archive-org.com » ORG » I » ITS-THAILAND.ORG

Total: 431

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • กทม.แจงดึงเอกชนร่วม'จอดแล้วจร'ชูลดภาษีโรงเรือนแลกบริการที่จอดรถแก้จราจร
  เอกชน 26 แห ง มหาว ทยาล ย 24 แห ง สมาคมท เก ยวข อง เข าร วมเสวนา นายมาน ตกล าวว า สำน กการคล ง สนค กทม ม โครงการสร างแรงจ งใจให ภาคเอกชนเข าร วมให การสน บสน นจ ดจอดแล วจร โดยใช ระบบ Corporate Social Responsibility CSR ซ งถ อเป นการร บผ ดชอบส งคมและส งแวดล อม โดยการให บร การประชาชน ซ งกทม ได เพ มแรงจ งใจเพ อให ภาคเอกชนเข าร วมโดยการลดภาษ โรงเร อนในอ ตราท ต ำกว ากำหนด อย างไรก ตามการแก ไขป ญหาจราจรเช งระบบท กภาคส วนต องม ส วนร วม จ งได เช ญผ ประกอบการ เข าให การสน บสน นจ ดจอดแล วจร เพ อเช อมระบบขนส งมวลชนสาธารณะ ซ งคาดว าป 2560 เม อระบบขนส งมวลชนเสร จสมบ รณ รวมท งเจ าหน าท ตำรวจจราจรบ งค บใช กฎหมายอย างจร งจ ง จะลดปร มาณรถยนต บนท องถนนได ถ ง 50 เปอร เซ นต จากผลสำรวจระบ ความต องการเด นทางในกร งเทพฯ มากกว า 17 ล านเท ยวต อคนต อว น และคาดว าภายในป 2464 จะม แนวโน มเพ มข นเป น 26 2 ล านเท ยวต อคนต อว น ส งผลให รถยนต เป นต วเล อกลำด บต นๆ ในการเด นทาง โดยจำนวนรถยนต ท จดทะเบ ยนสะสมในพ นท กทม ต งแต ป 2555 เด อนม ย 2557 เพ มข นอย างต อเน อง ซ งป 2555 ม 7 523 381 ค

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/54-stat/13078-2014-09-05-08-25-02?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • ประชาชนถูกใจรถเคลื่อนที่รับสอบใบขับขี่
  ตนด ลก ณ ภ เก ต อธ บด กรมการขนส งทางบก เป ดเผยว า จากการท กรมการขนส งทางบก ได จ ดรถโมบายออกให บร การด านใบอน ญาตข บรถ ด วยระบบ E exam แก ประชาชนในท องถ นห างไกลท วประเทศเพ อประหย ดและไม ต องเด นทางเข ามาท สำน กงานขนส ง มาต งแต ป 2552 น น เฉพาะเด อนต ลาคม 2556 ว นท 30 ม ถ นายน 2557 ได ออกหน วยบร การประชาชนจำนวนท งส น 808 คร ง ม ประชาชนมาใช บร การจำนวน 73 080 ราย ซ งจากการสำรวจการใช บร การของประชาชน ปรากฏว า ประชาชนม ความพ งพอใจในการใช บร การโครงการน ปร มาณส ง ค ดเป นร อยละ 96 62 โครงการออกหน วยให บร การรถโมบาย E exam น เป นมาตรการอำนวยความสะดวกแก ประชาชนท อาศ ยอย ในแหล งช มชนห างไกล ให ได ร บความสะดวกในการขอร บใบอน ญาต ข บรถไม ต องไปต ดต อท สำน กงาน ด วยมาตรฐานเด ยวก น โดยต องทดสอบข อเข ยนจำนวน 50 ข อ ต องทำได 45 ข อจ งถ อว าผ านการทดสอบ ผ ขอร บใบอน ญาตข บรถใหม ท กรายจะต องผ านการทดสอบสมรรถภาพร างกาย และเข าร บการอบรมความร เก ยวก บกฎจราจร มารยาทในการข บรถ และว น ยในการข บข ท ปลอดภ ยเป นเวลา 4 ช วโมงก อนเข าทดสอบข อเข ยนด วยระบบ E exam ซ งเป นระบบการทดสอบด วยอ เล กทรอน กส ท โปร งใส ตรวจสอบได และทราบผลท นท ผ ผ านการทดสอบข อเข ยนด

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/54-stat/13017-2014-08-25-22-54-40?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ตร.ล็อกล้อวันแรกได้ผลถนนโล่ง
  วประเทศ โดยสามารถล อกล อรถ 1 798 ค น แบ งเป นในพ นท บช น 869 ค น บช ภ 1 รวม 207 ค น บช ภ 2 รวม 324 ค น บช ภ 4 รวม 100 ค น บช ภ 7 รวม 80 ค น บช ภ 8 รวม 68 ค น และบช ภ 9รวม 150 ค น ส วน บช ภ 3 5 และ 6 ย งไม ได รายงานยอดรวมเข

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/54-stat/12992-2014-08-19-02-12-34?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ดันส่งออกยานยนต์-ชิ้นส่วนโต10%
  า นางน นทว ลย ศก นต นาค อธ บด กรมส งเสร มการค าระหว างประเทศ เป ดเผยว า กรมย งคงต วเลขเป าหมายการส งออกส นค ายานยนต ป น ไว ท 10 ม ลค า 20 582 43 ล านเหร ยญสหร ฐ เช นเด ยวก บส นค าช นส วนและอ ปกรณ ยานยนต ขยายต ว 10 ม ลค า 13 183 94 ล านเหร ยญสหร ฐ เน องจากแนวโน มอ ตสาห กรรมยานยนต ม ท ศทางด ข น จากมาตรการกระต นเศรษฐก จ และการท คณะกรรมการส งเสร มการลงท น บอร ดบ โอไอ เร มอน ม ต โครงการต างๆ ท ค างอย โดยเฉพาะในกล มยานยนต ท ม การอน ม ต โครงการมาแล วกว า 1 แสนล านบาท และหากโครงการอ โคคาร 2 แล วเสร จ จะช วยให ตลาดยานยนต ค กค กมากข น ไทยย งเป นประเทศน าลงท นอ นด บ 1 ของอาเซ ยนท ชาวต างชาต ให ความสนใจ จากการม แรงงานฝ ม อท ม ค ณภาพได มาตรฐาน ความเป นศ นย กลางของระบบการขนส งโลจ สต กส ไปย งต างประเทศ โดยเฉพาะหากภาคร ฐจ ดต งศ นย ทดสอบทางว ศวกรรม เพ อช วยเหล อผ ประกอบการด านช นส วนรายย อย ส งเสร มการผล ตช นส วนส งออกให ได มาตรฐานโลกต อไป จะสน บสน นให การส งออกเพ มข นมาก นางน นทว ลย กล าว ป 2557 ไทยม เป าหมายการผล ตรถยนต ประมาณ 2 2 ล านค น

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/12980---10 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • 'ยานยนต์'ส่งออกพุ่ง
  582 43 ล านเหร ยญสหร ฐ เช นเด ยวก บการส งออกส นค าช นส วนและอ ปกรณ ยานยนต ม ลค า 13 183 94 ล านเหร ยญสหร ฐ เน องจากแนวทางของอ ตสาหกรรมยานยนต ม ท ศทางด ข น การท บอร ดบ โอไอเร มอน ม ต โครงการต างๆ ท ค างอย โดยเฉพาะในกล มยานยนต ท ม การอน ม ต โครงการมาแล วกว าแสนล าน และหากโครงการอ โคคาร 2 แล วเสร จจะช วยให ตลาดยานยนต ค กค กมากข น

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/12978-2014-08-13-22-43-14 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • รถใช้ไฟฟ้าในกรุงมีแค่20คัน
  ช วยผ ว าการการไฟฟ านครหลวง กฟน เป ดเผยว า ขณะน กฟน ม สถาน ชาร จก งสเตช นสำหร บชาร จแบตให แก รถยนต พล งงานไฟฟ าท วพ นท กร งเทพมหานครท งหมด 10 แห ง แต ประชาชนส วนมากไม ค อยน ยมใช บร การเน องจากว าขณะน ท วกร งเทพฯม รถไฟฟ าท ข นทะเบ ยนก บกรมการขนส งทางบกเพ ยง 20 ค นเท าน น สำหร บสาเหต ท ม ประชาชนน ยมรถไฟฟ าน อย เป นเพราะรถในล กษณะด งกล าวม ราคาส งซ งราคาจะอย ท ประมาณ ค นละ 3 ล านบาท ด งน นกฟน จ งย งไม ม โครงการท จะขยายสถาน เพราะจะต องด ท ศทางในอนาคตว ารถประเภทน จะได ร บความน ยมหร อไม แต โดยปกต ประชาชนก ม กจะน ยมรถยนต ญ ป นท ใช น ำม นเป นเช อเพล งเพราะม ราคาถ กกว า นายร ตนโรจน กล าวต อว า สำหร บในพ นท กร งเทพมหานครตนเห นว าม ความเหมาะสมอย างย งท จะนำรถท ใช เช อเพล งไฟฟ ามา ว ง เพราะรถล กษณะน จะช วยลดมลพ ษ ซ งเหมาะก บกร งเทพฯท ม การจราจรหนาแน น อ กท งจะช วยประหย ดค าใช จ ายมากกว าใช น ำม นหร อแก สชน ดต าง ๆ โดยหากใช รถยนต ท เต มแก สเอ นจ ว หร อซ เอ นจ จะสามารถประหย ด ได ถ ง 66 สตางค ต อก โลเมตร แต หากรถท ใช น ำม นเบนซ

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/12977--20 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • กรมขนส่งทางบกกุมขมับปราบแท็กซี่ห่วยครึ่งปีแรกยอดร้องเรียนพุ่ง 1.5 หมื่นราย!
  มครองผ โดยสารรถสาธารณะ 1584 ตาม พ ร บ รถยนต ในช วง 6 เด อนแรกของป 57 ม ค ม ย 57 ม ท งส น 15 632 ราย ความผ ดส วนใหญ ได แก การปฏ เสธไม ร บผ โดยสาร 5 315 ราย แสดงก ร ยาวาจาไม ส ภาพ 2 261 ราย ข บรถประมาทน าหวาดเส ยว 1 823 ราย ไม ส งผ โดยสารตามท ตกลง 1 543 ราย และไม ใช มาตรค าโดยสาร 1 100 ราย โดยกรมการขนส งทางบกได เร ยกต วผ กระทำผ ดมาสอบสวนข อเท จจร งและเปร ยบเท ยบแล ว 13 247 ราย ค ดเป น 84 74 ท เหล ออย ระหว างเร ยกต วมาสอบสวนเพ อเปร ยบเท ยบปร บต อไป โดยม โทษปร บส งส ดไม เก น 1 000 บาท นอกจากน ม การร องเร ยนรถบร การสาธารณะประเภทอ นตามกฎหมายว าด วยการขนส งทางบกในช วง 6 เด อนแรก ม 6 854 ราย ความผ ดส วนใหญ ค อ ข บรถประมาทหวาดเส ยว 2 217 ราย ไม หย ดร บ ส งผ โดยสารท ป ายรถระจำทาง 1 035 ราย แสดงก ร ยาวาจาไม ส ภาพ 1 028 ราย ให ผ โดยสารลงก อนถ งจ ดหมาย 368 ราย ความผ ดน ม โทษปร บไม เก น 5 000 บาท นอกจากน ได ร บเร องร องเร ยนการเก บค าโดยสารเก นอ ตราท กำหนด 276 ราย ซ งเป นความผ ดท ม โทษปร บไม

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/12922---15-- (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ดันส่งออกยานยนต์-ชิ้นส่วนโต10%
  งเสร มการค าระหว างประเทศ เป ดเผยว า กรมย งคงต วเลขเป าหมายการส งออกส นค ายานยนต ป น ไว ท 10 ม ลค า 20 582 43 ล านเหร ยญสหร ฐ เช นเด ยวก บส นค าช นส วนและอ ปกรณ ยานยนต ขยายต ว 10 ม ลค า 13 183 94 ล านเหร ยญสหร ฐ เน องจากแนวโน มอ ตสาห กรรมยานยนต ม ท ศทางด ข น จากมาตรการกระต นเศรษฐก จ และการท คณะกรรมการส งเสร มการลงท น บอร ดบ โอไอ เร มอน ม ต โครงการต างๆ ท ค างอย โดยเฉพาะในกล มยานยนต ท ม การอน ม ต โครงการมาแล วกว า 1 แสนล านบาท และหากโครงการอ โคคาร 2 แล วเสร จ จะช วยให ตลาดยานยนต ค กค กมากข น ไทยย งเป นประเทศน าลงท นอ นด บ 1 ของอาเซ ยนท ชาวต างชาต ให ความสนใจ จากการม แรงงานฝ ม อท ม ค ณภาพได มาตรฐาน ความเป นศ นย กลางของระบบการขนส งโลจ สต กส ไปย งต างประเทศ โดยเฉพาะหากภาคร ฐจ ดต งศ นย ทดสอบทางว ศวกรรม เพ อช วยเหล อผ ประกอบการด านช นส วนรายย อย ส งเสร มการผล ตช นส วนส งออกให ได มาตรฐานโลกต อไป จะสน บสน นให การส งออกเพ มข นมาก นางน นทว ลย กล าว ป 2557 ไทยม เป าหมายการผล ตรถยนต ประมาณ 2 2 ล านค น เป นการผล ตเพ อการส งออก 1 2 ล านค น

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/54-stat/12980---10?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive •