขอพรผ ใหญ เป นต น ถ อเป นเร องน าย นด ท การณรงค ให ประชาชนร วมก น อน ร กษ ประเพณ สงกรานต แบบด งเด มประสบความสำเร จ ขณะท ประชาชนท ร วมก จกรรมสงกรานต ในว ดต างๆพบว าม จำนวนมากกว า 4 8 แสนคน จ งหว ดท ประชาชนแต งกายผ าไทยเข าร วมก จกรรมว นสงกรานต มากท ส ด 10 จ งหว ด ค อ 1 พระนครศร อย ธยา 2 ลำปาง 3 ลำพ น

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/54-stat/13484---364-?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • 6วันตายพุ่ง306'สุรินทร์'แชมป์!ปชช.แห่เข้ากรุง
  นหย ดว นส ดท ายของเทศกาลสงกรานต ซ งประชาชนจะเด นทางกล บจากภ ม ลำเนาและการท องเท ยว ทำให การจราจรบนเส นทางสายหล กม ปร มาณรถหนาแน น ศปถ จ งได เน นย ำให จ งหว ดเพ มความเข มข นด แลความปลอดภ ยในการเด นทางของประชาชน ม งเน นการป องก นอ บ ต เหต ทางถนน การอำนวยความสะดวกในการเด นทาง และการบร หารจ ด การจราจรให ม ความคล องต ว ควบค ก บการ ประสานตำรวจ ทหาร อาสาสม คร จ ดกำล งเจ าหน าท เสร มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานของด านตรวจช มชน รวมถ งเตร ยมพร อมให บร การขนส งสาธารณะท ปลอดภ ย ท งรถโดย สาร รถไฟ และเท ยวบ น ซ งกำช บให กวดข นความพร อมของผ ข บข รถโดยสารสาธารณะและรถร บจ างไม ประจำทางท กประเภท ระด บแอลกอฮอล ต องเป น ศ นย สภาพรถและอ ปกรณ ส วนควบต องม มาตรฐานความปลอดภ ย นายส ธ ระบ ทางด าน พล ต สรรเสร ญ แก วกำเน ด รองโฆษกประจำสำน กนายกร ฐมนตร กล าวว า พล อ ประย ทธ จ นทร โอชา นายกร ฐมน ตร ได ส งการให ตำรวจทางหลวง และ ปภ เพ มความเข มข นในการตรวจท กด านสก ด และจ ดพ กรถ โดยเฉพาะอย างย งรถยนต โดยสารสาธารณะ หากเห นผ ข บข ไม อย ในสภาพสมบ รณ ท จะเด นทางได เช น ม อาการม นเมา อ อนเพล ย และง วงนอน ต องแนะนำให จอดพ กเพ อป องก นอ บ ต เหต ในส วนของพ น องประชาชน นายกฯ ได ขอให สำรวจประเม นความพร อมของต วเอง หากไม พร อมไม ควรฝ น เพราะไม ค มก บความเส ยงหากเก ดอ บ ต เหต อยากให ร กษาความปลอดภ ยของตนเองและครอบคร วเป นสำค ญ พ อ ว นธ ย ส วาร โฆษกคณะร กษาความสงบแห งชาต คสช เป ดเผยว า พล อ ประย ทธ ห วงใยและคอยต ดตามสถานการณ การใช ช วงเวลาในว นหย ดของประชาชนอย างต อเน อง จ งได ประสานกำช บ พล อ อ ดมเดช ส ตบ ตร เลขาธ การ คสช ในฐานะผ บ ญชาการทหารบกให ทหารเข าด แลอย างต อเน อง ในการอำนวยความสะดวกและเตร ยมพร อมให การช วยเหล อประชาชนในกรณ ประสบเหต ต างๆ อย างเต มท โดยม จ ดให บร การจำนวนกว า 243 แห งท วประเทศ ซ งท ผ านมาได ให บร การประชาชนไปแล ว กว า 11 396 คน พ อ บรรพต พ ลเพ ยร โฆษกกองอำนวยการร กษาความม นคงภายในราชอาณาจ กร กอ รมน เป ดเผยว า พล อ อ ดมเดช ในฐานะรอง ผอ รมน ได ฝากขอบค ณเจ าหน าท ฝ ายปกครอง ตำรวจ ทหาร และท กภาคส วน ท ได เส ยสละร วมก นด แลความสงบ และอำนวยความสะดวกในการเด นทางกล บภ ม ลำเนาของประชาชนในท กพ นท และขอขอบค ณพ น องประชาชนท ช วยก นด แลช มชน และให ความร วมม อก บทางราชการ รวมท งส อมวลชนท ช วยก นสอดส องเหต ผ ดปกต ในบ านเม อง อ นเป นผลให ภาพรวมสถานการณ ด านความม นคงภายในราชอาณาจ กรช วงเทศกาลสงกรานต ท ผ านมาเป นไปด วยความเร ยบร อย นพ ร ชตะ ร ชตะนาว น ร ฐมนตร ว า การกระทรวงสาธารณส ข กล าวว า จากการ ว เคราะห ข อม ลการเก ดอ บ ต เหต ช วงเทศกาลสงกรานต ในรอบ 6 ว น ม ประชาชนโทรศ พท ขอความช วยเหล อหน วยแพทย ก ช พฉ กเฉ น สายด วน 1669 รวม 7 455 คร ง เฉล ยช วโมงละ 52 คร ง โรงพยาบาลสามารถด แลผ บาดเจ บได เป นอย างด ไม ม ป ญหาเร อง การขาดแคลนโลห ตในการผ าต ด จ งได กำ ช บให โรงพยาบาลในเขตปร มณฑล และโรง พยาบาลบนเส นทางหลวง เตร ยมความพร อมด แลประชาชนท จะเด นทางกล บ กทม พร อมก บให

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/54-stat/13476--6306 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Stat - รายงานสถิติและผลการสำรวจด้านการขนส่งและจราจร
  ม ถ นายน พ ศ 2558 รายงานข าวจากกรมการขนส งทางบก ขบ แจ งว าการแสดงความเห นของประชาชนผ านแอพพล เคช นด ท แอล เช กอ น DTLCheck In พบว าม ป ญหาการร องเร ยนป ญหาเข ามาจำนวน 1 832 คร งโดยป ญหาการปฏ เสธไม ร บผ โดยสารย งคงเป นป ญหาท ม การร องเร ยนเข ามามากท ส ดซ งช วงเวลาท พบจะอย ในช วงเวลา 17 00 22 00 น และจะพบมากท ส ดในย านท เป นใจกลางกร งเทพฯ แหล งธ รก จ และห างสรรพส นค า 4 จ ด ได แก ถนนส ข มว ท ถนนสาทร ถนนส ลม ถนนพญาไท ด งน นเพ อเป นการแก ไขป ญหาและด แลประชาชนกรมได ม การเพ มอ ตรากำล งเจ าหน าท กวดข นพฤต กรรมและการให บร การในย านด งกล าวให เข มงวดมากย งข น ท งน กรมการขนส งทางบกได ม การต ดตามต วผ ข บแท กซ หร อเจ าของรถท ถ กร องเร ยนมาพ จารณาลงโทษและเปร ยบเท ยบปร บ พร อมท งลงบ นท กประว ต การทำความผ ด อย างไรก ตามหากพบว าม การกระทำความผ ดซ ำซ อนทาง ขบ จะดำเน นการเพ กถอนใบอน ญาตข บข ท นท Read more คอล มน เล ยวขวาสนทนาจราจร อ บ ต เหต กทม ส ง สงกรานต 58 Tuesday 21 April 2015 08 08 ไทยร ฐ กรอบบ าย ฉบ บว นท 21 เมษายน พ ศ 2558 ห วป งปอง สงกรานต ป น สถ ต อ บ ต เหต ทางถนนและสถ ต ผ เส ยช ว ตและบาดเจ บท วประเทศส งข นกว าป ท ผ านมาคร บ ท งๆท หลายฝ ายพยายามรณรงค ให ต วเลขต างๆลดลง แต ก ไม สำเร จ เช นเด ยวก นคร บ ในกร งเทพฯ ก ม สถ ต อ บ ต เหต และสถ ต ผ เส ยช ว ตและบาดเจ บส งข นเม อเท ยบก บป 2557 เพราะสงกรานต ป น คนกร งตายมากถ ง 10 ราย สาเหต มาจากเมาแล วข บ ในขณะท บช น เข มจ บ 10 ข อหายอดฮ ตพบฝ าฝ นไม สวมหมวกก นน อกถ กจ บมากส ดกว า 6 พ นราย ท งน พล ต ต อด ลย ณรงค ศ กด รองผ บ ญชาการตำรวจนครบาล รอง ผบช น ด แลงานจราจร กล าวถ งการเก ดอ บ ต เหต ในกร งเทพมหานครช วงเทศกาลสงกรานต ว า ทาง บช น ได ม การเฝ าระว งการเก ดอ บ ต เหต ในช วงว นหย ดยาวสงกรานต ต งแต ว นท 9 15 เม ย 2558 พบว าในป น ม ผ เส ยช ว ตจากอ บ ต เหต มากถ ง 10 ราย ซ งถ อว าส งกว าป 2557 จำนวน 1 ราย Read more คอล มน เด นหน าเล ยวซ าย สาเหต อ บ ต เหต รถโดยสารสาธารณะ Tuesday 21 April 2015 08 04 เดล น วส กรอบบ าย ฉบ บว นท 21 เมษายน พ ศ 2558 ไฟเหล อง This e mail address is being protected from spambots you need JavaScript enabled to view it กรมการขนส งทางบก ระบ สาเหต อ บ ต เหต รถโดยสารสาธารณะช วงสงกรานต ส วนใหญ เก ดจาก ข บเร ว ประมาท ค ณธ ระพงษ รอดประเสร ฐ อธ บด กรมการขนส งทางบก เป ดเผยถ งผลการปฏ บ ต งานรณรงค ป องก นและลดอ บ ต เหต ทางถนนหล งส นส ดเทศกาลสงกรานต 2558 โดยม งเน นลดอ บ ต เหต ท เก ดจากรถโดยสารสาธารณะท กประเภท กรมการขนส งทางบกจ งได จ ดเจ าหน าท ลงพ นท ควบค มการใช ความเร วบนท องถนน

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/index.php (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • 6วันตายพุ่ง306'สุรินทร์'แชมป์!ปชช.แห่เข้ากรุง
  ทำให การจราจรบนเส นทางสายหล กม ปร มาณรถหนาแน น ศปถ จ งได เน นย ำให จ งหว ดเพ มความเข มข นด แลความปลอดภ ยในการเด นทางของประชาชน ม งเน นการป องก นอ บ ต เหต ทางถนน การอำนวยความสะดวกในการเด นทาง และการบร หารจ ด การจราจรให ม ความคล องต ว ควบค ก บการ ประสานตำรวจ ทหาร อาสาสม คร จ ดกำล งเจ าหน าท เสร มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานของด านตรวจช มชน รวมถ งเตร ยมพร อมให บร การขนส งสาธารณะท ปลอดภ ย ท งรถโดย สาร รถไฟ และเท ยวบ น ซ งกำช บให กวดข นความพร อมของผ ข บข รถโดยสารสาธารณะและรถร บจ างไม ประจำทางท กประเภท ระด บแอลกอฮอล ต องเป น ศ นย สภาพรถและอ ปกรณ ส วนควบต องม มาตรฐานความปลอดภ ย นายส ธ ระบ ทางด าน พล ต สรรเสร ญ แก วกำเน ด รองโฆษกประจำสำน กนายกร ฐมนตร กล าวว า พล อ ประย ทธ จ นทร โอชา นายกร ฐมน ตร ได ส งการให ตำรวจทางหลวง และ ปภ เพ มความเข มข นในการตรวจท กด านสก ด และจ ดพ กรถ โดยเฉพาะอย างย งรถยนต โดยสารสาธารณะ หากเห นผ ข บข ไม อย ในสภาพสมบ รณ ท จะเด นทางได เช น ม อาการม นเมา อ อนเพล ย และง วงนอน ต องแนะนำให จอดพ กเพ อป องก นอ บ ต เหต ในส วนของพ น องประชาชน นายกฯ ได ขอให สำรวจประเม นความพร อมของต วเอง หากไม พร อมไม ควรฝ น เพราะไม ค มก บความเส ยงหากเก ดอ บ ต เหต อยากให ร กษาความปลอดภ ยของตนเองและครอบคร วเป นสำค ญ พ อ ว นธ ย ส วาร โฆษกคณะร กษาความสงบแห งชาต คสช เป ดเผยว า พล อ ประย ทธ ห วงใยและคอยต ดตามสถานการณ การใช ช วงเวลาในว นหย ดของประชาชนอย างต อเน อง จ งได ประสานกำช บ พล อ อ ดมเดช ส ตบ ตร เลขาธ การ คสช ในฐานะผ บ ญชาการทหารบกให ทหารเข าด แลอย างต อเน อง ในการอำนวยความสะดวกและเตร ยมพร อมให การช วยเหล อประชาชนในกรณ ประสบเหต ต างๆ อย างเต มท โดยม จ ดให บร การจำนวนกว า 243 แห งท วประเทศ ซ งท ผ านมาได ให บร การประชาชนไปแล ว กว า 11 396 คน พ อ บรรพต พ ลเพ ยร โฆษกกองอำนวยการร กษาความม นคงภายในราชอาณาจ กร กอ รมน เป ดเผยว า พล อ อ ดมเดช ในฐานะรอง ผอ รมน ได ฝากขอบค ณเจ าหน าท ฝ ายปกครอง ตำรวจ ทหาร และท กภาคส วน ท ได เส ยสละร วมก นด แลความสงบ และอำนวยความสะดวกในการเด นทางกล บภ ม ลำเนาของประชาชนในท กพ นท และขอขอบค ณพ น องประชาชนท ช วยก นด แลช มชน และให ความร วมม อก บทางราชการ รวมท งส อมวลชนท ช วยก นสอดส องเหต ผ ดปกต ในบ านเม อง อ นเป นผลให ภาพรวมสถานการณ ด านความม นคงภายในราชอาณาจ กรช วงเทศกาลสงกรานต ท ผ านมาเป นไปด วยความเร ยบร อย นพ ร ชตะ ร ชตะนาว น ร ฐมนตร ว า การกระทรวงสาธารณส ข กล าวว า จากการ ว เคราะห ข อม ลการเก ดอ บ ต เหต ช วงเทศกาลสงกรานต ในรอบ 6 ว น ม ประชาชนโทรศ พท ขอความช วยเหล อหน วยแพทย ก ช พฉ กเฉ น สายด วน 1669 รวม 7 455 คร ง เฉล ยช วโมงละ 52 คร ง โรงพยาบาลสามารถด แลผ บาดเจ บได เป นอย างด ไม ม ป ญหาเร อง การขาดแคลนโลห ตในการผ าต ด จ งได กำ ช บให โรงพยาบาลในเขตปร มณฑล และโรง พยาบาลบนเส นทางหลวง เตร ยมความพร อมด แลประชาชนท จะเด นทางกล บ กทม พร อมก บให คำแนะนำผ ข บข หากเก ดอาการง วงเพล ย ขอให แวะพ กท จ ดบร การประชาชน

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/54-stat/13476--6306?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • 'บขส.-รฟท.'อัดรถเพิ่มอีกรับมือ6ล้านคน-แห่เที่ยวสงกรานต์
  บการเด นทางของประชาชนในช วงเทศกาลสงกรานต 2558 ระหว างว นท 9 19 เม ย ว า กระทรวงบ รณาการการทำงานร วมก บศ นย อำนวยการความปลอดภ ยทางถนน กระทรวงมหาดไทย มท หน วยงานท งส วนกลาง ส วนภ ม ภาค และส วน ท องถ น ตลอดจนภาค เคร อข ายท งภาคธ รก จและเอกชนท เก ยวข อง ม เป าหมายเพ อเร งลดจำนวนอ บ ต เหต ผ บาดเจ บ และเส ยช ว ตจากการเด นทางให เหล อน อยท ส ด รวมท งบร หารจ ดการให บร การขนส งสาธารณะม ความเพ ยงพอ รวดเร ว และไม ม ผ โดยสารตกค าง เราเตร ยมเพ มเท ยวการเด นทางท งทางรถไฟ ทางอากาศ และ ทางบกให เพ ยงพอต อการเด นทางของประชาชนช วงสงกรานต ท คาดว าจะเด นทางรวมท งส น 6 329 464 คน แบ งออกเป นการเด น ทางผ าน บขส ประมาณ 1 624 053 คน รฟท ประมาณ 1 180 000 คน และเด นทางผ านสนามบ นท ง 6 แห ง ของ ทอท ประมาณ 3 525 411 คน กระทรวงย งมอบความส ขให ก บประชาชนในช วงสงกรานต โดยกรมทางหลวง ทล เตร ยมยกเว นค าธรรมเน ยมผ านทางของทางหลวงพ เศษระหว างเม องหมายเลข 7 กร งเทพฯ ชลบ ร และทางหลวงพ เศษระหว างเม องหมายเลข 9 วงแหวนรอบนอกกร งเทพมหานคร ตอนบางปะอ น บางพล ต งแต ว นท 10 เม ย เวลา 00 01 น ถ งว นท 19 เม ย เวลา 24 00 น การทางพ เศษแห งประเทศไทย กทพ เตร ยมยกเว นค าธรรมเน ยมผ านทางของทางพ เศษบ รพาว ถ ทางพ เศษสายบางนา ชลบ ร ทาง ยกระด บด านท ศใต ท าอากาศยานส วรรณภ ม เช อมทางพ เศษบ รพาว ถ และทางเช อมต อทางพ เศษกาญจนาภ เษก บางพล ส ขสว สด ก บทางพ เศษบ รพาว ถ ต งแต ว นท 10 เม ย เวลา 00 01 น ถ งว นท 19 เม ย เวลา 24 00 น บร ษ ท ขนส ง จำก ด บขส เพ มจำนวนเท ยวรถไป กล บ จำนวน 7 959 เท ยว รวม 71 079 เท ยว รองร บผ โดยสาร 1 624 053 คน องค การขนส งมวลชนกร งเทพ ขสมก เพ มจำนวนเท ยวว งรถประจำทาง 36 366 เท

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/54-stat/13469---6- (2016-02-16)
  Open archived version from archive •