archive-org.com » ORG » I » ITS-THAILAND.ORG

Total: 431

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • ร้องยกเลิกรถทัวร์สองชั้นเผยสถิติ5เดือนตาย97ราย
  งเก ดอ บ ต เหต จนม ผ เส ยช ว ตจำนวนมาก โดยกล าวว า ในช วง 5 เด อนท ผ านมา ม อ บ ต เหต เก ดจากรถท วร สองช นคร งใหญ ทำให ม ผ เส ยช ว ต 97 ศพ จ งเสนอให ยกเล กการใช รถสองช นในเส นทางเส ยง และควบค มการใช ความเร วรถโดยสารสาธารณะท กประเภทให เข มงวดตามกฎหมาย รวมท งป ายเต อนในจ ดต าง ๆ ด วย ด าน นายอ ฌษไธค ร ตนด ลก ณ ภ เก ต อธ บด กรมการขนส งทางบก กล าวภายหล งร บหน งส อร องเร ยนว า การยกเล กรถ 2 ช นคงทำไม ได แต กรมฯ ไม ได น งนอนใจ โดยต งแต ว นท 1 ม ย น เป นต นไป จะม การเพ มมาตรการควบค มการจดทะเบ ยนรถโดยสาร 2 ช นเพ มเต ม ท งคนข บ ผ ประกอบการ และต วรถ เพ อลดความเส ยหายจากอ บ ต เหต เช น ต วถ งรถโดยสาร ท น ง จ ดย ดท น ง จ กย ดเข มข ดน รภ ยต องม ความแข งแรง และโครงสร างต วรถต องได ร บการร บรองจากสถาบ นการศ กษาท น าเช อถ อก อนถ งประกอบได ขณะท การต อใบอน ญาตผ ประกอบการรถสองช นต องผ านการทดสอบการทรงต วของรถ โดยกำหนดความส งของรถสองช นจาก 4 3 เมตรเหล อไม เก น 4 เมตร ส วนผ ข บรถโดยสารสองช น จะต องผ

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/12569--597- (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • เผยอุบัติเหตุจราจรทำคนไทยตายติดอันดับ4ของโลก-70%ดื่มก่อนตาย
  คน เม อเปร ยบเท ยบก บประเทศท ม ประชากรใกล เค ยงก น เช น สหราชอาณาจ กร พบว า คนอ งกฤษตายบนถนนท งป รวมก น น อยกว าคนไทยตายในช วง 24 ว น และเป นท ร ก นว าเทศกาลว นหย ดยาวค อ เวลาแห งการฆาตกรรมหม ของคนไทยท ม การด มส รา เป นสาเหต อ นด บ1 ของความส ญเส ย น ส โศภ ต กล าวว า จากการศ กษาปร มาณแอลกอฮอล ในเล อดของผ เส ยช ว ตจากอ บ ต เหต จราจรของสถาบ นน ต เวชว ทยา โรงพยาบาลตำรวจ สำน กงานตำรวจแห งชาต พบว า ผ เส ยช ว ตจากอ บ ต เหต จราจรในช วงเทศกาลป ใหม และสงกรานต ป 2556 ร อยละ 70 9 ตรวจพบปร มาณแอกอฮอล ในเล อด โดยร อยละ60 1 ม ระด บแอลกอฮอล เก นระด บท กฎหมายกำหนด หร อเก น 50 ม ลล กร มเปอร เซ นต โดยกล มท ด มม ค าเฉล ยระด บแอลกอฮอล ในเล อดขณะเส ยช ว ตส งถ ง 189 ม ลล กร มเปอร เซ นต หร อส งเก อบ 4 เท าของท กฎหมายกำหนด และพบว าส ดส วนผ เส ยช ว ตท ด มส ราก อน และปร มาณแอลกอฮอล ในเล อดส งใกล เค ยงก นไม ว าจะเป นผ ข บข ผ โดยสาร คนเด นถนน และล กษณะยานพาหนะ ท งรถจ กรยาน จ กรยานยนต และรถยนต ท น าเป นห วงค อ เยาวชนท อาย

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/12556--4-70 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • สถิติอุบัติเหตุพบเหล้าในเลือด4เท่า นักวิชาการเก็บข้อมูลผู้ตาย คนขับ-ผู้โดยสาร-คนเดินถนน-เด็กร่ำสุราทั้งนั้น
  น กว ชาการสำน กว จ ยนโยบายสร างเสร มส ขภาพ สวน เป ดเผยว า ประเทศไทยม อ ตราการเส ยช ว ตจากอ บ ต เหต จราจรป ละประมาณ 26 312 คน ถ อว าเป นประเทศท ม อ ตราการเส ยช ว ตอ นด บท 4 ของโลก เม อเปร ยบเท ยบก บประเทศสหราชอาณาจ กรซ งม จำนวนประชากรใกล เค ยงก น โดยพบว าประชาชนของสหราชอาณาจ กรเส ยช ว ตบนถนนท งป รวมก น ย งน อยกว าคนไทยเส ยช ว ตในรอบ 24 ว น โดยเฉพาะช วงเทศกาลว นหย ดยาว โดยสาเหต ของการเก ดอ บ ต เหต อ นด บหน งย งเป นเร องของการแล วข บ น ส โศภ ตย งกล าวเพ มเต มด วยว า จากการศ กษาปร มาณแอลกอฮอล ในเล อดของผ เส ยช ว ตจากอ บ ต เหต จราจรของสถาบ นน ต เวชว ทยา โรงพยาบาลตำรวจ สำน กงานตำรวจแห งชาต พบว า จากการตรวจสอบผ เส ยช ว ตจากอ บ ต เหต จราจรในช วงเทศกาลป ใหม และสงกรานต ป 2556 พบปร มาณแอลกอฮอล ในเล อด 70 9 ในจำนวนน พบว าม ปร มาณแอลกอฮอล ในเล อดถ ง 189 ม ลล กร มเปอร เซ นต เก นท กฎหมายกำหนดไว ท 50 ม ลล กร มเปอร เซ นต ถ ง 4 เท า 60 1 ม ระด บแอลกอฮอล เก นระด บท กฎหมายกำหนด และพบว าส ดส วนผ เส ยช ว ตท ด มส ราก อนและม ปร มาณแอลกอฮอล ในเล อดส งใกล เค ยงก น ไม ว าจะเป นผ ข บข ผ โดยสาร คนเด นถนน และล กษณะยานพาหนะ ท งรถจ กรยาน จ กรยานยนต และรถยนต ท น าเป นห วงก ค อ เยาวชนท อาย น อยกว า 20 ป ท เส ยช ว ต 56 ก ได ด มส ราก อนเส ยช ว ตและม ปร มาณแอลกอฮอล ในเล อดเฉล ยถ ง 139 ม ลล กร มเปอร เซ นต ท งท ตามกฎหมายกล มน ย งไม ควรหาซ อส รามาด มได นพ ท กษพล ธรรมร งส ผ อำนวยการ สวน กล าวว า ความส ญเส ยจากการด มแล วข บน เป นเร องท ป องก นได ไม ใช เร องเวรกรรม

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/12555--4- (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Stat - รายงานสถิติและผลการสำรวจด้านการขนส่งและจราจร
  ำส ราท งน น Tuesday 08 April 2014 05 58 ไทยโพสต ฉบ บว นท 8 เมษายน พ ศ 2557 กร งเทพฯ น กว ชาการว เคราะห สาเหต การตายเพราะอ บ ต เหต ช วงป ใหม สงกรานต 56 พบแอลกอฮอล ในเล อดส งเก นกฎหมายกำหนด 4 เท า ท งคนข บ คนโดยสาร คนเด นถนน ไม เว นแม แต เด ก แนะจ งหว ดเอาจร ง ต งเป าหมายการตรวจ ลงโทษร นแรงแน นอน น ส โศภ ต นาส บ น กว ชาการสำน กว จ ยนโยบายสร างเสร มส ขภาพ สวน เป ดเผยว า ประเทศไทยม อ ตราการเส ยช ว ตจากอ บ ต เหต จราจรป ละประมาณ 26 312 คน ถ อว าเป นประเทศท ม อ ตราการเส ยช ว ตอ นด บท 4 ของโลก เม อเปร ยบเท ยบก บประเทศสหราชอาณาจ กรซ งม จำนวนประชากรใกล เค ยงก น โดยพบว าประชาชนของสหราชอาณาจ กรเส ยช ว ตบนถนนท งป รวมก น ย งน อยกว าคนไทยเส ยช ว ตในรอบ 24 ว น โดยเฉพาะช วงเทศกาลว นหย ดยาว โดยสาเหต ของการเก ดอ บ ต เหต อ นด บหน งย งเป นเร องของการแล วข บ Last Updated Tuesday 08 April 2014 06 01 Read more สาย29แชมป ยอดเย ยมสาย205 8บร การแย ส ด Tuesday 01 April 2014 04 16 เดล น วส ฉบ บว นท 31 ม นาคม พ ศ 2557 นายนเรศ บ ญเปร ยม ร กษาการผ อำนวยการองค การขนส งมวลชนกร งเทพ ขสมก เป ดเผยภายหล งจากท ขสมก ได ต ดกล องร บความค ดเห นการให บร การบนรถเมล ซ งม ประชาชนให ความร วมม อถ งร อยละ 10 ของจำนวนผ โดยสารประมาณ 1 5 ล านคนต อว น โดยพบว าม ประชาชนแสดงความค ดในช องด มากถ ง 60 เปอร เซ นต ช องพอใช 40 เปอร เซ นต และช องแย มากพบเพ ยงร อยละ 14 เปอร เซ นต เท าน น ซ งถ อว าม ส ดส วนท น อยมาก ท งน จากผลการสำรวจความเห นจากประชาชนต งแต เด อน พ ย 56 ก พ 57 พบว าสาย 29 ช วงร งส ตห วลำโพงประชาชนหย อนต วในช องยอดเย ยมมากท

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news?start=50 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • กสิกรไทยคาดมูลค่าค้าชายแดนปีนี้อยู่ที่ 7 แสนล.
  ำเปล ยนแปลง อาจทำให เก ดป ญหาพรมแดนระหว างประเทศได การป ดด านชายแดนของพม าคร งน ส งผลกระทบต อม ลค าการค าชายแดนไทย พม า ด านแม สอด จ งหว ดตาก ท โดยปกต ม การค าขายผ านทางชายแดน รวมถ งการจ บจ ายใช สอยส นค าอ ปโภคบร โภคของประชาชนสองประเทศ ซ งการส งออกของไทยผ านทางชายแดนด านแม สอด จ งหว ดตาก น บว าม ม ลค าส งท ส ดเม อเท ยบก บด านส งออกไปพม าด านอ นๆ โดย ค ดเป นส ดส วนร อยละ 58 ของการส งออกทางชายแดนไปพม าท งหมดในช วงคร งแรกของป น ม ลค าส งออกราว 2 820 ล านบาทต อเด อน อย างไรก ตาม ผลกระทบต อการค าชายแดนจากการป ดด านคร งน อาจไม ร นแรงน ก หากการป ดด านชายแดนของทางการพม าม ระยะเวลาไม นาน เน องจากทางการพม าคงตระหน กถ งผลกระทบจากการป ดด านชายแดนด านแม สอดท เป นแหล งนำเข าสำค ญของพม าและม ม ลค านำเข าส งในแต ละเด อน ซ งอาจส งผลให ราคาส นค าในพม าปร บส งข นตามปร มาณส นค าท ลดลงไป ทำให ประชาชนท วไปและภาคธ รก จในพม าอาจต องได ร บผลกระทบจากราคาส นค าอ ปโภคบร โภค ส นค าว ตถ ด บ ก งสำเร จร ปท ใช ผล ตในภาคอ ตสาหกรรมม ราคาส งข น นอกจากน การท พม าอาจห นไปนำเข าจากประเทศอ นๆท ม ระยะทางไกลกว า อาจทำให ม ต นท นขนส งส งข น และย งต องเส ยภาษ ในอ ตราส งเม อเท ยบก บการนำเข าจากส นค าจากไทยท ไม เส ยภาษ ศ ลกากรหร อเส ยภาษ ในอ ตราต ำ ซ งอาจนำไปส การเร งต วข นของภาวะเง นเฟ อในระยะต อไป ท งน เง นเฟ อของพม าอย ท ร อยละ 7 8 ในป 2552 YoY และคาดว าอาจทรงต วอย ในระด บร อยละ 7 7 ในป น ตามการคาดการณ ของ IMF ท งน ส นค าส งออกสำค ญๆ ของไทยไปพม าเพ อรองร บความต องการของพม า ได แก น ำม นเช อเพล ง น ำอ ดลม น ำม นปาล ม ชา กาแฟ อาหารปร งแต ง และเบ ยร ด านส นค านำเข าสำค ญของไทยจากพม า ได แก ก าซธรรมชาต ปลาสดหร อ แช เย น ไม ว เน ยร ไม ย งไม แปรร ป ถ านไม ส มสดและแห ง การนำเข าของไทยจากพม าท หดต วร อยละ 10 ในช วงคร งป แรกน เป นเพราะการนำเข าก าซธรรมชาต ท ม ส ดส วนถ งราวร อยละ 90 ของการนำเข าท งหมดของไทยจากพม า ปร บลดลงราวร อยละ 8 ในช วงคร งป แรก YoY ส นค าอ นๆ ท ไทยนำเข าจากพม าลดลง ได แก ปลาสด แช แข งและส ตว น ำแช เย น แช แข ง ลดลงราวร อยละ 26 YoY และเน อส ตว สำหร บบร โภค ลดลงราวร อยละ 41 YoY สำหร บการค าชายแดนไทย ก มพ ชาย งดำเน นไปได อย างปกต โดยไทยและก มพ ชาย งไม ม การออกมาตรการป ดด านชายแดนระหว างก น หากความข ดแย งระหว างไทยก บก มพ ชาไม ได นำไปส การป ดด านชายแดนก ไม น าจะกระทบต อการค าชายแดนไทย ก มพ ชาในช วงท เหล อของป น โดยคาดว าการค าชายแดนไทย ก มพ ชาน าจะย งคงขยายต วได ต อเน องเพ อรองร บความต องการของก มพ ชาท ย งคงเต บโตได ตามเศรษฐก จท ขยายต วได ด ข นในป น หล งจากต องประสบภาวะหดต วในป ท ผ านมา โดยส นค าส งออกสำค ญๆ ของไทยไปก มพ ชาท น าจะม โอกาสขยายต วได ด ได แก น ำตาล ป นซ เมนต น ำม นเช อเพล ง ส วนประกอบของยานยนต ยางรถยนต และรถจ กรยานยนต โดยม

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/54-stat/4856--7-?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • กสิกรไทยคาดมูลค่าค้าชายแดนปีนี้อยู่ที่ 7 แสนล.
  เวณบ านท าอาจ ตำบลท าสายลวด ซ งพม าห นว าทำให เส นทางเด นของกระแสน ำเปล ยนแปลง อาจทำให เก ดป ญหาพรมแดนระหว างประเทศได การป ดด านชายแดนของพม าคร งน ส งผลกระทบต อม ลค าการค าชายแดนไทย พม า ด านแม สอด จ งหว ดตาก ท โดยปกต ม การค าขายผ านทางชายแดน รวมถ งการจ บจ ายใช สอยส นค าอ ปโภคบร โภคของประชาชนสองประเทศ ซ งการส งออกของไทยผ านทางชายแดนด านแม สอด จ งหว ดตาก น บว าม ม ลค าส งท ส ดเม อเท ยบก บด านส งออกไปพม าด านอ นๆ โดย ค ดเป นส ดส วนร อยละ 58 ของการส งออกทางชายแดนไปพม าท งหมดในช วงคร งแรกของป น ม ลค าส งออกราว 2 820 ล านบาทต อเด อน อย างไรก ตาม ผลกระทบต อการค าชายแดนจากการป ดด านคร งน อาจไม ร นแรงน ก หากการป ดด านชายแดนของทางการพม าม ระยะเวลาไม นาน เน องจากทางการพม าคงตระหน กถ งผลกระทบจากการป ดด านชายแดนด านแม สอดท เป นแหล งนำเข าสำค ญของพม าและม ม ลค านำเข าส งในแต ละเด อน ซ งอาจส งผลให ราคาส นค าในพม าปร บส งข นตามปร มาณส นค าท ลดลงไป ทำให ประชาชนท วไปและภาคธ รก จในพม าอาจต องได ร บผลกระทบจากราคาส นค าอ ปโภคบร โภค ส นค าว ตถ ด บ ก งสำเร จร ปท ใช ผล ตในภาคอ ตสาหกรรมม ราคาส งข น นอกจากน การท พม าอาจห นไปนำเข าจากประเทศอ นๆท ม ระยะทางไกลกว า อาจทำให ม ต นท นขนส งส งข น และย งต องเส ยภาษ ในอ ตราส งเม อเท ยบก บการนำเข าจากส นค าจากไทยท ไม เส ยภาษ ศ ลกากรหร อเส ยภาษ ในอ ตราต ำ ซ งอาจนำไปส การเร งต วข นของภาวะเง นเฟ อในระยะต อไป ท งน เง นเฟ อของพม าอย ท ร อยละ 7 8 ในป 2552 YoY และคาดว าอาจทรงต วอย ในระด บร อยละ 7 7 ในป น ตามการคาดการณ ของ IMF ท งน ส นค าส งออกสำค ญๆ ของไทยไปพม าเพ อรองร บความต องการของพม า ได แก น ำม นเช อเพล ง น ำอ ดลม น ำม นปาล ม ชา กาแฟ อาหารปร งแต ง และเบ ยร ด านส นค านำเข าสำค ญของไทยจากพม า ได แก ก าซธรรมชาต ปลาสดหร อ แช เย น ไม ว เน ยร ไม ย งไม แปรร ป ถ านไม ส มสดและแห ง การนำเข าของไทยจากพม าท หดต วร อยละ 10 ในช วงคร งป แรกน เป นเพราะการนำเข าก าซธรรมชาต ท ม ส ดส วนถ งราวร อยละ 90 ของการนำเข าท งหมดของไทยจากพม า ปร บลดลงราวร อยละ 8 ในช วงคร งป แรก YoY ส นค าอ นๆ ท ไทยนำเข าจากพม าลดลง ได แก ปลาสด แช แข งและส ตว น ำแช เย น แช แข ง ลดลงราวร อยละ 26 YoY และเน อส ตว สำหร บบร โภค ลดลงราวร อยละ 41 YoY สำหร บการค าชายแดนไทย ก มพ ชาย งดำเน นไปได อย างปกต โดยไทยและก มพ ชาย งไม ม การออกมาตรการป ดด านชายแดนระหว างก น หากความข ดแย งระหว างไทยก บก มพ ชาไม ได นำไปส การป ดด านชายแดนก ไม น าจะกระทบต อการค าชายแดนไทย ก มพ ชาในช วงท เหล อของป น โดยคาดว าการค าชายแดนไทย ก มพ ชาน าจะย งคงขยายต วได ต อเน องเพ อรองร บความต องการของก มพ ชาท ย งคงเต บโตได ตามเศรษฐก จท ขยายต วได ด ข นในป น หล งจากต องประสบภาวะหดต วในป ท ผ านมา โดยส นค าส งออกสำค ญๆ ของไทยไปก มพ ชาท น าจะม โอกาสขยายต วได ด ได แก น ำตาล ป

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news/54-stat/4856--7- (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Stat - รายงานสถิติและผลการสำรวจด้านการขนส่งและจราจร
  September 2010 05 37 คณะร ฐมนตร ร บทราบข อม ลสร ปรายงานสถ ต อ บ ต เหต ในภาคการขนส งประจำเด อนส งหาคม 2553 ของกระทรวงคมนาคม ด งน 1 สถ ต การเก ดอ บ ต เหต ในภาคการขนส งประจำเด อนส งหาคม 2553 โดยเปร ยบเท ยบก บสถ ต การเก ดอ บ ต เหต ในภาคการขนส งประจำเด อนส งหาคม 2552 Read more น สส น เพ มประส ทธ ภาพการผล ต 1ช ม ได รถเพ ม2ค นด นเป าท งป ขย บทะล 5หม นค น Monday 16 August 2010 05 59 น สส น เร งปร บปร งประส ทธ ภาพการผล ต ด นกำล งการผล ตรถยนต เพ มข นอ ก 2 ค นต อช วโมง ร บความต องการของตลาด ท ขยายต วรวดเร ว ปร บเป าขายท งป ใหม เช อต วเลขทะล 5 หม นค น โวน สส น มาร ช ย งม แบ กออร เดอร นาน 4 5 เด อน ขณะท ตลาดส งออกตอบร บด เก นคาด ส วนเด อนหน าเตร ยมแต งหน าทาปากน สส น เอ กซ เทรล ออกมากระต นตลาดอ กระลอก Read more 7 5 แสนค น ยอดถอยป ายแดงพ งส งส ด Sunday 15 August 2010 06 03 เป นเร องมห ศจรรย เซอร ไพรส ไม น อยสำหร บการเต บโตของอ ตสาหกรรมยานยนต ไทยในป 2553 ซ งน บจากช วงต นป ท ผ านมา ม การปร บต วเลขเป าหมายการจำหน ายเพ มมาแล ว 2 คร ง และแต ละคร งก เป นการปร บเป าหมายเพ มเต มแบบก าวกระโดดท งส น กล าวค อ การประกาศปร บเป าหมายการจำหน ายเพ มเป น 6 5 แสนค นเม อจบไตรมาสแรก หล งจากท ม การต งเป าหมายการจำหน ายท 6 แสนค นในช วงต นป และเม อจบไตรมาส 2 ของป น ก ประกาศเป าหมายการจำหน ายเพ มเป น7 25 7 5 แสนค น แล วแต คาดการณ ของค ายรถยนต แต ละราย ถ อเป นยอดรวมท ส งท ส ดของตลาดรถในไทยท ขายก นมา Read more รถหายแทบไม ได ค น8เด อนโจรกรรมรถยนต จยย 1 7หม นค น Sunday 15 August 2010 05 58 เป ดสถ

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news?start=255 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Stat - รายงานสถิติและผลการสำรวจด้านการขนส่งและจราจร
  นเว ยนภายในงานได ถ ง29 500 ล านบาท รวมรถใหม รถม อสอง อ ปกรณ รถยนต และเคร องเส ยงต ดรถยนต ฯลฯ ถ อว าอย ในระด บท น าพอใจ พ ส จน ให เห นพล งความร วมม อจากท กฝ าย ท งผ จ ด ผ ร วมแสดง รวมถ งประชาชนท มาชมงาน Read more คอล มน On Time คนไทยไม กล วน ำแห จองป กอ พ เก งทะล ก Saturday 17 December 2011 05 45 เก ป ายแดง This e mail address is being protected from spambots you need JavaScript enabled to view it มหกรรมยานยนต คร งท 28 ป ดฉากลงอย างสวยงาม ด วยยอดจองรถยนต ภายในงานทะล หล ก 25 000 ค น น สส นมาสด าฟอร ด หน าบาน คว าแชมป โกยยอดจองกระฉ ดไม เกรงใจค ายย กษ พร อมฟ นธงป หน าอ ตฯยานยนต ไทยฟ นค น ช พ เกง ป กอ พขายกระห มร บค นภาษ รถค นแรก แหล งข าวระด บส งจากน สส น มอเตอร ประเทศไทย เป ดเผยหล งซ วแชมป ยอดจองในงาน Motor Expo 2011 ว า ป จจ บ นน สส น อ ลเมร า ใหม โกยยอดจองไปแล วกว า 12 000 ค นตลอด 2 เด อนน บจากเป ดต ว และม การส งมอบแล วราว 2 000 ค น โดยในงานอ ลเมร าใหม สร างปรากฏการณ ได อย างเหน อความคาดหมาย ขณะท น สส น มาร ช เท ยน า และน สส น นาวาร า ท ถ งแม จะม เพ ยงร นไมเนอร เชนจ สปอร ตเวอร ช นและแกรนด ไทเทเน ยม แต ด วยจ ดขายหล กด านความแข ง แกร งจากโครงสร างต วถ งท มาพร อมสมรรถนะอ นจ ดจ าน ทาง บร ษ ทคาดว านาวาร าจะสามารถ ตอบโจทย ล กค าท ต องการความค มค าแข งแกร งตามสไตล น สส นได ต อไป Read more ศ นย ว จ ยกส กรไทยประเม นสถานการณ น ำท วมคาดกระทบเศรษฐก จ75 000 113 000ล านบาท Thursday 13 October 2011 05 38 ศ นย ว จ ยกส กรไทย ประเม นว าจากเหต การณ อ ทกภ ยต งแต ปลายเด

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/the-news?start=250 (2016-02-16)
  Open archived version from archive •