archive-org.com » ORG » I » ITS-THAILAND.ORG

Total: 431

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 'บขส.-รฟท.'อัดรถเพิ่มอีกรับมือ6ล้านคน-แห่เที่ยวสงกรานต์
  อยท ส ด รวมท งบร หารจ ดการให บร การขนส งสาธารณะม ความเพ ยงพอ รวดเร ว และไม ม ผ โดยสารตกค าง เราเตร ยมเพ มเท ยวการเด นทางท งทางรถไฟ ทางอากาศ และ ทางบกให เพ ยงพอต อการเด นทางของประชาชนช วงสงกรานต ท คาดว าจะเด นทางรวมท งส น 6 329 464 คน แบ งออกเป นการเด น ทางผ าน บขส ประมาณ 1 624 053 คน รฟท ประมาณ 1 180 000 คน และเด นทางผ านสนามบ นท ง 6 แห ง ของ ทอท ประมาณ 3 525 411 คน กระทรวงย งมอบความส ขให ก บประชาชนในช วงสงกรานต โดยกรมทางหลวง ทล เตร ยมยกเว นค าธรรมเน ยมผ านทางของทางหลวงพ เศษระหว างเม องหมายเลข 7 กร งเทพฯ ชลบ ร และทางหลวงพ เศษระหว างเม องหมายเลข 9 วงแหวนรอบนอกกร งเทพมหานคร ตอนบางปะอ น บางพล ต งแต ว นท 10 เม ย เวลา 00 01 น ถ งว นท 19 เม ย เวลา 24 00 น การทางพ เศษแห งประเทศไทย กทพ เตร ยมยกเว นค าธรรมเน ยมผ านทางของทางพ เศษบ รพาว ถ ทางพ เศษสายบางนา ชลบ ร ทาง ยกระด บด านท ศใต ท าอากาศยานส วรรณภ ม เช อมทางพ เศษบ รพาว ถ และทางเช อมต อทางพ เศษกาญจนาภ เษก บางพล ส ขสว สด ก บทางพ เศษบ รพาว ถ ต งแต ว นท 10 เม ย เวลา 00 01 น ถ งว นท 19 เม ย เวลา 24 00 น บร ษ ท ขนส ง

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/54-stat/13469---6-?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • คนกรุงอยากได้โมโนเรลวัชรพล
  โดยเฉพาะเส นว ชรพล ทองหล อ เน องจากเป นเส นทางน ท ม ระบบขนส งสาธารณะน อยมาก ท สำค ญไม ต องเวนค นท ด นประชาชน และว า หล งร บฟ งความค ดเห นแล วเสร จ จะเร งทำรายงานสร ปผลให กทม พ จารณาภายใน 2 เด อน รวมถ งจ ดทำรายงานการว เคราะห ผลกระทบทางด านส งแวดล อม อ ไอเอ เพ อเสนอคณะร ฐมนตร ครม พ จารณา คาดว าข นตอนน จะใช เวลา 6 เด อน เพ อเร มก อสร างปลายป

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/54-stat/13456-2015-03-31-01-43-18 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • คนกรุงอยากได้โมโนเรลวัชรพล
  ม ระบบขนส งสาธารณะน อยมาก ท สำค ญไม ต องเวนค นท ด นประชาชน และว า หล งร บฟ งความค ดเห นแล วเสร จ จะเร งทำรายงานสร ปผลให กทม พ จารณาภายใน 2 เด อน รวมถ งจ ดทำรายงานการว เคราะห ผลกระทบทางด านส งแวดล อม อ ไอเอ เพ อเสนอคณะร ฐมนตร ครม พ จารณา คาดว าข นตอนน จะใช เวลา 6 เด อน เพ อเร มก อสร างปลายป 2559 และกำหนดเป ดให บร การปลายป 2562 การก อสร างจะเร มในช

