archive-org.com » ORG » I » ITS-THAILAND.ORG

Total: 431

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ITS Thailand Update
  July 2015 11 06 ไทยโพสต ฉบ บว นท 8 กรกฎาคม พ ศ 2558 ราชดำเน น คมนาคมเคาะย ายหมอช ตใหม ไปร งส ต ป 2560 ระบ เล อกพ นท ร งส ตเป นท ต งแห งใหม ด าน บ ข ส เล งออกประกาศขอซ อท เอกชน ก ค น กำหนดข นต ำ 80 ไร ม นใจป 59 เร มก อสร างแล วเสร จพร อมเป ดให บร การป 61 นางสร อยท พย ไตรส ทธ ปล ดกระทรวงคมนาคม เป ดเผยภายหล งการประช มต ด ตามความค บหน าการย ายสถาน ขนส งผ โดยสารกร งเทพ จต จ กร หร อหมอช ตใหม ร วมก บหน วยงานท เก ยวข องว า ท ประช มเห น ชอบร วมก นให บร ษ ท ขนส ง จำก ด หร อ บ ข ส คงสถาน ขนส งย อยบางส วนไว ในพ นท เด ม แต จะปร บลดขนาดพ นท ให เล กลงเหล อเพ ยง 16 43 ไร จากเด ม 70 ไร เพ อใช เป นสถาน ย อยรอง ร บรถโดยสารสายส น 2 ประเภท ค อ รถหมวด 30 หร อรถร บจ างไม ประจำทาง รถนำเท ยว จำ นวน 40 ค น และรถต ของ บ ข ส จำนวน 3 197 ค น ท ว งในร ศม ห างจากกร งเทพฯ ไม เก น 300 ก โลเมตร ส วนพ นท ท เหล อจากการนำไปทำเป นสถาน ย อยอ กประมาณ 53 ไร บ ข ส จะค นให การรถไฟแห งประ เทศไทย ร ฟ ท นำไปจ ดสร างสถาน กลางบางส อต อไป Read more แท กซ ทวง ประจ น ข นค าม เตอร 5 อ างต นท นเพ มข อาจปฏ เสธผ โดยสาร Wednesday 08 July 2015 11 08 มต ชน ฉบ บว นท 8 กรกฎาคม พ ศ 2558 นายว ฑ รย แนวพาน ช ประธานเคร อข ายสหกรณ แท กซ ในเขตกร งเทพมหานคร เป ดเผยว า ต วแทนกล มเคร อข ายสหกรณ แท กซ กร งเทพฯเตร ยมไปย นหน งส อถ ง พล อ อ ประจ น จ นตอง ร ฐมนตร ว าการกระทรวงคมนาคม ขอให ย

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php?start=25 (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • ITS Thailand Update
  กษาพระองค พล ม 2 รอ จ ดระเบ ยบตรวจสอบพฤต กรรมการให บร การรถต โดยสาธารณะ โดยรอบอน สาวร ย ช ยสมรภ ม เป นประจำท กว น ได แก บร เวณเกาะพญาไท ซอยรางน ำ ใต ทางด วนด นแดง และบร เวณหน าโรงพยาบาลราชว ถ ในช วงเวลาท ประชาชนใช บร การจำนวนมาก ได แก ช วงเช าเวลา 06 00 08 00 น และช วงเย นเวลา 06 00 18 00 น ท งน รถต โดยสาธารณะท กค นจะต องปฏ บ ต ตามกฎหมายอย างเคร งคร ดและให บร การด วยความปลอดภ ย เช น ต องเด นรถในเส นทางท กำหนด เร ยกเก บค าโดยสารตามอ ตราท กำหนด ห ามบรรท กผ โดยารเก นกำหนด ไม ใช ความเร วเก นกว าท กฎหมายกำหนด เป นต น ซ งหากพบการกระทำผ ดจะลงโทษหน กท กกรณ และหากพบเป นการกระทำความผ ดซ ำม ส ทธ ถ กพ กใช หร อเพ กถอนใบอน ญาต ข บรถท นท Read more กทม สแกนถนนแนวรถไฟฟ าหว นทำทร ดจากระบบใต ด น Monday 06 July 2015 13 35 มต ชน ฉบ บว นท 6 กรกฎาคม พ ศ 2558 เม อว นท 5 กรกฎาคม นายส รพล อนว ชพงศ พ นธ รองผ อำนวยการสำน กส งแวดล อม กร งเทพมหานคร กทม กล าวว า จากกรณ ถนนทร ดต วบร เวณถนนเพชรเกษมขาเข า ช วงปากซอย 62 1 เป นหล มล กกว า 1 เมตร ขนาดความกว าง 2 ช องจราจร ซ งเป นพ นท ท ม การก อสร างรถไฟฟ าสายส น ำเง นของบร ษ ท ซ โน ไทย เอ นจ เน ยร ง แอนด คอนสตร คช น จำก ด มหาชน ขณะน ทางผ ร บเหมาและสำน กการโยธา กทม ได นำเคร องจ กรหน กเข ามาช วยข ดกลบหล มล กบนถนน พร อมเทป นซ เมนต และป แผ นเหล กท บ เพ อซ อมแซมช วคราวเสร จเร ยบร อยแล วน น จากการตรวจสอบสาเหต พบว าเก ดจากการวางระบบสาธารณ ปโภคใหม ค อ ท อร อยสายของการไฟฟ านครหลวง กฟน ไปตามแนวรถไฟฟ า ซ งบ อพ กท อร อยสายได กระทบก บท อระบบบำบ ดน ำเส ยของ กทม ซ งวางต ดผ านในบร เวณน น เป นเหต ให ท อบำบ ดน ำเส ยชำร ด ม ด นไหลลงไปในท อบำบ ดน ำเส ย จ งทำให เก ดโพรงขนาดใหญ ใต ผ วจราจร และเก ดการทร ดต วในเวลาต อมา Read more 2พ นล ผ ดรถไฟฟ าสายส ทอง ไอคอนสยามท มเช อมบ ท เอส Monday 06 July 2015 13 36 ประชาชาต ธ รก จ ฉบ บว นท 6 กรกฎาคม พ ศ 2558 ไอคอนสยาม เจ ยด 2 พ นล าน ประเคน กทม ผ ดรถไฟฟ าสายส ทอง 1 ก โลเมตรเศษ ว งร บคนเข าศ นย การค า จากบ ท เอสสถาน กร งธนบ ร คลองสาน จอดป าย 3 สถาน บ กคมนาคมขอ ประจ น ต งเป าเป ดใช บร การ ธ ค 60 แหล งข าวจากกร งเทพมหานคร กทม เป ดเผย ประชาชาต ธ รก จ ว า เม อว นท 3 ก ค ท ผ านมา ทางผ บร หาร กทม และบร ษ ท สยามพ วรรธน จำก ด ก บบร ษ ท แมกโนเล ย ควอล ต ด เวล อปเม นต คอร ปอเรช น จำก ด ในเคร อเจร ญโภคภ ณฑ ซ พ ผ พ ฒนาโครงการไอคอนสยามเข าพบ พล อ อ ประจ น จ นตอง ร ฐมนตร ว าการกระทรวงคมนาคม เพ อแจ งให ร บทราบถ งแนวทางพ ฒนาโครงการระบบขนส งมวลชนขนาดรองบนถนนเจร ญนคร หร อรถไฟฟ าสายส ทอง ระยะทาง 1 ก โลเมตรเศษ ใช เง นลงท นกว า 2 000 ล านบาท ม 3 สถาน ได แก สถาน

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php?start=30 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ITS Thailand Update
  ร บความช ดเจนจากหน วยงานท เก ยวข อง อาท กรมการขนส งทางบก กรมศ ลกากร เป นต น เพ อทำการอ ดช องโหว ทางกฎหมายก บชาวต างชาต ท นำรถเข ามาว งในราชอาณาจ กรไทยขณะน ป ญหาค อตำรวจส วนใหญ ย งไม ม ความร ทางภาษาอ งกฤษท งด านการพ ด การเข ยนด งน นหากพบผ กระทำผ ดท เป นชาวต างชาต อาจจะม การแจ งข อหาหร อส อสารก นไม ร เร อง ด งน นทาง บช น ม นโยบายท จะม การจ ดทำสม ดข อกฎหมายท จะรวบรวมกฎว น ยจราจรพร อมคำแปลภาษาอ งกฤษท พบว าม ผ กระทำผ ดมากท ส ดเช น การข บรถย อนศร การจอดในท ห ามจอด ไม สวมหมวกก นน อก เป นต น นอกจากน ในเร องการทำประก นภ ยรถชาวต างชาต ท เข ามาว งในราชอาณาจ กรไทยหากเก ดกรณ รถชนประก นภ ยต างประเทศจะรองร บอ บ ต เหต ได หร อไม หร ออาจจะต องเสนอให ม การจ ดทำประก นภ ยของไทยตามระยะเวลาท จะอย ในประเทศไทย เช น 7 ว นหร อ 1 เด อนเพ อให สะดวกต อการดำเน นการ ซ งจะนำไปหาร อก บหน วยงานท เก ยวข องเพ อหาแนวทางพ จารณาดำเน นการต อไป คอล มน ย อยข าวกทม ว จ ยอ บ ต เหต ในกร ง 5 ป Friday 03 July 2015 05 35 เดล น วส ฉบ บว นท 2 กรกฎาคม พ ศ 2558 พล ต ต อด ลย ณรงค ศ กด รองผ บ ญชาการตำรวจนครบาล ด แลงานจราจร กล าวว า ภายหล งจากท กองบ ญชาการตำรวจ นครบาล บช น ร วมม อก บท มว จ ยอ บ ต เหต บล มเบ ร กเพ อศ กษาป จจ ยท ก อให เก ดอ บ ต เหต ในเม องหลวงอย างกร งเทพมหานครโดยได ม การเร มเก บข อม ลไปต งแต ต นเด อนเม ย 2558 ท ผ านมา พบว าเป นสาเหต ของการเก ดอ บ ต เหต มากท ส ด ได แก ไม สวมหมวกก นน อก เมาส ราแล วข บรถไม คาดเข มข ดน รภ ย ข บรถเร วเก นกว ากำหนด หล งจากน ทางท มว จ ย และ บช น จะวางแผนเพ อกำหนดมาตรการเพ อป องก นและลดอ บ ต เหต โดยใช การทำงานเช งบวกโดยจะเป นการป องก นและปล กจ ตสำน กให แก ประชาชนต งแต เร มต นโดยจะม การว จ ยต อเน องท งหมดเป นระยเวลา 5 ป ชงประจ นลดค าแรกเข าต วร วมส งเร งสร ปแผนก อสร างรางค Friday 03 July 2015 05 39 ไทยโพสต ฉบ บว นท 2 กรกฎาคม พ ศ 2558 ไทยโพสต คมนาคมเผยผลสร ป ต วร วม แนะล มราคาเด ยวตลอดสาย อ างทำร ฐส ญเง น ให ใช แนว ทางลดค าต วแรกเข า 20 จากต วโดยสาร ระบ ร ฐชดเชยเพ ยง 2 พ นล านบาท ป ด านประจ นส งเร งสร ปแนวทางก อสร างรถไฟทางค ไทยจ น ภายในว นท 15 ก ค น นายก รต ก จมานะว ฒน ท ปร กษาระบบต วร วม เป ดเผยว า แนวทางท คณะกรรมการบร หารจ ดการระบบต วร วมจะเสนอแนว ทางให พล อ อ ประจ น จ นตอง รมว คมนาคม พ จารณาในเด อน ส ค 2558 น ม 3 แนวทาง ประ กอบด วย 1 ร ปแบบต วต อต ว 2 ร ป แบบส วนลดแรกเข าต งแต 20 50 และ 3 ร ปแบบต วโดยสาร อ ตราเด ยว เช น 20 บาท ตลอดสาย หร อ 30 บาท ตลอดสาย ท งน จากการศ กษาของท ปร กษาโครงการพบว า แนวทางท ม ความเป นไปได และควรนำมา ปฏ บ ต ด ท ส ดค อ ร ปแบบท ม ส

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php?start=35 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ITS Thailand Update
  น การสร ปข อม ลท งหมด เสนอครม ต นเด อน ก ย ก อนสร ปร ปแบบการลงท นและเร มก อสร างในว นท 23 ต ค 2558 Read more เป ด5ถนน2 1หม นล รอประม ล หน นแก จราจร โลจ สต กส เขตศก พ เศษ โครงการหลวง Wednesday 24 June 2015 08 45 ฐานเศรษฐก จ ฉบ บว นท 25 ม ถ นายน พ ศ 2558 ทช เป ดแผนป 59 ล ยถนน 5 โครงการหล กท งสน บสน นโครงการหลวง การแก ไขป ญหาจราจรในปร มณฑลและภ ม ภาค หน นย ทธศาสตร โลจ สต กส เขตเศรษฐก จพ เศษชายแดน และเพ อการท องเท ยว ระยะทางเก อบ 250 กม งบกว า 2 1 หม นล านบาท อธ บด ทช ย นงบผ านพ จารณาวาระ 3 พร อมเป ดประม ลท นท นายดร ณ แสงฉาย อธ บด กรมทางหลวงชนบท ทช เป ดเผย ฐานเศรษฐก จ ว าในป 2559 เตร ยมผล กด นโครงการสำค ญๆท งการสน บสน นโครงการหลวง การแก ไขป ญหาจราจรในปร มณฑลและภ ม ภาค การสน บสน นย ทธศาสตร โลจ สต กส การสน บสน นเขตเศรษฐก จพ เศษชายแดน และเพ อสน บสน นการท องเท ยว โดยอย ระหว างการปร บปร งแบบรายละเอ ยดโครงการซ งเตร ยมประกวดราคาไว พร อมแล ว แม ว าจะย งไม ได ผ านการพ จารณางบประมาณครบท ง 3 วาระก ตามเพ อให โครงการสามารถข บเคล อนไปได เร วตามเป าหมาย คาดว าภายในเด อนต ลาคมน จะสามารถลงนามส ญญาได ตามแผน Read more กทม แจงพ ฒนาเลนสองล อสะด ดทางแคบ ป าย เสาไฟขวาง Wednesday 24 June 2015 08 41 ข าวสด ฉบ บว นท 24 ม ถ นายน พ ศ 2558 ศาลาว าการกทม เม อว นท 23 ม ย นายส ญญา ช น ม ตร ปล ดกร งเทพมหานคร กทม ประช มเตร ยมการร บลงทะเบ ยนผ เข าร วมก จกรรมจ กรยานเฉล มพระเก ยรต สมเด จพระนางเจ าฯ พระบรมราช น นาถ เน องในโอกาสมหามงคลเฉล มพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 ส งหาคม 2558 Bike for Mom ป นเพ อแม ว า สมเด จพระบรมโอรสาธ ราชฯ สยามมก ฎราชก มาร ทรงม พระราชปณ ธานจะจ ดข นเพ อให ประชาชนท กภาคส วนได แสดงออกถ งความจงร กภ กด ต อสมเด จพระนางเจ าฯ พระบรมราช น นาถ กำหนดในว นท 16 ส ค 58 เวลา 15 00 น เป นต นไป สำหร บเส นทางเร มต นจากลานพระราชว งด ส ต ถ ง กรมทหารราบท 11 ร กษาพระองค บางเขน รวมระยะทางไป กล บ 43 ก โลเมตร โดยเป ดให ประชาชนลงทะเบ ยนผ านเว บไซต www bikeformom2015 com ระหว างว นท 1 ก ค 9 ส ค น นอกจากน ให ลงทะเบ ยนได ท ท กสำน กงานเขต ว นจ นทร ศ กร เวลา 08 00 16 00 น และว นเสาร อาท ตย เวลา 08 00 12 00 น Read more น 1ค มกระท งงานจราจรขอออกข อบ งค บจ ดการบนถนนท วกร ง อด ลย ย นไม ม ความข ดแย งในบช น Wednesday 24 June 2015 08 44 เดล น วส ฉบ บว นท 24 ม ถ นายน พ ศ 2558 จากกรณ ท พล ต ท ศร วราห ร งส พราหมณก ล ผ บ ญชาการตำรวจ นครบาล ผบช น ม คำส งท 227 2558 ลงว นท 11 ม ย 58 เร องการแก ไขกำหนดล กษณะงานและการมอบหมายอำนาจหน าท ร บผ ดชอบให รองผ บ ญชาการตำรวจนครบาล รอง ผบช น และผ บ งค บการตำรวจ นครบาลในส วนของการอำนวยจราจรจ ดการวางแผนควบค มกำก บด แลบ งค บใช กฎหมายท เก ยวก บงานจราจรและงานอ นท เก ยวก บการจราจรของผ บ งค บการตำรวจจราจร ผบก จร และงานพ จารณาป ญหากฎหมายและพ จารณาเสนอแก ไขปร

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php?start=40 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ITS Thailand Update
  างต อเน อง Read more เล งผ ดแอพข อม ลขนส งมวลชน สจล ซ มพ ฒนาหว งเป ดปชช ใช วางแผนเด นทาง Wednesday 17 June 2015 08 41 ฐานเศรษฐก จ ฉบ บว นท 18 ม ถ นายน พ ศ 2558 สจล ซ มพ ฒนาแอพ ให ข อม ลระบบขนส งมวลชนไทย ครอบคล มรถเมล รถต สองแถวพร อมเป ดผ ใช บร การแบ งป นข อม ล หว งช วยประชาชนวางแผน ลดส ญเส ยเวลาเด นทาง ยกระด บค ณภาพบร การ คาดแล วเสร จภายใน 3 4 เด อนก อนเป ดให โหลดใช งานฟร ศ ดร เอกช ย ส มาล ผ ช วยอธ การบด ฝ ายจราจรและขนส งมวลชนและผ อำนวยการศ นย Smart City Research Center SCRC สถาบ นเทคโน โลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง สจล เป ดเผยก บ ฐานเศรษฐก จ ว า ระบบขนส งมวลชนของไทยม หลากหลายหากเปร ยบเท ยบก บในต างประเทศ โดยนอกจากไทยจะม รถโดยสารสาธารณะท เป นรถโดยสารประจำทาง แล วย งม รถต รถสองแถว และรถมอเตอร ไซค ร บจ าง ซ งมองว าภาคร ฐไม สามารถเก บข อม ล เพ อทำการอ พเดตข อม ลให ก บผ ใช บร การระบบขนส งมวลชนไทยได ท งหมด Read more ด เดย ประม ลรถไฟฟ า3เส นทาง สร อยท พย ล นก อนก นยายนน ท งส ส ม ชมพ เหล อง Wednesday 17 June 2015 08 42 ฐานเศรษฐก จ ฉบ บว นท 18 ม ถ นายน พ ศ 2558 ปล ดคมนาคมเร ง รฟม ชงโครงการรถไฟฟ า 3 สายส ชมพ ส ส ม ส เหล อง ภายในม ถ นายนน ล น ครม อน ม ต เป ดประม ล 5 ระบบราง ท งรถไฟฟ าและรถไฟทางรางอ ก 2 เส นทางม คลองส บเก า แก งคอย ช มทางถนนจ ระ ขอนแก น สร อยท พย ล นอยากเห นเป ดประม ลรถไฟฟ าพร อมก น 3 เส นทาง นางสร อยท พย ไตรส ทธ ปล ดกระทรวงคมนาคม เป ดเผยว า ได หาร อร วมก บนายพ ระย ทธ ส งห พ ฒนาก ล ผ ว าการการรถไฟฟ าขนส งมวลชนแห งประเทศไทย รฟม เร ยบร อยแล ว กระบวนการหล งจากน เพ ยงรฟม นำมต คณะกรรมการจ ดระบบการจราจรทางบก

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php?start=45 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ITS Thailand Update
  านบาท เน องจากการทดลองเป ดให บร การแอร พอร ตล งก ในขณะน ม ประชาชนให ความสนใจมาใช บร การว นละ10 000 คน หากม การเป ดเต มระบบต งแต เวลา 06 00 24 00 น จะทำให ประชาชนให ความสนใจมาใช บร การมากข น และต อไปก จะพ จารณาเป ดบร การตามเวลาท สอดคล องก บการเด นทางของผ โดยสาร Read more เนคเทค ปตท สมาคมรถบรรท กน ำม น จ ดส มมนาGPSย คหน า Tuesday 23 June 2009 08 36 18 ม ถ นายน 2552

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php?start=5180 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ITS Thailand Update
  บร เวณสนามบ น น ำ ว า ทช จะม การเสนอของบประมาณเพ อศ กษารายละเอ ยดและออกแบบโครงการในป พ ศ 2560 ซ งเล อนจากแผนเด มเร วข น 5 ป จากเด มท จะม การของบประมาณใน พ ศ 2565 เน องจากป จจ บ นสะพานข ามแม น ำเจ าพระยาท ม อย น นม การจราจรหนาแน นแล ว โดยความเป นจร งในเม องขนาดใหญ จะต องม สะพานห างก นประมาณ 1 กม เท าน นเพ อท จะได เป นทางเล อกให แก ประชาชนและเป นการกระจายการจราจรไปย งถนนต าง ๆ เพ อลดป ญหารถต ด ท งน สะพานด งกล าวจะเช อมต อถนนกาญจนาภ เษกและถนนว ภาวด ร งส ต เป นการแบ งเบาการจราจรและเพ มทางเล อกให แก ประชาชนท จะเข ามาฝ งกร งเทพฯ โดยเบ องต นจะเป นร ปแบบสะพาน 6 ช องจราจรไป กล บ นอกจากน ทช ได วางโครงข ายสะพานสนามบ นน ำให สามารถว งข ามถนนต วานนท และเช อมต อไปถ งทางด วนพ เศษอ ดรร ถยาเพ อระบายรถท จะออกต างจ งหว ดด วย รวมท งหากดำเน นการก อสร างเสร จสะพานสนามบ นน ำย งจะเป นต วเช อมแนวตะว นออก ตะว นตกของกร งเทพมหา นครซ งประชาชนจะได ร บความสะดวกมากย งข น ITS Australia Introducing the future faces of intelligent transport innovation Wednesday 26 August 2015 19 46 As part of the 23rd ITS World Congress to be held in Melbourne in 2016 Intelligent Transport Systems ITS Australia is sponsoring local resident Amornchai Leelakajonjit as one of 10 students chosen from across Asia Pacific recognised for their work in technological advancements Representing ITS Thailand Amornchai will join nine other future innovators from across the region as members of the newly created global program ITS Future Innovators Club which is designed to harness the expertise of young professionals in the technology space and encourage collaboration and connection amongst these emerging leaders Last Updated Tuesday 01 September 2015 07 11 Read more ซ พ ชงแผนไฮสป ดเทรนส ค น คล งต ป กงบเบ กจ ายซ อมถนน น ำฉล ย Monday 03 August 2015 11 55 ไทยโพสต ฉบ บว นท

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Directory - Search
  e mail address is being protected from spambots you need JavaScript enabled to view it Search for Any words All words Exact phrase City select Ayuthaya Bangkok Chiangmai Chonburi Chum Phuang Nakhon Ratchasima Hatyai Songkhla Nakhon Ratchasima Pathumthani Phimai NAKHON RATCHASIMA Phuket Pitsanulok Samutprakarn กร งเทพ กร งเทพมหานคร กร งเทพฯ จ นนทบ ร ชลบ ร นนทบ ร สม ทรปราการ สวนหลวง กทม Postcode select 10110 10120 10130 10210 10220 10230 10240

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/its-directory?sobi2Task=search (2016-02-16)
  Open archived version from archive •