archive-org.com » ORG » I » ITS-THAILAND.ORG

Total: 431

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • จอดรถทับเลนจักรยานปรับสูงสุด1พันผลกวดขันรถทัวร์จอดมั่วริมถนนลดลง
  าหน าท ตำรวจจราจร ได ดำเน นการกวดข นจ บก มรถท จอดบนถนน 12 เส น ทางท ได ปร บปร งเป นเส นทางจ กรยาน ไบท เลน ด งน 1 ถนนมหาไชย 2 ถนนก ลยณไมตร 3 ถนนท ายว ง 4 ถนนมหาราช 5 ถนนหน าพระลาน 6 ถนนหน าพระธาต 7 ถนนราช น 8 ถนนพระส เมร 9 ถนนบวรน เวศ 10 ถนนสนาม ไชย 11 ถนนตะนาว 12 ถนนพระอาท ตย ซ งในเส นทาง ด งกล าวพบว าย งคงม การฝ าฝ นจอดรถในท ห ามจำนวนมากโดยในเด อน ธ ค สามารถจ บก มการกระทำจอดในพ นท ห าม ในเส นทางจ กรยานและพ นท โดยรอบเกาะร ตนโกส นทร ได จำนวน 3 046 ราย ส วนใหญ จะเป นรถท วร น กท องเท ยวท ม การฝ าฝ นจอดในพ นท ห ามซ งการกระทำด งกล าวจะม อ ตราโทษของผ ท ฝ าฝ นจอดรถในท ห ามจอดจะม โทษปร บต งแต 400 1 000 บาท รายงานข าวแจ งอ กว า ต งแต เข าส ป 58 ในพ นท โดยรอบเกาะร ตนโกส นทร พบว าม ยอดการจ บก มการ จอดรถในท ห ามลดลงถ งว นละ 20 เปอร เซ นต เน องจาก รถท วร น กท องเท ยวส วนใหญ เร มทยอยนำรถไปจอดรอ ร บน กท องเท ยวบร เวณพ นท ท จ ดเตร ยมไว ค อพ นท บร เวณ สายใต เก าเร ยบร อยแล ว ส งผลให ป ญหาการจราจรต ด ข ดในพ นท โดยรอบเกาะร ตนโกส

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/13354--1 (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • 'ไม่เป่า = เมาแล้วขับ' นักดื่มขยาด สถิติจับลดลง
  อ พ ต อ ภ ษ ต ว เศษคาม นทร รองผ บ งค บการตำรวจจราจร นายตำรวจผ มากประสบการณ ในเร องการจ บเมาแล วข บ พ ต อ ภ ษ ต บอกว า สาเหต หล กท ทำให ประชาชนบ ายเบ ยงการปฏ บ ต งานของเจ าหน าท ค อเกรงกล วโทษ น นเพราะนอกจากอ ตราค าปร บท ส งแล ว ย งต องเส ยประว ต และถ กท ณฑ บนกำก บเอาไว น นทำให ผ ข บข ม กจะด งเกม ไม ย นยอมให เจ าหน าท ตรวจ สำหร บพฤต กรรมเอาต วรอดของน กด มสะท อนออกมาหลากหลายร ปแบบ บ างก แอบอย ในรถไม ยอมให ตรวจ บ างก รอให ตำรวจเล กด านแล วจ งข บต อ บ างก อ างว าเคร องม อสำหร บเป าว ดแอลกอฮอล ไม สะอาด เด มหากผ ข บข ไม ยอมเป า จะถ กดำเน นคด ในฐานความผ ดข ดคำส งเจ าพน กงานเท าน น แต หล งจากน คงไม สามารถหล กเล ยงได เพราะหากปฏ เสธการขอตรวจ จะถ อว าคนๆ น นเมาแล วข บท นท ถ อว าคนๆ น นเมาแล วข บท นท พ ต อ ภ ษ ต กล าวช ด ความสำเร จของการปร บแก กฎหมายเพ มโทษ ค อสามารถลดจำนวนผ เมาแล วข บลงได ต งแต ม การแก กฎหมาย ต วเลขการจ บก มผ ท เมาแล วข บในว นจ นทร ถ งว นพฤห สบด ลดลงอย างเห นได ช ด แต ในว นศ กร ย งคงอย ในระด บเด ม พ ต อ ภ ษ ต กล าวสอดคล องก บ พ ต อ ว ระว ทย ว จนะพ กกะ รองผ บ งค บการตำรวจจราจรอ กนาย ท บอกว า น บต งแต ม การแก ไขกฎหมาย ผ ข บข น อยรายท จะขอปฏ เสธเป าว ดแอลกอฮอล เขาร ว าหากไม ยอมเป าเท าก บม ความผ ดท นท ด วยเหต น ผ ข บข อาจจะยอมเป าว ดดวงด กว า พ ต อ ว ระว ทย กล าว ในส วนของการลงโทษ พ ต อ ว ระว ทย อธ บายว า เด มท หากผ ข บข ไม ย นยอมให ตรวจ จะปร

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/54-stat/13409-2015-02-19-02-00-12?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • คอลัมน์ เลี้ยวขวาสนทนาจราจร: คนข้ามถนนเสียชีวิต8%
  บประเทศไทยพบว าคนเด นเท าเส ยช ว ตร อยละ 8 และม แนวโน มส งเพ มข น เร องจากสภาพถนนเส ยงต อการเก ดอ นตรายต อคนเด นเท า เช น ไม ม จ ดข ามถนนท ปลอดภ ย ทางเท าม ส งม ก ดขวาง ทำให คนต องลงมาเด นในถนน อ กท งผ ข บข รถไม เคารพกฏจราจร ไม ปฏ บ ต ตามส ญญาณไฟ และไม หย ดรถให คนข ามถนนบร เวณทางข าม ทำให คนเด นเท าเส ยงต อการเก ดอ บ ต เหต มากข น ว ธ ข บรถผ านทางข ามอย างปลอดภ ย 1 เพ มความระม ดระว งในการข บรถผ านบร เวณท ม คนพล กพล าน อาท ย านช มชน โรงเร ยน ตลาด ย านธ รก จการค า ถนนท ไม ม ทางเท า โดยชะลอความเร วให อย ในระด บท สามารถควบค มและหย ดรถได ท น เพ อป องก นอ บ ต เหต จากการเฉ ยวชนคนเด นเท า 2 หย ดรถให คนเด นข ามถนนก อนเสมอ หากเห นคนกำล งเด นข ามถนน บร เวณทางม าลายหร อจ ดท กำหนดให เป นทางข าม ต องหย ดรถให คนเด นข ามถนนท กคร ง ไม ควรเร งเคร องข บแซงกล มคนท กำล งเด นข ามถนน เพราะอาจเก ดอ บ ต เหต เฉ ยวชนได 3 กรณ ท รถอย ช องทางด านซ ายหร อด านหน าหย ดรถ ไม ควรข บแซงข นมาแม เส นทางข างหน าจะโล งก

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/54-stat/13381----8?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • บขส.รับสภาพกำไรหดคนหันมาใช้รถส่วนตัว
  4 960 ล านบาท กำไรส ทธ 342 ล านบาท ซ งม รายได ลดลงจากป 2556 ประมาณ 4 เน องจากได ร บผลกระทบจากป ญหาความว นวายทางการเม องในช วงคร งป แรก รวมถ งราคาน ำม นท ถ กลง ทำให คนห นมาข บรถเองแทนการใช บร การรถสาธารณะ ส วนผลกระทบจากสายการบ นต นท นท ต ำท ลดค าโดยสารจนกระทบต อรถท วร น นบขส ได ร บผลกระทบไม มาก เพราะบขส ม เท ยวรถว งประมาณ 10 ของเท ยวรถรวมท วประเทศ อย างไรก ตาม ในป น บขส

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/54-stat/13359-2015-01-15-23-25-20?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • จอดรถทับเลนจักรยานปรับสูงสุด1พันผลกวดขันรถทัวร์จอดมั่วริมถนนลดลง
  ทางท ได ปร บปร งเป นเส นทางจ กรยาน ไบท เลน ด งน 1 ถนนมหาไชย 2 ถนนก ลยณไมตร 3 ถนนท ายว ง 4 ถนนมหาราช 5 ถนนหน าพระลาน 6 ถนนหน าพระธาต 7 ถนนราช น 8 ถนนพระส เมร 9 ถนนบวรน เวศ 10 ถนนสนาม ไชย 11 ถนนตะนาว 12 ถนนพระอาท ตย ซ งในเส นทาง ด งกล าวพบว าย งคงม การฝ าฝ นจอดรถในท ห ามจำนวนมากโดยในเด อน ธ ค สามารถจ บก มการกระทำจอดในพ นท ห าม ในเส นทางจ กรยานและพ นท โดยรอบเกาะร ตนโกส นทร ได จำนวน 3 046 ราย ส วนใหญ จะเป นรถท วร น กท องเท ยวท ม การฝ าฝ นจอดในพ นท ห ามซ งการกระทำด งกล าวจะม อ ตราโทษของผ ท ฝ าฝ นจอดรถในท ห ามจอดจะม โทษปร บต งแต 400 1 000 บาท รายงานข าวแจ งอ กว า ต งแต เข าส ป 58 ในพ นท โดยรอบเกาะร ตนโกส นทร พบว าม ยอดการจ บก มการ จอดรถในท ห ามลดลงถ งว นละ 20 เปอร เซ นต เน องจาก รถท วร น กท องเท ยวส วนใหญ เร มทยอยนำรถไปจอดรอ ร บน กท องเท ยวบร เวณพ นท ท จ ดเตร ยมไว ค อพ นท บร เวณ สายใต เก าเร ยบร อยแล ว ส งผลให ป ญหาการจราจรต ด ข ดในพ นท โดยรอบเกาะร ตนโกส นทร ท เก ดจากรถท วร ท องเท ยวจอดก ดขวางการจราจรลดลงไปอย างมาก อย างไรก ตามตำรวจจราจรจะต

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/54-stat/13354--1?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • จบ7วันอันตรายดับ341เจ็บ3พันนายกฯไม่พอใจ
  มว ยแรงงานร อยละ 52 51 จ งหว ดท ไม ม ผ เส ยช ว ต ตายเป นศ นย ม 2 จ งหว ด ได แก ส งห บ ร และนครพนม อำเภอท ไม ม ผ เส ยช ว ต ตายเป นศ นย จำนวน 656 อำเภอ ค ดเป นร อยละ 74 71 พ นท กร งเทพมหานคร จำนวน 44 เขต ค ดเป นร อยละ 88 ขณะท จ งหว ดท เก ดอ บ ต เหต สะสมส งส ด ได แก เช ยงใหม 133 คร ง จ งหว ดท ม ผ เส ยช ว ตสะสมส งส ด ได แก เช ยงใหม 18 ราย จ งหว ดท ม ผ บาดเจ บสะสมส งส ด ได แก เช ยงใหม 129 คน ในภาพรวมของการดำเน นงานป องก นและลดอ บ ต เหต ทางถนนช วงเทศกาลป ใหม 2558 เป นท น าพอใจในระด บหน ง โดยสถ ต อ บ ต เหต ทางถนน จำนวนคร ง ผ เส ยช ว ต ผ บาดเจ บลดลง ซ งม ป จจ ยสำค ญจากความร วมม อของท กภาคส วนในการข บเคล อนการลดอ บ ต เหต ทางถนนในท กระด บ ท งเช งนโยบาย นายว บ ลย กล าว ผ ส อข าวรายงานว า หากเปร ยบเท ยบ 7 ว นอ นตรายช วงป ใหม 2557 ท ผ านมา พบว าการเก ดอ บ ต เหต เส ยช ว ต และบาดเจ บลดลง โดยป 2557 เก ดอ บ ต เหต 3 174 คร ง เส ยช ว ต 366 ราย บาดเจ บรวม 3 345 ราย ด านนายฉ ตรช ย พรหมเล ศ อธ บด กรมป องก นและบรรเทาสาธารณ ภ ย กล าวว า จากสถ ต อ บ ต เหต ทางถนน ในช วงเทศกาลป ใหม 2558 พบว า สาเหต หล กของการเก ดอ บ ต เหต ย งคงเป นเมาแล วข บ และรถจ กร ยานยนต เป นยานพาหนะท ประ สบอ บ ต เหต ส งส ด ขณะท ทางหลวงแผ นด น และถนน อบต หม บ าน เป นเส นทางท เก ดอ บ ต เหต ในส ดส วนท ใกล เค ยงก น ซ ง ศปถ จะนำข อม ลต างๆ มาว เคราะห แนวทางแก ป ญหาต อไป และปร บกลย ทธ ให เหมาะสมก บแต ละพ นท และเสนอแนะเช งนโยบายต อคณะร ฐมนตร ครม นายธ ระ ว ชรปราณ ผ จ ดการสำน กงานเคร อข ายองค กรงดเหล า สคล กล าวว า สาเหต การเก ดอ บ ต เหต ส วนใหญ ย งมาจากเมาส รา ซ งเป นสาเหต หล กของเทศกาลท กๆ ป จากการต ดตามการทำงานของเจ าหน าท พบว า ธ รก จน ำเมาม การกระทำท เข า ข ายผ ดกฎหมายควบค มเคร องด มแอลกอฮอล และกฎหมายส ราจำนวนมาก เคร อข ายฯ ต องขอเร ยกร องให ธ รก จน ำเมา ทำ CSR โดยการปฏ บ ต ตามกฎหมาย ถ อเป นความร บผ ดชอบต อส งคมท แท จร ง และหว งว าภาคธ ร ก จจะรณรงค ให ร านค าต างๆ ปฏ บ ต ตามกฎหมาย หร อไม ก ซ ออ ปกรณ ว ดแอลกอฮอล ว ดความเร วให ตำรวจ ด กว าท จะแจกผ าห ม แจกเง นสปอนเซอร งาน ขอให เร งผ านร างประกาศท ผ านคณะกรรมการนโยบายเคร องด มแอลกอฮอล แห งชาต ซ งม รองนายกร ฐมนตร เป นประธาน เช น ร างกฎหมายห ามขายห ามด มเคร องด มแอลกอฮอล บนรถไฟและสถาน รถไฟ เน องจากม ผลกระทบก บผ โดยสารเก ดความเส ยงและไม ปลอดภ ยต อร างกายและทร พย ส น รวมถ งเร องอ นๆ ซ งได ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายฯ แล ว

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/54-stat/13346--73413?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • จบ7วันอันตรายดับ341เจ็บ3พันนายกฯไม่พอใจ
  36 ผ บาดเจ บและผ เส ยช ว ตส วนใหญ อย ในกล มว ยแรงงานร อยละ 52 51 จ งหว ดท ไม ม ผ เส ยช ว ต ตายเป นศ นย ม 2 จ งหว ด ได แก ส งห บ ร และนครพนม อำเภอท ไม ม ผ เส ยช ว ต ตายเป นศ นย จำนวน 656 อำเภอ ค ดเป นร อยละ 74 71 พ นท กร งเทพมหานคร จำนวน 44 เขต ค ดเป นร อยละ 88 ขณะท จ งหว ดท เก ดอ บ ต เหต สะสมส งส ด ได แก เช ยงใหม 133 คร ง จ งหว ดท ม ผ เส ยช ว ตสะสมส งส ด ได แก เช ยงใหม 18 ราย จ งหว ดท ม ผ บาดเจ บสะสมส งส ด ได แก เช ยงใหม 129 คน ในภาพรวมของการดำเน นงานป องก นและลดอ บ ต เหต ทางถนนช วงเทศกาลป ใหม 2558 เป นท น าพอใจในระด บหน ง โดยสถ ต อ บ ต เหต ทางถนน จำนวนคร ง ผ เส ยช ว ต ผ บาดเจ บลดลง ซ งม ป จจ ยสำค ญจากความร วมม อของท กภาคส วนในการข บเคล อนการลดอ บ ต เหต ทางถนนในท กระด บ ท งเช งนโยบาย นายว บ ลย กล าว ผ ส อข าวรายงานว า หากเปร ยบเท ยบ 7 ว นอ นตรายช วงป ใหม 2557 ท ผ านมา พบว าการเก ดอ บ ต เหต เส ยช ว ต และบาดเจ บลดลง โดยป 2557 เก ดอ บ ต เหต 3 174 คร ง เส ยช ว ต 366 ราย บาดเจ บรวม 3 345 ราย ด านนายฉ ตรช ย พรหมเล ศ อธ บด กรมป องก นและบรรเทาสาธารณ ภ ย กล าวว า จากสถ ต อ บ ต เหต ทางถนน ในช วงเทศกาลป ใหม 2558 พบว า สาเหต หล กของการเก ดอ บ ต เหต ย งคงเป นเมาแล วข บ และรถจ กร ยานยนต เป นยานพาหนะท ประ สบอ บ ต เหต ส งส ด ขณะท ทางหลวงแผ นด น และถนน อบต หม บ าน เป นเส นทางท เก ดอ บ ต เหต ในส ดส วนท ใกล เค ยงก น ซ ง ศปถ จะนำข อม ลต างๆ มาว เคราะห แนวทางแก ป ญหาต อไป และปร บกลย ทธ ให เหมาะสมก บแต ละพ นท และเสนอแนะเช งนโยบายต อคณะร ฐมนตร ครม นายธ ระ ว ชรปราณ ผ จ ดการสำน กงานเคร อข ายองค กรงดเหล า สคล กล าวว า สาเหต การเก ดอ บ ต เหต ส วนใหญ ย งมาจากเมาส รา ซ งเป นสาเหต หล กของเทศกาลท กๆ ป จากการต ดตามการทำงานของเจ าหน าท พบว า ธ รก จน ำเมาม การกระทำท เข า ข ายผ ดกฎหมายควบค มเคร องด มแอลกอฮอล และกฎหมายส ราจำนวนมาก เคร อข ายฯ ต องขอเร ยกร องให ธ รก จน ำเมา ทำ CSR โดยการปฏ บ ต ตามกฎหมาย ถ อเป นความร บผ ดชอบต อส งคมท แท จร ง และหว งว าภาคธ ร ก จจะรณรงค ให ร านค าต างๆ ปฏ บ ต ตามกฎหมาย หร อไม ก ซ ออ ปกรณ ว ดแอลกอฮอล ว ดความเร วให ตำรวจ ด กว าท จะแจกผ าห ม แจกเง นสปอนเซอร งาน ขอให เร งผ านร างประกาศท ผ านคณะกรรมการนโยบายเคร องด มแอลกอฮอล แห งชาต ซ งม รองนายกร ฐมนตร เป นประธาน เช น ร างกฎหมายห ามขายห ามด มเคร องด มแอลกอฮอล บนรถไฟและสถาน รถไฟ เน องจากม ผลกระทบก บผ โดยสารเก ดความเส ยงและไม ปลอดภ ยต อร างกายและทร พย ส น

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/54-stat/13346--73413 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • คอลัมน์ เลี้ยวขวาสนทนาจราจร: ราชดำริแชมป์รถติด
  หล กท ทำให รถต ดมาจากอ บ ต เหต รถจอดเส ย ใกล ห างสรรพส นค าและย านโรงเร ยนใหญ ๆ สภานถนน ส ญญาณไฟจราจรไม ส มพ นธ ก บปร มาณรถ และแนวการก อสร างต างๆ 2 ถนนท รถต ดมากท ส ดได แก อ นด บ 1 ถนนราชดำร อ นด บ 2 ถนนสาทร อ นด บ 3 ถนนอโศกมนตร อ นด บ 4 ถนนเพชรบ ร อ นด บ 5 ถนนลาดพร าว อ นด บ 6 ถนนพระราม 4 อ นด บ 7 ถนนรามคำแหง อ นด บ 8 ถนนพหลโยธ น อ นด บ 9 ถนนเจร ญกร ง อ นด บ 10 ถนนงามวงศ วาน 3 แยกท รถต ดมากท ส ด 1 แยกสาทร 2 แยกประต น ำ 3 แยกราชประสงค 4 แยกอโศก ส ข มว ท 5 ร ชโยธ น 6 แยกใต ด วนพระราม 4 7 แยกแคราย 8 แยกซ งฮ 9 แยกอโศก เพชรบ ร 10 แยกมไหสวรรค สร างอ โมงค 4 เร องร องเร ยนว น ยจราจรมากท ส ด 1 พฤต กรรมการข บข ย อนศร 2 จอดรถล ำเส นหย ดรถทางแยก 3 ข บปาด เป ดช องทางพ เศษเอง ม 2 เลนเพ มเป น 3ไหล ทาง 4 รถต จอดแช สนามเป า รถร บจ างต งว นถนนหลวง 5 ต ดไปสว างเก น ก ม กำหนด ซ นอล 6 จ กรยานยนต ข บนทางเท า 7 5

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/13345-2015-01-07-02-22-33 (2016-02-16)
  Open archived version from archive •