archive-org.com » ORG » I » ITS-THAILAND.ORG

Total: 431

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • มูลค่าตลาดอุปกรณ์และระบบนำทาง 2555 และประมาณการ 2556
  ต วผ บร โภคและม จำหน ายในท องตลาดท งท ต ดมาก บรถหร อ OEM และท ผ บร โภคต ดต งภายหล ง After market รวมถ งระบบนำทางประเภท PND และ Mobile Application ซ งระบบด งกล าวย งไม ม การสำรวจม ลค าตลาดอย างจร งจ ง การสำรวจตลาดระบบนำทางคร งน จ งถ อเป นก าวสำค ญในวงการ ITS ท เร มสะท อนให เป นสภาพความเป นไปของตลาดและส งส ญญาณให ท งผ ผล ตและผ บร โภครวมท งร ฐได ตระหน กถ งโอกาสทางธ รก

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/navigation-market-survey/11299--2555-2556 (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • ITS Rally 2014
  ITS Rally 2014 Friday 24 October 2014 21 50 Enter Rally Webpage Next Last Updated Friday 24 October 2014 22 08

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/navigation-market-survey/13218-its-rally-2014?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • old membership
  วย 1 บร ษ ท โตโยต า มอเตอร ประเทศไทย จำก ด Toyota Motor Thailand 2 บร ษ ท ทางยกระด บดอนเม อง จำก ด มหาชน Don Mueng Toll Ways 3 Toyota Tsusho Electronics Thailand Co Ltd 4 บร ษ ทเคนว ด อ เล กทรอน กส ไทยแลนด จำก ด Kenwood Electronics 5 บร ษ ทเมตาม เด ย เทคโนโลย จำก ด Metamedia Technology 6 บร ษ ทแมพพ อยท เอเช ย ประเทศไทย จำก ด Mappoint Asia 7 บร ษ ทอ เอสอาร ไอ ประเทศไทย จำก ด ESRI 8 บร ษ ทน วเทรนด ด เวลล อปเมนท จำก ด New Trend Development 9 บร ษ ท พานาโซน คออโต โมท ฟ ซ สเต มส Panasonic Automotive System 10 เอเช ย แปซ ฟ ค ประเทศไทย จำก ด Asia Pacific 11 บร ษ ท บ แอล ม เด ย จำก ด B L Media 12 บร ษ ท ทร ด จ ตอล เอนเตอร เทนเมน จำก ด True Digital Entertainment 13 บร ษ ท อ นเตอร ซอฟต อ นจอเน ยร ง จำก ด InterSoft Engineering 14 Worldtech Electronic Co Ltd 15 บร ษ ท TeleAtlas 16 บร ษ ท น แมพ จำก ด NuMap 17 บร ษ ท NAVTEQ จำก ด 18 บร ษ ท AAPICO จำก ด 19 Sumitomo Electric Thailand Co Ltd 20 Advanced Info Service PCL ปร บปร งเม อ 2 ก ค 2553 รายช อสมาช กน ต บ คคลป 2552 บร ษ ท โตโยต า มอเตอร ประเทศไทย จำก ด บร ษ ท เดลต า อ เลคโทรน คส ประเทศไทย จำก ด มหาชน บมจ โทเท ลแอ กเซ ส คอมม น เคช น บร ษ ท เทเล แอทลาส ประเทศไทย จำก ด บร ษ ท จ เน ยส ทราฟฟ ค ซ สเต ม จำก ด บร ษ ท เมตาม เด ย เทคโนโลย จำก ด บร ษ ทแมพพ อยท เอเช ย ประเทศไทย จำก ด บร ษ ท ทร ม ฟ จำก ด

