archive-org.com » ORG » I » ITS-THAILAND.ORG

Total: 431

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • คอลัมน์ ออโต เวิลด์ไวด์: บูมรถไร้คนขับ ค่ายรถแห่ทุ่มพัฒนา
  ทำงานได ในหลากหลายสถานการณ เช น การข บในความเร วส ง การข บข ในเขตเม องท ม อ ปสรรคหลายอย าง การทดสอบระบบน จะม ผ ทดสอบน งอย ในรถเพ อคอยสอดส องความผ ดปกต ท เก ดข น แต ไม จำเป นต องลงม อข บเอง ฟอร ดย กษ ใหญ จากแดนมะก น ก ประกาศว าจะทำรถยนต ข บเคล อนอ ตโนม ต ตอนน ทยอยใส ในรถยนต ก บรถร นใหม ท ก ๆ ป เช น ระบบช วยจอดอ ตโนม ต เม องไทยก ร บอาน สงส น ไปแล ว ส วนค ายออด พ ฒนาร น RS7 Sportback ซ งก อนหน าน ออด เคยว งทดสอบบนสนามแข ง Hockenheim Circuit ประเทศเยอรมน มาแล ว การทดสอบคร งน น RS7 Sportback เวอร ช นไร คนข บ สามารถทำความเร วได ถ ง 240 กม ชม ม เพ ยงส ญญาณ GPS ส งผ านระบบไวไฟไปย งต วรถ รวมถ งต ดต งกล องหน ารถแบบ 3 ม ต เพ อใช คำนวณท ศทาง ล าส ดออด ย งแสดงความสามารถด วยการนำรถไร คนข บด งกล าว ลงว งทดสอบบนถนนหลวงในเม องเซ ยงไฮ ซ งท กคนร ด ว าเม องจ นม การจราจรท ค บค งมากท ส ดเม องหน งของโลก โดยไม ประสบอ บ ต เหต ใด ๆ เลย บ เอ มด บเบ ลย ก เป นอ กค ายท ใส ใจเร องน โดยเฉพาะ BMW i3 ซ งได ผ านการว จ ยรถพล งงานมาอย างยาวนาน i3 ถ อเป นรถไฟฟ าอย างแท จร ง การชาร จไฟฟ า 1 คร งน นเราสามรถข บเจ า BMW i3 ร นน ด วยความเร วถ ง 150 ก โลเมตรต อช วโมง และสามารถข บไปไกลได ถ ง 160 ก โลเมตรก นเลยท เด ยว ในงานโชว รถยนต คร งล าส ดท สาธารณร ฐประชาชนจ น หลายคนได เห นท เด ดโดยเจ าของรถสามารถส งงานรถ BMW i3 ข บมาร บผ านทางนาฬ กาย ห อซ มซ ง เพ อให ข บเข าไปจอดท ลานจอดรถเองแบบไม ต องม คนข บ และไม ชนส งก ดขวางหร อคนเด นข ามถนนแต อย างใด อ กค ายหน งท เคล อนไหวเร องน อย างจร งจ งน นก ค อ น สส น

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13587-2015-07-08-04-12-40?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • สำราญราษฎร์รับเออีซี ผุดสายตรวจจักรยานติดกล้องจับคนทำผิด
  สน สำราญราษฎร กล าวว า กองบ ญชาการตำรวจนครบาล บช น ม หน งส อให แต ละหน วยงานในส งก ดส งโครงการโดดเด นเก ยวก บการดำเน นการข บเคล อนการปฏ บ ต เพ อเข าส ประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน ป 2558 สน จ งร เร มโครงการสายตรวจจ กรยานเออ ซ ซ งม ว ตถ ประสงค เพ อให ตำรวจจราจรใช จ กรยานตระเวนตรวจความเร ยบร อยว าในแต ละว นม ผ ทำผ ดกฎหมายฝ าฝ นป ายบ งค บจราจรหร อไม รวมท งเป นการให บร การประชาชนและน กท องเท ยวชาวต างชาต ด วยโดยในต วจ กรยานท เจ าหน าท ตำรวจใช ออกตรวจจะม การต ดต งกล องบ นท กภาพและย งม การนำเคร องล อกล อต ดต วไปด วย ท งน หากพบว าม ประชาชนฝ าฝ นกฎหมายจราจรจอดรถในท ห ามจอด จอดรถท บช องทางจ กรยานก จะดำเน นการล อกล อท นท พร อมก บถ ายภาพไว เป นหล กฐานย นย นว ารถท ถ กล อกล อน นกระทำความผ ดจร งท งน หากพบว าไม สามารถออกใบส งได ในท นท ก จะม การนำภาพกล บมาย งโรงพ กเพ อออกหมายเร ยกไปย งท อย ซ งจะใช หล กการเด ยวก บการตรวจจ บกล องจ บฝ าไฟแดงซ งการกระทำด งกล าวสามารถดำเน นการได ท งน เพ อให การบ งค บใช กฎหมายเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพและเก ดความสะดวกในการทำงานอ กท งย งเป นการลดความข ดแย งก บประชาชนด วย พ ต ท สมเกษม กล าวอ กว า อนาคตม แนวค ดท จะให สายตรวจจ กรยานพกเคร

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13586-2015-07-08-04-11-53?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • จ่อขุดอุโมงค์ลอดแยกศรีอยุธยา
  ใจกลางเม อง โครงการก อสร างอ โมงค ทางลอดจะช วยเพ มความรวดเร วของรถบนถนนศร อย ธยา ให คล องต ว ลดปร มาณสะสมของรถบร เวณส แยกซ งเป นการแก ป ญหาจราจรในอนาคตและสอดคล องก บโครงการพระราชดำร จต รท ศตะว นออก ตะว นตกของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ท งโครงการย งอย ในแผนดำเน นการของกทม มานานหล งจากได ปร บแบบเพ อลดผลกระทบระหว างการก อสร างจนได แบบท สมบ รณ ก ดำเน นการในป น รายงานข าวแจ งอ กว า ร ปแบบโครงการจะก อสร างเป นอ โมงทางลอด 4 ช องจราจรไป

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13585-2015-07-08-04-09-48?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • แท็กซี่ทวง'ประจิน'ขึ้นค่ามิเตอร์5% อ้างต้นทุนเพิ่มขู่อาจปฏิเสธผู้โดยสาร
  ข อม ลเก ยวก บความจำเป นในการปร บค าโดยสาร ซ งน บต งแต เด อนมกราคม 2558 ท กระทรวงคมนาคมอน ม ต ข นค าโดยสารรอบแรก พบว าผ ข บรถแท กซ ม ต นท นการข บเพ มข น หล งกระทรวงพล งงานปร บราคาก าซเอ นจ ว เพ มข นก โลกร มละ 1 บาท จาก 11 50 บาท เป น 12 50 บาท ซ งส งผลกระทบให คนข บแท กซ ม ต นท นเพ มอ ก 70 บาทต อกะ 12 ช วโมง หร อว นละ 140 บาท ทำให การข นค าโดยสารไม ได ช วยให แท กซ ม รายได เพ มข นเลย ท ผ านมา แม กระทรวงคมนาคมจะข นค าโดยสารไปแล วรอบแรก 8 แต ก ไม ได ทำให ม รายได เพ มน ก เพราะกะหน งม รายได เพ ม 100 บาท แต ต นท นค าก าซเพ มข นไปแล ว 70 บาท เหล อ 30 บาท ทำให แต ละว นเหล อเง นเฉล ยไม ถ ง 300 บาท น อยกว าค าแรงข นต ำด วยซ ำ นายว ฑ รย กล าว นายว ฑ รย กล าวว า ภายหล งข นค าโดยสาร ผ ประกอบการ กล มสหกรณ หร อแท กซ ส วนบ คคล ได ปร บปร งการให บร การ ท งค ณภาพ ต วรถ เบาะน ง เคร องปร บอากาศ ตามมาตรฐานกรมการขนส งทางบกกำหนด และยอดร องเร ยนการปฏ

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13584--5-?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • บขส.ย้าย'หมอชิต'ไปรังสิตเล็งประกาศขอซื้อที่เอกชนก.ค.58
  บลดขนาดพ นท ให เล กลงเหล อเพ ยง 16 43 ไร จากเด ม 70 ไร เพ อใช เป นสถาน ย อยรอง ร บรถโดยสารสายส น 2 ประเภท ค อ รถหมวด 30 หร อรถร บจ างไม ประจำทาง รถนำเท ยว จำ นวน 40 ค น และรถต ของ บ ข ส จำนวน 3 197 ค น ท ว งในร ศม ห างจากกร งเทพฯ ไม เก น 300 ก โลเมตร ส วนพ นท ท เหล อจากการนำไปทำเป นสถาน ย อยอ กประมาณ 53 ไร บ ข ส จะค นให การรถไฟแห งประ เทศไทย ร ฟ ท นำไปจ ดสร างสถาน กลางบางส อต อไป และให เร งจ ดหาพ นท เพ อ สร างสถาน ขนส งผ โดยสารแห งใหม รองร บรถโดยสารสายยาว ท ว งในเส นภาคเหน อ และภาค ตะว นออกเฉ ยงเหน อ โดยกำ หนดว าจะต องม พ นท ไม ต ำกว า 80 ไร ต งอย บนถนนพหลโยธ นจะอย ฝ งซ ายหร อฝ งขวาของถนนก ได และจะต องเป นพ นท ท อย ในร ศม ออกห างจาก กทม ไปทางด านท ศเหน อไม ไกลเก นกว าพ นท ของมหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ศ นย ร งส ต เราได ข อสร ปท ช ดเจนแล วว า จากน ร ฟ ท และ บ ข ส จะนำข อสร ปจากท ประช มไปเสนอให บอร ดของแต ละหน วยงานพ จารณาและดำเน นการต อไป เพ อให บ ข ส สามารถย ายบางส วนออกจากพ นท ให ท นภายในป 2560 ตามแผน และสามารถเป ดพ นท ให ก บการก อสร างสถาน กลางบางซ อได ท นตามกำหนด นางสร อยท พย กล าว นายนพร ตน การ ณยะวน ช รองกรรมการผ จ ดการใหญ ฝ ายบร หารการเด นรถ ร กษา การแทนกรรมการผ จ ดการใหญ บ ข ส กล าวว า ในว นท 7 ก ค ท ผ านมา บ ข ส ได ออกประกาศเช ญชวนให เอกชนมาเสนอ ขายพ นท เพ อใช เป นสถานท ก อสร างสถาน ขนส งผ โดยสารแห งใหม ได เบ องต นจะต องม พ นท ไม ต ำกว า 80 ไร ม หน ากว างไม ต ำกว า 80 เมตร ตามระเบ

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13583--58?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ตั้งเป้าปี61ย้าย'บขส.หมอชิต'ไปรังสิต
  ท ว งในร ศม ห างจากกร งเทพไม เก น 300 ก โลเมตร ส วนพ นท ท เหล อจากการนำไปทำเป น สถาน ย อยอ กประมาณ 53 ไร บขส จะค นให รฟท นำไปจ ดสร างสถาน กลางบางซ อต อไป ส วนรถบขส ท ว งระยะยาวก จะจ ดสรรให ไปอย ในพ นท ใหม สำหร บแนวทางท 2 ค อการจ ดสรรพ นท บขส แห งใหม เพ อรองร บรถโดยสารท ว งระยะยาว ไม ว าจะเป นเส นภาคเหน อและภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ โดยกำหนดให จ ดสรรพ นท ไม ต ำกว า 80 ไร ในบร เวณถนนพหลโยธ นช วงร งส ตไปจนถ งมหาว ยาล ยธรรมศาสตร ศ นย ร งส ต ท งฝ งซ ายหร อฝ งขวาของถนน ซ งก ได เห นชอบ ให หน วยงานท เก ยวข องไปดำเน นการประกาศเช ญชวนให เจ าของพ นท ในช วงด งกล าวขายพ นท เพ อใช เป นพ นท ก อสร าง บขส แห งใหม ท ประช มได ข อสร ปท ช ดเจนแล วว า จะย ายบขส หมอช ตไปบางส วนเท าน น และจะม การสร างสถาน แห งใหม ท บร เวณร งส ตเพ มเต มด วย ซ งจากน รฟท และบขส จะต องนำข อสร ปจากท ประช ม ไปเสนอให บอร ดของแต ละหน วยงานพ จารณาและดำเน นการต อไป เพ อให บขส สามารถย ายบางส วนออกจากพ นท ให ท นภายในป 2560 ตามแผน เพ อเป ดพ นท ให ม การก อสร างสถาน กลางบางซ อได ท น หล งจากน ทาง บขส ก ต องไปดำเน นการเข ยนแผนงานโครงการ เพ อท จะเสนอเข ากระทรวงคมนาคม ก อนท จะเสนอแผนให สำน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต สศช เพ อพ จารณางบประมาณการลงท นต อไปท งน ในส วนของกระทรวงคมนาคมจะนำผลสร ปการหาร อคร งน เสนอให พล อ อ ประจ น จ นตอง ร ฐมนตร ว าการกระทรวงคมนาคมร บทราบด วย นายนพร ตน การ ณยะวน ช รองกรรมการ ผ จ ดการใหญ ฝ ายบร หารการเด นรถ ร กษาการ แทนกรรมการผ จ ดการใหญ บขส กล าวว า ภายในว นท 7 ก ค บขส จะสามารถออกประกาศเช ญชวนให เอกชนมาเสนอขายพ นท เพ อใช ในการก อสร างสถาน ขนส งผ โดยสารแห งใหม ได เบ องต นจะต องม พ

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13582--61?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • จุฬาฯเปิดตัวต้นแบบรถโดยสารไฟฟ้าเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม-ต่อยอดบริการสาธารณะ
  นมหาว ทยาล ยท ย งย น โดยจ ดทำโครงการผ งแม บทจ ฬาฯ 100 ป เพ อให ม พ นท ส เข ยว พ นท ซ มน ำ เพ มความร มร นให มหาว ทยาล ย และโครงการหน งท เป นร ปธรรม ค อโครงการรถโดยสารไฟฟ าสาธารณะภายในมหาว ทยาล ย ซ งเป นผลงานการว จ ยและพ ฒนาของคณะว ศวกรรมศาสตร ร วมก บภาคเอกชน ใช องค ความร ด านว ศวกรรมศาสตร แขนงต างๆ ในการว จ ยและพ ฒนารถโดยสารไฟฟ าสาธารณะท ใช งานได จร ง ม ระบบการบร หารจ ดการท ใช ต นท นต ำ โดยทดลองให บร การจร งภายในมหาว ทยาล ยมาแล วกว า 9 ป ต อมาได พ ฒนาเทคโนโลย ท เข าถ งได ท งคอมพ วเตอร และสมาร ตโฟน น บเป นแอพพล เคช นตรวจสอบตำแหน งรถโดยสารไฟฟ าแห งแรกของประเทศไทย ด าน ศ ดร บ ณฑ ต เอ ออาภรณ คณบด คณะว ศวกรรมศาสตร จ ฬาฯ กล าวว า การพ ฒนารถโดยสารไฟฟ าด งกล าว เป นอ กหน งความสำเร จของคณะว ศวกรรมศาสตร ในการพ ฒนานว ตกรรมให แก ส งคมและประเทศ โดยร วมม อก บ บ พล งงานเพ อส งแวดล อม จำก ด นำความร ด านว ศวกรรมศาสตร ในหลายร ปแบบ ท งความร ด านระบบการควบค มมอเตอร ข บเคล อน การบร หารจ ดการแบตเตอร รวมท งแก ป ญหาด านเทคน ค การดำเน นงานและการปฏ บ ต ศ กษาเทคโนโลย จากผ ประกอบการจร งมาพ ฒนาโครงการน อย างต อเน อง จนพ ฒนาและออกแบบรถโดยสารไฟฟ าท ให บร การในป จจ

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13581-2015-07-06-06-39-17?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ลงดาบรถตู้ห่วย"อนุสาวรีย์ชัย"หลังเอาเปรียบชาวบ้านมานาน
  ช วงเช าเวลา 06 00 08 00 น และช วงเย นเวลา 06 00 18 00 น ท งน รถต โดยสาธารณะท กค นจะต องปฏ บ ต ตามกฎหมายอย างเคร งคร ดและให บร การด วยความปลอดภ ย เช น ต องเด นรถในเส นทางท กำหนด เร ยกเก บค าโดยสารตามอ ตราท กำหนด ห ามบรรท กผ โดยารเก นกำหนด ไม ใช ความเร วเก นกว าท กฎหมายกำหนด เป นต น ซ งหากพบการกระทำผ ดจะลงโทษหน กท กกรณ และหากพบเป นการกระทำความผ ดซ ำม

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13580--qq?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive •