archive-org.com » ORG » I » ITS-THAILAND.ORG

Total: 431

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ชี้'10ถนนหลัก'ฝุ่นละอองพุ่ง!กทม.ออก7มาตรการบรรเทา
  344 ไมโครกร มต อล กบาศก เมตร ซ งมากกว าค ามาตรฐานถ ง 2 เท า โดยพ นท ท ม ปร มาณฝ นละอองขนาดเล กจำนวนมาก ค อ พ นท ถนนสายหล กท ม ปร มาณรถหนาแน นเพ มข น 10 สาย ค อ ถนนสาทร ถนนส ข มว ท ถนนลาดพร าว ถนนพระราม 4 ถนนร ชดาภ เษก ถนนรามคำแหง ถนนพหลโยธ น ถนนราชดำเน นกลาง ถนนว ภาวด ร งส ต และถนนเพชรบ ร นายจ มพลกล าวว า กทม ม โครงการจ ดต งสถาน ตรวจว ดค ณภาพอากาศแบบถาวรให ครบท ง 50 เขต ซ งขณะน ม 4 สถาน ค อ ด นแดง ราชเทว พระโขนง และราษฎร บ รณะ และจ ดซ อรถตรวจว ดค ณภาพอากาศเคล อนท 4 ค น เพ อใช ตรวจสอบค ณภาพอากาศในพ นท เก ดว กฤตทางอากาศ เช น กรณ เก ดเหต เพล งไหม บ อขยะแพรกษา จ สม รปราการ คาดว าจะดำเน นการจ ดซ อจ ดจ างได ในต นป 2558 โดยในพ นท เส ยงป ญหามลพ ษ กทม จะต องเพ มการฉ ดล างถนนเพ อลดฝ นละอองให มากข น ส วนรถยนต คว นดำท ส งผลต อค ณภาพอากาศ กทม จะประสานหน วยงานท เก ยวข องเข มงวดในการด แล โดย 1 เข มงวดตรวจรถคว นดำ ห ามเข าบร เวณถนนท ม ป ญหาฝ นละออง 2 ตรวจว ดรถในส งก ด กทม ท ก 6 เด อน 3 ตรวจว ดคว นดำจากรถสองแถวบร เวณท ารถ หากพบจะห ามนำมาใช งานจนกว าจะแก ไขให อย ในสภาพใช

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/54-stat/12867--107-?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • เผยสถิติซดเหล้าคนไทย5ลิตร/ปี ต้นตออุบัติเหตุ
  การเก ดอ บ ต เหต จากการด มเคร องด มแอลกอฮอล ส งถ ง 39 1 ข บรถเร วเก นท กฎหมายกำหนด 23 6 จ กรยานยนต มากท ส ด และการด มทำให ความสามารถในการข บข ยานพาหนะลดลง สภาพร างกายไม พร อมท จะควบค มรถ โดยเฉพาะอย างย งหากข บรถขณะม นเมาและขาดสต ประมาท ข บเร วเก นกำหนด การเก ดอ บ ต เหต จะม ความร นแรงมากย งข น ด งน นหากท กคนร วมม อร วมใจก นลด ละ เล กการด มเคร องด มแอลกอฮอล ก จะช วยให ไม ต องเส ยงก บอ บ ต เหต ทางถนน และไม เป นสาเหต ทำให ผ อ นเด อดร อน บาดเจ บหร อเส ยช ว ตจากการขาดสต ของตนเอง ด งน นช วงเทศกาลเข าพรรษา ซ งประชาชนน ยมกล บบ านท ต างจ งหว ด ม ว นหย ดต ดต อก นหลายว นน น ประกอบก บเป นช วงหน าฝน ท ม ลมพาย และฝนตก ถนนเป ยกล น สภาพภ ม ท ศน ของถนนไม ด และบางพ นท อาจม ด นโคลนถล ม ม ส งตกหล นก ดขวางช องจราจร จ งให ประชาชนเด นทางด วยความระม ดระว ง ท งน จากข อม ลศ นย อำนวยการความปลอดภ ยทางถนนระบ ว า ป จจ บ นม คนไทยเส ยช ว ตจากอ บ ต เหต ทางถนนเฉล ยว นละ 33 ราย เฉล ยป ละไม น อยกว า 12 000 ราย จนองค การอนาม ยโลกร วมก บสถาบ นว จ ยด านการคมนาคม มหาว ทยาล ยม ช แกน สหร ฐอเมร กา จ ดอ นด บให ประเทศไทยม ผ เส ยช ว ตจากอ บ ต เหต ท องถนนมากท ส ดเป นอ นด บ 2 ของโลก รองจากประเทศนาม เบ ย ด าน นพ โสภณ เมฆธน อธ บด กรมควบค มโรค กล าวในงานก จกรรมรณรงค ว นงดด มส ราแห งชาต ประจำป 2557 ว า สำน กเอแบคโพลได สำรวจความค ดเห นของประชาชนท ม อาย 11 60 ป ท วประเทศ จำนวนรวมท งส น 5 045 ต วอย าง พบว า คนไทยร บร ว าม กฎหมายห ามขายเคร องด มแอลกอฮอล ในว นสำค ญทางศาสนา 91 40 และย งม ข อเสนอแนะให งดขายเคร องด มแอลกอฮอล เพ

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/54-stat/12846--5-?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • แท็กซี่ถูกร้องเรียนไม่รับผู้โดยสารมากสุด
  ดส วนใหญ ได แก การปฏ เสธไม ร บผ โดยสาร จำนวน 4 337 ราย แสดงก ร ยาวาจาไม ส ภาพ จำนวน 1 843 ราย ข บรถประมาทน าหวาดเส ยว จำนวน 1 464 ราย ไม ส งผ โดยสารตามท ตกลง จำนวน 1 211 ราย และไม ใช มาตรค าโดยสาร จำนวน 910 ราย ซ งท งหมดม ความผ ดโทษปร บไม เก น 1 000 บาท โดยกรมการขนส งทางบกได เร ยกต วผ กระทำผ ดมาสอบสวนข อเท จจร งและเปร ยบเท ยบปร บแล ว จำนวน 12 163 ราย หร อ ค ดเป นร อยละ 96 80 ท เหล ออย ระหว างเร ยกต วมาสอบสวนข อเท จจร ง เพ อเปร ยบเท ยบปร บต อไป อธ บด กรมการขนส งทางบก กล าวเพ มเต มว า สำหร บการร องเร ยนรถตามกฎหมายว าด วยการขนส งทางบก ในช วงเด ยวก น มกราคมพฤษภาคม 2557 ม จำนวน 5 200 ราย ความผ ดส วนใหญ ค อ ข บรถประมาทหวาดเส ยว จำนวน 1 640 ราย แสดงก ร ยาวาจาไม ส ภาพ จำนวน 770 ราย ไม หย ดร บ ส งผ โดยสารท ป ายรถประจำทาง จำนวน 760 ราย ให ผ โดยสารลงก อนถ งจ ดหมาย จำนวน 297 ราย ซ งความผ ดด งกล าวน ม โทษปร บไม เก น 5 000 บาท นอกจากน ย งได ร บเร องร องเร ยนการเก บค าโดยสารเก นอ ตราท กำหนด จำนวน 219 ราย ซ งเป นความผ ดท

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/54-stat/12826-2014-06-30-09-25-27?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ร้องเรียนรถแท็กซี่หมื่นรายสถิติ5เดือนแรกของกรมการขนส่งฯ-ไม่รับผู้โดยสารเพียบ
  1584 จำนวน 12 565 ราย ความผ ดส วนใหญ ได แก การปฏ เสธ ไม ร บผ โดยสาร จำนวน 4 337 ราย แสดงก ร ยาวาจาไม ส ภาพ จำนวน 1 843 ราย ข บรถประมาท น าหวาดเส ยว จำนวน 1 464 ราย ไม ส งผ โดยสาร ตามท ตกลง จำนวน 1 211 และไม ใช มาตรค าโดยสาร จำนวน 910 ราย ซ งท งหมดม ความผ ดโทษปร บไม เก น 1 000 บาท โดยกรมการขนส งทางบกได เร ยกต วผ กระทำผ ดมาสอบสวนข อเท จจร งและเปร ยบเท ยบปร บแล วจำนวน 12 163 ราย หร อค ดเป นร อยละ 96 80 ท เหล ออย ระหว างเร ยกต วมาสอบสวนข อเท จจร งเพ อเปร ยบเท ยบปร บต อไป อธ บด กรมการขนส งทางบกกล าวว าสำหร บการร องเร ยนรถตามกฎหมายว าด วยการขนส งทางบก ในช วงเด ยวก น มกราคม พฤษภาคม 2557 ม จำนวน 5 200 ราย ความผ ดส วนใหญ ค อ ข บรถประมาทหวาดเส ยว จำนวน 1 640 ราย แสดงก ร ยาวาจาไม ส ภาพ จำนวน 770 ราย ไม หย ดร บ ส งผ โดยสารท ป ายรถประจำทาง จำนวน 760 ราย ให ผ โดยสารลงก อนถ งจ ดหมาย จำนวน 297 ราย ซ งความผ ดด งกล าวน ม โทษปร บไม เก น 5 000 บาท นอกจากน ย งได ร บเร องร องเร ยนการเก บค าโดยสารเก นอ ตราท กำหนด จำนวน 219 ราย ซ งเป

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/54-stat/12814--5--?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • อนาคต วิกฤติ'ที่จอดรถ'รุนแรง ระบบขนส่งพุ่งทะยานไม่ทันความต้องการเดินทางถึงเวลาเปลี่ยนพฤติกรรม...ในบ้านมีรถ'ทุกคน'
  ล านเท ยวคนต อว น ลงมาอย ท ผ โดยสาร 0 97 ล านเท ยวคนต อว น แสดงให เห นว าการเด นทางด วยรถเมล น นได ร บความน ยมน อยลง ซ งเป นไปได ว าเน องจากรถเมล ไม สะดวกสบายและกะเกณฑ เวลาถ งท หมายได ยากเพราะข นก บสภาพการจราจรและต องจอดท กป าย นอกจากน จะเป นการ เด นทางด วยรถต โดยสารท ม การเพ มข นตามความต องการของประชาชน เน องจากสะดวกรวดเร วกว าการน งรถเมล แบบจอดท กป าย ส วนการเด นทางด วยเร อและรถไฟรางด เซลธรรมดาท ร บผ โดยสารจากย านชานเม องเข าส ในเม องก ย งไม ได พ ฒนาการอำนวยความสะดวกหร อเพ มขยายสายทางจากเด มมากน กโดยรองร บได เพ ยงหล กหม นคนเท าก บว าการเด นทางด วยระบบขนส งมวลชนรวมท กระบบน นย งเป นส ดส วนท น อยมากเม อเท ยบก บการเด นทางด วยรถยนต ซ งเหต ผล หล กมาจากความสะดวกสบาย ภาวะป จจ ยแวดล อม จากสถานการณ เช นน จ งส งผล กระทบตามมาจากการใช รถยนต ส วนต วท งป ญหาการจราจรต ดข ดในช วงเวลาเร งด วนเช าเย น รวมถ งป ญหาท จอดรถไม เพ ยงพอซ งกำล งเป นป ญหาท แก ไม ตกของหน วยงานท เก ยวข องอย ในขณะน ซ งม ความเก ยวพ นเช อมโยงน บต งแต การวางผ งเม อง กำหนดสถานท ท ได ร บการพ ฒนาท ส งผลให ม การจราจรหนาแน น นโยบายด านการพ ฒนาโครงข ายระบบขนส งมวลชนต าง ๆ ตลอดจนการกำหนดองค ประกอบอ น ๆ สน บสน นอย างเป นระบบ เช น ท จอดรถ ทางจ กรยาน ท งในร ปแบบร ฐลงท นจ ดพ นท ให บร การแบบสาธารณะ และการส งเสร มสน บสน นเอกชนให ดำเน นการ เป นต น ด งน นพ นท จอดรถซ งเป นส วนประกอบสำค ญในการผล กด นให ประชาชนเปล ยนโหมดการเด นทาง จากการใช รถส วนต วไปใช ระบบขนส งมวลชนป จจ บ นน คงต องให ความสำค ญไปท ระบบรถไฟฟ าเป นหล กโดยเฉพาะท จอดรถฟร อย างเช นลานจอดรถบร เวณสถาน หมอช ตของรถไฟฟ าบ ท เอส และสถาน สวนจต จ กรของรถไฟฟ าเอ มอาร ท ท ม รถมาจอดเต มพ นท ท กว นไม เว นแม ว นหย ด รถท ต องกระเบ ยดกระเส ยรจอดก นชน ดไม ให ม ท ว างทำให เจ าของรถต องหาอ ปกรณ เสร มมาป องก นรอยข ดข วน หร อรอยกระแทกระหว างการจอดรถ ม ท งเอาโฟม และหมอน มาผ กเช อกไว ท หน ารถและท ายรถเป นก นชนเสร มข นมา แม การจอดรถบร เวณด งกล าวรถอาจได ร บความเส ยหายบ างก ยอม ในขณะท ท จอดรถตามแนวรถไฟฟ าในจ ดอ น ๆ ท งของรถไฟฟ าเอ มอาร ท รถไฟฟ าแอร พอร ตล งก รถไฟฟ าบ ท เอส ท งท แบบจอดฟร และแบบเส ยค าบร การ หากเป นทำเลท ม การเด นทางหนาแน น ส วนใหญ จะม การใช บร การท จอดรถค อนข างเต มตลอด แสดงให เห นว า ประชาชนม ความต องการท จอดรถมากข น ซ งก ต องฟ งจากหน วยงานท ร บผ ดชอบ นายจ ฬา ส ขมานพ ผ อำนวยการสำน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร สนข กล าวว า โดยหล กของการทำท จอดรถตามแนวรถไฟฟ า ควรทำต งแต สถาน ต นทางของรถไฟฟ า เพ อไม ให คนข บรถเข าในเม อง การทำท จอดรถตามแนวสายทางรถไฟฟ าไม ควรม เพราะเป นการส งเสร มให ม การข บรถเข าเม องทำให รถต ดอย ด นอกจากน ตามหล กการไม ควรให ม การข บรถเป นระยะทางไกลแล วน งรถไฟฟ าในระยะทางท ใกล กว าถ อว าเป นการเด นทางท ไม เหมาะสมไม ค มค า โดยในแผนก อสร างรถไฟฟ าส วนต อขยายท ม เส นทางไปถ งชานเม องและม แผนสร างจ ดจอดแล วจรหลายแห งเพ อให เก ดการเด นทางเช อมต อก บรถไฟฟ าได สะดวก ซ งเม อเส นทางเหล าน นเป ดให บร การแล ว จะช

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/54-stat/12791-2014-06-23-01-09-07?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • อนาคต วิกฤติ'ที่จอดรถ'รุนแรง ระบบขนส่งพุ่งทะยานไม่ทันความต้องการเดินทางถึงเวลาเปลี่ยนพฤติกรรม...ในบ้านมีรถ'ทุกคน'
  ลดลงอย างต อเน อง น บต งแต ป 2541 เป นต นมา จากผ โดยสารรวมต อว นท 3 18 ล านเท ยวคนต อว น ลงมาอย ท ผ โดยสาร 0 97 ล านเท ยวคนต อว น แสดงให เห นว าการเด นทางด วยรถเมล น นได ร บความน ยมน อยลง ซ งเป นไปได ว าเน องจากรถเมล ไม สะดวกสบายและกะเกณฑ เวลาถ งท หมายได ยากเพราะข นก บสภาพการจราจรและต องจอดท กป าย นอกจากน จะเป นการ เด นทางด วยรถต โดยสารท ม การเพ มข นตามความต องการของประชาชน เน องจากสะดวกรวดเร วกว าการน งรถเมล แบบจอดท กป าย ส วนการเด นทางด วยเร อและรถไฟรางด เซลธรรมดาท ร บผ โดยสารจากย านชานเม องเข าส ในเม องก ย งไม ได พ ฒนาการอำนวยความสะดวกหร อเพ มขยายสายทางจากเด มมากน กโดยรองร บได เพ ยงหล กหม นคนเท าก บว าการเด นทางด วยระบบขนส งมวลชนรวมท กระบบน นย งเป นส ดส วนท น อยมากเม อเท ยบก บการเด นทางด วยรถยนต ซ งเหต ผล หล กมาจากความสะดวกสบาย ภาวะป จจ ยแวดล อม จากสถานการณ เช นน จ งส งผล กระทบตามมาจากการใช รถยนต ส วนต วท งป ญหาการจราจรต ดข ดในช วงเวลาเร งด วนเช าเย น รวมถ งป ญหาท จอดรถไม เพ ยงพอซ งกำล งเป นป ญหาท แก ไม ตกของหน วยงานท เก ยวข องอย ในขณะน ซ งม ความเก ยวพ นเช อมโยงน บต งแต การวางผ งเม อง กำหนดสถานท ท ได ร บการพ ฒนาท ส งผลให ม การจราจรหนาแน น นโยบายด านการพ ฒนาโครงข ายระบบขนส งมวลชนต าง ๆ ตลอดจนการกำหนดองค ประกอบอ น ๆ สน บสน นอย างเป นระบบ เช น ท จอดรถ ทางจ กรยาน ท งในร ปแบบร ฐลงท นจ ดพ นท ให บร การแบบสาธารณะ และการส งเสร มสน บสน นเอกชนให ดำเน นการ เป นต น ด งน นพ นท จอดรถซ งเป นส วนประกอบสำค ญในการผล กด นให ประชาชนเปล ยนโหมดการเด นทาง จากการใช รถส วนต วไปใช ระบบขนส งมวลชนป จจ บ นน คงต องให ความสำค ญไปท ระบบรถไฟฟ าเป นหล กโดยเฉพาะท จอดรถฟร อย างเช นลานจอดรถบร เวณสถาน หมอช ตของรถไฟฟ าบ ท เอส และสถาน สวนจต จ กรของรถไฟฟ าเอ มอาร ท ท ม รถมาจอดเต มพ นท ท กว นไม เว นแม ว นหย ด รถท ต องกระเบ ยดกระเส ยรจอดก นชน ดไม ให ม ท ว างทำให เจ าของรถต องหาอ ปกรณ เสร มมาป องก นรอยข ดข วน หร อรอยกระแทกระหว างการจอดรถ ม ท งเอาโฟม และหมอน มาผ กเช อกไว ท หน ารถและท ายรถเป นก นชนเสร มข นมา แม การจอดรถบร เวณด งกล าวรถอาจได ร บความเส ยหายบ างก ยอม ในขณะท ท จอดรถตามแนวรถไฟฟ าในจ ดอ น ๆ ท งของรถไฟฟ าเอ มอาร ท รถไฟฟ าแอร พอร ตล งก รถไฟฟ าบ ท เอส ท งท แบบจอดฟร และแบบเส ยค าบร การ หากเป นทำเลท ม การเด นทางหนาแน น ส วนใหญ จะม การใช บร การท จอดรถค อนข างเต มตลอด แสดงให เห นว า ประชาชนม ความต องการท จอดรถมากข น ซ งก ต องฟ งจากหน วยงานท ร บผ ดชอบ นายจ ฬา ส ขมานพ ผ อำนวยการสำน กงานนโยบายและแผนการขนส งและจราจร สนข กล าวว า โดยหล กของการทำท จอดรถตามแนวรถไฟฟ า ควรทำต งแต สถาน ต นทางของรถไฟฟ า เพ อไม ให คนข บรถเข าในเม อง การทำท จอดรถตามแนวสายทางรถไฟฟ าไม ควรม เพราะเป นการส งเสร มให ม การข บรถเข าเม องทำให รถต ดอย ด นอกจากน ตามหล กการไม ควรให ม การข บรถเป นระยะทางไกลแล วน งรถไฟฟ าในระยะทางท ใกล กว าถ อว าเป นการเด นทางท ไม เหมาะสมไม ค มค า โดยในแผนก อสร างรถไฟฟ าส วนต อขยายท ม เส นทางไปถ งชานเม องและม แผนสร างจ ดจอดแล วจรหลายแห งเพ อให เก

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/54-stat/12791-2014-06-23-01-09-07 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • คอลัมน์ ย่อยข่าวกทม.: ผลจับจอดรถวันแรกกว่า 3 พันคัน
  5 จร งค อ ยกจร ง ล อกจร ง จ บจร ง ข งจร ง ส ภาพจร ง ผลการปฏ บ ต เม อว นท 9 ม ย ซ งเป นว นแรก จ บผ ฝ าฝ นท จอดรถได ท งหมด 3 513 รายดำเน นการจ บก มผ กระทำความผ ดตามมาตรการ 5 จร งท งหมด 224 ราย พบว าเป นมาตรการยกรถท งหมด 23 ราย ท งน แต ละว นจะม การสร ปผลการดำเน นการอย างต อเน อง

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/12763-----3-- (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • 5จริงวันแรกล็อกรถ201คัน
  ฝ าฝ นจอดรถในท ห ามจอด รวม 224 ราย แบ งเป นล อกล อ 201 ราย ยกรถ 23 ราย กองบ งค บการตำรวจนครบาล 6 ม ผลการจ บในท ห ามจอดมากท ส ด ถ ง 65 ราย นอกจากน นเป นผลการจ บก มในข อหาอ นๆ จำนวน 3 501 ราย ซ ง บก จร ม ยอดการกวดข นว น ยจราจรมากท ส ด ถ ง 1 546 ราย ด าน พ ต อ พรช ย ไทยแท รอง ผบก

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/12755--5201- (2016-02-16)
  Open archived version from archive •