archive-org.com » ORG » I » ITS-THAILAND.ORG

Total: 431

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 2พันล.ผุดรถไฟฟ้าสายสีทอง ไอคอนสยามทุ่มเชื่อมบีทีเอส
  าวจากกร งเทพมหานคร กทม เป ดเผย ประชาชาต ธ รก จ ว า เม อว นท 3 ก ค ท ผ านมา ทางผ บร หาร กทม และบร ษ ท สยามพ วรรธน จำก ด ก บบร ษ ท แมกโนเล ย ควอล ต ด เวล อปเม นต คอร ปอเรช น จำก ด ในเคร อเจร ญโภคภ ณฑ ซ พ ผ พ ฒนาโครงการไอคอนสยามเข าพบ พล อ อ ประจ น จ นตอง ร ฐมนตร ว าการกระทรวงคมนาคม เพ อแจ งให ร บทราบถ งแนวทางพ ฒนาโครงการระบบขนส งมวลชนขนาดรองบนถนนเจร ญนคร หร อรถไฟฟ าสายส ทอง ระยะทาง 1 ก โลเมตรเศษ ใช เง นลงท นกว า 2 000 ล านบาท ม 3 สถาน ได แก สถาน กร งธนบ ร สถาน ไอคอนสยาม และสถาน คลองสาน แนวเส นทางจะเช อมก บรถไฟฟ าบ ท เอสท สถาน กร งธนบ ร ว งเข าถนนเจร ญนคร ส นส ดท สำน กงานเขตคลองสาน ซ งเอกชนจะให เง น กทม ก อสร างฟร ท งโครงการ เน องจากเอกชนต องการแก ไขป ญหารถต ดและรองร บการเป ดให บร การไอคอนสยามในเด อน ธ ค 2560 ซ งเป นโครงการขนาดใหญ ภายในประกอบด วย 2 อาณาจ กรศ นย การค า พ นท รวม 5 25 แสนตารางเมตร อาคารท พ กอาศ ยร มน ำซ เปอร ล กเซอร ส ง 70 ช น 1 อาคาร และส ง 40 ช น 1 อาคาร การเข าพบเพ อเป นการรายงานให กระทรวงคมนาคมร บทราบ เพราะหล งจากศ

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13579--2-?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • กทม.สแกนถนนแนวรถไฟฟ้าหวั่นทำทรุดจากระบบใต้ดิน
  นพ นท ท ม การก อสร างรถไฟฟ าสายส น ำเง นของบร ษ ท ซ โน ไทย เอ นจ เน ยร ง แอนด คอนสตร คช น จำก ด มหาชน ขณะน ทางผ ร บเหมาและสำน กการโยธา กทม ได นำเคร องจ กรหน กเข ามาช วยข ดกลบหล มล กบนถนน พร อมเทป นซ เมนต และป แผ นเหล กท บ เพ อซ อมแซมช วคราวเสร จเร ยบร อยแล วน น จากการตรวจสอบสาเหต พบว าเก ดจากการวางระบบสาธารณ ปโภคใหม ค อ ท อร อยสายของการไฟฟ านครหลวง กฟน ไปตามแนวรถไฟฟ า ซ งบ อพ กท อร อยสายได กระทบก บท อระบบบำบ ดน ำเส ยของ กทม ซ งวางต ดผ านในบร เวณน น เป นเหต ให ท อบำบ ดน ำเส ยชำร ด ม ด นไหลลงไปในท อบำบ ดน ำเส ย จ งทำให เก ดโพรงขนาดใหญ ใต ผ วจราจร และเก ดการทร ดต วในเวลาต อมา นายส รพลกล าวว า ทางสำน กการระบายน ำจะน ดหาร อก บผ ร บเหมารถไฟฟ า กฟน และสำน กการโยธา เพ อแก ป ญหาถาวรในบร เวณน น โดยในพ นท กร งเทพฯม การก อสร างรถไฟฟ าหลายสาย ซ งได ม การวางท อร อยสายใหม ตามแนวรถไฟฟ าด วย จ งอาจเก ดป ญหาในบร เวณด งกล าวได ในหลายจ ด ท ผ านมาได ร บแจ งจากประชาชนให เข าไปตรวจสอบผ วจราจรท ม การทร ดต วขนาดเล ก ซ งสำน กการโยธาม เคร องสแกนผ วจราจรท ใช คล นเส ยงว าม โพรงใต ด นหร อไม

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13578-2015-07-06-06-35-34?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • เพิ่มถนน-เพิ่มค่าจอดรถรอมท.ไฟเขียวแก้กฎหมายใช้ทั่วประเทศ
  ญชาการตำรวจนครบาล กทม เพ อไม ให กระทบในภาพรวมหร อเก ดป ญหาอย างใดข นเพราะการด แลถนนในกร งเทพฯ อย างไรก ตามก อนท จะได ข อสร ปของกฎหมายน น กทม ก จะม การปร บปร งเคร องหมายส ญล กษณ เพ อแจ งจ ดจอดรถท เส ยค าธรรมเน ยม ให ม ความช ดเจนมากข น รายงานข าวแจ งว าสำหร บอ ตราค าบร การจอดรถในป จจ บ นรถยนต ท วไปช วโมงแรก 10 บาท ช วโมงต อไป 20 บาท ส วนรถจ กรยานยนต ช วโมงแรก 5 บาท ช วโมงต อไป 10 บาท ซ งจ ดเก บในอ ตราก าวหน าและป จจ บ นม รายได จากการจ ดเก บค าจอดรถในถนนสายต าง ๆ ป ละ 10 ล านบาท สำหร บในพ นท กร งเทพฯม ถนนท กำหนดให เส ยค าจอดในช วง เวลาท กำหนดในพ นท ส วนหน งของถนน 65 สายได แก 1 ถนนทรงสว สด 2 ถนนพาดสาย 3 ถนนเยาวพาน ช 4 ถนนทรงวาด 5 ถนนมหาจ กร 6 ถนนส นต ภาพ 7 ถนนไมตร จ ตต 8 ถนนม ตรพ นธ 9 ถนนรอบวงเว ยน 22 กรกฎาคม 10 ถนนลำภ ญไชย 11 ซอยธนาคารกร งเทพอ ท ศ 12 ถนนยมราชส ข ม 13 ถนนหลวง 14 ถนนสาร ร ฐว ภาค 15 ถนนประด พ ทธ 16 ถนนรองเม อง 17 ซอยรองเม อง 1 18 ซอยรองเม อง 2 19 ซอยรองเม อง 3 20 ซอยรองเม อง 4 21 ซอยรองเม อง 5 22 ถนนจร สเม อง 23

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13577-2015-07-06-06-33-17?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • สรุปไม่รื้อสะพานข้ามแยกรัชโยธินปรับแบบทางรถไฟฟ้าสูงขึ้นอีก2เมตร
  ชโยธ นก อสร างทางลอด Underpass ทดแทนและก อสร างสะพานแยกในแนวทางพหลโยธ น ตามร ปส ญญาเด ม แนวทางท 2 ไม ร อสะพานร ชโยธ นและยกโครงสร างรถไฟฟ าจากเด ม 16 เมตรยกเพ มข นอ ก 2 เมตรเป น 18 เมตรให พ นความส งของสะพานร ชโยธ นและสร างสะพานข ามแยกในแนวถนนพหลโยธ นต อเน องไปย งแยกเกษตรเพ มแนวทางท 3 ร อสะพานร ชโยธ นก อสร างสะพานข ามแยกในแนวถนนร ชดาภ เษกข ามโครงสร างรถไฟฟ าและสร างสะพานแยกในแนวถนนพหลโยธ นท งน ความส งของสะพานข ามแยกตามแนวถนนร ชดาน นจะม ความส ง ถ ง

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13576--2?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • รถต่างชาติวิ่งในไทยต้องทำประกัน
  วยงานท เก ยวข อง อาท กรมการขนส งทางบก กรมศ ลกากร เป นต น เพ อทำการอ ดช องโหว ทางกฎหมายก บชาวต างชาต ท นำรถเข ามาว งในราชอาณาจ กรไทยขณะน ป ญหาค อตำรวจส วนใหญ ย งไม ม ความร ทางภาษาอ งกฤษท งด านการพ ด การเข ยนด งน นหากพบผ กระทำผ ดท เป นชาวต างชาต อาจจะม การแจ งข อหาหร อส อสารก นไม ร เร อง ด งน นทาง บช น ม นโยบายท จะม การจ ดทำสม ดข อกฎหมายท จะรวบรวมกฎว น

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13575-2015-07-02-22-45-05?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ชงประจินลดค่าแรกเข้าตั๋วร่วมสั่งเร่งสรุปแผนก่อสร้างรางคู่
  1 ร ปแบบต วต อต ว 2 ร ป แบบส วนลดแรกเข าต งแต 20 50 และ 3 ร ปแบบต วโดยสาร อ ตราเด ยว เช น 20 บาท ตลอดสาย หร อ 30 บาท ตลอดสาย ท งน จากการศ กษาของท ปร กษาโครงการพบว า แนวทางท ม ความเป นไปได และควรนำมา ปฏ บ ต ด ท ส ดค อ ร ปแบบท ม ส วน ลดแรกเข า 20 เน องจากผ โดย สารท เด นทาง จะได ร บส วนลดต วแรกเข าต อต วเฉล ย 3 บาท จากปกต 15 บาท และการชดเชยของภาคร ฐจะลดลงด วย แต ถ าเล อกแนวทางท 3 จ ดเก บอ ตราค าโดย สารราคาเด ยวท 20 30 บาทตลอดว น จะม ข อเส ยค อ ภาคร ฐจะต องจ ดหางบประมาณมาชดเชยส วนน กว า 8 000 ล านบาท ป นางสร อยท พย ไตรส ทธ ปล ดกระทรวงคมนาคม กล าวว า ภายในเด อน ก ค 58 น คณะกรรมการบร หารจ ดการระบบต ว ร วมจะเสนอต อคณะร ฐมนตร ครม เปล ยนต วประธานคณะกรรมการบร หารจ ดการระบบต วร วมจากปล ดกระทรวงคมนาคม เป น พล อ อ ประจ น จ นตอง รมว คมนาคม เพ อเป นคณะกรรมการกำก บระบบต วร วม ซ งจะม อำนาจหน าท กำก บโครงสร างค าโดยสารท เป นธรรมระด บชาต รวมถ งเสนอแนวทางความเป นไปได ในการดำเน นการในโครงการระบบต วร วม พล อ อ ประจ นกล าวถ งผลการประช มคณะกรรมการร วม เพ อความร วมม อด านรถไฟไทยจ น

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13574-2015-07-02-22-39-23?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • คอลัมน์ ย่อยข่าวกทม.: วิจัยอุบัติเหตุในกรุง 5 ปี
  ญชาการตำรวจ นครบาล บช น ร วมม อก บท มว จ ยอ บ ต เหต บล มเบ ร กเพ อศ กษาป จจ ยท ก อให เก ดอ บ ต เหต ในเม องหลวงอย างกร งเทพมหานครโดยได ม การเร มเก บข อม ลไปต งแต ต นเด อนเม ย 2558 ท ผ านมา พบว าเป นสาเหต ของการเก ดอ บ ต เหต มากท ส ด ได แก ไม สวมหมวกก นน อก เมาส ราแล วข บรถไม คาดเข

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13573-----5-?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ระวังกล้องจับคอสะพานโลกโซเชียลแชร์ว่อนเตือนผู้ขับขี่ตำรวจยันแค่ทดลองยังไม่ออกใบสั่ง
  งเกต ต องข บรถให เลยเส นส แดงไปก อนจ งค อยเปล ยนเลนเข าซ าย ม ฉะน นจะโดนบ นท กภาพและถ กส งปร บทางจดหมายท นท พร อมระบ ว าได ม การต ดต งกล องไว หลายท อาท ยมราช อย ธยา ตากส น และอโศก ทำให ถ กจ บก นเยอะโดยม การแชร ข อความด งกล าว เพ อเต อนให ผ ข บข ระม ดระว งเจ าหน าท ตำรวจท ม การต ดกล องตรวจจ บ ผ ท ฝ าฝ นทำผ ดกฎจราจร พล ต ท ประว ฒ ถาวรศ ร ผ ช วยผ บ ญชาการตำรวจแห งชาต ผช ผบ ตร ด แลงานจราจรกล าวถ งกรณ ด งกล าวว าขณะน ทางสำน ก งานตำรวจแห งชาต สตช ย งไม ได ม กล องจ บรถเปล ยนช องจราจรกะท นห นหร อรถเบ ยดช องจราจรช วงคอสะพานแต อย างใด ซ งท ผ านมาม การทดลองต ดต งจ ดเด ยวเท าน น ค อ บร เวณทางลงอ โมงค ลอดทางแยกส ทธ สารถนนร ชดาภ เษกขาเข าเท าน น โดยขณะน ก ย งอย ระหว างการทดลองระบบ ย งไม ได ม การออกใบส งใด ๆ ท งส นด งน นก อนจะ โพสต หร อแชร ข อม ลอะไร ประชาชนจะต องม การตรวจสอบความถ กต องเส ยก อน เพ อไม ให เก ดความเข าใจผ ด สำหร บกล องตรวจจ บพฤต กรรมการกระทำผ ดกฎจราจรไม ว าจะเป นการเบ ยดคอสะพาน เปล ยนช องจราจรกะท นห น ฝ าส ญญาณไฟจราจร ไม

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13572-2015-07-02-22-32-50?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive •