archive-org.com » ORG » R » RS-BOTEVGRAD.ORG

Total: 65

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Районен съд Ботевград - ТАРИФА
  ТАКСИ ПО ГПК doc ЗАКОН ЗА ПРАВНА ПОМОЩ doc НАЧАЛО ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НОВИНИ ОБЯВИ ТЕКУЩИ СЪОБЩЕНИЯ МЕДИИТЕ ЗА НАС Електр призоваване Банкови сметки Съдии Съдебни заседатели Контакти Съдебен район Галерия ДОКЛАДИ И ОТЧЕТИ СЕРТИФИКАТИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПРКИ ЗАКОНИ И ТАРИФИ ОБРАЗЦИ СТРУКТУРА Адм секретар Деловодство Архив Бюро Съдимост Служба СИС ПУБЛИЧНА ПРОДАН СПРАВКИ УКАЗАНИЯ СЪДЕБНИ АКТОВЕ граждански дела наказателни дела Насрочени заседания ПРЕСОФИС ЗАПОВЕДИ СИГНАЛИ АНКЕТА Резултати ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ Съдебна

  Original URL path: http://rs-botevgrad.org/page/tarifa.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive


 • Районен съд Ботевград - Образци на документи
  детски влог Молба за удостоверение за заведено дело Молба за удостоверение за прекратен брак Молба по чл 73 ал 2 от СК малолетен Молба по чл 73 ал 2 СК за сключване на сделки непълнолетен Молба за удостоверение на заинтересована страна Медицинско удостоверение относно възможността на лицето за явяване пред разследващите органи и или пред органите на съдебната власт pdf Декларация за ползване на служебна защита doc Заявление за издаване

  Original URL path: http://rs-botevgrad.org/page/obrazci_na_dokumenti.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Районен съд Ботевград - ОРГАНИГРАМА
  Контакти Съдебен район Галерия ДОКЛАДИ И ОТЧЕТИ СЕРТИФИКАТИ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗПРКИ ЗАКОНИ И ТАРИФИ ОБРАЗЦИ СТРУКТУРА Адм секретар Деловодство Архив Бюро Съдимост Служба СИС ПУБЛИЧНА ПРОДАН СПРАВКИ УКАЗАНИЯ СЪДЕБНИ АКТОВЕ граждански дела наказателни дела Насрочени заседания ПРЕСОФИС ЗАПОВЕДИ СИГНАЛИ АНКЕТА

  Original URL path: http://rs-botevgrad.org/article/organigrama.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Районен съд Ботевград - Адм. секретар
  а годишни доклади б статистически отчети в заповеди във връзка с административната дейност на съда г планове и проекти д писма на Висшия съдебен съвет ВСС е писма и окръжни на Министерството на правосъдието ж материали по избора и работата на съдебните заседатели з протоколи от общите събрания и жалби сигнали и предложения к други книжа 7 Изпълнява и други задължения свързани с документооборота и административното обслужване възложени му от

  Original URL path: http://rs-botevgrad.org/page/adm_sekretar.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Районен съд Ботевград - Деловодство
  писмена молба Наказателното деловодство обработва наказателни дела които според характера си биват общ характер частен характер административни и частни наказателни дела При поискване се дава информация за движението на делата дата и час на насрочено съдебно заседание дали е обявено решение подадени жалби или влязъл ли е в сила съдебния акт На страните по делата и техните защитници се предоставят делата за запознаване и материалите по тях Издават се съдебни удостоверения изпълнителни листи преписи от влезли в сила съдебни актове и незаверени и заверени ксерокопия от документи след подаване на писмена молба В деловодството се съхраняват всички новообразувани дела които на са приключили както и приключилите дела по които решенията не са влезли в сила и подлежат на обжалване а също и делата с влезли в сила крайни съдебна актове които са подготвени за архивиране В деловодството се подават всички молби отнасящи се до намиращите се там дела молби за отлагане пренасочване молби за изпълнение на указания дадени от съда молби за спиране и прекратяване на производство представяне на квитанции за платени държавни такси становища заключения на вещи лица молби за издаване на заверени преписи и изпълнителни листове и др Делата не се дават на граждани и адвокати за изнасяне

  Original URL path: http://rs-botevgrad.org/page/delovodstvo.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Районен съд Ботевград - Архив
  за издръжки и промяна на родителски права с постоянен срок ГД за осиновяване и Откази от наследство 100 години за всички азбучни указатели и описни книги на образуваните дела в съда В архива се подават молби отнасящи се до намиращите се там дела молби за издаване на заверени преписи и изпълнителни листи както и за издаване на съдебни удостоверения за унищожаване на делата молби за отказ от наследство и за

  Original URL path: http://rs-botevgrad.org/page/arhiv.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Районен съд Ботевград - Бюро "съдимост"
  съдимост при РАЙОНЕН СЪД БОТЕВГРАД издава свидетелства за съдимост и справки за съдимост Свидетелство за съдимост се издава на лице по негово заявление подадено в бюрото за съдимост Когато свидетелството за съдимост се иска за починал възходящ низходящ съпруг брат сестра този който иска свидетелството за съдимост посочва в заявлението и собственото бащиното и фамилното си име адрес за кореспонденция и прилага удостоверение за наследници Когато свидетелството за съдимост се иска за жив възходящ низходящ съпруг брат сестра този който иска свидетелството за съдимост посочва в заявлението и собственото бащиното и фамилното си име адрес за кореспонденция и прилага изрично писмено пълномощно а когато е за други лица изрично нотариално заверено пълномощно Когато собственото бащиното и фамилното име на лицето за което се иска свидетелството за съдимост са променени след навършване на 14 годишна възраст поради встъпване в брак осиновяване или на други основания в заявлението се посочват и имената по рождение При подаване на заявление за издаване на свидетелство за съдимост се представят лична карта препис от акта за раждане или удостоверение за раждане или друг документ издаден от компетентен орган удостоверяващ данни за родителите на лицето което иска свидетелството за съдимост Свидетелство за съдимост се издава в деня на поискването но не по късно от 3 работни дни Електронни свидетелства за съдимост Съгласно Наредба 8 от 26 февруари 2008 г за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост гражданите на Република България за които не са издавани бюлетини за съдимост и или за наложени административни наказания по чл 78а НК имат право да заявяват и получават електронно свидетелство за съдимост Електронното свидетелство за съдимост важи за срок от шест месеца и има същата сила както свидетелството за съдимост издадено в писмена форма но само в електронен вид и съдържание достъпно на страница на Министерство на правосъдието

  Original URL path: http://rs-botevgrad.org/page/byuro_sadimost.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • Районен съд Ботевград - Служба СИС
  до намиращите се в канцеларията дела молби за отлагане и пренасочване молби за спиране и прекратяване на производство представяне на квитанции за платени държавни такси становища заключения на вещи лица и други документи свързани с образуването на изпълнителните дела Делата не се дават на граждани и адвокати за изнасяне извън съдебно изпълнителното деловодство НАЧАЛО ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НОВИНИ ОБЯВИ ТЕКУЩИ СЪОБЩЕНИЯ МЕДИИТЕ ЗА НАС Електр призоваване Банкови сметки Съдии Съдебни заседатели

  Original URL path: http://rs-botevgrad.org/page/slujba_sis.html (2016-04-29)
  Open archived version from archive •