archive-org.com » ORG » I » ITS-THAILAND.ORG

Total: 431

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • BTSถึงเวลาทะลุ10บาท ปีนี้กำไรพุ่ง1.9พันล้าน ครึ่งปีแรกรายได้โตตามเป้า 5% งบQ2 แจ่ม!
  ช วงคร งป แรก เม ย ก ย น นคาดว าจะเต บโตกว า 5 จากช วงเด ยวก นของป ก อน ซ งถ อว าเป นไปตามท BTS ต งเป าไว ว าจะเต บโตท 5 8 และเป นระด บท น าพอใจหากประเม นจากสถานการณ ของประเทศในขณะน และม นใจว าช วงไตรมาส 3 ป 2557 2558 ต ค ธ ค ปร มาณผ โดยสารจะด ย งข น นายส รพงษ กล าวเพ มเต มถ งโครงการก อสร างรถไฟฟ าสายส เข ยวเหน อ หมอช ต สะพานใหม ค คต ว า ขณะน ย งไม ม การต ดต อมาจากการรถไฟฟ าขนส งมวลชนแห งประเทศไทย รฟม กรณ การร บงานเด นรถสายทางด งกล าว ซ งเบ องต นเห นว า รฟม ย งอย ระหว างการพ จารณาร ปแบบท เหมาะสมว าควรเจรจาก บเอกชนท ม เส นทางต อเช อมก นอย าง BTS เป ดประกวดราคา หร อ รฟม จะเด นรถเอง โดยว าจ างเอกชนมาร บงาน เช นเด ยวก บท กร งเทพมหานคร กทม ว าจ าง BTS เด นรถ ซ งย งไม ได ข อย ต บร ษ ทหล กทร พย เมย แบงก ก มเอ ง ประเทศไทย จำก ด มหาชน ระบ ว า เช อว าช วงไตรมาส 2 ป 2557 2558 BTS จะฟ นต วด ข นจากไตรมาส 1 ป 2557 2558 ซ งสาเหต สำค ญไม ใช เป นเพราะปร มาณผ โดยสารเต บโต เน องจากอ ตราผ โดยสารจะเต บโตแบบธรรมชาต ท 6 7 อย แล ว ประกอบก บรายได จากผ โดยสารจะต องนำส งเข ากองท นโครงสร างพ นฐาน BTSGIF แต ป จจ ยหล กท ช วยหน นรายได ของ BTS ค อ บร ษ ท ว จ ไอ โกลบอล ม เด ย จำก ด มหาชน หร อ VGI เพราะขณะน อ ตสาหกรรมโฆษณาฟ นต วอย างม น ยสำค ญ โดยเฉพาะส อนอกบ านท ฟ นต วด มาก หล งได ร บผลกระทบจากป ญหาการเม องภายในประเทศอย างร นแรง ท งน ช วงเด อนมกราคมท ผ านมาส อนอกบ านเก ดการหดต ว 21 ช วงเด อนม นาคม เมษายนหดต วถ ง 50 แต เด อนส งหาคมหดต วลดลงเหล อแค 8 ด งน นภาพรวมรายได

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/54-stat/13147--bts10-19--5-q2--?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • คอลัมน์ จับประเด็น: ยอดร้องเรียนแท็กซี่ไม่รับผู้โดยสารยังพุ่ง
  นยายน พ ศ 2557 นายอ ฌษไธค ร ตนด ลก ณ ภ เก ต อธ บด กรมการขนส งทางบก เป ดเผยว า เด อน ต ค 56 ส ค 57 เร องร องเร ยนการให บร การรถแท กซ ส วนใหญ ย งเป นความผ ดการปฏ เสธไม ร บ ผ โดยสาร 11 340 ราย แสดงก ร ยาวาจาไม ส ภาพ 4 304 ราย ข บรถประมาทน าหวาดเส ยว 3 641 ราย ไม ใช มาตรค าโดยสาร 2 217

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/54-stat/13144-2014-09-23-01-06-00?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • กทม.ขอเวลาอีก15ปีลดเป้าใช้รถยนต์30%
  า กทม ต งเป าหมายลดจำนวนการเด นทางด วยรถยนต ส วนบ คคลในอ ก 15 ป ข างหน า หร อป 2572 ให เหล อเพ ยง 30 และเพ มส ดส วนการเด นทางด วยระบบรางให เพ มข นเป น 27 20 ซ งรวมถ งระบบขนส งมวลชนอ นๆ เช น รถเมล เร อ ให เป น24 90 ท งน จากข อม ลของกรมการขนส งทางบก พบว า สถ ต รถจดทะเบ ยนสะสมในเขตกร งเทพฯ และรถจดทะเบ ยนใหม ป 2557 ต งแต เด อน ม ค ส ค ม จำนวน 6 แสนค นส วนจำนวนรถท จดทะเบ ยนสะสม ณ ส นเด อน ส ค ม ถ ง 8 5 ล านค น ขณะเด ยวก นข อม ลจากสำน กการจราจรและขนส งพบว า ป จจ บ นถนนหล กใน กทม ม ความเร วเฉล ย 26 กม ชม โดยเฉพาะ ถนนส ข มว ทม ความเร วต ำส ดเท าก บ 13 กม ชม ด าน นายจ มพล สำเภาพล รองผ ว าฯกทม เป นประธานการประช มแนวด ง ร วมก บผ อำนวยสำน กการโยธา และห วหน าฝ ายโยธาท ง 50 เขต โดยท ประช มรายงานความค บหน าการต ดต งไฟฟ าส องสว างในพ นท เส ยง จำนวน 2 หม นดวง ซ งต งแต เม ย 2556 ก ค 2557 ม การต ดต งไปแล ว9 812 ดวง ค ดเป น 49 รวมท งซ อมไฟฟ าส องสว างท ด

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/13106--1530 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • คอลัมน์ 4มุมเมือง: ยอดรถ กทม. ปี 57 ทะลุ 8.5 ล้านคัน
  30 และเพ มส ดส วนเด นทางด วยระบบรางให เพ มข นเป น 27 20 ซ งรวมถ งระบบขนส งมวลชนอ นๆ ให เป น 24 90 ข อม ลกรมการขนส งทางบกพบ ม สถ ต รถจดทะเบ ยนสะสมในกทม และรถจดทะเบ ยนใหม ป 57 ต งแต ม ค ส ค 57 จำนวน 608 318 ค น จำนวนรถท จดทะเบ ยนสะสม ณ ว นท 31 ส ค 57 จำนวน 8 551 847 ค นโดยป 56 รถจดทะเบ ยนใหม ม มากกว า

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/13105---4----57--85-- (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • กทม.แจงดึงเอกชนร่วม'จอดแล้วจร'ชูลดภาษีโรงเรือนแลกบริการที่จอดรถแก้จราจร
  อข าย 46 เคร อข าย ประกอบด วย หน วยงานภาคร ฐ 18 แห ง เอกชน 26 แห ง มหาว ทยาล ย 24 แห ง สมาคมท เก ยวข อง เข าร วมเสวนา นายมาน ตกล าวว า สำน กการคล ง สนค กทม ม โครงการสร างแรงจ งใจให ภาคเอกชนเข าร วมให การสน บสน นจ ดจอดแล วจร โดยใช ระบบ Corporate Social Responsibility CSR ซ งถ อเป นการร บผ ดชอบส งคมและส งแวดล อม โดยการให บร การประชาชน ซ งกทม ได เพ มแรงจ งใจเพ อให ภาคเอกชนเข าร วมโดยการลดภาษ โรงเร อนในอ ตราท ต ำกว ากำหนด อย างไรก ตามการแก ไขป ญหาจราจรเช งระบบท กภาคส วนต องม ส วนร วม จ งได เช ญผ ประกอบการ เข าให การสน บสน นจ ดจอดแล วจร เพ อเช อมระบบขนส งมวลชนสาธารณะ ซ งคาดว าป 2560 เม อระบบขนส งมวลชนเสร จสมบ รณ รวมท งเจ าหน าท ตำรวจจราจรบ งค บใช กฎหมายอย างจร งจ ง จะลดปร มาณรถยนต บนท องถนนได ถ ง 50 เปอร เซ นต จากผลสำรวจระบ ความต องการเด นทางในกร งเทพฯ มากกว า 17 ล านเท ยวต อคนต อว น และคาดว าภายในป 2464 จะม แนวโน มเพ มข นเป น 26 2 ล านเท ยวต อคนต อว น ส งผลให รถยนต เป นต วเล อกลำด บต นๆ ในการเด นทาง โดยจำนวนรถยนต ท จดทะเบ ยนสะสมในพ นท กทม ต งแต ป 2555 เด อนม ย 2557

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/13078-2014-09-05-08-25-02 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ประชาชนถูกใจรถเคลื่อนที่รับสอบใบขับขี่
  พร อมเผยประชาชนพ งพอใจในบร การถ งร อยละ 96 62 นายอ รษไธค ร ตนด ลก ณ ภ เก ต อธ บด กรมการขนส งทางบก เป ดเผยว า จากการท กรมการขนส งทางบก ได จ ดรถโมบายออกให บร การด านใบอน ญาตข บรถ ด วยระบบ E exam แก ประชาชนในท องถ นห างไกลท วประเทศเพ อประหย ดและไม ต องเด นทางเข ามาท สำน กงานขนส ง มาต งแต ป 2552 น น เฉพาะเด อนต ลาคม 2556 ว นท 30 ม ถ นายน 2557 ได ออกหน วยบร การประชาชนจำนวนท งส น 808 คร ง ม ประชาชนมาใช บร การจำนวน 73 080 ราย ซ งจากการสำรวจการใช บร การของประชาชน ปรากฏว า ประชาชนม ความพ งพอใจในการใช บร การโครงการน ปร มาณส ง ค ดเป นร อยละ 96 62 โครงการออกหน วยให บร การรถโมบาย E exam น เป นมาตรการอำนวยความสะดวกแก ประชาชนท อาศ ยอย ในแหล งช มชนห างไกล ให ได ร บความสะดวกในการขอร บใบอน ญาต ข บรถไม ต องไปต ดต อท สำน กงาน ด วยมาตรฐานเด ยวก น โดยต องทดสอบข อเข ยนจำนวน 50 ข อ ต องทำได 45 ข อจ งถ อว าผ านการทดสอบ ผ ขอร บใบอน ญาตข บรถใหม ท กรายจะต องผ านการทดสอบสมรรถภาพร างกาย และเข าร บการอบรมความร เก ยวก บกฎจราจร มารยาทในการข บรถ และว น ยในการข บข ท ปลอดภ ยเป นเวลา 4 ช วโมงก อนเข าทดสอบข อเข ยนด วยระบบ E exam ซ งเป นระบบการทดสอบด วยอ เล กทรอน กส

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/13017-2014-08-25-22-54-40 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • กทม.ขอเวลาอีก15ปีลดเป้าใช้รถยนต์30%
  15 ป ข างหน า หร อป 2572 ให เหล อเพ ยง 30 และเพ มส ดส วนการเด นทางด วยระบบรางให เพ มข นเป น 27 20 ซ งรวมถ งระบบขนส งมวลชนอ นๆ เช น รถเมล เร อ ให เป น24 90 ท งน จากข อม ลของกรมการขนส งทางบก พบว า สถ ต รถจดทะเบ ยนสะสมในเขตกร งเทพฯ และรถจดทะเบ ยนใหม ป 2557 ต งแต เด อน ม ค ส ค ม จำนวน 6 แสนค นส วนจำนวนรถท จดทะเบ ยนสะสม ณ ส นเด อน ส ค ม ถ ง 8 5 ล านค น ขณะเด ยวก นข อม ลจากสำน กการจราจรและขนส งพบว า ป จจ บ นถนนหล กใน กทม ม ความเร วเฉล ย 26 กม ชม โดยเฉพาะ ถนนส ข มว ทม ความเร วต ำส ดเท าก บ 13 กม ชม ด าน นายจ มพล สำเภาพล รองผ ว าฯกทม เป นประธานการประช มแนวด ง ร วมก บผ อำนวยสำน กการโยธา และห วหน าฝ ายโยธาท ง 50 เขต โดยท ประช มรายงานความค บหน าการต ดต งไฟฟ าส องสว างในพ นท เส ยง จำนวน 2 หม นดวง ซ งต งแต เม ย 2556 ก ค 2557 ม การต ดต งไปแล ว9 812 ดวง ค ดเป น 49 รวมท งซ อมไฟฟ าส องสว างท ด บบนสะพานลอย 4 137 ดวง ขณะท ในส วนของการปร บปร งทางเท าให ได

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/54-stat/13106--1530?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • คอลัมน์ 4มุมเมือง: ยอดรถ กทม. ปี 57 ทะลุ 8.5 ล้านคัน
  งระบบขนส งมวลชนอ นๆ ให เป น 24 90 ข อม ลกรมการขนส งทางบกพบ ม สถ ต รถจดทะเบ ยนสะสมในกทม และรถจดทะเบ ยนใหม ป 57 ต งแต ม ค ส ค 57 จำนวน 608 318 ค น จำนวนรถท จดทะเบ ยนสะสม ณ ว นท 31 ส ค 57 จำนวน 8 551 847 ค นโดยป 56 รถจดทะเบ ยนใหม ม มากกว า 1 ล านค น จดทะเบ ยนสะสมท งป 8 216 859 ค น ข อม ลสำน

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/54-stat/13105---4----57--85--?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive •