archive-org.com » ORG » I » ITS-THAILAND.ORG

Total: 431

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 'ประจิน'ดีเดย์ 23 ตุลาฯตอกเสาเข็มรถไฟไทย-จีน
  29 ส ค สอดคล องก บผลการสำรวจออกแบบ กำหนดแนวเส นทางการก อสร าง การควบค มการเด นรถ เป นต น โดยเป น การสร ปข อม ลท งหมด เสนอครม ต นเด อน ก ย ก อนสร ปร ปแบบการลงท นและเร มก อสร างในว นท 23 ต ค 2558 ความก าวหน าเส นทางน นส วนใหญ เป นแนวเส นทางเด มท สนข ทำการศ กษาภายในเด อน ก ค น ต องสร ปรายละเอ ยดแนวเส นทางและสถาน การสำรวจของจ น น นต องม การเวนค นท ด นประมาณ 20 ซ งต องดำเน นการจ ดทำรายละเอ ยดใหม ให ม การเวนค นท ด นน อยกว า 20 หร อประมาณ10 ตามข อม ลเด ม ม นใจว าจะเป นไปตามแผนงานท กำหนดก อสร างเด อน ต ค 2558 แต ถ าสำรวจและออกแบบไม เสร จเด อน ส ค ก จะให เวลาออกไปอ ก 30 ว น ก อนเสนอครม เด อน พ ย และเร มก อสร าง ธ ค 2558 อ นน เป นแผนสำรอง ส วนการก อสร างน นในเด อน ต ค น จะดำเน นการก อสร าง ช วงท 1 กร งเทพแก งคอย และช วงท 3 แก งคอย นครราชส มา ส วนอ ก 2 ช วง ค อ ช างท 2 มาบตาพ ดแก งคอย และช วงท 4 นครราชส มา หนองคาย จะเร มดำเน นการก อสร างประมาณ ธ ค 2558 ส วนศ นย ซ อมม ข อสร ปด วยก นว าจะใช พ นท สถาน แก งคอยพ ฒนาเป นศ นย ซ อมใหญ การเด นกร งเทพ แก งคอย ขณะเด ยวก นย งม การกำหนดร ปแบบการฝ กอบรม และการถ ายทอดเทคโนโลย โดยม การแลกเปล ยนผ เช ยวชาญฝ ายไทย และผ เช ยวชาญจ น จะเด นทางมาให ความร เร องการขนส งทางราง เร องรถไฟความเร วส ง และเทคโนโลย การก อสร าง ขณะท ไทยจะเช ญ ผ เช ยวชาญด านระบบรถไฟท ม อย เด มก บผ เช ยวระบบรถไฟเทคโนโลย ใหม ไปอบรมท ประเทศจ น เพ อนำแนวความค ดในการปร บปร งหล กส ตรการฝ กอบรมในประเทศไทย นายอาคม เต มพ ทยาไพส ฐ รมช คมนาคม กล าวว า ร ปแบบการลงท นได ม การหาร อเพ มเต มจากการประช มคร งก อน โดยฝ ายไทยเสนอว

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13571---23--?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • เปิด5ถนน2.1หมื่นล.รอประมูล หนุนแก้จราจร-โลจิสติกส์-เขตศก.พิเศษ-โครงการหลวง
  ยมประกวดราคาไว พร อมแล ว แม ว าจะย งไม ได ผ านการพ จารณางบประมาณครบท ง 3 วาระก ตามเพ อให โครงการสามารถข บเคล อนไปได เร วตามเป าหมาย คาดว าภายในเด อนต ลาคมน จะสามารถลงนามส ญญาได ตามแผน งบประมาณจะเข าส ระบบเร วข น จากเด มจะดำเน นการได ช วงเด อนธ นวาคมของท กป โดยม ท งงบเพ อการซ อมบำร ง งบก อสร าง ซ งป 2559 น ได งบก อนใหญ จำนวนมากกว าป 2558 ประมาณ 13 อาท ถนนต อขยายเส นราชพฤกษ ถนนสายองคร กษ บางน ำเปร ยว ซ งเป นเส นทางโลจ สต กส การขนส งป นซ เมนต จากสระบ ร ส ภาคตะว นออก ถนนสายบ านโพธ แปดร วเช อมโยงลาดกระบ งส สนามบ นส วรรณภ ม อธ บด ทช กล าวอ กว าป 2559 น เม อได งบประมาณท ช ดเจนแล วจะให ม การแบ งตอนส ญญาให ได มากท ส ดเพ อให ทำงานได เร วข น ซ งงบเพ อการก อสร างถนนสายใหม ม มากข นท งก อสร างเส นทางใหม และขยายแนวเส นทางเด ม จาก 2 เลนเป นถนน 4 เลนเพ อให การเด นทางสะดวกรวดเร วและปลอดภ ยมากข น โดยจะเช ญท กภาคส วนท เก ยวข องเข ามาตรวจสอบให เก ดความโปร งใสจร งๆ อ กท งจะม ระบบการรายงาน ต ดตาม ประเม นผลจากระบบไอท ท ท นสม ยย งข น สำหร บโครงการสำค ญท เร งผล กด นในป งบประมาณ 2559 ของทช รวมระยะทาง 247 5 ก โลเมตร ใช งบประมาณกว า 2 1 หม

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13570--521----?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • น.1คุมกระทั่งงานจราจรขอออกข้อบังคับจัดการบนถนนทั่วกรุง'อดุลย์'ยันไม่มีความขัดแย้งในบช.น.
  ญหากฎหมายและพ จารณาเสนอแก ไขปร บปร งกฎหมายกฎระเบ ยบ ข อบ งค บประกาศและคำส งท เก ยวข อง ได เปล ยนแปลงให อำนาจหน าท ด งกล าวเป นหน าท ของ ผบช น โดยตรงน น พล ต ต อด ลย ณรงค ศ กด รองผ บ ญชาการตำรวจนครบาล รองผบช น ด แลงานจราจรกล าวถ งกรณ ด งกล าวว าสำหร บข อส งการด งกล าวตนได ร บทราบเร องและพร อมท จะดำเน นการแล วในส วนของการเซ นเพ อออกข อบ งค บเจ าพน กงานจราจรการขออน ญาตป ดถนนบางช วงการขอขบวนแห ขบวนบนถนนและการแก ไขข อบ งค บและกฎหมาย ต าง ๆ โดยต อไปน ผบช น จะม อำนาจเซ นอน ญาตและส งการแต เพ ยงผ เด ยวเท าน น แต ในส วนของการแก ไขป ญหาจราจรในพ นท กร งเทพ มหานคร และส งการให ตำรวจจราจรท ง 88 สน ดำเน นการบ งค บใช กฎหมาย ตนย งม อำนาจส งการเช นเด ม เพราะการบ งค บใช กฎหมายจราจรถ อว าเป นกฎหมายท ระบ ไว ช ดเจนอย แล ว ส วนท ว พากษ ว จารณ ก นว าการแบ งงานด งกล าวเป นเพราะม ความข ดแย งระหว างตนและผบช น น น ไม เป นความจร งแต อย างใด เพราะท ผ านมาการเซ นออกข อบ งค บหร อการขออน ญาตใช ทางตนก ได ส งเร องไปย ง ผบช น เพ อให เซ นอย แล ว ด งน นตนก ย งคงปฏ บ ต หน าท ตามปกต ท เคยกระทำมา รายงานข าวแจ งว าสาเหต

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13569--1?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • กทม.แจงพัฒนาเลนสองล้อสะดุดทางแคบ-ป้าย-เสาไฟขวาง
  Mom ป นเพ อแม ว า สมเด จพระบรมโอรสาธ ราชฯ สยามมก ฎราชก มาร ทรงม พระราชปณ ธานจะจ ดข นเพ อให ประชาชนท กภาคส วนได แสดงออกถ งความจงร กภ กด ต อสมเด จพระนางเจ าฯ พระบรมราช น นาถ กำหนดในว นท 16 ส ค 58 เวลา 15 00 น เป นต นไป สำหร บเส นทางเร มต นจากลานพระราชว งด ส ต ถ ง กรมทหารราบท 11 ร กษาพระองค บางเขน รวมระยะทางไป กล บ 43 ก โลเมตร โดยเป ดให ประชาชนลงทะเบ ยนผ านเว บไซต www bikeformom2015 com ระหว างว นท 1 ก ค 9 ส ค น นอกจากน ให ลงทะเบ ยนได ท ท กสำน กงานเขต ว นจ นทร ศ กร เวลา 08 00 16 00 น และว นเสาร อาท ตย เวลา 08 00 12 00 น น ส ตร ดาว อภ ยวงศ โฆษกกทม กล าวกรณ หลายฝ ายออกมาเสนอแนะหร อตำหน กทม เก ยวก บโครงการพ ฒนาเส นทางจ กรยานท อาจย งไม ประสบผลสำเร จ น ส ตร ดาวกล าวว า การพ ฒนาเส นทางจ กรยานจำเป นต องร วมม อก นหลายหน วยงาน รวมถ งอ ปสรรคแต ละพ นท ต างก น อาท ป ญหาทางเท าท ไม กว างพอ เสาไฟฟ า เสาป ายโฆษณา ทางเท าไม เร ยบ เป นต น โดยเฉพาะการม ส วนร วมของคนในพ นท เป นสำค ญ เพ อสอบถามความต องการในการใช สอยจร ง ส วนเส นทางจ กรยานในพ นท เกาะร ตนโกส นทร

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13568-2015-06-24-01-42-01?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • เปิดทางขึ้นภาษีแอลพีจีขนส่ง
  อ ประย ทธ มอบหมายให พล อ ประว ตร วงษ ส วรรณ รองนายกฯ ซ งทำหน าท เป นประธานการประช มคณะร ฐมนตร ครม เม อว นท 23 ม ย ท ผ านมา ส งการให หน วยงานท เก ยวข องประชาส มพ นธ ให ประชาชนเข าใจนโยบายปร บเพ มภาษ สรรพสาม ตแอลพ จ ภาคขนส ง ขณะน ม ผ ไม หว งด ส งข อม ลทางส งคมออนไลน ให ประชาชนเข าใจว าร ฐบาลน พยายามเก บภาษ ท กอย าง โดยละเลยประชาชนผ ม รายได น อย ซ งไม เป นความจร ง โดยเฉพาะการท ร ฐบาลม แนวทางจะปร บข นภาษ สรรพสาม ตน น จะปร บข นภาษ เฉพาะก าซแอลพ จ ในภาคขนส งเท าน น เพ อไม ให เก ดการใช ก าซผ ดประเภท ส วนก าซแอลพ จ ในภาคคร วเร อนหร อก าซห งต มน น ไม ได ม การปร บข น จ งไม กระทบต อภาคคร วเร อนหร อพ อค าแม ค าท ขายอาหาร พล ต สรรเสร ญ กล าว สำหร บการปร บเพ มภาษ สรรพสาม ตก าซแอลพ จ ภาคขนส ง กระทรวงพล งงานได เสนออ ตราใหม ท จะปร บเพ มให กระทรวงการคล งพ จารณาแล ว ซ งจะม การประกาศต อไป นายว ฑ รย ก ลเจร ญว ร ตน อธ บด กรมธ รก จพล งงาน ย นย นว า จะปร บข นภาษ สรรพสาม ตแอลพ จ เฉพาะภาคขนส ง จ งไม ม ผลกระทบต อผ ใช

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13567-2015-06-24-01-41-00?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • ขอนแก่นสั่งลุยรถไฟฟ้าสีแดงCHOหนุนหวังรับงานผลิตรถ
  นการศ กษาเพ มเต มเร องการเช อมต อการเด นทางของผ โดยสารก บการขนส งระบบรางเขตพ นท จ งหว ดขอนแก น ศ กษาสายส แดงในการเปล ยนเป นระบบรางเบา TRAM และศ กษาถ งร ปแบบการลงท นของเอกชนท จะเข ามาร วม พร อมศ กษาผลกระทบทางส งแวดล อม EIA ขณะท ทางกล มเทศบาลท แนวรถไฟฟ าสายส แดง สำราญ ท าพระ ซ งจะพาดผ านท งส น 5 เทศบาล จะม การร วมม อก นจ ดต งบร ษ ทจำก ดข นมาเพ อร บการดำเน นโครงการด งกล าว โดยงบประมาณในการลงท นอาจจะมาจากภาคเอกชนท รวมต วก นจ ดต งบร ษ ทข นมาช อว า บร ษ ท ขอนแก นพ ฒนาเม อง จำก ด KKTT หร อเป นการร วมท นก บทางบร ษ ทท เทศบาลจ ดต งข นมา ท งน ข นอย ก บความเหมาะสมของผลการศ กษาท กำล งดำเน นการอย เทศบาลท ง 5 แห งท แนวรถไฟฟ าสายส แดงพาดผ าน จะร วมก นจ ดต งบร ษ ทจำก ดข นมาเพ อร บการดำเน นโครงการน โดยม ภาคเอกชนกล ม KKTT สน บสน นงบประมาณการลงท นในคร งน เพ อลดภาระในการใช งบประมาณจากทางภาคร ฐให น อยท ส ด ซ งในอนาคตจะม การผล กด นโครงการด งกล าวให เป นการจ ดต งกองท นโครงสร างพ นฐานประจำจ งหว ดขอนแก น และเตร ยมนำเข าจดทะเบ ยนในตลาดหล กทร พย แห งประเทศไทยในลำด บต อไป นายธ รศ กด กล าว ด านนายส รเดช ทว แสงสก ลไทย กรรมการผ จ ดการใหญ และประธานเจ าหน าท บร หาร บร ษ ท ช

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13566--cho?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • เชียงใหม่นำร่องเส้นทางจักรยาน ปลอดภัย...เน้นอัตลักษณ์ล้านนา
  เพ อความปลอดภ ยของผ ใช จ กรยาน ซ งเส นทางจ กรยานท เก ดข นน ได ร บการตอบร บเป นอย างด จากบรรดาน กป นจ กรยานใน จ เช ยงใหม เน องจากเส นทางน เป นอ กหน งเส นทางท กล มน กป นม ส วนร วมในการแสดงความค ดเห นถ งความเหมาะสมในการจ ดสร างให เป นเส นทางจ กยาน โดยผ ใช จ กรยานอยากให เก ดเส นทางรถจ กรยานท ม ท งความสวยงามและความปลอดภ ย ไม เส ยงต อการเก ดอ บ ต เหต ให ครอบคล มในหลายพ นท และสอดคล องก บจำนวนน กป นจ กรยานท เพ มข นต อเน อง และม การเสนอโครงการเส นทางจ กรยานอ ก 3 เส นทางใน จ เช ยงใหม ไปย งกรมพลศ กษาค อเส นทางในเขตรอบค เม องเช ยงใหม เส นทางแหล งท องเท ยวเว ยงก มกามและเส นทางพ ชสวนโลก ไนท ซาฟาร โดย 3 เส นทางน จะเป นเส นทางเฉพาะจ กรยานเช นก น โดยคาดว าเส นทางจ กรยานท จะเก ดข นอ ก 3 เส นทางย งร ปแบบให ม ความปลอดภ ยและความสวยงามของเส นทาง ขณะท นายธ ระพงษ ขจรเดชาก ล รองผ อำนวยการแขวงทางหลวงเช ยงใหม ท 2 บอกว า การก อสร างเส นทางจ กรยานสายน อย ภายใต การออกแบบและก อสร างแขวงทางหลวงเช ยงใหม ท 2 และจากความเห นพ องของท กฝ ายท ต องการพ ฒนาให เป นเส นทางต นแบบจ กรยานของภาคเหน อ โดยการออกแบบแบ งเป นช องทางสำหร บรถจ รยานและช องทางสำหร บผ เด นว งออกกำล งกายค ขนาดก นตลอดเส นทางและม การต ดป ายจราจรกำก บอย างช ดเจน ช องทางรถจ กรยานแยกเป นช องทางขาไปและขากล บจะม ความกว างช องทางละ 1 5 เมตร โดยช วงกลางค นก ม การต ดต งระบบไฟฟ าเพ อส องแสงสว างทำให ผ ท ใช รถจ กรยานเส นทางน สามารถป นได ในช วงกลางค นและเส นทางท งหมดน จะแยกออกจากถนนหล กม การป องก นไม ให รถยนต หร อรถจ กรยานยนต เข ามาในเลนจ กรยานได ทำให ม ความปลอดภ ยส งกว าเส นทางจ กรยานอ นๆ ในต วเม องเช ยงใหม ในด านความปลอดภ ยน บว าเส นทางจ กรยานสายน ปลอดภ ยค อนข างส งเน องจากออกแบบให เป นเส นทางท แยกออกจากถนน โดยได ม การนำเสามาก นจ ดทางเข าและทางออกเพ อไม ให รถยนต และรถจ กรยานยนต ผ านเข าไปได แต ย งม รถจ กรยานยนต

  Original URL path: http://www.its-thailand.org/index.php/component/content/article/1-latest-news/13565-2015-06-24-01-38-18?tmpl=component&print=1&page= (2016-02-16)
  Open archived version from archive •