archive-org.com » ORG » I » ITS-THAILAND.ORG

Total: 431

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ธุรกิจขนส่งทางถนนข้ามแดนโอกาสของธุรกิจขนส่งไทย
  วยให ชาวนาม กำล งซ อมากย งข น และสามารถนำเง นเพ อไปใช ในการลงท นปล กข าวนาป ในฤด กาลท จะถ งน น าจะส งผลให ท ศทางเศรษฐก จของประเทศในคร งป หล งม แนวโน มปร บต วด ข น นอกจากน แรงหน นจากการขนส งส นค าระหว างประเทศเพ อสน บสน นก จกรรมการค าชายแดน น าจะสน บสน นให ธ รก จขนส งทางถนนของไทยกระเต องข นกว าในช วงคร งป แรกท ผ านมา อย างไรก ด แม ว าการเม องจะเร มคล คลาย แต ภาวะเศรษฐก จโดยรวมย งต องใช ระยะเวลาในการฟ นต ว ท งน น าจะส งผลให ธ รก จขนส งทางถนนของไทยรวมท งป 2557 ขยายต วเพ มข นจากป 2556 เล กน อย อย างไรก ด การขนส งทางถนนระหว างประเทศกล บม ความสำค ญมากย งข น ด งจะเห นได จากส ดส วนการขนส งทางถนนระหว างประเทศท เพ มข นเป นลำด บจากร อยละ 5 2 ของการขนส งระหว างประเทศท งหมดในป 2550 เป นร อยละ 11 1 ในป 2555 ท งน เน องมาจากการขยายต วของการค าชายแดน และการก าวย างเข าส ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน AEC ซ งเป นป จจ ยสน บสน นสำค ญ โดยป จจ บ นได ม ผ ประกอบการลอจ สต กส ข ามชาต หลายกล มเข ามาดำเน นธ รก จลอจ สต กส ในประเทศไทยเป นจำนวนมาก อาท กล มท นจากย โรป สหร ฐอเมร กา ท เข ามาร วมท นก บผ ประกอบการไทยในการให บร การลอจ สต กส และต งศ นย กระจายส นค า กล มท นจากญ ป นท เข ามาดำเน นก จการในล กษณะถ ายงานให ผ ประกอบการไทยร บช วงงานต อ Sub Contract เพ อให บร การบร ษ ทจากญ ป นด วยก นเอง นอกจากน ย งได ร บความสนใจอย างมากจากกล มท นจ นท เข ามาดำเน นธ รก จรถบรรท กในไทยโดยใช ว ธ จดทะเบ ยนรถใน สปป ลาว ในขณะเด ยวก น ผ ประกอบการของไทยเองก ได ม การเร มขยายการก จการไปย งประเทศเพ อนบ าน โดยเฉพาะกล มประเทศ CLMV ก มพ ชา สปป ลาว เม ยนมาร และเว ยดนาม ท ม เส นทางถนนเช อมโยงก บไทย นอกจากน ผ ประกอบการท อย ตามชายแดนก ได ม การต นต วจากก จกรรมการค าชายแดนท ค กค ก ส

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/12723-2014-06-02-22-03-27 (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • เปิดดูพฤติกรรม'สุดยี้'รถบริการสาธารณะ-วิธีแก้
  นลดหล นก นลงมา อาท จอดแช ท ป ายเด ยวนาน ๆ ทำให รถต ด และผ โดยสารเส ยเวลา การปล อยรถไม สม ำเสมอ บางช วงรถมาต ด ๆ ก น บางช วงไม ม รถ สภาพรถเก า ไม สะอาด ประต ชำร ด แอร พ ดลมไม เย น กร งไม ด ง และพน กงานด มเคร องด มแอลกอฮอล ส บบ หร ขณะข บรถ ในส ดส วนท เท าก น และ อ น ๆ เช น พน กงานทอนเง นไม ครบต วเก ามาขาย ขาดความซ อส ตย ส จร ต พ ดจาส อไปในทางเพศ หร อแสดงพฤต กรรมล วงละเม ดทางเพศ และใช โทรศ พท ขณะข บรถ ด านการให บร การของรถต สาธารณะ พบว า ประชาชนส วนใหญ ร อยละ 65 31 ระบ ว า เป นการข บรถหวาดเส ยว ข บแข งก น ข บแย งผ โดยสาร ข บปาดหน า ข บผ าไฟแดง รองลงไปเช น จอดแช ท ป ายเด ยวนานๆ ทำให รถต ด และผ โดยสารเส ยเวลา ไม จอดร บ ส ง ผ โดยสารตามป ายจอดรถเลยป าย จอดรถร บ ส งผ โดยสารในเลนกลาง จอดซ อนค น การร บผ โดยสารเก นกว าท น ง สภาพรถเก า ไม สะอาด ท น งแออ ด แอร ไม เย น ระบ ว า พน กงานพ ดจาหร อม พฤต กรรมไม ส ภาพ ก บผ โดยสาร หร อผ ใช รถใช ถนน พน กงานใช โทรศ พท ขณะข บรถ อ น ๆ เช น พน กงานทอนเง นไม ครบ ขาดความซ อส ตย ส จร ต พ ดจาส อไปในทางเพศ หร อแสดงพฤต กรรมล วงละเม ดทางเพศก บผ โดยสาร คนข บรถแต งกายไม ส ภาพ ราคาไม ม มาตรฐาน ม บร การน อยในแถบชานเม อง พน กงานด มเคร องด มแอลกอฮอล ส บบ หร ขณะข บรถ ด านการให บร การของรถแท กซ พบว า ประชาชนส วนใหญ ร อยละ55 28 ระบ ว า ปฏ เสธไม ร บผ โดยสาร เล อกผ โดยสารโดยชอบอ างว า ไปส งรถ แก สหมด อย นอกเส นทาง เล อกร บเฉพาะผ โดยสารต างชาต ป ญหารองลงไปอ นๆ ข บรถหวาดเส ยว ข บแข งก น ข บแย งผ โดยสาร

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/12697-2014-05-23-04-50-16 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • คอลัมน์ ย่อยข่าวกทม.: ผลจับจอดรถวันแรกกว่า 3 พันคัน
  ง ส ภาพจร ง ผลการปฏ บ ต เม อว นท 9 ม ย ซ งเป นว นแรก จ บผ ฝ าฝ นท จอดรถได ท งหมด 3 513 รายดำเน นการจ บก มผ กระทำความผ ดตามมาตรการ 5 จร งท งหมด 224 ราย พบว าเป นมาตรการยกรถท งหมด 23 ราย ท งน แต ละว นจะม การสร ปผลการดำเน นการอย างต อเน อง ด าน พ ต อ พรช ย ไทยแท รอง บก น 6 กล าวว

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/54-stat/12763-----3--?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • 5จริงวันแรกล็อกรถ201คัน
  นล อกล อ 201 ราย ยกรถ 23 ราย กองบ งค บการตำรวจนครบาล 6 ม ผลการจ บในท ห ามจอดมากท ส ด ถ ง 65 ราย นอกจากน นเป นผลการจ บก มในข อหาอ นๆ จำนวน 3 501 ราย ซ ง บก จร ม ยอดการกวดข นว น ยจราจรมากท ส ด ถ ง 1 546 ราย ด าน พ ต อ พรช ย ไทยแท รอง ผบก น 6 กล าวว า สาเหต ท ทำให พ นท

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/54-stat/12755--5201-?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ธุรกิจขนส่งทางถนนข้ามแดนโอกาสของธุรกิจขนส่งไทย
  นปล กข าวนาป ในฤด กาลท จะถ งน น าจะส งผลให ท ศทางเศรษฐก จของประเทศในคร งป หล งม แนวโน มปร บต วด ข น นอกจากน แรงหน นจากการขนส งส นค าระหว างประเทศเพ อสน บสน นก จกรรมการค าชายแดน น าจะสน บสน นให ธ รก จขนส งทางถนนของไทยกระเต องข นกว าในช วงคร งป แรกท ผ านมา อย างไรก ด แม ว าการเม องจะเร มคล คลาย แต ภาวะเศรษฐก จโดยรวมย งต องใช ระยะเวลาในการฟ นต ว ท งน น าจะส งผลให ธ รก จขนส งทางถนนของไทยรวมท งป 2557 ขยายต วเพ มข นจากป 2556 เล กน อย อย างไรก ด การขนส งทางถนนระหว างประเทศกล บม ความสำค ญมากย งข น ด งจะเห นได จากส ดส วนการขนส งทางถนนระหว างประเทศท เพ มข นเป นลำด บจากร อยละ 5 2 ของการขนส งระหว างประเทศท งหมดในป 2550 เป นร อยละ 11 1 ในป 2555 ท งน เน องมาจากการขยายต วของการค าชายแดน และการก าวย างเข าส ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน AEC ซ งเป นป จจ ยสน บสน นสำค ญ โดยป จจ บ นได ม ผ ประกอบการลอจ สต กส ข ามชาต หลายกล มเข ามาดำเน นธ รก จลอจ สต กส ในประเทศไทยเป นจำนวนมาก อาท กล มท นจากย โรป สหร ฐอเมร กา ท เข ามาร วมท นก บผ ประกอบการไทยในการให บร การลอจ สต กส และต งศ นย กระจายส นค า กล มท นจากญ ป นท เข ามาดำเน นก จการในล กษณะถ ายงานให ผ ประกอบการไทยร บช วงงานต อ Sub Contract เพ อให บร การบร ษ ทจากญ ป นด วยก นเอง นอกจากน ย งได ร บความสนใจอย างมากจากกล มท นจ นท เข ามาดำเน นธ รก จรถบรรท กในไทยโดยใช ว ธ จดทะเบ ยนรถใน สปป ลาว ในขณะเด ยวก น ผ ประกอบการของไทยเองก ได ม การเร มขยายการก จการไปย งประเทศเพ อนบ าน โดยเฉพาะกล มประเทศ CLMV ก มพ ชา สปป ลาว เม ยนมาร และเว ยดนาม ท ม เส นทางถนนเช อมโยงก บไทย นอกจากน ผ ประกอบการท อย ตามชายแดนก ได ม การต นต วจากก จกรรมการค าชายแดนท ค กค ก ส งผลให ม การขนส งส นค าจากประเทศไทยไปย งประเทศเพ อนบ านมากย งข น

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/54-stat/12723-2014-06-02-22-03-27?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • เปิดดูพฤติกรรม'สุดยี้'รถบริการสาธารณะ-วิธีแก้
  และผ โดยสารเส ยเวลา การปล อยรถไม สม ำเสมอ บางช วงรถมาต ด ๆ ก น บางช วงไม ม รถ สภาพรถเก า ไม สะอาด ประต ชำร ด แอร พ ดลมไม เย น กร งไม ด ง และพน กงานด มเคร องด มแอลกอฮอล ส บบ หร ขณะข บรถ ในส ดส วนท เท าก น และ อ น ๆ เช น พน กงานทอนเง นไม ครบต วเก ามาขาย ขาดความซ อส ตย ส จร ต พ ดจาส อไปในทางเพศ หร อแสดงพฤต กรรมล วงละเม ดทางเพศ และใช โทรศ พท ขณะข บรถ ด านการให บร การของรถต สาธารณะ พบว า ประชาชนส วนใหญ ร อยละ 65 31 ระบ ว า เป นการข บรถหวาดเส ยว ข บแข งก น ข บแย งผ โดยสาร ข บปาดหน า ข บผ าไฟแดง รองลงไปเช น จอดแช ท ป ายเด ยวนานๆ ทำให รถต ด และผ โดยสารเส ยเวลา ไม จอดร บ ส ง ผ โดยสารตามป ายจอดรถเลยป าย จอดรถร บ ส งผ โดยสารในเลนกลาง จอดซ อนค น การร บผ โดยสารเก นกว าท น ง สภาพรถเก า ไม สะอาด ท น งแออ ด แอร ไม เย น ระบ ว า พน กงานพ ดจาหร อม พฤต กรรมไม ส ภาพ ก บผ โดยสาร หร อผ ใช รถใช ถนน พน กงานใช โทรศ พท ขณะข บรถ อ น ๆ เช น พน กงานทอนเง นไม ครบ ขาดความซ อส ตย ส จร ต พ ดจาส อไปในทางเพศ หร อแสดงพฤต กรรมล วงละเม ดทางเพศก บผ โดยสาร คนข บรถแต งกายไม ส ภาพ ราคาไม ม มาตรฐาน ม บร การน อยในแถบชานเม อง พน กงานด มเคร องด มแอลกอฮอล ส บบ หร ขณะข บรถ ด านการให บร การของรถแท กซ พบว า ประชาชนส วนใหญ ร อยละ55 28 ระบ ว า ปฏ เสธไม ร บผ โดยสาร เล อกผ โดยสารโดยชอบอ างว า ไปส งรถ แก สหมด อย นอกเส นทาง เล อกร บเฉพาะผ โดยสารต างชาต ป ญหารองลงไปอ นๆ ข บรถหวาดเส ยว ข บแข งก น ข บแย งผ โดยสาร ข บปาดหน าข บผ าไฟแดง ไม จอดร บ ส ง ผ โดยสารตามป าย

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/54-stat/12697-2014-05-23-04-50-16?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • รถใหม่ทำเมืองกรุงติดหนึบ
  ยนใหม ว นละ 1 826 ค น เพ มข นจากป 2555 เฉล ยว นละ 1 615 ค น ทำให ม จำนวนรถสะสม ณ ว นท 30 ก นยายน จำนวน 8 109 869 ค น เพ มข นจากป 2555 ท ม จำนวนรถ 7 523 381 ค น หร อเพ มข น รวม 586 488 ค น ท งน ผลสำรวจอ ตราความเร วเฉล ยบนท องถนนในช วงช วโมงเร งด วน พบว าถนนสายหล กในกร งเทพฯช วงเช า ทำความเร วได เฉล ย 16 ก โลเมตรต อช วโมง ส วนช วงเย น 23 3 ก โลเมตรต อช วโมง อย างไรก ตาม ม ถนน 3 สาย ท ใช ความเร วได ไม ถ ง 10 ก โลเมตรต อช วโมง ได แก 1 ถนนกร งธนบ ร จากแยกธนบ ร ข ามสะพานสมเด จพระเจ าตากส น ไปแยกส รศ กด ฝ งพระนคร ช วงเช าทำความเร วได เพ ยง 7 3 ก โลเมตรต อช วโมง 2 ถนนเจร ญกร ง จากถนนตกไปถนนส รวงศ ช วงเช าทำความเร วได 9 2 ก โลเมตรต อช วโมง ส วนช วงเย น จากถนนเจร ญกร ง แยกส รศ กด ไปถนนตก ทำความเร วได 8 4 ก โลเมตรต อช วโมง และ 3 ถนนราชว ถ ช วงเช าจากแยกอ ภ ยเจษฎ ท ศ ไปอน สาวร ย ช ยสมรภ ม ทำความเร วได 9 6 ก โลเมตรต อช วโมง ส

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/12664-2014-05-14-08-35-52 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ตลาดรถยนต์ไทยสำลักความวุ่นวายทางการเมืองฉุดยอดขาย
  อส ในประเทศไทยระหว างพรรคการเม องต างๆ กำล งเข าส เด อนท เจ ดและทำท าว าจะเลวร ายลง โดยผ ประท วงจากท งสองฝ ายช มน มในกร งเทพฯหล งจากท ศาลร ฐธรรมน ญปลดนายกร ฐมนตร ย งล กษณ ช นว ตร ในส ปดาห ท ผ านมา ความเส ยหายท เก ดข นก บเศรษฐก จม ความช ดเจนแล ว กระทรวงการคล งแถลงเม อเด อนท ผ านมาว า เศรษฐก จไทยน าจะหดต วในไตรมาสท ส นส ดในเด อนม นาคม กองท นการเง นระหว างประเทศ ไอเอ มเอฟ ออกมาเต อนเม อว นพฤห สบด ท ผ านมาว า อาจจำเป นต องลดประมาณการเต บโตของเศรษฐก จไทยในป น ลงต ำกว าประมาณการก อนหน าน ซ งอย ท 2 5 หากความว นวายทางการเม องย งคงอย การต อส ได ส งผลกระทบต อการท องเท ยวซ งม ส ดส วนประมาณ 10 ของเศรษฐก จไทย และลดยอดขายของธ รก จท ม ความหลากหลายอย างกล มเซ นทร ล และย ม แบรนด อ งซ เชนภ ตตาคารฟาสต ฟ ดส การส งออกของไทยลดลง 1 ในช วงไตรมาสแรกเม อเท ยบก บป ก อนหน าในขณะท อ ตราผลผล ตของโรงงานหดต ว 7 ในช วงเด ยวก น โดยการส งออกลดลง 12 เด อนต ดต อก นแล ว ความว นวายท เร มด เด อดอย างช าๆ ได ทำให อ ตสาหกรรมอย างผ ผล ตรถยนต ถ กม ดม อม ดเท า น กว เคราะห กล าวว า บร ษ ทรถยนต ไม สามารถท งธ รก จไปได เพราะได ใช จ ายเง นไปหลายพ นล านดอลลาร ไปก บโรงงานและอ นฟราสตร คเจอร ด านซ พพลาย เชนท ได ทำให ไทยเป นศ นย กลางการผล ตรถยนต ใหญ ส ดในเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต และย งไม ม ท ท จะให ไป เน องจากแม ว าประเทศไทยจะม ป ญหา แต ไทยก ย งด กว าประเทศอ นๆ ในภ ม ภาคต งแต เร องถนน ไฟฟ า จนถ งกำล งแรงงานท จำเป นต อการผล ตรถยนต บร ษ ทรถยนต หลายแห งกำล งพยายามแก ป ญหาด วยการชะลอการผล ต ทำโปรโมช น เพ มการส งออกและโยกย ายรถในสต อก อย างไรก ด ม ส ญญาณหลายอย างเช นก นว าป ญหาของไทยอาจกำล งส งผลกระทบต อแผนการลงท นในระยะยาว หร อทำให ความสามารถในการแข งข นหมดไป ในขณะท ประเทศอ นๆ ในเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต เช นอ นโดน เซ ยและมาเลเซ ย กำล งจ บผ ผล ตรถยนต อย างจร งจ ง ฮอนด า มอเตอร ได แถลงในเด อนเมษายนว า จะเล อนการสร างโรงงานประกอบรถยนต ม ลค า 530 ล านดอลลาร ในไทยไปอย างน อย 6 เด อน ส วนโตโยต า มอเตอร ได ออกมาเต อนต งแต เด อนมกราคมว า อาจจำเป นต องทบทวนการลงท นม ลค า 20 000 ล านบาทเพราะความว นวายทางการเม อง ในเวลาน ฮอนด า คาดว ายอดขายรถยนต ในประเทศไทยจะลดลงถ ง 25 ในป น โดยเหล อประมาณ 1 ล านค น ซ งน นจะทำให ไทยม ยอดขายต ำกว าอ นโดน เซ ยเป นคร งแรกน บต งแต ไทยได เก ดอ ทกภ ยคร งใหญ ในป 2554 โดยน กว เคราะห คาดว ายอดขายรถยนต ในอ นโดน เซ ยจะถ ง 1 2 ล านค นในป น ภายในโรงงานของออโต อ ลลายแอนซ ท ระยอง คนงานจำนวนหน งกล าวว า การลดการผล ตหมายถ งว าในขณะน พวกเขาใช เวลามากไปก บการรอช นส วนรถยนต ท จะไปผล ตรถยนต คนงานจำนวนหน งกล าวว า การลดช วโมงทำงานนอกเวลา ได ส งผลกระทบต อความสามารถของพวกเขาท จะจ ายค าใช จ ายต างๆ ในแต ละเด อนด วย อด ตผ จ ดการในระด บกลางคนหน งของฟอร ด กล าวว า บร ษ ทร วมท นไม สามารถพ กงานคนงานหร อลดช วโมงทำงานได มากเพราะกล วว าจะม ป ญหาก บสหภาพและอาจจะเส ยคนงานท ได ร บการฝ กฝนแล ว และการร กษาพน กงานท งหมดไว ก ช วยให บร ษ ทร

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/12652-2014-05-12-01-00-57 (2016-02-16)
  Open archived version from archive •