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/54-stat/13456-2015-03-31-01-43-18?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ฝนเทกทม.เดี้ยงรถติดมหาวินาศน้ำทะลักเข้าห้าง สาทรฝนตกหนักสุด-กันสาดทับแท็กซี่
  นปกต ส วนกรณ น ำรอการระบาย ถนนส รวงศ จากทางด วน ถนนเจร ญกร ง น ำแห งปกต ว ดปร มาณฝนส งส ดท บร เวณสถาน ส บน ำสาทร 60 ม ลล เมตร อ ทยานเบญจส ร เขตคลองเตย 55 ม ลล เมตร และช วงซอยศ นย ว จ ย เขตห วยขวาง 48 5 ม ลล เมตร ม ร ว ส ข มพ นธ บร พ ตร ผ ว าราชการกร งเทพ มหานคร โพสต ข อความผ านเฟซบ กส วนต วว า สว สด คร บ พ น องชาวกร งเทพมหานครท เคารพ หลายท านในท น อาจม ความก งวลใจเก ยวก บฝนท ตกลงมาในช วงน นะคร บ ผมเร ยนให ทราบอย างน นะคร บ ฝนท ตกลงมาในช วงน น น เก ดจากความกดอากาศส งจากทางประเทศจ น เป นลมมรส มฤด ร อน ฝนจะตกท กว นนะคร บน บจากน ไปจนถ ง 27 28 ม นาคมนะคร บ ว นน ฝนตกหน กในหลายพ นท ด วยก นของกร งเทพมหานคร บนถนนหลายสายม น ำข งและน ำรอระบาย เจ าหน าท สำน กระบายน ำประจำตามจ ดต างๆ เพ อเร งระบายน ำอย นะคร บ จ ดท น ำรอระบายในตอนน ท ได ร บการแจ งเข ามานะคร บ เผ อว าพ น องประชาชนจะได หล กเล ยง ม จ ดท ถนนเจร ญกร ง หน าโรบ นส นบางร ก ถนนสวนพล ซอย 6 เทคน คกร งเทพ ถนนพ ฒนาการซอย 32 ถนนศร อย ธยา หน าว งสวนผ กกาด ถนนด นแดง ซอยส ทธ พร ตลาดขว ญ ด านส งคมโซเช ยลม เด ยได เผยแพร ภาพและข อม ลถ งสถานการณ ฝนตกหน กในหลายพ นท ของกร งเทพฯ ทำให ถนนหลายสายน ำท วมข งส ง รถยนต ส ญจรด วยความอย างลำบาก อาท ถนนอโศกมนตร ถนนม ตรไมตร บร เวณสนามก ฬาไทย ญ ป น ด นแดง ถนนเพชรบ ร แยกพร อมพงษ และถนนส ลม เป นต น ขณะท กองบ งค บการตำรวจจราจร บก จร ราย งานสภาพการจราจรในพ นท กร งเทพมหานครว า ได เก ดฝนตกหน กในหลายพ นท อาท เขตบางคอแหลม สาทร บางร ก ว ฒนา คลองเตย ห วยขวาง บางกะป บ งก ม สะพานส ง ม นบ ร สวนหลวง ประเวศ บางนา พระโขนง ภาษ เจร ญ จอมทอง ส

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/54-stat/13448-2015-03-25-00-14-10 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ฝนเทกทม.เดี้ยงรถติดมหาวินาศน้ำทะลักเข้าห้าง สาทรฝนตกหนักสุด-กันสาดทับแท็กซี่
  ว ดปร มาณฝนส งส ดท บร เวณสถาน ส บน ำสาทร 60 ม ลล เมตร อ ทยานเบญจส ร เขตคลองเตย 55 ม ลล เมตร และช วงซอยศ นย ว จ ย เขตห วยขวาง 48 5 ม ลล เมตร ม ร ว ส ข มพ นธ บร พ ตร ผ ว าราชการกร งเทพ มหานคร โพสต ข อความผ านเฟซบ กส วนต วว า สว สด คร บ พ น องชาวกร งเทพมหานครท เคารพ หลายท านในท น อาจม ความก งวลใจเก ยวก บฝนท ตกลงมาในช วงน นะคร บ ผมเร ยนให ทราบอย างน นะคร บ ฝนท ตกลงมาในช วงน น น เก ดจากความกดอากาศส งจากทางประเทศจ น เป นลมมรส มฤด ร อน ฝนจะตกท กว นนะคร บน บจากน ไปจนถ ง 27 28 ม นาคมนะคร บ ว นน ฝนตกหน กในหลายพ นท ด วยก นของกร งเทพมหานคร บนถนนหลายสายม น ำข งและน ำรอระบาย เจ าหน าท สำน กระบายน ำประจำตามจ ดต างๆ เพ อเร งระบายน ำอย นะคร บ จ ดท น ำรอระบายในตอนน ท ได ร บการแจ งเข ามานะคร บ เผ อว าพ น องประชาชนจะได หล กเล ยง ม จ ดท ถนนเจร ญกร ง หน าโรบ นส นบางร ก ถนนสวนพล ซอย 6 เทคน คกร งเทพ ถนนพ ฒนาการซอย 32 ถนนศร อย ธยา หน าว งสวนผ กกาด ถนนด นแดง ซอยส ทธ พร ตลาดขว ญ ด านส งคมโซเช ยลม เด ยได เผยแพร ภาพและข อม ลถ งสถานการณ ฝนตกหน กในหลายพ นท ของกร งเทพฯ ทำให ถนนหลายสายน ำท วมข งส ง รถยนต ส ญจรด วยความอย างลำบาก อาท ถนนอโศกมนตร ถนนม ตรไมตร บร เวณสนามก ฬาไทย ญ ป น ด นแดง ถนนเพชรบ ร แยกพร อมพงษ และถนนส ลม เป นต น ขณะท กองบ งค บการตำรวจจราจร บก จร ราย งานสภาพการจราจรในพ นท กร งเทพมหานครว า ได เก ดฝนตกหน กในหลายพ นท อาท เขตบางคอแหลม สาทร บางร ก ว ฒนา คลองเตย ห วยขวาง บางกะป บ งก ม สะพานส ง ม นบ ร สวนหลวง ประเวศ บางนา พระโขนง ภาษ เจร ญ จอมทอง ส งผลให ถนนเป ยกล น ประกอบก บเก ดน ำข งตามซอยและถนนต างๆ ทำให ถนนในหลายพ นท การจราจรต ดข

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/54-stat/13448-2015-03-25-00-14-10?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • 'ไม่เป่า = เมาแล้วขับ' นักดื่มขยาด สถิติจับลดลง
  พ งประสงค เหล าน หน งในผ ท ให คำตอบได ตรงความจร งมากท ส ด ค อ พ ต อ ภ ษ ต ว เศษคาม นทร รองผ บ งค บการตำรวจจราจร นายตำรวจผ มากประสบการณ ในเร องการจ บเมาแล วข บ พ ต อ ภ ษ ต บอกว า สาเหต หล กท ทำให ประชาชนบ ายเบ ยงการปฏ บ ต งานของเจ าหน าท ค อเกรงกล วโทษ น นเพราะนอกจากอ ตราค าปร บท ส งแล ว ย งต องเส ยประว ต และถ กท ณฑ บนกำก บเอาไว น นทำให ผ ข บข ม กจะด งเกม ไม ย นยอมให เจ าหน าท ตรวจ สำหร บพฤต กรรมเอาต วรอดของน กด มสะท อนออกมาหลากหลายร ปแบบ บ างก แอบอย ในรถไม ยอมให ตรวจ บ างก รอให ตำรวจเล กด านแล วจ งข บต อ บ างก อ างว าเคร องม อสำหร บเป าว ดแอลกอฮอล ไม สะอาด เด มหากผ ข บข ไม ยอมเป า จะถ กดำเน นคด ในฐานความผ ดข ดคำส งเจ าพน กงานเท าน น แต หล งจากน คงไม สามารถหล กเล ยงได เพราะหากปฏ เสธการขอตรวจ จะถ อว าคนๆ น นเมาแล วข บท นท ถ อว าคนๆ น นเมาแล วข บท นท พ ต อ ภ ษ ต กล าวช ด ความสำเร จของการปร บแก กฎหมายเพ มโทษ ค อสามารถลดจำนวนผ เมาแล วข บลงได ต งแต ม การแก กฎหมาย ต วเลขการจ บก มผ ท เมาแล วข บในว นจ นทร ถ งว นพฤห สบด ลดลงอย างเห นได ช ด แต ในว นศ กร ย งคงอย ในระด บเด ม พ ต อ ภ ษ ต กล าวสอดคล องก บ พ ต อ ว ระว ทย ว จนะพ กกะ รองผ บ งค บการตำรวจจราจรอ กนาย ท บอกว า น บต งแต ม การแก ไขกฎหมาย ผ ข บข น อยรายท จะขอปฏ เสธเป าว ดแอลกอฮอล เขาร ว าหากไม ยอมเป าเท าก บม ความผ ดท นท ด วยเหต น ผ ข บข อาจจะยอมเป าว ดดวงด กว า พ ต อ ว ระว ทย กล าว ในส วนของการลงโทษ พ ต อ ว ระว

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/13409-2015-02-19-02-00-12 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • คอลัมน์ เลี้ยวขวาสนทนาจราจร: คนข้ามถนนเสียชีวิต8%
  อค ดเป นส ปดาห ละ 5 000 คน ค ดเป น 1 ใน 5 ของจำนวนผ เส ยช ว ต 1 24 ล านคนต อป ภ ม ภาคท ม ส ดส วนคนเด นเท าเส ยช ว ตส งส ดได แก ทว ปแอฟร กา ร อยละ 38 ขณะท ภ ม ภาคเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต ม คนเด นเท าเส ยช ว ตร อยละ 12 สำหร บประเทศไทยพบว าคนเด นเท าเส ยช ว ตร อยละ 8 และม แนวโน มส งเพ มข น เร องจากสภาพถนนเส ยงต อการเก ดอ นตรายต อคนเด นเท า เช น ไม ม จ ดข ามถนนท ปลอดภ ย ทางเท าม ส งม ก ดขวาง ทำให คนต องลงมาเด นในถนน อ กท งผ ข บข รถไม เคารพกฏจราจร ไม ปฏ บ ต ตามส ญญาณไฟ และไม หย ดรถให คนข ามถนนบร เวณทางข าม ทำให คนเด นเท าเส ยงต อการเก ดอ บ ต เหต มากข น ว ธ ข บรถผ านทางข ามอย างปลอดภ ย 1 เพ มความระม ดระว งในการข บรถผ านบร เวณท ม คนพล กพล าน อาท ย านช มชน โรงเร ยน ตลาด ย านธ รก จการค า ถนนท ไม ม ทางเท า โดยชะลอความเร วให อย ในระด บท สามารถควบค มและหย ดรถได ท น เพ อป องก นอ บ ต เหต จากการเฉ ยวชนคนเด นเท า 2 หย ดรถให คนเด นข ามถนนก อนเสมอ หากเห นคนกำล งเด นข ามถนน บร เวณทางม าลายหร อจ ดท กำหนดให เป นทางข าม ต องหย ดรถให คนเด นข ามถนนท กคร ง ไม ควรเร งเคร องข บแซงกล มคนท กำล งเด นข ามถนน เพราะอาจเก ดอ บ ต เหต เฉ ยวชนได 3 กรณ ท รถอย ช องทางด านซ ายหร อด านหน าหย ดรถ ไม ควรข บแซงข นมาแม เส นทางข างหน าจะโล งก ตาม ควรชะลอความเร วและหย ดรถ เพราะอาจม คนกำล งเด นข ามถนนอาจเก ดอ บ ต เหต ได 4 กรณ ข บรถเป นค นแรกและต องหย ดรถให คนข ามควรส งส ญญาณเต อนให ผ ข บข รถค นหล งทราบ โดยใช เท าแตะเบรกเพ อให รถค

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/13381----8 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • บขส.รับสภาพกำไรหดคนหันมาใช้รถส่วนตัว
  เป ดเผยว า ภาพรวมผลการดำเน นงานของ บขส ในป 2557 ม รายได รวม 4 960 ล านบาท กำไรส ทธ 342 ล านบาท ซ งม รายได ลดลงจากป 2556 ประมาณ 4 เน องจากได ร บผลกระทบจากป ญหาความว นวายทางการเม องในช วงคร งป แรก รวมถ งราคาน ำม นท ถ กลง ทำให คนห นมาข บรถเองแทนการใช บร การรถสาธารณะ ส วนผลกระทบจากสายการบ นต นท นท ต ำท ลดค าโดยสารจนกระทบต อรถท วร น นบขส ได ร บผลกระทบไม มาก เพราะบขส ม เท ยวรถว

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/13359-2015-01-15-23-25-20 (2016-02-16)
  Open archived version from archive •