archive-org.com » ORG » I » ITS-THAILAND.ORG

Total: 431

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ขนส่งมึนเดือนเดียวจับรถผิดกฎหมายกว่าหมื่นคัน
  สถ ต การจ บก มดำเน นคด ผ ข บรถโดยสารสาธารณะ ท กระทำความผ ดตาม พ ร บ การขนส งทางบกช วงว นท 17 พ ย 11 ธ ค 57 ม ผ กระทำผ ดท งส น 11 203 ราย โดยความผ ดส วนใหญ มาจากการม อ ปกรณ ส วนควบรถไม แข งแรง แก ไขสาระสำค ญต วรถ ไม ต ดเคร องหมาย และข บรถเร วเก นกำหนด ส วนรถโดยสารสาธารณะท จดทะเบ ยนตาม พ ร บ รถยนต สามารถจ บก มผ กระทำผ ดได 1 101 ราย โดยผ ฝ าฝ นม โทษเปร ยบเท ยบปร บต งแต 1 000 10 000 บาท และหากกระทำความผ ดซ ำซากม การเพ มโทษพ กใช และเพ กถอนใบอน ญาตอ กด วย นอกจากน กรมได จ ดเจ าหน าท ออกตรวจสอบสภาพรถโดย สารสาธารณะท กประเภทท ให บร การประชาชนในช วงป ใหม ในเขตกร งเทพฯ ปร มณฑล ตามสถานประกอบการ สถาน ขนส งผ โดยสาร จ ดจอดรถและจ ดเช อมต อรถสาธารณะท ม ผ ใช บร การหนาแน น โดยเน นตรวจสอบสภาพความม นคงแข งแรงและม อ ปกรณ ส วนควบครบถ วนถ กต องตามท กฎหมายกำหนด เพ อป องปรามและเข มงวดตรวจสอบผ ประกอบการ เจ าของรถและพน กงานข บรถสาธารณะท กประเภท ก อนนำรถออกให บร การประชาชนในช วงเทศกาลป 58 นายธ ระพงษ กล าวว า กรมได ย ำผ ประกอบการไม ปล อยให ผ ท ไม ม ใบอน ญาตข บรถท ถ กต องทำหน าท ข บรถโดยสารสาธารณะโดยเด ดขาด และกำช บพน กงานข บรถให ปฏ บ ต ตามกฎหมายโดยเคร งคร ด โดยเฉพาะการกระทำความผ ดท เก ยวข องก

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/54-stat/13330-2014-12-25-20-50-04 (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • เมินเทคโนโลยีต่อภาษีรถ
  ยมส งส ด รองลงมาเป นการใช บร การร บชำระภาษ รถผ านช องทางเล อนล อ ต อภาษ โดยไม ต องลงจากรถ 50 602 ราย จ ดเก บภาษ รถได 85 ล านบาท และชำระภาษ รถ ท ห างสรรพส นค าบ กซ ในว นเสาร อาท ตย ในโครงการช อปให พอแล วต อภาษ อ ก 34 519 ราย จ ดเก บภาษ รถได ท งส น 45 ล านบาท ส วนการจ ายภาษ ท ศ นย บร การร วมคมนาคม เช งสะพานสมเด จพระเจ าตากส นท ให บร การท กว นจ นทร ศ กร ม ผ ใช บร การ 5 311 ราย จ ดเก บภาษ รถได ท งส น 6 2 ล านบาท ขณะท ชำระภาษ รถผ านระบบเทคโนโลย อ นท นสม ย เช น อ นเทอร เน ต www dlte serv in th อ ก 6 2 ล านบาท เช นเด ยวก บการให บร การผ านโทรศ พท ม อถ อ ไปรษณ ย รวมถ งการใช บร การผ านช องทางอ น ๆ ย งคงได ร บความน ยมน อย ป จจ บ นกรมการขนส งทางบกได ขยายช องทางการร บชำระภาษ รถให หลากหลายมากข น ท งโทรศ พท ม อถ อ อ นเทอร เน ต แต คนกร งเทพมหานครย งน ยมเล อกใช บร การต อภาษ ด วยต วเองท สำน กงานขนส งเป นหล ก รองลงมาการต อภาษ ในห างสรรพส นค า ก ได ร

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/13314-2014-12-22-07-46-01 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ตร.เข้ม6จอม-จับจริงได้แล้วอื้อ
  09 00 น ว นท 7 ต ค ท บก จร พล ต ต อด ลย ณรงค ศ กด รอง ผบช น พ ต อ อภ ส ทธ เม องเกษม รรท ผบก จร เป นประธานเป ดโครงการปฏ บ ต การบ งค บใช กฎหมายเคร งคร ด เด ดขาด โดยม เจ าหน าท ตำรวจ บก จร ร วมเป ดโครงการ พล ต ต อด ลย กล าวว า พล ต อ สมยศ พ มพ นธ ม วง ผบ ตร กำหนดนโยบายเก ยวก บการจราจรว า อำนวยการจ ดการจราจรอย างเป นระบบ ท นสม ย ปฏ บ ต หน าด วยความซ อส ตย ส จร ต โดยกำหนดประเด นการดำเน นการ 5 ประเด น ซ ง บช น ได กำหนดให ม พ ธ เป ดปฏ บ ต การบ งค บใช กฎหมาย เคร งคร ด เด ดขาด ข นในว นท 7 ต ค เป นต นไป มอบหมายให บก จร ออกปฏ บ ต บ งค บใช กฎหมายในพ นท ร บผ ดชอบ สน บสน นการปฏ บ ต ในพ นท ต างๆ และกำหนดให บก น 1 9 ปฏ บ ต ในพ นท ร บผ ดชอบท งหมด 88 สถาน ในการจ บก มผ กระทำผ ดตามมาตรา 5 จร ง และจ บจร ง 6 จอม ตามท ได กำหนดไว อย างต อเน องและเท าเท ยมก น สำหร บผลการปฏ บ ต

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/13189--6-- (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • เข้มจับรถตู้ป้ายดำพบโดนทั้งปรับทั้งจำพบยังหลงเหลือไม่ยอมขึ้นทะเบียนอีกเป็นร้อย
  ผลการจ บก มต งแต ว นท 21 ก ค 30 ก ย 2557 พบว า ม ผ กระทำความผ ดในข อหาข บรถไม ตรงตามประเภทท จดทะเบ ยนไว หร อย งไม ข นทะเบ ยนเป นป ายเหล องจำนวน 92 ราย ไม ม ใบอน ญาตข บข 54 ราย ซ งทางเจ าหน าท ตำรวจได ม การปร บตาม พ ร บ รถยนต 2522 ม โทษปร บไม เก น 2 000 บาท ท งน ภายหล งจากท ม การลงทะเบ ยนขอแผ นป ายส เหล องส นส ดไปแล วเม อว นท 29 ส ค โดยขณะน ย งคงม รถต หลายค นท อย ระหว างการขอทะเบ ยนน นทางกองบ ญชาการตำรวจนครบาล บช น ได มอบหมายงานจ บก มและด แลความเร ยบร อยให แก กองบ งค บการตำรวจจราจร บก จร และสน ในพ นท จ ดตรวจท ง 9 จ ด เป นผ บ งค บใช กฎหมายในกรณ ท ย งพบว าม ผ กระทำความผ ดก จะสามารถบ งค บใช กฎหมายได ท นท ท งน หากพบว าภายหล งจากการเป ดลงทะเบ ยนไปแล ว แต ย งพบรถต ป ายดำก จะดำเน นการตาม พ ร บ ขนส งทางบกม โทษจำค ก 5 ป ปร บต ง แต 20 000 100 000 บาท พล ต ต ฉ นทว ทย กล าวต อว า อย างไรก ตาม จากผลการสำรวจของมหาว ทยาล ยอ สส มช ญตลอดระยะเวลา 3 เด อน โดยเร มต งแต เด อน ก ค ก

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/13177-2014-10-06-03-00-23 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • BTSถึงเวลาทะลุ10บาท ปีนี้กำไรพุ่ง1.9พันล้าน ครึ่งปีแรกรายได้โตตามเป้า 5% งบQ2 แจ่ม!
  ดเร ยนช วงกลางเด อนส งหาคมท ผ านมา ซ งจะส งผลให เด อนก นยายนด ข น ขณะท รายได ช วงคร งป แรก เม ย ก ย น นคาดว าจะเต บโตกว า 5 จากช วงเด ยวก นของป ก อน ซ งถ อว าเป นไปตามท BTS ต งเป าไว ว าจะเต บโตท 5 8 และเป นระด บท น าพอใจหากประเม นจากสถานการณ ของประเทศในขณะน และม นใจว าช วงไตรมาส 3 ป 2557 2558 ต ค ธ ค ปร มาณผ โดยสารจะด ย งข น นายส รพงษ กล าวเพ มเต มถ งโครงการก อสร างรถไฟฟ าสายส เข ยวเหน อ หมอช ต สะพานใหม ค คต ว า ขณะน ย งไม ม การต ดต อมาจากการรถไฟฟ าขนส งมวลชนแห งประเทศไทย รฟม กรณ การร บงานเด นรถสายทางด งกล าว ซ งเบ องต นเห นว า รฟม ย งอย ระหว างการพ จารณาร ปแบบท เหมาะสมว าควรเจรจาก บเอกชนท ม เส นทางต อเช อมก นอย าง BTS เป ดประกวดราคา หร อ รฟม จะเด นรถเอง โดยว าจ างเอกชนมาร บงาน เช นเด ยวก บท กร งเทพมหานคร กทม ว าจ าง BTS เด นรถ ซ งย งไม ได ข อย ต บร ษ ทหล กทร พย เมย แบงก ก มเอ ง ประเทศไทย จำก ด มหาชน ระบ ว า เช อว าช วงไตรมาส 2 ป 2557 2558 BTS จะฟ นต วด ข นจากไตรมาส 1 ป 2557 2558 ซ งสาเหต สำค ญไม ใช เป นเพราะปร มาณผ โดยสารเต บโต เน องจากอ ตราผ โดยสารจะเต บโตแบบธรรมชาต ท 6 7 อย แล ว ประกอบก บรายได จากผ โดยสารจะต องนำส งเข ากองท นโครงสร างพ นฐาน BTSGIF แต ป จจ ยหล กท ช วยหน นรายได ของ BTS ค อ บร ษ ท ว จ ไอ โกลบอล ม เด ย จำก ด มหาชน หร อ VGI เพราะขณะน อ ตสาหกรรมโฆษณาฟ นต วอย างม น ยสำค ญ โดยเฉพาะส อนอกบ านท ฟ นต วด มาก หล งได ร บผลกระทบจากป ญหาการเม องภายในประเทศอย างร นแรง ท งน ช วงเด อนมกราคมท ผ านมาส อนอกบ านเก ดการหดต ว 21 ช

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/13147--bts10-19--5-q2-- (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • เมินเทคโนโลยีต่อภาษีรถ
  องทางเล อนล อ ต อภาษ โดยไม ต องลงจากรถ 50 602 ราย จ ดเก บภาษ รถได 85 ล านบาท และชำระภาษ รถ ท ห างสรรพส นค าบ กซ ในว นเสาร อาท ตย ในโครงการช อปให พอแล วต อภาษ อ ก 34 519 ราย จ ดเก บภาษ รถได ท งส น 45 ล านบาท ส วนการจ ายภาษ ท ศ นย บร การร วมคมนาคม เช งสะพานสมเด จพระเจ าตากส นท ให บร การท กว นจ นทร ศ กร ม ผ ใช บร การ 5 311 ราย จ ดเก บภาษ รถได ท งส น 6 2 ล านบาท ขณะท ชำระภาษ รถผ านระบบเทคโนโลย อ นท นสม ย เช น อ นเทอร เน ต www dlte serv in th อ ก 6 2 ล านบาท เช นเด ยวก บการให บร การผ านโทรศ พท ม อถ อ ไปรษณ ย รวมถ งการใช บร การผ านช องทางอ น ๆ ย งคงได ร บความน ยมน อย ป จจ บ นกรมการขนส งทางบกได ขยายช องทางการร บชำระภาษ รถให หลากหลายมากข น ท งโทรศ พท ม อถ อ อ นเทอร เน ต แต คนกร งเทพมหานครย งน ยมเล อกใช บร การต อภาษ ด วยต วเองท สำน กงานขนส งเป นหล ก รองลงมาการต อภาษ ในห างสรรพส นค า ก ได ร บความน ยมเช นก น เพราะม การเป ดให บร การท บ

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/54-stat/13314-2014-12-22-07-46-01?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ตร.เข้ม6จอม-จับจริงได้แล้วอื้อ
  บการจราจรว า อำนวยการจ ดการจราจรอย างเป นระบบ ท นสม ย ปฏ บ ต หน าด วยความซ อส ตย ส จร ต โดยกำหนดประเด นการดำเน นการ 5 ประเด น ซ ง บช น ได กำหนดให ม พ ธ เป ดปฏ บ ต การบ งค บใช กฎหมาย เคร งคร ด เด ดขาด ข นในว นท 7 ต ค เป นต นไป มอบหมายให บก จร ออกปฏ บ ต บ งค บใช กฎหมายในพ นท ร บผ

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/54-stat/13189--6--?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • เข้มจับรถตู้ป้ายดำพบโดนทั้งปรับทั้งจำพบยังหลงเหลือไม่ยอมขึ้นทะเบียนอีกเป็นร้อย
  ม ผ กระทำความผ ดในข อหาข บรถไม ตรงตามประเภทท จดทะเบ ยนไว หร อย งไม ข นทะเบ ยนเป นป ายเหล องจำนวน 92 ราย ไม ม ใบอน ญาตข บข 54 ราย ซ งทางเจ าหน าท ตำรวจได ม การปร บตาม พ ร บ รถยนต 2522 ม โทษปร บไม เก น 2 000 บาท ท งน ภายหล งจากท ม การลงทะเบ ยนขอแผ นป ายส เหล องส นส ดไปแล วเม อว นท 29 ส ค โดยขณะน ย งคงม รถต หลายค นท อย ระหว างการขอทะเบ ยนน นทางกองบ ญชาการตำรวจนครบาล บช น ได มอบหมายงานจ บก มและด แลความเร ยบร อยให แก กองบ งค บการตำรวจจราจร บก จร และสน ในพ นท จ ดตรวจท ง 9 จ ด เป นผ บ งค บใช กฎหมายในกรณ ท ย งพบว าม ผ กระทำความผ ดก จะสามารถบ งค บใช กฎหมายได ท นท ท งน หากพบว าภายหล งจากการเป ดลงทะเบ ยนไปแล ว แต ย งพบรถต ป ายดำก จะดำเน นการตาม พ ร บ ขนส งทางบกม โทษจำค ก 5 ป ปร บต ง แต 20 000 100 000 บาท พล ต ต ฉ นทว ทย กล าวต อว า อย างไรก ตาม จากผลการสำรวจของมหาว ทยาล ยอ สส มช ญตลอดระยะเวลา 3 เด อน โดยเร มต งแต เด อน ก ค ก ย ในการจ ดระเบ ยบรถต ท ผ านมาพบว าประชาชนม ความพ งพอใจต อการจ ดระเบ ยบรถต สาธารณะ จากคะแนนเต

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/54-stat/13177-2014-10-06-03-00-23?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive •