archive-org.com » ORG » I » ITS-THAILAND.ORG

Total: 431

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ขนส่งทางบกเผยช่องทางชำระภาษีรถ
  นการใช บร การร บชำระภาษ รถ ท ห างสรรพส นค าบ กซ ในว นเสาร อาท ตย ท ง 13 สาขา ได แก สาขาลาดพร าว รามอ นทรา ร ชดาภ เษก บางปะกอก เพชรเกษม อ อนน ช ส ขาภ บาล 3 บางบอน ส ท นวงศ แจ งว ฒนะ บางใหญ สำโรง และศร นคร นทร ส วนห าง สรรพส นค าเซ นทร ล รามอ นทรา และศ นย การค าพาราไดซ พาร ค ตามโครงการ ช อปให พอ แล วต อภาษ ม ประชาชนมาใช บร การ จำนวน 35 426 ราย จ ดเก บภาษ รถได ท งส น 52 169 957 98 บาท ในขณะท ส วนท ศ นย บร การร วมคมนาคม เช งสะพานสมเด จพระเจ าตากส นท ให บร การท กว นจ นทร ศ กร ต งแต เวลา 08 30 15 30 น ม ผ มา ใช บร การ จำนวน 9 646 ราย จ ดเก บภาษ รถได ท งส น 12 780 118 62 บาท อธ บด กรมการขนส งทางบก กล าวเพ มเต มว า นอกจากน ประชาชนย งสามารถใช บร การร บชำระภาษ รถผ านทางช องทางต างๆ ได แก ผ าน ตรอ ท ร บชำระภาษ รถ ผ านทางอ นเทอร เน ต ผ านทางธนาคารพาณ ชย ผ านทางไปรษณ ย ผ านโทรศ พท ม อถ อระบบ AIS และผ านโครงการออกหน วยเคล อนท ให บร การร บชำระภาษ รถได อ กด

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/12601-2014-04-22-01-43-43 (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • อุบัติเหตุสงกรานต์พุ่ง5วันตาย248เจ็บ2,643
  ดการบาดเจ บและเส ยช ว ตส งส ด ได แก ไม สวมหมวกน รภ ย ร อยละ 17 98 ส วนใหญ เก ดในเส นทางตรง ร อยละ 65 64 บนทางหลวงแผ นด น ร อยละ 40 09 ถนนอบต หม บ าน ร อยละ 37 ช วงเวลาท เก ดอ บ ต เหต ส งส ด ได แก ช วงเวลา 16 00 20 00 น ร อยละ 32 60 ศร สะเกษอ บ ต เหต ส งส ด21หน ผ บาดเจ บและผ เส ยช ว ตส วนใหญ อย ในกล มว ยแรงงาน อาย 20 49 ป ร อยละ 53 57 ท งน ได จ ดต งจ ดตรวจหล ก 2 273 จ ด เจ าหน าท ปฏ บ ต งาน 66 794 คน เร ยกตรวจยานพาหนะ 717 921 ค น ม ผ ถ กดำเน นคด รวม 115 057 ราย โดยม ความผ ดฐานไม สวมหมวกน รภ ย 34 279 ราย รองลงมา ไม ม ใบข บข 32 658 ราย จ งหว ดท เก ดอ บ ต เหต ส งส ด ได แก ศร สะเกษ 21 คร ง จ งหว ดท ม ผ เส ยช ว ตส งส ด ได แก ปท มธาน และกร งเทพมหานคร จ งหว ดละ 3 ราย จ งหว ดท ม ผ บาดเจ บส งส ด ได แก เช ยงใหม 28 คน 5 ว นตายแล ว 248 เจ บ 2 643 ราย สร ปอ บ ต เหต ทางถนนรวม 5 ว น ว นท 11 15 เมษายน เก ดอ บ ต เหต รวม 2 481 คร ง ป 2556 เก ด 2 290 คร ง เพ มข น 191 คร ง ร อยละ 8 34 ผ เส ยช ว ตรวม 248 ราย ป 2556 เส ยช ว ต 256 ราย ลดลง 8 ราย ร อยละ 3 13 ผ บาดเจ บรวม 2 643 คน ป 2556 บาดเจ บ 2 439 คน เพ มข น 204 คน ร อยละ 8 36 จ งหว ดท ไม ม ผ เส ยช ว ต ตายเป นศ นย รวม 8 จ งหว ด ได แก อำนาจเจร ญ ช ยนาท เพชรบ ร ลพบ ร อ างทอง นราธ วาส พ งงา และยะลา จ งหว ดท เก ดอ บ ต เหต สะสมส งส ด ได แก เช ยงใหม 91 คร ง จ งหว ดท ม ผ เส ยช ว ตสะสมส งส ด ได แก นครราชส มา 12 ราย จ งหว ดท ม ผ บาดเจ บสะสมส งส ด ได แก นครศร ธรรมราชและเช ยงใหม จ งหว ดละ 101 คน โคราชเพ มรถว นละ500เท ยว ส วนบรรยากาศการเด นทางกล บของประชาชนและน กท องเท ยวภายหล งส นส ดช วงเทศกาลสงกรานต น น ท สถาน ขนส ง จ นครราชส มา แห งท 2 ถนนม ตรภาพ อ เม อง จ นครราชส มา ม ประชาชนจำนวนมากมารอใช บร การรถโดยสาร เพ อเด นทางเข า กทม และจ งหว ดทางภาคตะว นออก โดย นายศ ระ บ ญธรรมก ล ขนส ง จ นครราชส มา กล าวว า ได ประสานขอความร วมม อไปย งผ ประกอบการ ให จ ดเตร ยมสำรองรถโดยสารไม ต ำกว า 150 ค น เพ อรองร บบร การประชาชนท เด นทางให ไม ต องรอนาน ท สำค ญต องไม ม ผ โดยสารตกค าง ทำให ม รถบ สโดยสารท ปกต ว งบร การว นละ 280 300 เท ยว เพ มข นเป น 480 500 เท

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/12582--52482643- (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • รถใหม่ทำเมืองกรุงติดหนึบ
  เฉล ยว นละ 1 615 ค น ทำให ม จำนวนรถสะสม ณ ว นท 30 ก นยายน จำนวน 8 109 869 ค น เพ มข นจากป 2555 ท ม จำนวนรถ 7 523 381 ค น หร อเพ มข น รวม 586 488 ค น ท งน ผลสำรวจอ ตราความเร วเฉล ยบนท องถนนในช วงช วโมงเร งด วน พบว าถนนสายหล กในกร งเทพฯช วงเช า ทำความเร วได เฉล ย 16 ก โลเมตรต อช วโมง ส วนช วงเย น 23 3 ก โลเมตรต อช วโมง อย างไรก ตาม ม ถนน 3 สาย ท ใช ความเร วได ไม ถ ง 10 ก โลเมตรต อช วโมง ได แก 1 ถนนกร งธนบ ร จากแยกธนบ ร ข ามสะพานสมเด จพระเจ าตากส น ไปแยกส รศ กด ฝ งพระนคร ช วงเช าทำความเร วได เพ ยง 7 3 ก โลเมตรต อช วโมง 2 ถนนเจร ญกร ง จากถนนตกไปถนนส รวงศ ช วงเช าทำความเร วได 9 2 ก โลเมตรต อช วโมง ส วนช วงเย น จากถนนเจร ญกร ง แยกส รศ กด ไปถนนตก ทำความเร วได 8 4 ก โลเมตรต อช วโมง และ 3 ถนนราชว ถ ช วงเช าจากแยกอ ภ ยเจษฎ ท ศ ไปอน สาวร ย ช ยสมรภ ม ทำความเร วได 9 6 ก โลเมตรต อช วโมง ส วนช วงเย น จากแยกอ ภ ยเจษฎ ท ศ ไปแยกบางพล ด ทำความเร

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/54-stat/12664-2014-05-14-08-35-52?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ตลาดรถยนต์ไทยสำลักความวุ่นวายทางการเมืองฉุดยอดขาย
  ดส วนประมาณ 10 ของเศรษฐก จไทย และลดยอดขายของธ รก จท ม ความหลากหลายอย างกล มเซ นทร ล และย ม แบรนด อ งซ เชนภ ตตาคารฟาสต ฟ ดส การส งออกของไทยลดลง 1 ในช วงไตรมาสแรกเม อเท ยบก บป ก อนหน าในขณะท อ ตราผลผล ตของโรงงานหดต ว 7 ในช วงเด ยวก น โดยการส งออกลดลง 12 เด อนต ดต อก นแล ว ความว นวายท เร มด เด อดอย างช าๆ ได ทำให อ ตสาหกรรมอย างผ ผล ตรถยนต ถ กม ดม อม ดเท า น กว เคราะห กล าวว า บร ษ ทรถยนต ไม สามารถท งธ รก จไปได เพราะได ใช จ ายเง นไปหลายพ นล านดอลลาร ไปก บโรงงานและอ นฟราสตร คเจอร ด านซ พพลาย เชนท ได ทำให ไทยเป นศ นย กลางการผล ตรถยนต ใหญ ส ดในเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต และย งไม ม ท ท จะให ไป เน องจากแม ว าประเทศไทยจะม ป ญหา แต ไทยก ย งด กว าประเทศอ นๆ ในภ ม ภาคต งแต เร องถนน ไฟฟ า จนถ งกำล งแรงงานท จำเป นต อการผล ตรถยนต บร ษ ทรถยนต หลายแห งกำล งพยายามแก ป ญหาด วยการชะลอการผล ต ทำโปรโมช น เพ มการส งออกและโยกย ายรถในสต อก อย างไรก ด ม ส ญญาณหลายอย างเช นก นว าป ญหาของไทยอาจกำล งส งผลกระทบต อแผนการลงท นในระยะยาว หร อทำให ความสามารถในการแข งข นหมดไป ในขณะท ประเทศอ นๆ ในเอเช ยตะว นออกเฉ ยงใต เช นอ นโดน เซ ยและมาเลเซ ย กำล งจ บผ ผล ตรถยนต อย างจร งจ ง ฮอนด า มอเตอร ได แถลงในเด อนเมษายนว า จะเล อนการสร างโรงงานประกอบรถยนต ม ลค า 530 ล านดอลลาร ในไทยไปอย างน อย 6 เด อน ส วนโตโยต า มอเตอร ได ออกมาเต อนต งแต เด อนมกราคมว า อาจจำเป นต องทบทวนการลงท นม ลค า 20 000 ล านบาทเพราะความว นวายทางการเม อง ในเวลาน ฮอนด า คาดว ายอดขายรถยนต ในประเทศไทยจะลดลงถ ง 25 ในป น โดยเหล อประมาณ 1 ล านค น ซ งน นจะทำให ไทยม ยอดขายต ำกว าอ นโดน เซ ยเป นคร งแรกน บต งแต ไทยได เก ดอ ทกภ ยคร งใหญ ในป 2554 โดยน กว เคราะห คาดว ายอดขายรถยนต ในอ นโดน เซ

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/54-stat/12652-2014-05-12-01-00-57?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ขนส่งทางบกเผยช่องทางชำระภาษีรถ
  าบ กซ ในว นเสาร อาท ตย ท ง 13 สาขา ได แก สาขาลาดพร าว รามอ นทรา ร ชดาภ เษก บางปะกอก เพชรเกษม อ อนน ช ส ขาภ บาล 3 บางบอน ส ท นวงศ แจ งว ฒนะ บางใหญ สำโรง และศร นคร นทร ส วนห าง สรรพส นค าเซ นทร ล รามอ นทรา และศ นย การค าพาราไดซ พาร ค ตามโครงการ ช อปให พอ แล วต อภาษ ม ประชาชนมาใช บร การ จำนวน 35 426 ราย จ ดเก บภาษ รถได ท งส น 52 169 957 98 บาท ในขณะท ส วนท ศ นย บร การร วมคมนาคม เช งสะพานสมเด จพระเจ าตากส นท ให บร การท กว นจ นทร ศ กร ต งแต เวลา 08 30 15 30 น ม ผ มา ใช บร การ จำนวน 9 646 ราย จ ดเก บภาษ รถได ท งส น 12 780 118 62 บาท อธ บด กรมการขนส งทางบก กล าวเพ มเต มว า นอกจากน ประชาชนย งสามารถใช บร การร บชำระภาษ รถผ านทางช องทางต างๆ ได แก ผ าน ตรอ ท ร บชำระภาษ รถ ผ านทางอ นเทอร เน ต ผ านทางธนาคารพาณ ชย ผ านทางไปรษณ ย ผ านโทรศ พท ม อถ อระบบ AIS และผ านโครงการออกหน วยเคล อนท ให บร การร บชำระภาษ รถได อ กด วย สำหร บผ ท ประสงค จะชำระภาษ รถท ห างบ

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/54-stat/12601-2014-04-22-01-43-43?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • อุบัติเหตุสงกรานต์พุ่ง5วันตาย248เจ็บ2,643
  คน เร ยกตรวจยานพาหนะ 717 921 ค น ม ผ ถ กดำเน นคด รวม 115 057 ราย โดยม ความผ ดฐานไม สวมหมวกน รภ ย 34 279 ราย รองลงมา ไม ม ใบข บข 32 658 ราย จ งหว ดท เก ดอ บ ต เหต ส งส ด ได แก ศร สะเกษ 21 คร ง จ งหว ดท ม ผ เส ยช ว ตส งส ด ได แก ปท มธาน และกร งเทพมหานคร จ งหว ดละ 3 ราย จ งหว ดท ม ผ บาดเจ บส งส ด ได แก เช ยงใหม 28 คน 5 ว นตายแล ว 248 เจ บ 2 643 ราย สร ปอ บ ต เหต ทางถนนรวม 5 ว น ว นท 11 15 เมษายน เก ดอ บ ต เหต รวม 2 481 คร ง ป 2556 เก ด 2 290 คร ง เพ มข น 191 คร ง ร อยละ 8 34 ผ เส ยช ว ตรวม 248 ราย ป 2556 เส ยช ว ต 256 ราย ลดลง 8 ราย ร อยละ 3 13 ผ บาดเจ บรวม 2 643 คน ป 2556 บาดเจ บ 2 439 คน เพ มข น 204 คน ร อยละ 8 36 จ งหว ดท ไม ม ผ เส ยช ว ต ตายเป นศ นย รวม 8 จ งหว ด ได แก อำนาจเจร ญ ช ยนาท เพชรบ ร ลพบ ร อ างทอง นราธ วาส พ งงา และยะลา จ งหว ดท เก ดอ บ ต เหต สะสมส งส ด ได แก เช ยงใหม 91 คร ง จ งหว ดท ม ผ เส ยช ว ตสะสมส งส ด ได แก นครราชส มา 12 ราย จ งหว ดท ม ผ บาดเจ บสะสมส งส ด ได แก นครศร ธรรมราชและเช ยงใหม จ งหว ดละ 101 คน โคราชเพ มรถว นละ500เท ยว ส วนบรรยากาศการเด นทางกล บของประชาชนและน กท องเท ยวภายหล งส นส ดช วงเทศกาลสงกรานต น น ท สถาน ขนส ง จ นครราชส มา แห งท 2

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/54-stat/12582--52482643-?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • อุบัติเหตุทำเด็กไทยตายอันดับ2 อึ้งพ่อแม่เมินให้ลูกใช้ที่นั่งนิรภัย-จี้เข้มกฎหมายจราจร
  ำ โดยต วเลขในป 2554 พบว า เด กอาย ต ำกว า 15 ป เส ยช ว ตจากอ บ ต เหต จราจร 614 ราย ค ดเป น 21 ในจำนวนน เป นอ บ ต เหต จากรถยนต 101 ราย หร อ 16 5 แต หากเป นช วง 7 ว นอ นตรายเทศกาลสงกรานต จะม อ บ ต เหต จราจรเก ดข นก บเด กทำให เส ยช ว ตประมาณ 9 ในจำนวนน เก ดจากอ บ ต เหต โดยสารรถยนต 46 ซ งพบว าเด กท เส ยช ว ตท ง 100 ไม ม การใช เข มข ดน รภ ยหร อท น งน รภ ย จ งต องบ งค บให เด กใช ระบบย ดเหน ยวเพ อย ดต วเด กไม ให กระเด นออกนอกรถ โดยเฉพาะควรใช ท น งน รภ ย ท งน จากการสำรวจบร เวณทางด วนหร อป มน ำม น พบว าพ อแม คนไทยม การใช ท น งน รภ ยเม อม เด กโดยสารรถยนต ต ำมากไม ถ ง 1 สาเหต อาจเน องจากไม ตระหน กถ งความสำค ญและราคาท น งน รภ ยท ค อนข างส ง กฎหมายจราจรกำหนดให ต องคาดเข มข ดน รภ ยในการโดยสารรถยนต แต ในความเป นจร งทารกหร อเด กท ม อาย ต ำกว า 9 ป ไม ม ความเหมาะสมและปลอดภ ยท จะใช เข มข ดน รภ ย เพราะสายเข มข ดแนวทแยงจะพาดคอเด ก ขณะท เข มข ดแนวขวางจะพาดบร เวณท องเด ก ซ งจะม อ นตรายเพ มข น ในการโดยสารรถยนต ของเด กต ำกว า 9 ป จ งควรใช ท น งน รภ ย โดยหากใช ก บเด กทารก จะลดอ ตราตายถ ง 70 อาย 1 4 ป 47 และอาย มากกว า 5 ป 45 รศ นพ อด ศ กด กล าว รศ นพ อด ศ กด กล าวอ กว า การใช ท น งน รภ ยเม อโดยสารรถยนต ควรใช ต งแต เด กทารก โดยเล อกให เหมาะสมตามว ยและเปล ยนเม อถ งอาย ท ต องเปล ยน และในการต ดต งท น งน รภ ยสำหร บทารกต องให เด กน งห นหล งไปด านท ายรถเพ อลดโอกาสกระด กต นคอห ก รวมถ งควรต

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/54-stat/12574--2--?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • อุบัติเหตุทำเด็กไทยตายอันดับ2 อึ้งพ่อแม่เมินให้ลูกใช้ที่นั่งนิรภัย-จี้เข้มกฎหมายจราจร
  บด กล าวว า เด กไทยเส ยช ว ตจากอ บ ต เหต จราจรส งเป นอ นด บ 2 รองจากการจมน ำ โดยต วเลขในป 2554 พบว า เด กอาย ต ำกว า 15 ป เส ยช ว ตจากอ บ ต เหต จราจร 614 ราย ค ดเป น 21 ในจำนวนน เป นอ บ ต เหต จากรถยนต 101 ราย หร อ 16 5 แต หากเป นช วง 7 ว นอ นตรายเทศกาลสงกรานต จะม อ บ ต เหต จราจรเก ดข นก บเด กทำให เส ยช ว ตประมาณ 9 ในจำนวนน เก ดจากอ บ ต เหต โดยสารรถยนต 46 ซ งพบว าเด กท เส ยช ว ตท ง 100 ไม ม การใช เข มข ดน รภ ยหร อท น งน รภ ย จ งต องบ งค บให เด กใช ระบบย ดเหน ยวเพ อย ดต วเด กไม ให กระเด นออกนอกรถ โดยเฉพาะควรใช ท น งน รภ ย ท งน จากการสำรวจบร เวณทางด วนหร อป มน ำม น พบว าพ อแม คนไทยม การใช ท น งน รภ ยเม อม เด กโดยสารรถยนต ต ำมากไม ถ ง 1 สาเหต อาจเน องจากไม ตระหน กถ งความสำค ญและราคาท น งน รภ ยท ค อนข างส ง กฎหมายจราจรกำหนดให ต องคาดเข มข ดน รภ ยในการโดยสารรถยนต แต ในความเป นจร งทารกหร อเด กท ม อาย ต ำกว า 9 ป ไม ม ความเหมาะสมและปลอดภ ยท จะใช เข มข ดน รภ ย เพราะสายเข มข ดแนวทแยงจะพาดคอเด ก ขณะท เข มข ดแนวขวางจะพาดบร เวณท องเด ก ซ งจะม อ นตรายเพ มข น ในการโดยสารรถยนต ของเด กต ำกว า 9 ป จ งควรใช ท น งน รภ ย โดยหากใช ก บเด กทารก จะลดอ ตราตายถ ง 70 อาย 1 4 ป 47 และอาย มากกว า 5 ป 45 รศ นพ อด ศ กด กล าว รศ นพ อด ศ กด กล าวอ กว า การใช ท น งน รภ ยเม อโดยสารรถยนต ควรใช ต งแต เด กทารก โดยเล อกให เหมาะสมตามว ยและเปล ยนเม อถ งอาย ท ต องเปล ยน และในการต ดต งท

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/54-stat/12574--2-- (2016-02-16)
  Open archived version from archive •