archive-org.com » ORG » I » ITS-THAILAND.ORG

Total: 431

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • อุบัติเหตุปีใหม่2.4พันครั้งรวม5วันตายพุ่ง260ศพ
  ว ทยาน ก ล รองผ ว าราชการจ งหว ดนครราชส มา ในฐานะประธานการประช มคณะทำงานป องก นและลดอ บ ต เหต ทางถนนช วงเทศกาลป ใหม ได ส งการให ปร บย ทธศาสตร การดำเน นงาน โดยถอดบทเร ยนและประเม นสถานการณ เน องจากม จำนวนยานพาหนะหลายแสนค นใช เส นทางหล กถนนม ตรภาพม งหน ากล บกร งเทพฯ จ งให เป ดช องทางพ เศษบร เวณทางข นเขาช วงป กธงช ย ว งน ำเข ยว พร อมกำช บให ม การประเม นสถานการณ ท ก 30 นาท ส วนสภาพการจราจรบนเส นทางหล กบร เวณ จ นครสวรรค ท งถนนพหลโยธ นท มาจาก จ พ ษณ โลก และถนนสายเอเช ยท มาจาก จ กำแพงเพชร การจราจรหนาแน นตลอดท งว น ทำให ช วงต วเม องนครสวรรค รถต ดยาวหลายก โลเมตร ตำรวจต องเร งระบายรถ เป ดช องทางพ เศษเพ อไม ให ต ดสะสม โดยเฉพาะช วงเช งสะพานเดชาต วงศ เพชรเกษมม อ บ ต เหต ต ดหน ก ท จ ช ยนาท สภาพการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 32 สายเอเช ย ม ปร มาณรถจากจ งหว ดทางภาคเหน อเด นทางเข ากร งเทพฯหนาแน นต อเน องตลอดท งว นเช นเด ยวก น และม ป ญหาการชะลอต วต ดสะสมจากส แยกหางน ำสาคร ท ายแถวยาวกว า 5 ก โลเมตร เจ าหน าท ตำรวจต องให ส ญญาณระบายรถขาล องคร งละ 5 นาท เพ อลดการต ดสะสม สำหร บเส นทางสายใต การจราจรบนถนนเพชรเกษมขาข น กทม จาก อ บางสะพานถ ง อ ห วห น จ ประจวบค ร ข นธ เป นระยะทาง 220 ก โลเมตร ม ปร มาณรถหนาแน นและการจราจรต ดข ดบร เวณทางร วมทางแยก และย งเก ดอ บ ต เหต รถชนท าย 5 ค น บร เวณถนนสายบายพาสปราณบ ร ชะอำ ม ผ บาดเจ บหลายราย ย งทำให การจราจรต ดข ดอย างหน ก อย ธยาใช 2พ นคนแก จราจร เวลา 14 30 น นายอภ ชาต โตด ลกเวชช ผ ว าราชการจ งหว ดพระนครศร อย ธยา เด นทางไปตรวจเย ยมการทำงานของเจ าหน าท อำนวยความสะดวกการจราจรท ด านตรวจ อ มหาราช และด านตรวจ อ บางปะห น ในเส นทางถนนสายเอเช ยขาเข ากร งเทพฯ พบว าการจราจรม รถยนต จำนวนมากจนต ดข ดยาวจนถ งวงแหวนบางปะห นช วงหล กก โลเมตรท 35 และย งม รถต ดสะสมถ งสะพานข ามแม น ำป าส กท อ บ อโพง อ นครหลวง บร เวณหล กก โลเมตรท 20 ท งน เน องจากม อ บ ต เหต ตรงเช งสะพานบ อโพง ทำให รถต ดสะสมยาวหลายส บก โลเมตร แต เม อรถว งผ านสะพานบ อโพงมาได แล วพบว าสามารถว งคล องต วด มากข น นายอภ ชาตกล าวว า ช วงเย นจนถ งกลางด กว นเด ยวก นน เช อว าการจราจรจะต ดข ดตรงวงแหวนบางปะอ น ซ งเป นจ ดบรรจบของถนนพหลโยธ นและถนนสายเอเช ย อย างไรก ตาม ใน 2 เส นทางน ได เพ มเจ าหน าท 2 000 นาย มาช วยอำนวยการจราจร พร อมต ดต งไฟฉ กเฉ นส แดงจำนวน 700 ช ด บนถนนสายหล ก เพ อเป ดกระต นเต อนระบบประสาทคนข บรถยนต ไม ให หล บใน ท องเท ยวเช ยงรายย งค กค ก อย างไรก ตาม ผ ส อข าวรายงานว า ในว นเด ยวก นน ย งม บรรยากาศการท องเท ยวค กค กในหลายพ นท อาท ท จ เช ยงราย ย งคงม น กท องเท ยวอย ส มผ สอากาศหนาวเย นเป นจำนวนมาก โดยช วงเช าว ดอ ณหภ ม ได 14 องศาเซลเซ ยส ส วนยอดดอยอ ณหภ ม ต ำกว า 10 องศาเซลเซ ยส ทำให แหล งท องเท ยวทางธรรมชาต หลายแห งย งได ร บความสนใจจากน กท องเท ยวเป นจำนวนมาก โดยเฉพาะท ดอยผาต ง ต ปอ อ เว ยงแก น ม น กท องเท ยวมารอชมความสวยงามของพระอาท ตย ข นก นต งแต เช าม ด เช นเด ยวก

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/13341--245260- (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • กลับกรุงเทพฯล้นหมอชิตนับ5วันตายพุ่ง'260ศพ'
  ดนครราชส มา ในฐานะประธานการประช มคณะทำงานป องก นและลดอ บ ต เหต ทางถนนช วงเทศกาลป ใหม ได ส งการให ปร บย ทธศาสตร การดำเน นงาน โดยถอดบทเร ยนและประเม นสถานการณ เน องจากม จำนวนยานพาหนะหลายแสนค นใช เส นทางหล กถนนม ตรภาพม งหน ากล บกร งเทพฯ จ งให เป ดช องทางพ เศษบร เวณทางข นเขาช วงป กธงช ย ว งน ำเข ยว พร อมกำช บให ม การประเม นสถานการณ ท ก 30 นาท ส วนสภาพการจราจรบนเส นทางหล กบร เวณ จ นครสวรรค ท งถนนพหลโยธ นท มาจาก จ พ ษณ โลก และถนนสายเอเช ยท มาจาก จ กำแพงเพชร การจราจรหนาแน นตลอดท งว น ทำให ช วงต วเม องนครสวรรค รถต ดยาวหลายก โลเมตร ตำรวจต องเร งระบายรถ เป ดช องทางพ เศษเพ อไม ให ต ดสะสม โดยเฉพาะช วงเช งสะพานเดชาต วงศ เพชรเกษมม อ บ ต เหต ต ดหน ก ท จ ช ยนาท สภาพการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 32 สายเอเช ย ม ปร มาณรถจากจ งหว ดทางภาคเหน อเด นทางเข ากร งเทพฯหนาแน นต อเน องตลอดท งว นเช นเด ยวก น และม ป ญหาการชะลอต วต ดสะสมจากส แยกหางน ำสาคร ท ายแถวยาวกว า 5 ก โลเมตร เจ าหน าท ตำรวจต องให ส ญญาณระบายรถขาล องคร งละ 5 นาท เพ อลดการต ดสะสม สำหร บเส นทางสายใต การจราจรบนถนนเพชรเกษมขาข น กทม จาก อ บางสะพานถ ง อ ห วห น จ ประจวบค ร ข นธ เป นระยะทาง 220 ก โลเมตร ม ปร มาณรถหนาแน นและการจราจรต ดข ดบร เวณทางร วมทางแยก และย งเก ดอ บ ต เหต รถชนท าย 5 ค น บร เวณถนนสายบายพาสปราณบ ร ชะอำ ม ผ บาดเจ บหลายราย ย งทำให การจราจรต ดข ดอย างหน ก อย ธยาใช 2พ นคนแก จราจร เวลา 14 30 น นายอภ ชาต โตด ลกเวชช ผ ว าราชการจ งหว ดพระนครศร อย ธยา เด นทางไปตรวจเย ยมการทำงานของเจ าหน าท อำนวยความสะดวกการจราจรท ด านตรวจ อ มหาราช และด านตรวจ อ บางปะห น ในเส นทางถนนสายเอเช ยขาเข ากร งเทพฯ พบว าการจราจรม รถยนต จำนวนมากจนต ดข ดยาวจนถ งวงแหวนบางปะห นช วงหล กก โลเมตรท 35 และย งม รถต ดสะสมถ งสะพานข ามแม น ำป าส กท อ บ อโพง อ นครหลวง บร เวณหล กก โลเมตรท 20 ท งน เน องจากม อ บ ต เหต ตรงเช งสะพานบ อโพง ทำให รถต ดสะสมยาวหลายส บก โลเมตร แต เม อรถว งผ านสะพานบ อโพงมาได แล วพบว าสามารถว งคล องต วด มากข น นายอภ ชาตกล าวว า ช วงเย นจนถ งกลางด กว นเด ยวก นน เช อว าการจราจรจะต ดข ดตรงวงแหวนบางปะอ น ซ งเป นจ ดบรรจบของถนนพหลโยธ นและถนนสายเอเช ย อย างไรก ตาม ใน 2 เส นทางน ได เพ มเจ าหน าท 2 000 นาย มาช วยอำนวยการจราจร พร อมต ดต งไฟฉ กเฉ นส แดงจำนวน 700 ช ด บนถนนสายหล ก เพ อเป ดกระต นเต อนระบบประสาทคนข บรถยนต ไม ให หล บใน ท องเท ยวเช ยงรายย งค กค ก อย างไรก ตาม ผ ส อข าวรายงานว า ในว นเด ยวก นน ย งม บรรยากาศการท องเท ยวค กค กในหลายพ นท อาท ท จ เช ยงราย ย งคงม น กท องเท ยวอย ส มผ สอากาศหนาวเย นเป นจำนวนมาก โดยช วงเช าว ดอ ณหภ ม ได 14 องศาเซลเซ ยส ส วนยอดดอยอ ณหภ ม ต ำกว า 10 องศาเซลเซ ยส ทำให แหล งท องเท ยวทางธรรมชาต หลายแห งย งได ร บความสนใจจากน กท องเท ยวเป นจำนวนมาก โดยเฉพาะท ดอยผาต ง ต ปอ อ เว ยงแก น ม น กท องเท ยวมารอชมความสวยงามของพระอาท ตย ข นก นต งแต เช าม ด เช นเด ยวก บท จ พ ษณ โลก น กท องเท

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/13340--5260 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ถ.มิตรภาพรถแน่นแห่เที่ยวปีใหม่!บขส.-รถไฟก็ล้นดอนเมืองคิวยาว
  งแบร เออร มาวางก นจ ดกล บรถ หากรถย งต ดก จะป ดเพ มอ ก พร อมเน นส ญญาณไฟจราจรส เข ยว เพ อเร งระบายรถช วงทางหล กให ผ านตลอด และเตร ยมเป ดช องทางพ เศษช วคราวให รถแล นสวนทางก นในบางจ ด รมว สธ ส งร กษาคนเจ บฟร ท โรงพยาบาลบางละม ง จ ชลบ ร นพ ร ชตะ ร ชตะนาว น รมว สาธารณส ข นำคณะตรวจเย ยมศ นย ร บแจ งเหต และส งการอ บ ต เหต ฉ กเฉ น กำช บให โรงพยาบาลในส งก ด โดยเฉพาะท อย ร มเส นทางหลวง เตร ยมท มแพทย ห องฉ กเฉ น ห องผ าต ด สำรองเล อดเพ มข นจากปกต ช วยเหล อประชาชนท แจ งผ านสายด วน 1669 หากเจ บป วยฉ กเฉ น สามารถร บการร กษาท โรงพยาบาลใกล เค ยง ท กส ทธ ร กษาได โดยไม ต องเส ยค าใช จ ายตามนโยบายเจ บป วยฉ กเฉ นมาตรฐานเด ยวของร ฐบาล นพ ว ฒ ไกร ศ กด ส รกานต นายแพทย สาธารณส ขจ งหว ดชลบ ร กล าวว า ส งท กโรงพยาบาลเพ มกำล งแพทย พยาบาลอย เวรอ กเท าต วตลอด 24 ช วโมง เตร ยมรถฉ กเฉ นรองร บอ บ ต เหต ตลอด 24 ช วโมง ขณะท ท มแพทย ก ช พพร อมรถพยาบาลต องว งถ งจ ดเก ดเหต ภายใน 10 นาท กบ นทร ฯ ส บล อเฉ ยวจยย ด บ2 จ ปราจ นบ ร ถนนสายส ว นทวงศ หร อสาย 304 กบ นทร บ ร นาด เก ดอ บ ต เหต บ อยคร ง โดยเฉพาะช วง ก ม 180 ต หนองก อ กบ นทร บ ร เป นถนน 4 เลน ถ งช วง ก ม 26 ท เป นถนน 2 เลนรถว งสวนทาง ปากทางเข าระหว างเขตอ ทยานแห งชาต ท บลาน และอ ทยานแห งชาต เขาใหญ มรดกโลก ต บ พราหมณ อ นาด จ ปราจ นบ ร การจราจรหนาแน นยาวกว า 10 ก ม รถเคล อนต วช า เม อถ งช วงเข าเขตอ ทยานฯได จ ดการเด นรถพ เศษ ให รถขาข นเขาเป นทางเด ยว ร ต ท ปกรณ ทองไพรว ลย ร อยเวร สภ กบ นทร บ ร จ ปราจ นบ ร ร บแจ งเก ดอ บ ต เหต รถส บล อเฉ ยวชนรถจ กรยานยนต ฮอนด า สก ป ส เข ยว บนถนนสายส วรรณศร หร อ 33 กบ นทร บ ร สระแก ว เส ยช ว ต 2 ราย ค อ ด ญ พนาวรรณ ซ ยเจร ญ อาย 14 ป และด ญ จ ราภรณ คำชาญ อาย 14 ป ท งค เป นน กเร ยนช น ม 2 และบาดเจ บสาห สอ ก 1 คนค อ ด ญ ประวรรณร ตน ปานแล อาย 13 ป นำส งร พ กบ นทร บ ร ประจวบฯฝนตก เก ดอ บ ต เหต จ ประจวบค ร ข นธ ตำรวจทางหลวงระดมกำล งเจ าหน าท และอาสาจราจรด แลน กท องเท ยวท เด นทางช วงป ใหม ม การปร บปร งผ วจราจรท เป นหล มเป นบ ออย างหน กใน อ ก ยบ ร และ อ เม องประจวบฯ รวมถ งเป ดช องทางพ เศษให รถสวนทางได ต ดส ญญาณไฟว บวาบ และป ายเต อนอ นตรายให ลดความเร ว อย างไรก ตาม หน วยก ภ ยบางสะพานน อยก ศลสงเคราะห แจ งว า ต งแต ช วงเช า เก ดฝนตกในพ นท อ บางสะพาน และ อ บางสะพานน อย ทำให ถนนล น เก ดอ บ ต เหต รถยนต ชนท ายก นหลายจ ด รถล นไหลลงข

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/13332-2014-12-29-01-07-29 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • คอลัมน์ เลี้ยวขวาสนทนาจราจร: ราชดำริแชมป์รถติด
  ห างสรรพส นค าและย านโรงเร ยนใหญ ๆ สภานถนน ส ญญาณไฟจราจรไม ส มพ นธ ก บปร มาณรถ และแนวการก อสร างต างๆ 2 ถนนท รถต ดมากท ส ดได แก อ นด บ 1 ถนนราชดำร อ นด บ 2 ถนนสาทร อ นด บ 3 ถนนอโศกมนตร อ นด บ 4 ถนนเพชรบ ร อ นด บ 5 ถนนลาดพร าว อ นด บ 6 ถนนพระราม 4 อ นด บ 7 ถนนรามคำแหง อ นด บ 8 ถนนพหลโยธ น อ นด บ 9 ถนนเจร ญกร ง อ นด บ 10 ถนนงามวงศ วาน 3 แยกท รถต ดมากท ส ด 1 แยกสาทร 2 แยกประต น ำ 3 แยกราชประสงค 4 แยกอโศก ส ข มว ท 5 ร ชโยธ น 6 แยกใต ด วนพระราม 4 7 แยกแคราย 8 แยกซ งฮ 9 แยกอโศก เพชรบ ร 10 แยกมไหสวรรค สร างอ โมงค 4 เร องร องเร ยนว น ยจราจรมากท ส ด 1 พฤต กรรมการข บข ย อนศร 2 จอดรถล ำเส นหย ดรถทางแยก 3 ข บปาด เป ดช องทางพ เศษเอง ม 2 เลนเพ มเป น 3ไหล ทาง 4 รถต จอดแช สนามเป า รถร บจ างต งว นถนนหลวง 5 ต ดไปสว างเก น ก ม กำหนด ซ นอล 6 จ กรยานยนต ข บนทางเท า 7 5 จอม 5 จร ง จ บไม ท วถ ง และการจอดแช เร

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/54-stat/13345-2015-01-07-02-22-33?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • อุบัติเหตุปีใหม่2.4พันครั้งรวม5วันตายพุ่ง260ศพ
  บ ต เหต ทางถนนช วงเทศกาลป ใหม ได ส งการให ปร บย ทธศาสตร การดำเน นงาน โดยถอดบทเร ยนและประเม นสถานการณ เน องจากม จำนวนยานพาหนะหลายแสนค นใช เส นทางหล กถนนม ตรภาพม งหน ากล บกร งเทพฯ จ งให เป ดช องทางพ เศษบร เวณทางข นเขาช วงป กธงช ย ว งน ำเข ยว พร อมกำช บให ม การประเม นสถานการณ ท ก 30 นาท ส วนสภาพการจราจรบนเส นทางหล กบร เวณ จ นครสวรรค ท งถนนพหลโยธ นท มาจาก จ พ ษณ โลก และถนนสายเอเช ยท มาจาก จ กำแพงเพชร การจราจรหนาแน นตลอดท งว น ทำให ช วงต วเม องนครสวรรค รถต ดยาวหลายก โลเมตร ตำรวจต องเร งระบายรถ เป ดช องทางพ เศษเพ อไม ให ต ดสะสม โดยเฉพาะช วงเช งสะพานเดชาต วงศ เพชรเกษมม อ บ ต เหต ต ดหน ก ท จ ช ยนาท สภาพการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 32 สายเอเช ย ม ปร มาณรถจากจ งหว ดทางภาคเหน อเด นทางเข ากร งเทพฯหนาแน นต อเน องตลอดท งว นเช นเด ยวก น และม ป ญหาการชะลอต วต ดสะสมจากส แยกหางน ำสาคร ท ายแถวยาวกว า 5 ก โลเมตร เจ าหน าท ตำรวจต องให ส ญญาณระบายรถขาล องคร งละ 5 นาท เพ อลดการต ดสะสม สำหร บเส นทางสายใต การจราจรบนถนนเพชรเกษมขาข น กทม จาก อ บางสะพานถ ง อ ห วห น จ ประจวบค ร ข นธ เป นระยะทาง 220 ก โลเมตร ม ปร มาณรถหนาแน นและการจราจรต ดข ดบร เวณทางร วมทางแยก และย งเก ดอ บ ต เหต รถชนท าย 5 ค น บร เวณถนนสายบายพาสปราณบ ร ชะอำ ม ผ บาดเจ บหลายราย ย งทำให การจราจรต ดข ดอย างหน ก อย ธยาใช 2พ นคนแก จราจร เวลา 14 30 น นายอภ ชาต โตด ลกเวชช ผ ว าราชการจ งหว ดพระนครศร อย ธยา เด นทางไปตรวจเย ยมการทำงานของเจ าหน าท อำนวยความสะดวกการจราจรท ด านตรวจ อ มหาราช และด านตรวจ อ บางปะห น ในเส นทางถนนสายเอเช ยขาเข ากร งเทพฯ พบว าการจราจรม รถยนต จำนวนมากจนต ดข ดยาวจนถ งวงแหวนบางปะห นช วงหล กก โลเมตรท 35 และย งม รถต ดสะสมถ งสะพานข ามแม น ำป าส กท อ บ อโพง อ นครหลวง บร เวณหล กก โลเมตรท 20 ท งน เน องจากม อ บ ต เหต ตรงเช งสะพานบ อโพง ทำให รถต ดสะสมยาวหลายส บก โลเมตร แต เม อรถว งผ านสะพานบ อโพงมาได แล วพบว าสามารถว งคล องต วด มากข น นายอภ ชาตกล าวว า ช วงเย นจนถ งกลางด กว นเด ยวก นน เช อว าการจราจรจะต ดข ดตรงวงแหวนบางปะอ น ซ งเป นจ ดบรรจบของถนนพหลโยธ นและถนนสายเอเช ย อย างไรก ตาม ใน 2 เส นทางน ได เพ มเจ าหน าท 2 000 นาย มาช วยอำนวยการจราจร พร อมต ดต งไฟฉ กเฉ นส แดงจำนวน 700 ช ด บนถนนสายหล ก เพ อเป ดกระต นเต อนระบบประสาทคนข บรถยนต ไม ให หล บใน ท องเท ยวเช ยงรายย งค กค ก อย างไรก ตาม ผ ส อข าวรายงานว า ในว นเด ยวก นน ย งม บรรยากาศการท องเท ยวค กค กในหลายพ นท อาท ท จ เช ยงราย ย งคงม น กท องเท ยวอย ส มผ สอากาศหนาวเย นเป นจำนวนมาก โดยช วงเช าว ดอ ณหภ ม ได 14 องศาเซลเซ ยส ส วนยอดดอยอ ณหภ ม ต ำกว า 10 องศาเซลเซ ยส ทำให แหล งท องเท ยวทางธรรมชาต หลายแห งย งได ร บความสนใจจากน กท องเท ยวเป นจำนวนมาก โดยเฉพาะท ดอยผาต ง ต ปอ อ เว ยงแก น ม น กท องเท ยวมารอชมความสวยงามของพระอาท ตย ข นก นต งแต เช าม ด เช นเด ยวก บท จ พ ษณ โลก น กท องเท ยวจำนวนมากย งคงเด นทางมากราบไหว ขอพรพระพ ทธช นราช

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/54-stat/13341--245260-?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • กลับกรุงเทพฯล้นหมอชิตนับ5วันตายพุ่ง'260ศพ'
  ได ส งการให ปร บย ทธศาสตร การดำเน นงาน โดยถอดบทเร ยนและประเม นสถานการณ เน องจากม จำนวนยานพาหนะหลายแสนค นใช เส นทางหล กถนนม ตรภาพม งหน ากล บกร งเทพฯ จ งให เป ดช องทางพ เศษบร เวณทางข นเขาช วงป กธงช ย ว งน ำเข ยว พร อมกำช บให ม การประเม นสถานการณ ท ก 30 นาท ส วนสภาพการจราจรบนเส นทางหล กบร เวณ จ นครสวรรค ท งถนนพหลโยธ นท มาจาก จ พ ษณ โลก และถนนสายเอเช ยท มาจาก จ กำแพงเพชร การจราจรหนาแน นตลอดท งว น ทำให ช วงต วเม องนครสวรรค รถต ดยาวหลายก โลเมตร ตำรวจต องเร งระบายรถ เป ดช องทางพ เศษเพ อไม ให ต ดสะสม โดยเฉพาะช วงเช งสะพานเดชาต วงศ เพชรเกษมม อ บ ต เหต ต ดหน ก ท จ ช ยนาท สภาพการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 32 สายเอเช ย ม ปร มาณรถจากจ งหว ดทางภาคเหน อเด นทางเข ากร งเทพฯหนาแน นต อเน องตลอดท งว นเช นเด ยวก น และม ป ญหาการชะลอต วต ดสะสมจากส แยกหางน ำสาคร ท ายแถวยาวกว า 5 ก โลเมตร เจ าหน าท ตำรวจต องให ส ญญาณระบายรถขาล องคร งละ 5 นาท เพ อลดการต ดสะสม สำหร บเส นทางสายใต การจราจรบนถนนเพชรเกษมขาข น กทม จาก อ บางสะพานถ ง อ ห วห น จ ประจวบค ร ข นธ เป นระยะทาง 220 ก โลเมตร ม ปร มาณรถหนาแน นและการจราจรต ดข ดบร เวณทางร วมทางแยก และย งเก ดอ บ ต เหต รถชนท าย 5 ค น บร เวณถนนสายบายพาสปราณบ ร ชะอำ ม ผ บาดเจ บหลายราย ย งทำให การจราจรต ดข ดอย างหน ก อย ธยาใช 2พ นคนแก จราจร เวลา 14 30 น นายอภ ชาต โตด ลกเวชช ผ ว าราชการจ งหว ดพระนครศร อย ธยา เด นทางไปตรวจเย ยมการทำงานของเจ าหน าท อำนวยความสะดวกการจราจรท ด านตรวจ อ มหาราช และด านตรวจ อ บางปะห น ในเส นทางถนนสายเอเช ยขาเข ากร งเทพฯ พบว าการจราจรม รถยนต จำนวนมากจนต ดข ดยาวจนถ งวงแหวนบางปะห นช วงหล กก โลเมตรท 35 และย งม รถต ดสะสมถ งสะพานข ามแม น ำป าส กท อ บ อโพง อ นครหลวง บร เวณหล กก โลเมตรท 20 ท งน เน องจากม อ บ ต เหต ตรงเช งสะพานบ อโพง ทำให รถต ดสะสมยาวหลายส บก โลเมตร แต เม อรถว งผ านสะพานบ อโพงมาได แล วพบว าสามารถว งคล องต วด มากข น นายอภ ชาตกล าวว า ช วงเย นจนถ งกลางด กว นเด ยวก นน เช อว าการจราจรจะต ดข ดตรงวงแหวนบางปะอ น ซ งเป นจ ดบรรจบของถนนพหลโยธ นและถนนสายเอเช ย อย างไรก ตาม ใน 2 เส นทางน ได เพ มเจ าหน าท 2 000 นาย มาช วยอำนวยการจราจร พร อมต ดต งไฟฉ กเฉ นส แดงจำนวน 700 ช ด บนถนนสายหล ก เพ อเป ดกระต นเต อนระบบประสาทคนข บรถยนต ไม ให หล บใน ท องเท ยวเช ยงรายย งค กค ก อย างไรก ตาม ผ ส อข าวรายงานว า ในว นเด ยวก นน ย งม บรรยากาศการท องเท ยวค กค กในหลายพ นท อาท ท จ เช ยงราย ย งคงม น กท องเท ยวอย ส มผ สอากาศหนาวเย นเป นจำนวนมาก โดยช วงเช าว ดอ ณหภ ม ได 14 องศาเซลเซ ยส ส วนยอดดอยอ ณหภ ม ต ำกว า 10 องศาเซลเซ ยส ทำให แหล งท องเท ยวทางธรรมชาต หลายแห งย งได ร บความสนใจจากน กท องเท ยวเป นจำนวนมาก โดยเฉพาะท ดอยผาต ง ต ปอ อ เว ยงแก น ม น กท องเท ยวมารอชมความสวยงามของพระอาท ตย ข นก นต งแต เช าม ด เช นเด ยวก บท จ พ ษณ โลก น กท องเท ยวจำนวนมากย งคงเด นทางมากราบไหว ขอพรพระพ ทธช นราช พระค บ านค เม อง จ

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/54-stat/13340--5260?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ถ.มิตรภาพรถแน่นแห่เที่ยวปีใหม่!บขส.-รถไฟก็ล้นดอนเมืองคิวยาว
  อมเน นส ญญาณไฟจราจรส เข ยว เพ อเร งระบายรถช วงทางหล กให ผ านตลอด และเตร ยมเป ดช องทางพ เศษช วคราวให รถแล นสวนทางก นในบางจ ด รมว สธ ส งร กษาคนเจ บฟร ท โรงพยาบาลบางละม ง จ ชลบ ร นพ ร ชตะ ร ชตะนาว น รมว สาธารณส ข นำคณะตรวจเย ยมศ นย ร บแจ งเหต และส งการอ บ ต เหต ฉ กเฉ น กำช บให โรงพยาบาลในส งก ด โดยเฉพาะท อย ร มเส นทางหลวง เตร ยมท มแพทย ห องฉ กเฉ น ห องผ าต ด สำรองเล อดเพ มข นจากปกต ช วยเหล อประชาชนท แจ งผ านสายด วน 1669 หากเจ บป วยฉ กเฉ น สามารถร บการร กษาท โรงพยาบาลใกล เค ยง ท กส ทธ ร กษาได โดยไม ต องเส ยค าใช จ ายตามนโยบายเจ บป วยฉ กเฉ นมาตรฐานเด ยวของร ฐบาล นพ ว ฒ ไกร ศ กด ส รกานต นายแพทย สาธารณส ขจ งหว ดชลบ ร กล าวว า ส งท กโรงพยาบาลเพ มกำล งแพทย พยาบาลอย เวรอ กเท าต วตลอด 24 ช วโมง เตร ยมรถฉ กเฉ นรองร บอ บ ต เหต ตลอด 24 ช วโมง ขณะท ท มแพทย ก ช พพร อมรถพยาบาลต องว งถ งจ ดเก ดเหต ภายใน 10 นาท กบ นทร ฯ ส บล อเฉ ยวจยย ด บ2 จ ปราจ นบ ร ถนนสายส ว นทวงศ หร อสาย 304 กบ นทร บ ร นาด เก ดอ บ ต เหต บ อยคร ง โดยเฉพาะช วง ก ม 180 ต หนองก อ กบ นทร บ ร เป นถนน 4 เลน ถ งช วง ก ม 26 ท เป นถนน 2 เลนรถว งสวนทาง ปากทางเข าระหว างเขตอ ทยานแห งชาต ท บลาน และอ ทยานแห งชาต เขาใหญ มรดกโลก ต บ พราหมณ อ นาด จ ปราจ นบ ร การจราจรหนาแน นยาวกว า 10 ก ม รถเคล อนต วช า เม อถ งช วงเข าเขตอ ทยานฯได จ ดการเด นรถพ เศษ ให รถขาข นเขาเป นทางเด ยว ร ต ท ปกรณ ทองไพรว ลย ร อยเวร สภ กบ นทร บ ร จ ปราจ นบ ร ร บแจ งเก ดอ บ ต เหต รถส บล อเฉ ยวชนรถจ กรยานยนต ฮอนด า สก ป ส เข ยว บนถนนสายส วรรณศร หร อ 33 กบ นทร บ ร สระแก ว เส ยช ว ต 2 ราย ค อ ด ญ พนาวรรณ ซ ยเจร ญ อาย 14 ป และด ญ จ ราภรณ คำชาญ อาย 14 ป ท งค เป นน กเร ยนช น ม 2 และบาดเจ บสาห สอ ก 1 คนค อ ด ญ ประวรรณร ตน ปานแล อาย 13 ป นำส งร พ กบ นทร บ ร ประจวบฯฝนตก เก ดอ บ ต เหต จ ประจวบค ร ข นธ ตำรวจทางหลวงระดมกำล งเจ าหน าท และอาสาจราจรด แลน กท องเท ยวท เด นทางช วงป ใหม ม การปร บปร งผ วจราจรท เป นหล มเป นบ ออย างหน กใน อ ก ยบ ร และ อ เม องประจวบฯ รวมถ งเป ดช องทางพ เศษให รถสวนทางได ต ดส ญญาณไฟว บวาบ และป ายเต อนอ นตรายให ลดความเร ว อย างไรก ตาม หน วยก ภ ยบางสะพานน อยก ศลสงเคราะห แจ งว า ต งแต ช วงเช า เก ดฝนตกในพ นท อ บางสะพาน และ อ บางสะพานน อย ทำให ถนนล น เก ดอ บ ต เหต รถยนต ชนท ายก นหลายจ ด รถล นไหลลงข างทาง รถไฟหาดใหญ ต วเต มข ามป ท สถาน รถไฟช มทางหาดใหญ จ สงขลา ต งแต

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/54-stat/13332-2014-12-29-01-07-29?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ขนส่งมึนเดือนเดียวจับรถผิดกฎหมายกว่าหมื่นคัน
  ร บ การขนส งทางบกช วงว นท 17 พ ย 11 ธ ค 57 ม ผ กระทำผ ดท งส น 11 203 ราย โดยความผ ดส วนใหญ มาจากการม อ ปกรณ ส วนควบรถไม แข งแรง แก ไขสาระสำค ญต วรถ ไม ต ดเคร องหมาย และข บรถเร วเก นกำหนด ส วนรถโดยสารสาธารณะท จดทะเบ ยนตาม พ ร บ รถยนต สามารถจ บก มผ กระทำผ ดได 1 101 ราย โดยผ ฝ าฝ นม โทษเปร ยบเท ยบปร บต งแต 1 000 10 000 บาท และหากกระทำความผ ดซ ำซากม การเพ มโทษพ กใช และเพ กถอนใบอน ญาตอ กด วย นอกจากน กรมได จ ดเจ าหน าท ออกตรวจสอบสภาพรถโดย สารสาธารณะท กประเภทท ให บร การประชาชนในช วงป ใหม ในเขตกร งเทพฯ ปร มณฑล ตามสถานประกอบการ สถาน ขนส งผ โดยสาร จ ดจอดรถและจ ดเช อมต อรถสาธารณะท ม ผ ใช บร การหนาแน น โดยเน นตรวจสอบสภาพความม นคงแข งแรงและม อ ปกรณ ส วนควบครบถ วนถ กต องตามท กฎหมายกำหนด เพ อป องปรามและเข มงวดตรวจสอบผ ประกอบการ เจ าของรถและพน กงานข บรถสาธารณะท กประเภท ก อนนำรถออกให บร การประชาชนในช วงเทศกาลป 58 นายธ ระพงษ กล าวว า กรมได ย ำผ ประกอบการไม ปล อยให ผ ท ไม ม ใบอน ญาตข บรถท ถ กต องทำหน าท ข บรถโดยสารสาธารณะโดยเด ดขาด และกำช บพน กงานข บรถให ปฏ บ ต ตามกฎหมายโดยเคร งคร ด โดยเฉพาะการกระทำความผ ดท เก ยวข องก บความปลอดภ ยและท ม การร องเร ยนจำนวนมาก เช น การบรรท กผ โดยสารเก นจำนวนท น

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/54-stat/13330-2014-12-25-20-50-04?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive •