archive-org.com » ORG » I » ITS-THAILAND.ORG

Total: 431

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 'ยานยนต์'ส่งออกพุ่ง
  บการส งออกส นค าช นส วนและอ ปกรณ ยานยนต ม ลค า 13 183 94 ล านเหร ยญสหร ฐ เน องจากแนวทางของอ ตสาหกรรมยานยนต ม ท ศทางด ข น การท บอร ดบ โอไอเร มอน ม ต โครงการต างๆ ท ค างอย โดยเฉพาะในกล มยานยนต ท ม การอน ม ต โครงการมาแล วกว าแสนล าน และหากโครงการอ โคคาร 2 แล วเสร จจะช วยให ตลาดยานยนต ค กค กมากข น ไทยย งเป นประเทศน าลงท นอ นด บ 1 ของอาเซ

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/54-stat/12978-2014-08-13-22-43-14?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • รถใช้ไฟฟ้าในกรุงมีแค่20คัน
  ค นละ 3 ล านบาท ด งน นกฟน จ งย งไม ม โครงการท จะขยายสถาน เพราะจะต องด ท ศทางในอนาคตว ารถประเภทน จะได ร บความน ยมหร อไม แต โดยปกต ประชาชนก ม กจะน ยมรถยนต ญ ป นท ใช น ำม นเป นเช อเพล งเพราะม ราคาถ กกว า นายร ตนโรจน กล าวต อว า สำหร บในพ นท กร งเทพมหานครตนเห นว าม ความเหมาะสมอย างย งท จะนำรถท ใช เช อเพล งไฟฟ ามา ว ง เพราะรถล กษณะน จะช

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/54-stat/12977--20?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • กรมขนส่งทางบกกุมขมับปราบแท็กซี่ห่วยครึ่งปีแรกยอดร้องเรียนพุ่ง 1.5 หมื่นราย!
  ค ม ย 57 ม ท งส น 15 632 ราย ความผ ดส วนใหญ ได แก การปฏ เสธไม ร บผ โดยสาร 5 315 ราย แสดงก ร ยาวาจาไม ส ภาพ 2 261 ราย ข บรถประมาทน าหวาดเส ยว 1 823 ราย ไม ส งผ โดยสารตามท ตกลง 1 543 ราย และไม ใช มาตรค าโดยสาร 1 100 ราย โดยกรมการขนส งทางบกได เร ยกต วผ กระทำผ ดมาสอบสวนข อเท จจร งและเปร ยบเท ยบแล ว 13 247 ราย ค ดเป น 84 74 ท เหล ออย ระหว างเร ยกต วมาสอบสวนเพ อเปร ยบเท ยบปร บต อไป โดยม โทษปร บส งส ดไม เก น 1 000 บาท นอกจากน ม การร องเร ยนรถบร การสาธารณะประเภทอ นตามกฎหมายว าด วยการขนส งทางบกในช วง 6 เด อนแรก ม 6 854 ราย ความผ ดส วนใหญ ค อ ข บรถประมาทหวาดเส ยว 2 217 ราย ไม หย ดร บ ส งผ โดยสารท ป ายรถระจำทาง 1 035 ราย แสดงก ร ยาวาจาไม ส ภาพ 1 028 ราย ให ผ โดยสารลงก อนถ งจ ดหมาย 368 ราย ความผ ดน ม โทษปร บไม เก น 5 000 บาท นอกจากน ได ร บเร องร องเร ยนการเก บค าโดยสารเก นอ ตราท กำหนด 276 ราย ซ งเป นความผ ดท ม โทษปร บไม เก น 10 000 บาท ซ งได เร ยกต วผ กระทำผ ดมาสอบสวนข อเท จจร งและเปร

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/54-stat/12922---15--?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • คนขับรถผวามนต์ขลัง5จอม!ยอดฝ่าฝืนกฎจราจรลดลง/7วันชม.จับแล้ว533คดี
  รอง ผวจ เช ยงใหม ได ร บฟ งข อม ลเร องมาตรการ 5 จอม จาก พ ต อ ก ตต สาร แก วประด บ รอง ผบก ภ จว เช ยงใหม ว า ตามนโยบายของสำน กงานตำรวจแห งชาต ให เข มงวดกวดข นต อผ ฝ าฝ นกฎจราจรเพ อค นพ นผ วจราจรให ก บประชาชนและกำช บให ตำรวจปฏ บ ต ตามนโยบายอย างม ประส ทธ ภาพและส มฤทธ ผลเป นการลดอ บ ต เหต ลดการส ญเส ยช ว ตและทร พย ส น ตลอดจนการเด นทางของประชาชนเป นไปด วยความสะดวกรวดเร ว ปลอดภ ยจ งได กำหนดนโยบาย 5 จอม เป นนโยบายเร งด วน ในการน ตำรวจภ ธรภาค 5 จ งได ส งการให ตำรวจภ ธรจ งหว ดเช ยงใหม ในส งก ดดำเน นการตามนโยบายด งกล าว โดยม การสำรวจพ นท การจราจรท ม ป ญหา โดยเฉพาะในเขตอำเภอเม องเช ยงใหม ให สำรวจแยกท ม ป ญหาและสถ ต การเก ดอ บ ต เหต มากท ส ดจำนวน 3 แห ง ผลการสำรวจกำหนดให ส แยกสนามบ น ส แยกศาลเด ก และส แยกร นคำ เป นเป าหมายในการดำเน นการต งแต ว นท 17 ก ค 57 เป นต นมา พ ต อ ก ตต สาร กล าวว า สำหร บผลการปฏ บ ต ต งแต ว นท 17 ก ค ถ งว นท 22 ก ค รวมระยะเวลากว า 1 ส ปดาห สามารถจ บก มได ท งหมด 533 คด โดยแยกเป นจอมปาด 39 คด จอมล ำ

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/54-stat/12907--57533-?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ชี้'10ถนนหลัก'ฝุ่นละอองพุ่ง!กทม.ออก7มาตรการบรรเทา
  วหน าฝ ายส งแวดล อมและส ขาภ บาล จาก 50 สำน กงานเขต ว า ป ญหาด านส งแวดล อมถ อเป นป ญหาสำค ญท ส งผลต อค ณภาพช ว ตของคนกร งเทพมหานครอย างมาก โดยเฉพาะป ญหามลพ ษทางด านอากาศและเส ยง เน องจากม การใช ยานพาหนะท ส งผลต อค ณภาพอากาศจำนวนมาก โดยจากการตรวจว ดค ณภาพอากาศพบว า ในหลายพ นท ม ปร มาณฝ นละอองขนาดเล กเก นค ามาตรฐาน PM10 ค าส งส ด 344 ไมโครกร มต อล กบาศก เมตร ซ งมากกว าค ามาตรฐานถ ง 2 เท า โดยพ นท ท ม ปร มาณฝ นละอองขนาดเล กจำนวนมาก ค อ พ นท ถนนสายหล กท ม ปร มาณรถหนาแน นเพ มข น 10 สาย ค อ ถนนสาทร ถนนส ข มว ท ถนนลาดพร าว ถนนพระราม 4 ถนนร ชดาภ เษก ถนนรามคำแหง ถนนพหลโยธ น ถนนราชดำเน นกลาง ถนนว ภาวด ร งส ต และถนนเพชรบ ร นายจ มพลกล าวว า กทม ม โครงการจ ดต งสถาน ตรวจว ดค ณภาพอากาศแบบถาวรให ครบท ง 50 เขต ซ งขณะน ม 4 สถาน ค อ ด นแดง ราชเทว พระโขนง และราษฎร บ รณะ และจ ดซ อรถตรวจว ดค ณภาพอากาศเคล อนท 4 ค น เพ อใช ตรวจสอบค ณภาพอากาศในพ นท เก ดว กฤตทางอากาศ เช น กรณ เก ดเหต เพล งไหม บ อขยะแพรกษา จ สม รปราการ คาดว าจะดำเน นการจ ดซ อจ ดจ างได ในต นป 2558 โดยในพ นท เส ยงป ญหามลพ ษ กทม จะต องเพ มการฉ ดล างถนนเพ อลดฝ นละอองให มากข น ส วนรถยนต คว นดำท ส งผลต อค ณภาพอากาศ กทม จะประสานหน วยงานท เก ยวข องเข มงวดในการด แล โดย 1 เข มงวดตรวจรถคว นดำ ห ามเข าบร เวณถนนท ม ป ญหาฝ นละออง 2 ตรวจว ดรถในส งก ด กทม ท ก 6 เด อน 3 ตรวจว ดคว นดำจากรถสองแถวบร เวณท ารถ หากพบจะห ามนำมาใช งานจนกว าจะแก ไขให อย ในสภาพใช งานได 4 ประชาส มพ นธ ให ประชาชนด แลรถให ม ประส ทธ ภาพสมบ รณ อย างสม ำเสมอเพ อลดการเก ดมลพ ษจากรถยนต 5 ด แลเข มงวดการดำเน นการตามกฎหมายท เก ยวข อง อาท พ ร บ ส งเสร มค ณภาพส งแวดล อมแห งชาต และ

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/12867--107- (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • เผยสถิติซดเหล้าคนไทย5ลิตร/ปี ต้นตออุบัติเหตุ
  สำค ญท ส งผลให เก ดอ บ ต เหต บนท องถนน ซ งสาเหต การเก ดอ บ ต เหต จากการด มเคร องด มแอลกอฮอล ส งถ ง 39 1 ข บรถเร วเก นท กฎหมายกำหนด 23 6 จ กรยานยนต มากท ส ด และการด มทำให ความสามารถในการข บข ยานพาหนะลดลง สภาพร างกายไม พร อมท จะควบค มรถ โดยเฉพาะอย างย งหากข บรถขณะม นเมาและขาดสต ประมาท ข บเร วเก นกำหนด การเก ดอ บ ต เหต จะม ความร นแรงมากย งข น ด งน นหากท กคนร วมม อร วมใจก นลด ละ เล กการด มเคร องด มแอลกอฮอล ก จะช วยให ไม ต องเส ยงก บอ บ ต เหต ทางถนน และไม เป นสาเหต ทำให ผ อ นเด อดร อน บาดเจ บหร อเส ยช ว ตจากการขาดสต ของตนเอง ด งน นช วงเทศกาลเข าพรรษา ซ งประชาชนน ยมกล บบ านท ต างจ งหว ด ม ว นหย ดต ดต อก นหลายว นน น ประกอบก บเป นช วงหน าฝน ท ม ลมพาย และฝนตก ถนนเป ยกล น สภาพภ ม ท ศน ของถนนไม ด และบางพ นท อาจม ด นโคลนถล ม ม ส งตกหล นก ดขวางช องจราจร จ งให ประชาชนเด นทางด วยความระม ดระว ง ท งน จากข อม ลศ นย อำนวยการความปลอดภ ยทางถนนระบ ว า ป จจ บ นม คนไทยเส ยช ว ตจากอ บ ต เหต ทางถนนเฉล ยว นละ 33 ราย เฉล ยป ละไม น อยกว า 12 000 ราย จนองค การอนาม ยโลกร วมก บสถาบ นว จ ยด านการคมนาคม มหาว ทยาล ยม ช แกน สหร ฐอเมร กา จ ดอ นด บให ประเทศไทยม ผ เส ยช ว ตจากอ บ ต เหต ท องถนนมากท ส ดเป นอ นด บ 2 ของโลก รองจากประเทศนาม เบ ย ด าน นพ โสภณ เมฆธน อธ บด กรมควบค มโรค กล าวในงานก จกรรมรณรงค ว นงดด มส ราแห งชาต ประจำป 2557 ว า สำน กเอแบคโพลได สำรวจความค ดเห นของประชาชนท ม อาย 11 60 ป ท วประเทศ จำนวนรวมท งส น 5 045 ต วอย าง พบว า คนไทยร บร ว าม กฎหมายห ามขายเคร องด มแอลกอฮอล

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/12846--5- (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • แท็กซี่ถูกร้องเรียนไม่รับผู้โดยสารมากสุด
  ยนกว า 5 000 ราย ความผ ดส วนใหญ ข บรถประมาท ถ กลงโทษแล วกว า ร อยละ 90 นายอ รษไธค ร ตนด ลก ณ ภ เก ต อธ บด กรมการขนส งทางบก เป ดเผยว า ช วง 5 เด อนแรกของป 2557 มกราคม พฤษภาคม กรมการขนส งทางบกได ร บการร องเร ยนจากประชาชนท ใช บร การรถแท กซ ผ านศ นย ค มครองผ โดยสารรถสาธารณะ 1584 จำนวน 12 565 ราย ความผ ดส วนใหญ ได แก การปฏ เสธไม ร บผ โดยสาร จำนวน 4 337 ราย แสดงก ร ยาวาจาไม ส ภาพ จำนวน 1 843 ราย ข บรถประมาทน าหวาดเส ยว จำนวน 1 464 ราย ไม ส งผ โดยสารตามท ตกลง จำนวน 1 211 ราย และไม ใช มาตรค าโดยสาร จำนวน 910 ราย ซ งท งหมดม ความผ ดโทษปร บไม เก น 1 000 บาท โดยกรมการขนส งทางบกได เร ยกต วผ กระทำผ ดมาสอบสวนข อเท จจร งและเปร ยบเท ยบปร บแล ว จำนวน 12 163 ราย หร อ ค ดเป นร อยละ 96 80 ท เหล ออย ระหว างเร ยกต วมาสอบสวนข อเท จจร ง เพ อเปร ยบเท ยบปร บต อไป อธ บด กรมการขนส งทางบก กล าวเพ มเต มว า สำหร บการร องเร ยนรถตามกฎหมายว าด วยการขนส งทางบก ในช วงเด ยวก น มกราคมพฤษภาคม 2557 ม จำนวน 5 200 ราย ความผ ดส วนใหญ ค อ ข บรถประมาทหวาดเส ยว จำนวน 1 640 ราย แสดงก ร ยาวาจาไม ส ภาพ จำนวน 770 ราย ไม หย ดร บ ส งผ โดยสารท ป ายรถประจำทาง จำนวน 760 ราย ให ผ โดยสารลงก อนถ งจ ดหมาย จำนวน 297 ราย ซ งความผ ดด งกล าวน ม โทษปร บไม เก น 5 000 บาท นอกจากน ย งได ร บเร องร องเร ยนการเก บค าโดยสารเก นอ ตราท กำหนด จำนวน 219 ราย ซ งเป นความผ ดท ม โทษปร บไม เก น 10 000 บาท ท งน กรมการขนส งทางบกได เร ยกต วผ กระทำผ ดมาสอบสวนข อเท จจร งและเปร ยบเท ยบปร บแล ว 4 392 ราย หร อ ค ดเป นร อยละ 84 46 ท เหล

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/12826-2014-06-30-09-25-27 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ร้องเรียนรถแท็กซี่หมื่นรายสถิติ5เดือนแรกของกรมการขนส่งฯ-ไม่รับผู้โดยสารเพียบ
  ร บการร องเร ยนจากประชาชน ท ใช บร การรถแท กซ ผ านศ นย ค มครองผ โดยสารรถสาธารณะ 1584 จำนวน 12 565 ราย ความผ ดส วนใหญ ได แก การปฏ เสธ ไม ร บผ โดยสาร จำนวน 4 337 ราย แสดงก ร ยาวาจาไม ส ภาพ จำนวน 1 843 ราย ข บรถประมาท น าหวาดเส ยว จำนวน 1 464 ราย ไม ส งผ โดยสาร ตามท ตกลง จำนวน 1 211 และไม ใช มาตรค าโดยสาร จำนวน 910 ราย ซ งท งหมดม ความผ ดโทษปร บไม เก น 1 000 บาท โดยกรมการขนส งทางบกได เร ยกต วผ กระทำผ ดมาสอบสวนข อเท จจร งและเปร ยบเท ยบปร บแล วจำนวน 12 163 ราย หร อค ดเป นร อยละ 96 80 ท เหล ออย ระหว างเร ยกต วมาสอบสวนข อเท จจร งเพ อเปร ยบเท ยบปร บต อไป อธ บด กรมการขนส งทางบกกล าวว าสำหร บการร องเร ยนรถตามกฎหมายว าด วยการขนส งทางบก ในช วงเด ยวก น มกราคม พฤษภาคม 2557 ม จำนวน 5 200 ราย ความผ ดส วนใหญ ค อ ข บรถประมาทหวาดเส ยว จำนวน 1 640 ราย แสดงก ร ยาวาจาไม ส ภาพ จำนวน 770 ราย ไม หย ดร บ ส งผ โดยสารท ป ายรถประจำทาง จำนวน 760 ราย ให ผ โดยสารลงก อนถ งจ ดหมาย จำนวน 297 ราย ซ งความผ ดด งกล าวน ม โทษปร บไม เก น 5 000 บาท นอกจากน ย งได

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/12814--5-- (2016-02-16)
  Open archived version from archive •