archive-org.com » ORG » V » VNUSPA.ORG

Total: 366

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  S Nhi p nh VN Bài H c Photoshop Phóng S Tài Li u Tiên Phong Nhi p nh VN V n H c Ngh Thu t c Bài Giùm B n Gi i Thi u Tác Gi a i m S n nh Sinh Ho t Nhi p nh Bài H c Nhi p nh nh c Gi Các Cu c Thi nh FIAP ENTRY FORM PSA ENTRY FORM

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&id=4&pid=69 (2016-04-29)
  Open archived version from archive


 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  ch S Nhi p nh VN Bài H c Photoshop Phóng S Tài Li u Tiên Phong Nhi p nh VN V n H c Ngh Thu t c Bài Giùm B n Gi i Thi u Tác Gi a i m S n nh Sinh Ho t Nhi p nh Bài H c Nhi p nh nh c Gi Các Cu c Thi nh FIAP ENTRY FORM PSA ENTRY

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&id=1&pid=69 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  1952 t i California M Ông s m n i danh t th p niên 70 v i nh ng tác ph m ch p các ngôi sao n i ti ng trên th gi i trong gi i i n nh th i trang nh Richard Gere Elizabeth Taylor Jack Nicholson Madonna Cindy Crawford Là m t phóng viên nh th i trang Ritts ã t o ra d u n không th phai m trên trang bìa nh ng t báo l n c a Italy M Pháp Vogue Vanity Fair Rolling Stone hay trên bìa album qu ng cáo phim b ng a Song ch chính trong tác ph m c a Ritts là nh nude th hi n v p tuy t m c a c th cho ng i xem liên t ng t i s m nh m g i c m tràn y s c s ng c a các v n ng viên th thao l c s ng i m u minh tinh màn b c ph n châu Phi Djimon v i b tóc b ch tu c Herb Ritts r t chú tr ng g i nên hình nh t ng tr ng cho th i gian tính trí tu v i khát khao s ng m nh m trí t ng t ng phong phú Ông có bi t tài l t t c b n ch t nhân v t khi n cho ta có c m giác chân th c nh ang tr c di n v i ng i m u v y Ritts ã t o nên s cách tân quy t li t trong các tác ph m c a mình làm cho khán gi choáng ng p tr c nh ng hình

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&id=445&pid=87 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  nh Thông tin và tuyên truy n c a VNCH do B khi thì Nha Thông tin ph trách Nhi p nh gia Nguy n Cao Ðàm là ch s phòng Nhi p nh thu c B Thông tin ch c v mà ông gi cho n n m 1973 Công tác Nhi p nh c a C c Tâm lý chi n QLVNCH do CTTL và C c Truy n Tin VNCH m trách Nha CTTL ào t o l p Phóng viên Ti n tuy n và Tr ng Truy n tin V ng Tàu ào t o nhi u phóng viên Nhi p nh và Ði n nh cho QÐVNCH M t s l n gi ng viên và h c viên c a tr ng c c i du h c v nhi p nh và i n nh t i M Phóng viên nhi p nh và i n nh c phân ph i n các Vùng Chi n thu t và xu ng n c p Trung oàn Trong th i gian này m t s sách nhi p nh c xu t b n nh B c Ð u Ch p nh c a Nguy n Cao Ðàm 1965 B c Ð u Nhi p nh Ngh Thu t c a Nguy n Cao Ðàm và Tr n Cao L nh 1967 Vi t Nam Quê H ng Yêu D u c a Nguy n Cao Ðàm và Tr n Cao L nh 1967 Vietnam Our Beloved Land c a Nguy n Cao Ðàm và Tr n Cao L nh 1968 Vi t Nam Khói L a c a Nguy n M nh Ðan và Nguy n Ng c H nh 1968 Cao Nguyên c a Nguy n Cao Ðàm và Tr n Cao L nh 1969 Nhi p nh Ngh Thu t B c Hai c a Nguy n Cao Ðàm và Tr n Cao L nh 1972 Nh ng Ki t Tác Nhi p nh 1974 do Nguy n Ng c H nh xu t b n 1975 Các ti m nh c m ra t i t t c các t nh các qu n và m t s xã trên toàn qu c Riêng t i Sài Gòn có phòng nh màu quy mô nh Perfect Photo Lab c a Lý Lan Siêu và Pacific Color Lab c a Tr n Linh phòng nh màu c a ông Lê Huy Kha và c a ông Bùi Quý Lân Trên nh cao nhi p nh ó cu c chính bi n 1975 ã cáo chung nhành Nhi p nh VNCH NHI P NH VI T NAM DÂN CH C NG HÒA 1955 1975 Khi t n c chia hai n m 1955 l c l ng nhi p nh mi n B c g m có các nhi p nh gia tr c kia Hà N i H i Phòng Thái Bình Nam Ð nh nay l i thêm các phóng viên nhi p nh i kháng chi n nay tr v thêm các phóng viên mi n Nam ra t p k t th i gian u t t c g m có V N ng An Nguy n Ð ng B y Lê Ðình Ch Tri u Ð i Ðinh Ð ng Ð nh Nguy n Giao Ð Huân Nguy n Bá Kho n Tr n Ð ng Lân Mai L c Nguy n Ti n L i Tr n L i Kh ng M Nguy n H ng Nghi Võ An Ninh Nguy n V n Phú Ð ng Tr n Ph ng Hoàng Thái Lê V n Thi Ph m Ðình Túy Nguy n H ng Tranh T t c nh ng nhà nhi p nh này c t p h p h c t p r i a vào biên ch ngh a là a vào làm vi c t i các c quan tòa báo VNTTX các nhà nhi p nh m ti m c a vào H p tác xã Nhi p nh tóm l i là t t c u c a vào c quan oàn th M t khác chính ph c ng g i nhi u ng i i h c v báo chí nhi p nh i n nh t i Liên Sô Ðông Ð c Ti p Kh c và Ba Lan Nh ng nhà lãnh o Nhi p nh t i Vi t Nam ngày nay a s là nh ng ng i ã du h c v nhi p nh t i Liên Sô và Ðông Ð c vào th i i m này N m 1965 H i Ngh S Nhi p nh Vi t Nam c thành l p t i Hà N i và H i ã nhi u l n g i nh c a h i viên i d thi t i n c ngoài h u h t là t i các n c trong kh i XHCN Khi cu c chi n Gi i phóng Mi n Nam c phát ng m t s phóng viên nhi p nh c a vào chi n tr ng B ho c tr i dài theo ng mòn HCM m t s c phân ph i ch p nh công tác phòng không ch ng máy bay M oanh t c VNDCCH và h n 80 ng i ã b mình trong khi thi hành nhi m v Chúng tôi nh n xét là giàn phóng viên nhi p nh c a mi n B c r t v ng m c dù d ng c y u kém và t t c u là phóng viên nh Trong th i gian này hoàn toàn không có ng i sinh ho t nhi p nh ngh thu t thu n túy M t s sách báo nhi p nh xu t b n trong th i gian này Sách nh Ngh Thu t Nhi p nh Vi t Nam g m 63 nh c a nhi u tác gi 1962 B c Ð u Ch p nh c a Nguy n Ð c Chính và Nguy n V n Khiêm 1967 Sách nh Ngh Thu t Vi t Nam g m 92 nh c a 51 tác gi 1971 N m 1958 Báo nh Vi t Nam c xu t b n s u tiên b ng n m ngôn ng tuyên truy n qu c ngo i và v n còn c ti p t c N m 1962 TTXVN xu t b n n i san Nhi p nh Tân V n không t n t i lâu N m 1967 HNSNA VN xu t b n t p chí Ngh Thu t Nhi p nh in ronéo Ð ng l i sáng tác trong th i gian này là nh ph i có xây d ng tính chi n u tính t p th tính tóm l i là ph i có l p tr ng Ph ng cách sáng tác này c g i là Ph ng pháp sáng tác XHCN Nhi p nh Ngh thu t thu n tuý hoàn toàn không có và hoàn toàn không c ch p nh n Tuy nhiên nhi p nh gia Ð Huân m t trong 21 ngh s nhi p nh tri n lãm t i Nhà Hát L n Hà N i n m 1952 v n l ng l th nh tho ng ch p nh ngh thu t và ông ã t ng b phê bình là m m ng vi n vông Nh ng hình nh này c a ông n t n n m 1986 m i c em ra tri n lãm l n u tiên tr c công chúng B Thông tin V n hóa ã cho t ch c m t s cu c thi nh trong n c và hình nh thông tin tuyên truy n c tr ng bày sâu r ng trong qu n chúng Khi không l c M oanh t c mi n B c nhi u phóng viên ã c b trí g n nh ng dàn súng phòng không ch p c nh b t c gi c lái M làm hình nh phóng s và tuyên truy n Nh ng nh b t gi c lái M c a các phóng viên V n B o Phan Thoan là nh ng nh phóng s tuy t h o Các phóng viên khác n i ti ng trong giai o n này là V Ba L ng Ngh a D ng Ðinh Ð ng Ð nh Võ An Khánh Tr n B nh Khuôl Xuân Li u Mai Nam D ng Thanh Phong Hoàng V n S c Lâm T n Tài Chu Chí Thành Tr ng Thanh Nguy n H u Th ng Ðoàn Công Tính V T o Lê Minh Tr ng Vào giai o n chót c a cu c chi n 1975 nhi u phóng viên nhi p nh ã c b trí di chuy n t B c vào Nam ho c t m t khu v Sài Gòn b ng xe g n máy h u có th i nhanh và d xoay tr Nh ng hình nh ch p khi xe t ng c a MTDTGPMN húc cánh c a dinh Ð c L p c coi là hình nh k t thúc cu c chi n Vi t Nam i n hình là nh c a phóng viên V T o NHI P NH VI T NAM H I NGO I Khi cu c chi n Vi t Nam ch m d t n m 1975 m t s nhi p nh gia mi n Nam di t n ra n c ngoài nh Nghiêm V nh C n Kh u T Ch n Nguy n Ð c Cung L i H u Ð c Ð Ð c Hi n Lê V n Khoa Bùi Quí Lân Nguy n V n Lân Lê Ng c Minh Ð ng V n Ph c Võ V n Th nh Nguy n Xuân Tính Tr n Chí Trung Hu nh Công Út Sau ó không lâu nh ng nhi p nh gia khác v t biên ho c xu t c nh bán chính th c sang M nh Nguy n Xuân D ng Bùi V n Giai Nguy n Ng c H nh Ðinh Công Khanh Tr n Cao L nh Tôn L p T ng Khánh L ng Thái Ð c Nhã Ð n H ng Oai D ng Xuân Ph ng Tr n Ð i Quang Lý Lan Siêu Lê Kim Thu n Nguy n Huy Tr c Và nh ng nhi p nh gia c ào t o sau 1975 t i M t i nh ng l p nhi p nh c a ng i Vi t t ch c ho c t i các tr ng l p Trung h c và Ð i h c M Nh ng ng i này ã t o nên Sinh ho t Nhi p nh Vi t Nam h i ngo i Nh ng H i nh c a ng i Vi t h i ng ai h u h t là M g m có H i nh Ngh thu t Vi t Nam Artistic Photography Association APA thành l p t i Orange County California n m 1978 H i nh Ngh thu t B n nh The Image Colleague Society ICS thành l p t i Orange County California n m 1988 H i Nhi p nh Vi t Nam B c California The Vietnam Photographic Society of Northern California VNPS thành l p t i San Jose California n m 1990 H i nh Vi t Nam Houston Photo Club of Vietnam Houston thành l p t i Houston Texas n m 1993 H i Nhi p nh Ngh thu t vùng Hoa Th nh Ð n Vietnamese Art Photographers Association of Washington D C thành l p t i Washington D C n m 1993 T ng h i Nhi p nh Ða V n hóa Federation Multi Cultural Photographic Arts FMPA thành l p t i Orange County California n m 1996 H i nh Ngh thu t Thiên Nga The Swan Ladies Photographic Society thành l p t i Orange County California n m 1998 H i nh South Bay The Photographic Association of South Bay PASB thành l p t i Los Angeles California n m 1999 H i nh Ngh thu t The Venus of Los Angeles Photographic Society thành l p t i Orange County California n m 1999 n m 2003 i tên thành Photographic Society of California for Vietnamese vi t t t là PSCVN H i nh Ngh thu t Vi t Nam Oregon Vietnamese Photographic Society of Oregon VPSO thành l p t i Portland Oregon n m 1999 hi n không còn ho t ng H i nh Ngh thu t The Portland Photographic Society thành l p t i Portland Oregon n m 1999 H i nh United States Photographic Alliance USPA thành l p t i Orange County California n m 2000 H i nh Thông Xanh The Portland Photographic Society PPS thành l p t i Portland Oregon n m 2000 H i Ngh Thu t Vi t M Vietnamese American Arts Association VAAA thành l p n m 2002 t i Washington DC Sau i thành H i nh Ngh Thu t Vi t M VN USA Photographic Association VNUSPA thành l p t i Washington D C n m 2005 Nhóm Vi t nh thành l p t i Orange County California n m 2002 Nhóm nh Trúc Viên thành l p t i San Jose California n m 2003 H i nh Vietnam Photographic Art Society VPAS thành l p t i Houston Texas n m 2004 H i nh American Asian Photographic Exhibitor Association AAPEA thành l p t i Los Angeles California n m 2004 Nhóm nh Nhóm Phó Nhòm thành l p t i California n m 2005 H i nh The Aperture Club thành l p t i Houston Texas n m 2006 Và m t s H i nh c a ng i Vi t g c Hoa t i Houston Los Angeles San Francisco và Calgary H u h t các H i nh k trên u sinh ho t t i a ph ng ho c trong c ng ng Vi t Nam t i M Sinh ho t trong c ng ng Vi t Nam g m có t ch c l p h c nhi p nh th nh tho ng t ch c cu c tri n lãm nh hàng n m ph v i m t h i oàn Vi t Nam t ch c cu c thi nh hay tri n lãm nh vào d p T t Âm l ch v v H i nh ICS Image Colleague Society c thành l p v i m c ích hu n luy n và h ng d n ng i Vi t h i ngo i i vào sinh ho t nhi p nh v i ng i M main stream và v i qu c t ICS ã ti n c hai nhi p nh gia lão thành Ph m V n Mùi và Lý Lan Siêu c PSA tuyên d ng The High Honor of Special Service Award t i thành ph Lake Tahoe California 1992 Ch t ch c a H i nh USPA là ông Tony Lê Kim Thu n c T ng h i Nhi p nh Ngh thu t Qu c t FIAP ch n làm i di n c a FIAP t i M t 2000 H i nh PSC là h i nh u tiên ã m nh ng l p h ng d n nh K thu t s M t s sách báo nhi p nh xu t b n t i h i ngo i Sách nh Vi t Nam Quê h ng Muôn Thu c a Tr n Cao L nh 1988 Nh ng bài vi t v Nhi p nh c a Lê Ng c Minh Lê V n Khoa Ngô Thanh Tùng L i H u Ð c in trên t p chí N ng M i Montréal Canada 1989 1992 Sách nh Vi t Nam Quê h ng Tôi c a Lê Quang Xuân 1994 Sách nh Artistic Photo Album of Don Hong Oai và Don Hong Oai Photographic Memories Images from China and Vietnam c a Ð n H ng Oai 1997 và 1999 Sách Ð ng Vào Nhi p nh Cho Ng i T h c và Ð ng Vào Nhi p nh 2 c a Ngô Thanh Tùng 1998 1999 Nh ng bài vi t v K thu t Ch p nh c a V n V và Lê Ng c Minh in trên t p chí H ng Quê Houston Ð c san Vi t nh xu t b n m i n m m t s hi n ã ra c ba s Sách nh 2001 Tuy n t p nh c a HANTVN g m nhi u tác gi 2001 Sách nh Pictorial Photography c a HANTVN g m nhi u tác gi 2004 Sách nh Vi t nh Club 2005 g m nhi u tác gi 2005 Sách nh Vi n du c a Vietnamese American Arts Association 2005 B sách ký s Quê h ng qua ng kính ã xu t b n 7 cu n c a Tr n Công Nhung Sách nh American Asian Photographic Salon Exhibitor Association g m nhi u tác gi 2007 T gi a th p niên 1980 v sau m t s nhi

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&id=171&pid=69 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  Sinh Ho t Nhi p nh Bài H c Nhi p nh nh c Gi Các Cu c Thi nh FIAP ENTRY FORM PSA ENTRY FORM Bài c C H S C Website Liên H S truy c p 6350465 announce Login Form Username Password Dang ky Nhi p nh Gia Nguy n Minh Tân VN USPA Lê Ng c Minh gi i thi u 07 16 08 Nhi p nh gia Nguy n Minh Tân c ng t i Houston Texas Ông sinh ho t nhi p nh ngh thu t trong 7 n m qua Ông ã t ng s n nh qua các ti u bang Arizona Utah Colorado qua Vi t Nam và Trung Qu c Trong các cu c thi nh t i M và kho ng 20 qu c gia khác trên th gi i ông ã o t c 62 huy ch ng Vàng B c Ð ng và b ng T ng l H i nh PSA Photographic Society of America trong b n n m li n 2003 2006 li t kê ông vào danh sách Top 20 North American Photographers và n m 2005 trao t ng ông t c

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&id=209&pid=88 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  Westcott Magic Slipper Công ty IDC Photo Video Gear c a Dorn s n xu t khung t ng t Nhi p nh gia s d ng máy Canon EOS 40D 70 200mm f 2 8 Canon zoom C v i ph i sáng 1 250 giây f 10 ISO100 Kris Holland Mafic Studios Thi t b s d ng Khung èn flash FJ WestcottvMagic Slipper 200 v i vòng t c èn flash b kích ho t èn flash Canon 580 EX II Speedlite 500 Thi t l p trung bình Thêm hai èn flash nh Andrew Wong Ð làm cho n c b n tung tóe h n nhi p nh gia Andrew Wong n t v nh San Francisco th m t qu chanh thay vì qu ô liu vào ly r u martini V i hai b i u khi n không dây ông ã thành công trong vi c óng b ng c nh n c b n trong không trung Ông s d ng Nikon SB 600 Speedlight A và SB 800 B c cung c p 1 2 n ng l ng b i h th ng chi u sáng không dây Creative Nikon Lighting System CLS Commander ch c n ng mà Nikon xây d ng d a trên D200 DSLR C Ly r u martini c th p sáng b i èn flash chi u tr c ti p ch a s a i em l i cái nhìn m m m i Wong h ng u ra èn flash t o ánh sáng xuyên qua ly Ông làm i u này nh m m c ích h ng èn Speedlight ra phía sau i t ng m t chút Ông g n máy nh trên chân máy Quantaray QSX 6601

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/?act=news&id=930&pid=87 (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  Thông Báo L ch S Nhi p nh VN Bài H c Photoshop Phóng S Tài Li u Tiên Phong Nhi p nh VN V n H c Ngh Thu t c Bài Giùm B n Gi i Thi u Tác Gi a i m S n nh Sinh Ho t Nhi p nh Bài H c Nhi p nh nh c Gi Các Cu c Thi nh FIAP ENTRY

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/index.php?act=contact (2016-04-29)
  Open archived version from archive

 • VNUSPA - Vietnamese American Photographic Association
  t là VNUSPA c m t nhóm thân h u yêu thích b môn nhi p nh thành l p Sinh ho t c a H i Nhi p nh Ngh Thu t Vi t M Sáng tác nh ngh thu t Truy n t và gi ng d y v môn nhi p nh Tham gia và th c hi n phóng s hình nh c a các sinh ho t c ng ng T ch c nh ng cu c thi nhi p nh Phát hành các sách và tài li u v nhi p nh M c ích c a H i Nhi p nh Ngh Thu t Vi t M Khuy n khích và giúp nh ng ng i am mê môn nhi p nh có n i sinh ho t và h c h i v b môn nhi p nh mà h yêu thích Phát hành và truy n bá nh ng tác ph m ngh thu t cao n c ng ng ng i Vi t trong vùng c ng nh n c ng ng qu c t T ch c m r ng các ho t ng v nhi p nh Giao l u v i nh ng h i nhi p nh trong c ng ng Viêt Nam c ng nh qu c t nh các h i PSA FIAP vv vv Nâng cao trình ch p nh và ch nh s a nh b ng cách h ng d n s d ng nh ng c i m c a k thu t s nh Photoshop Correl Draws vv H i Nhi p nh Ngh Thu t Vi t M c t ch c theo nguyên t c t nguy n và c l p không tr c thu c

  Original URL path: http://www.vnuspa.org/index.php?act=aboutus (2016-04-29)
  Open archived version from archive •