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/navigation-market-survey/11214-old-membership?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ITS Thailand Rally
  ดโครงการแข งข น ITS Rally 2013 Navigator ลดพล งงานเพ อส งแวดล อม เส นทาง กร งเทพฯ พ ทยา ซ งม ว ตถ ประสงค เพ อเป นการรณรงค การลดใช พล งงานเพ อส งแวดล อม โดยส งเสร มให ม การนำเทคโนโลย ITS เข ามาใช ในการเด นทาง อาท เช น การใช Navigator นำทางและวางแผนการเด นทาง ข บอย างไรให ประหย ดน ำม น เพ อลดการใช พล งงานและร กษาส งแวดล อม โดยม รายละเอ ยดเส นทางและสถานท ท องเท ยวด งน ว นเสาร ท 6 กรกฎาคม 2556 07 30 น ลงทะเบ ยนพร อมร บสต กเกอร เอกสารก จกรรม 08 00 น ค นแรกออกเด นทางพร อมลงเวลา เด นทางด วย Aplication ระบบนำทาง 09 00 น ค นแรกถ งท หมาย อ ทยานร งสรรค นว ตกรรมด านอวกาศ Kreanovation 11 45 น ค นแรกออกเด นทางพร อมลงเวลา เด นทางไป ตลาดน ำ 4 ภาค 12 00 น ร บประทานอาหารกลางว น 14 00 น ค นแรกถ งท หมายพร อมลงเวลา ไปนม สการ พระพ ทธมหาวช รอ ตตโมภาสศาสดา ท ว ดเขาช จรรย 15 00 น แวะเท ยว ซ ลเวอร เลค Silverlake ไร อง น 16 00 น ค นแรกออกเด นทางพร อมลงเวลา เด นทาง ไปโรงแรม Seabreeze resort Pattaya จ ชลบ ร 17 00 น ค นแรกถ งท หมายพร อมลงเวลา ร บก ญแจห องพ ก 18 30 22 00 น ร วมงานส งสรรค ร บประทานเย น ประกาศรางว ล เล นเกมส วงดนตร สดบรรเลงตลอดงาน ว นอาท ตย ท 7 กรกฎาคม 2556 07 30 น ร บประทานอาหารเช า 11 30 น เก บส มภาระใส กระเป าเด นทาง เช คเอ าท ออกจากโรงแรม เด นทางกล บกร งเทพฯ โดยสว สด ภาพ สมาคมฯ ขอเช ญท กท านเข าร วมโครงการแข งข น ITS Rally 2013 Navigator ลดพล งงานเพ อส งแวดล อม ซ งเป นก จกรรมเพ อส งคม ในการกระต นและส งเสร มส งคมให ตระหน กถ งการข บรถอย างม ประส ทธ ภาพด วยการวางแผนเส นทางและการเด นทาง เพ อลดการใช พล งงาน ลดป ญหาการจราจร ลดคว นจากการข บข ยานพาหนะ ซ งเป นการร วมก นร กษ โลก ร กษ ส งแวดล อมเพ อค ณภาพช ว ตท ด ข นต อไป อ ตราค าสม คร ค นละ 3 900 บาท ราคาพ เศษ 3 500 บาท หากสม ครก อน 20 ม ย 56 ต อ 2 ท าน ราคาน รวมค าท พ ก และอาหาร 3 ม อ เพ มผ ต ดตาม ผ ใหญ ท านละ 1 000 บาท อาย ต งแต 10 ขวบเป นต นไป เด ก ท านละ 500 บาท อาย 6 ไม เก น 10 ขวบ ระยะเวลา 2 ว น 1 ค น เด กอาย ไม เก น 6 ขวบ ฟร ราคาน ไม รวมเต ยงเสร ม และผ ต ดตามพ กร วมก บผ สม ครหล ก ด รายละเอ ยดในเพ มเต มผ ต ดตาม หากท านยกเล กการเด นทาง สมาคมฯ ขอสงวนส ทธ ค นเง นตามกฎเกณ ของบร ษ ทฯ เท าน น กำหนดการอาจเปล ยนแปลงได ตามสถานการณ และความเหมาะสมเพ อความปลอดภ ยของท าน สมาคมฯ ขอสงวนส ทธ ในการร บผ ดชอบรายการด งต อไปน ค าอาหารและเคร องด มท นอกเหน อจากรายการท คณะผ จ ดได เตร ยมไว ให และค าเข าชมสถานท ท องเท ยวนอกเหน อจากโปรแกรม ขอเร ยนเช ญท กท านเข าร วมประช มซ กซ อมความเข าใจ กฎกต กาการแข งข นแรลล ด งกล าวในว นอ งคารท 2 กรกฎาคม 2556 ต งแต เวลา 18 00 20 00 น ท ห องบ ษกร ช น

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/navigation-market-survey/11156-its-thailand-rally (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • The 23rd ITS World Congress Melbourne 2016 has opened the subumission
  opened the subumission Wednesday 25 November 2015 15 18 The 23rd ITS World Congress Melbourne 2016 has opened the submission website of the Papers and Special Interest Sessions http www itsworldcongress2016 com files ITS16 Call for Papers 2 pdf Prev

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13610-the-23rd-its-world-congress-melbourne-2016-has-opened-the-subumission?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ITS Thailand Established!
  establishment of ITS Thailand now become registered ITS Thailand organization So far we have more than 200 individuals being the members of the organization and have engaged in many important ITS activities in Thailand organization The organization has been active

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/1-welcome-to-its-th?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • เปิดโผเงินกู้ปั๊มศก.2แสนล้าน ลงทุนแหล่งน้ำ-โลจิสติกส์-รถไฟฟ้า4สาย
  จะแบ งออกเป น 2 กล ม ได แก กล มท 1 โครงการท ร ฐบาลร บภาระการลงท น ท งท เป นโครงการของร ฐบาลและร ฐว สาหก จ ในสาขาบร หารจ ดการน ำเพ อการเกษตร ขนส ง โครงสร างพ นฐานด านการท องเท ยว การศ กษา สาธารณส ข สว สด ภาพของประชาชน ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ทร พยากร ธรรมชาต และส งแวดล อม พ ฒนาการ ท องเท ยวและเศรษฐก จเช งสร างสรรค และการลงท นในระด บช มชนม วงเง นรวม 1 110 168 ล านบาท กล มท 2 เป นโครงการท ร ฐว สาหก จเป นผ แบกร บภาระการลงท นเอง อาท โครงการในสาขาพล งงานและพล งงานทดแทน สาขาส อสาร และสาขาขนส ง เป นวงเง นลงท นรวม 321 162 ล านบาท ในส วนโครงการท ร ฐเป นผ แบกร บภาระการลงท น แต ย งไม ม แหล งเง นในป งบประมาณ 2552 2553 ม วงเง นรวมท งส น 289 070 ล านบาท จ งเป นสาเหต ท ทำให ร ฐบาลนำร าง พ ร ก ก เง น 4 แสนล านบาทส งให ท ประช มสภาพ จารณาในคร งน ซ งจะประกอบไปด วยโครงการท สำค ญๆ 12 กล ม ซ งพร อมท จะดำเน นโครงการได ต งแต ป 2552 และป 2553 แบ งเป นโครงการท ม ความพร อมท จะดำเน นการได ในป 2553 และสามารถเร มดำเน นการบางส วนได ในป 2552 วงเง น 231 311 ล านบาท ท เหล ออ ก 57 759 ล านบาทอาจจะย งไม พร อมท จะดำเน นการได ในป 2553 ได แก 1 สาขาบร การจ ดการน ำ น ำเพ อการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงทร พยากรฯ กระทรวงมหาดไทย เปนผ ร บผ ดชอบ วงเง นก 67 113 ล านบาท ใช ในการบำร งฟ นฟ ระบบชลประทานเด ม ก อสร างฝายอ างเก บน ำขนาดเล ก กลาง แก ป ญหาอ ทกภ ย การปร บปร งพ นธ และกระจายพ นธ พ ช การพ ฒนาล มน ำช ตอนบน รวมท งเพ มประส ทธ ภาพหน วยราชการ หน วยงานท เก ยวข อง 2 สาขาขนส ง logistic หน วยงานกระทรวงคมนาคมเป นผ ร บผ ดชอบ วงเง นก 65 531ล านบาท เพ อก อสร างระบบรถไฟฟ าสายส แดง ส ม วง ส เข ยว หมอช ต สะพานใหม และแบร ง บางป ส น ำเง น ส ชมพ และน ำตาล โดยบางส วนของสายส เข ยว ส ชมพ และส น ำตาล จะดำเน นการภายหล งป 2553 การลงท นระบบราง จ ดหาโบก และห วรถจ กรด เซล ระยะท 5 6 แก งคอย บ วใหญ หนองคาย รถไฟรางค ฉะเช งเทรา คลองส บเก า แก งคอย โครงการทางพ เศษ บางปะอ น สระบ ร โคราช ถนนไร ฝ น ทางหลวงชนบท การขยายถนน 4 ช องจราจรระยะท 2 การบ รณะทางหลวงในเส นทางสายหล ก การปร บปร งท าอากาศยานรวม 4 แห ง รวมถ งสนามบ นอ ตะเภา โครงการท าเร อปากบารา คลองใหญ 3 สาขาโครงสร างพ นฐานด านการท องเท ยว กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคมเป นผ ร บผ ดชอบ วงเง นก 1 159 ล านบาท เพ อจ ดทำระบบประปา ระบบ จำหน ายไฟฟ าด วยสายเคเบ ลใต น ำ ปร บปร งสถาน รถไฟ สถาน ขนส งผ โดยสาร 4 สาขาโครงสร างพ นฐาน พ ฒนาบ คลากรด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงการพ ฒนาส งคมฯ สำน กนายกฯ กระทรวงว ทยาศาสตร ฯ เป นผ ร บผ ดชอบ วงเง นก 53 270 ล านบาท เพ อจ ดซ อว สด คร ภ ณฑ ปร บปร งโครงสร างพ นฐานสถานศ กษา โครงการ education hub พ ฒนาหล กส ตรว ทย คณ ต โครงการสร างจ ตสำน กความเป นไทย ฯลฯ 5 สาขาโครงสร างพ นฐาน พ ฒนาบ คลากรด านสาธารณส ข กระทรวงสาธารณส ข กลาโหม กทม กระทรวงศ

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/1539-2---4 (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • วิกฤติพลังงาน จุดเปลี่ยน โลจิสติกส์ โมเดลใหม่
  งงานน นำไปส โลจ สต กส โมเดลใหม ซ งนำไปส การปร บปร งโครงสร างการบร หารจ ดการองค กรคร งใหญ ท งในด านการจ ดซ อจ ดจ างร ปแบบใหม รวมถ งการห นมาค าขายก นเอง ในกล มประเทศในอาเซ ยน ซ งม ส ดส วนถ ง 80 90 ท งน หากพ จารณาผลประกอบการในระหว างป 2548 2549 แล ว ประเทศไทยต องเร งหาแนวทางการลดต นท นโลจ สต กส โดยด วน เน องจากต นท นธ รก จท เพ มข น รายได ไม เพ มข นมาก แต ผลกำไรกล บลดลง โดยจะเห นได จากรายงานผลประกอบการของผ ประกอบการด านโลจ สต กส ในป 2548 และ 2549 จากข อม ลกรมพ ฒนาธ รก จการค า กระทรวงพาณ ชย พบว า ในป 2548 ม ผ ประกอบการโลจ สต กส 13 491 ราย ขณะท ในป 2549 เพ มข นเป น 14 383 ราย พบว าในป 2548 บร ษ ทม รายได 2 2 แสนล านบาท ส วนในป 2549 ม รายได เพ มข นเล กน อย 2 39 แสนล านบาท โดยม ต นท นดำเน นธ รก จในป 2548 ท 2 03 แสนล านบาท ขณะท ต นท นในป 2549 เพ มข นเป น 2 30 แสนล านบาท ส วนผลกำไรในป 2548 อย ท 2 หม นล านบาท และในป 2549 ลดลงเหล อ 9 532 ล านบาท แนวโน มการค าขายระหว างก นในกล มประเทศอาเซ ยน เร มม ความเด นช ดข นหล งต นท นพล งงานเพ มข น เพ อต องการลดต นท นด านการขนส ง นอกจากน ว กฤต พล งงานย งจะนำไปส โมเดลใหม อ กประการหน งก ค อ การปร บเปล ยนว ธ การค าขาย โดยจะห นมาซ อส นค าจากประเทศใกล เค ยงแทน โมเดลของการซ อขายส นค าในอนาคตจะอย กล มประเทศในภาคพ นเด ยวก น แนะร ฐบ รณาการ ส ฮ บระด บเว ลด คลาส สำหร บแนวทางการพ ฒนาโลจ สต กส ในภาคร ฐ โดยเน นให ความสำค ญในเร องการบ รณาการน น ในม มมองของภาคเอกชนเห นว าเป นเร องสำค ญและเป นความจำเป นอย างย ง ในภาวะว กฤต พล งงาน โดยเห นว าจะเป นเร องท น าเส ยดายมากถ าการบ รณาการร วมก นระหว างภาคร ฐก บเอกชนถ กข บเคล

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/318-2008-09-18-23-04-41 (2016-02-16)
  Open archived version from archive •